Serwis WWW Politechniki Śląskiej Moduł Kandydata Systemu Obsługi Rekrutacji
Politechnika Śląska
Strona domowa > ABC rekrutacji
 
Aktualności
Nowości
ROZWIŃ SKRZYDŁA!
Kryteria przyjęć
Harmonogram rekrutacji
Wymagane dokumenty
Opłaty
Laureaci i finaliści olimpiad
Kontakt
ABC rekrutacji
Kandydaci niepełnosprawni
Rekrutacja przez pełnomocnika
Informator o kierunkach 2018/2019
ZAREJESTRUJ SIĘ W SYSTEMIE OBSŁUGI REKRUTACJI (SORek)
Informacje dla przyjętych
ABC rekrutacji na Politechnikę Śląską

Rekrutacja na Politechnice Śląskiej prowadzona jest za pomocą Systemu Obsługi Rekrutacji (zwanego w skrócie SOREK), zgodnie z procedurą rekrutacji ustaloną Zarządzeniem Rektora. Do skorzystania z systemu wymagane jest połączenie z siecią Internet, przeglądarka WWW (z włączoną obsługą cookies i odblokowanymi wyskakującymi okienkami), czytnik dokumentów w formacie pdf (zalecany Adobe Acrobat Reader) i drukarka.

W trakcie rejestracji kandydaci będą zobowiązani do podania adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu kontaktowego. Kandydaci, którzy nie mają technicznych możliwości elektronicznej rejestracji, mogą dokonać rejestracji w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Rejestracja w systemie SOREK

Pobierz: Instrukcję Obsługi Systemu Rekrutacji (SOREK) w formacie PDF (5 MB).

Po rozpoczęciu rekrutacji (patrz terminarz) należy w przeglądarce otworzyć stronę https://sorek.polsl.pl/kandydat.

Dla każdego rejestrującego się kandydata zakładane jest wyłącznie jedno indywidualne konto w systemie. Należy zapamiętać nazwę konta i hasło dostępu, ponieważ tylko w ten sposób kandydat może uzyskać dostęp do swojego konta. W przypadku utraty nazwy konta lub hasła dostępu należy skorzystać z procedury odzyskiwania hasła dostępnej poprzez stronę https://sorek.polsl.pl/kandydat.rejestracja/RecoverPasswd.aspx.

Zakładając konto proszę zwrócić szczególną uwagę by poprawnie podać imię, nazwisko oraz numer PESEL. System nie umożliwia późniejszej edycji tych danych. Zmiany można dokonać wyłącznie pisząc na adres pomoc.kandydat@polsl.pl.

W trakcie rejestracji kandydat wypełniając kwestionariusz osobowy podaje swoje dane osobowe, adres zamieszkania i adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz wskazuje kierunek studiów, na który kandyduje.

Kandydat może wskazać również nie więcej niż trzy kierunki alternatywne.

Oceny z egzaminu maturalnego

Kandydaci w ramach rejestracji w systemie SOREK mają możliwość wprowadzenia swoich ocen z egzaminu maturalnego po otrzymaniu świadectwa.

Oceny z egzaminu maturalnego zdawanego wg nowych zasad zostaną zweryfikowane w Krajowym Rejestrze Matur (KReM). Kandydaci są zobowiązani do wprowadzenia ocen na podstawie otrzymanego świadectwa.

Podanie danych niezgodnych z dokumentami źródłowymi spowoduje wykluczenie kandydata z procesu rekrutacji.

Opłaty rekrutacyjne

Po wprowadzeniu danych osobowych i wyborze kierunku studiów kandydat uzyskuje możliwość wydrukowania formularza opłaty rekrutacyjnej (zawierającego odpowiedni indywidualny numer konta do wpłat).

Wysokość opłaty zależy od kierunku studiów. Więcej informacji znajduje się na stronie poświęconej temu tematowi.

W kolejnych etapach rekrutacji brane będą pod uwagę tylko osoby, które dokonały opłaty rekrutacyjnej. Ważna jest data wpływu wymaganej kwoty na wskazane konto Politechniki Śląskiej. Kwota opłaty rekrutacyjnej i numer indywidualnego konta kandydata znajdują się na formularzu opłaty rekrutacyjnej.

UWAGA: Wpłaty dokonywane przekazem pocztowym lub w kasie sklepowej mogą dotrzeć na konto Politechniki z dużym opóźnieniem, zatem zaleca się wcześniejsze dokonywanie wpłat. Zaksięgowanie opłaty rekrutacyjnej na danym wydziale blokuje możliwość zmiany wybranego kierunku. Opłata nie blokuje możliwości uzupełniania ocen.

Składanie dokumentów

Po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych do przyjęcia kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani mają możliwość wypełnienia kwestionariusza osobowego i wydrukowania go. Komplet dokumentów należy złożyć w siedzibie komisji rekrutacyjnej odpowiedniego wydziału w terminie określonym w harmonogramie. Jeżeli kandydat nie złoży dokumentów w wymaganym terminie, zostaje wykreślony z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na dany kierunek.

UWAGA: Dokumenty składają wyłącznie osoby zakwalifikowane do przyjęcia. Dokumenty należy składać w białej, zawiązywanej teczce.

Wymagane dokumenty

Lista wymaganych dokumentów jest dostępna na stronie internetowej pod adresem: http://rekrutacja.polsl.pl/Strony/Dokumenty.aspx. Odpowiedni wykaz załączników jest również generowany w systemie dla każdego zakwalifikowanego do przyjęcia kandydata i drukowany na 3 stronie kwestionariusza osobowego w Module Kandydata SORek.

Zdjęcia legitymacyjne

Jednym z wymaganych dokumentów jest zdjęcie legitymacyjne w postaci elektronicznej. Specyfikację wymagań dot. zdjęć można znaleźć na stronie http://rekrutacja.polsl.pl/Strony/Zdjecia.aspx. Instrukcja kadrowania dostępna jest pod adresem http://rekrutacja.polsl.pl/Strony/Kadrowanie.aspx

Zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwskazań do studiowania na kierunku

Obowiązek dostarczenia zaświadczenia o braku przeciwskazań do studiowania na kierunkach, na których kandydat na studia będzie narażony na działanie czynników szkodliwych dotyczy części kierunków i stopni studiów. Wykaz kierunków oraz czynników szkodliwych jest dostępny na stronie:http://rekrutacja.polsl.pl/Documents/czynniki_szkodliwe_2017.pdf.
Zaświadczenie może mieć dowolną formę pisemną. Powinno zawierać nazwę kierunku studiów oraz występujące czynniki szkodliwe. Politechnika Śląska nie wymaga zaświadczenia od lekarza medycyny pracy. Akceptowane są również kopie zaświadczeń z badań okresowych, jeśli w miejscu pracy występują takie same czynniki szkodliwe.
W przypadku nieuzyskania od lekarza rodzinnego lub lekarza medycyny pracy zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do studiowania na kierunku, na którym kandydat na studia będzie narażony na działanie czynników szkodliwych, kandydat zakwalifikowany do przyjęcia w momencie składania dokumentów zobowiązany jest podpisać stosowne oświadczenie, którego wzór dostępny jest pod adresem: http://rekrutacja.polsl.pl/Documents/Oswiadczenie_studenta_ds_badan_lekarskich.pdf. W oświadczeniu kandydat wyraża zgodę, na przeniesienie na inny, zaproponowany przez uczelnię kierunek studiów, na którym nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia - w przypadku zaistnienia przeciwskazań zdrowotnych wykrytych w trakcie badań lekarskich przeprowadzonych na studiowanym kierunku na I roku studiów. Jednocześnie informujemy, że trakcie trwania pierwszego roku studiów studenci będą kierowani na obowiązkowe badania lekarskie na zlecenie Uczelni.

 

Politechnika Śląska Facebook Twitter YouTube Informator o kierunkach
Admin