Serwis WWW Politechniki Śląskiej Moduł Kandydata Systemu Obsługi Rekrutacji
Politechnika Śląska
Strona domowa > Aktualności
MENU GŁÓWNE
Aktualności
Nowości
Dokumenty
Harmonogram
Kryteria przyjęć
Laureaci i finaliści olimpiad
Komisje rekrutacyjne
ABC rekrutacji
Kandydaci niepełnosprawni
Rekrutacja przez pełnomocnika
Informator o kierunkach
Zaloguj się w Systemie Obsługi Rekrutacji (SORek)
 
Informacje dla przyjętych

Aktualności


18.09.2014

Komunikat Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Politechniki Śląskiej z dnia 18.09.2014 r.

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna informuje, że przyjmowane są nadal zgłoszenia kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne (wg dotychczas obowiązujących zasad przyjęć) – na następujące kierunki studiów:


25.07.2014

Komunikat Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Politechniki Śląskiej z dnia 25.07.2014 r.

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna informuje, że przyjmowane są nadal zgłoszenia kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne (wg dotychczas obowiązujących zasad przyjęć) – na następujące kierunki studiów:


16.07.2014

Komunikat Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Politechniki Śląskiej z dnia 16.07.2014 r.

Kandydaci naboru I, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia na wybrany przez siebie kierunek studiów - mogą ponownie dokonać wyboru kierunku studiów spośród tych, które dysponują wolnymi miejscami, ogłoszonych w niniejszym komunikacie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej 16.07. – 25.07.2014 r.

 • 21.07.2014 r. (godz. 23:59) – Ostateczny termin rejestracji dla kandydatów na kierunkach z listy ogłoszonej przez UKR.
 • 22.07.2014 r. (godz. 12:00) – Ogłoszenie listy IIIa zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia dokumentów). Ogłoszenie listy rezerwowej.
 • 23.07.2014 r. * (godz. 14:00) – Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z listy IIIa zakwalifikowanych do przyjęcia.
 • 23.07.2014 r. (godz. 15:00) – Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach listy IIIa przyjętych na studia, listy nieprzyjętych oraz listy IIIb zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia dokumentów).
 • 24.07.2014r. (godz. 15:00) – Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z listy IIIb zakwalifikowanych do przyjęcia.
 • 25.07.2014r. (godz. 15:00) – Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach listy IIIb przyjętych na studia i listy nieprzyjętych na studia.
 • kandydat nie wnosi opłaty rekrutacyjnej;
 • w naborze uzupełniającym na studia stacjonarne I stopnia mogą brać udział kandydaci, którzy mają liczbę punktów większą lub równą 18;
 • rekrutacja uzupełniająca dotyczy tylko kandydatów biorących udział w naborze podstawowym.

  Wykaz kierunków dysponujących wolnymi miejscami


  16.06.2014

  W zakładce "Dokumenty" ukazały się:


  28.05.2014 r.

  Program Stypendiów Pomostowych Agencji Nieruchomości Rolnych

  Program skierowany jest do młodzieży (tegorocznych maturzystów), pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy zamierzają kontynuować naukę na dziennych studiach magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie. Stypendium wypłacane jest tylko na pierwszym roku studiów, w 10 miesięcznych ratach, w wysokości 500 zł miesięcznie.

  Więcej informacji znajdziesz w ulotce oraz na stronach Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi www.stypendia-pomostowe.pl   


  28.04.2014 r.

  Ukazały się aktualne "Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów doktoranckich na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2014/2015".


  09.04.2014 r.

  Na stronie z harmonogramami rekrutacji na studia zostały umieszczone informacje na temat terminów naboru na rok akademicki 2014/15.  Zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwskazań do studiowania na kierunku

  Obowiązek dostarczenia zaświadczenia o braku przeciwskazań do studiowania na kierunkach, na których kandydat na studia będzie narażony na działanie czynników szkodliwych dotyczy części kierunków i stopni studiów. Wykaz kierunków oraz czynników szkodliwych jest dostępny na stronie: http://rekrutacja.polsl.pl/Documents/Rodzaje_czynnikow_szkodliwych_dla_zdrowia.pdf
  Zaświadczenie może mieć dowolną formę pisemną. Powinno zawierać nazwę kierunku studiów oraz występujące czynniki szkodliwe. Politechnika Śląska nie wymaga zaświadczenia od lekarza medycyny pracy. Akceptowane są również kopie zaświadczeń z badań okresowych, jeśli w miejscu pracy występują takie same czynniki szkodliwe.
  W przypadku nieuzyskania od lekarza rodzinnego lub lekarza medycyny pracy zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do studiowania na kierunku, na którym kandydat na studia będzie narażony na działanie czynników szkodliwych, kandydat zakwalifikowany do przyjęcia w momencie składania dokumentów zobowiązany jest podpisać stosowne oświadczenie, którego wzór dostępny jest pod adresem: http://rekrutacja.polsl.pl/Documents/Oswiadczenie_studenta_ds_badan_lekarskich.pdf. W oświadczeniu kandydat wyraża zgodę, na przeniesienie na inny, zaproponowany przez uczelnię kierunek studiów, na którym nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia - w przypadku zaistnienia przeciwskazań zdrowotnych wykrytych w trakcie badań lekarskich przeprowadzonych na studiowanym kierunku na I roku studiów. Jednocześnie informujemy, że trakcie trwania pierwszego roku studiów studenci będą kierowani na obowiązkowe badania lekarskie na zlecenie Uczelni.


 • Politechnika Śląska Facebook Twitter YouTube Informator o kierunkach
  Admin