Serwis WWW Politechniki Śląskiej Moduł Kandydata Systemu Obsługi Rekrutacji
Politechnika Śląska
Strona domowa > Aktualności
MENU GŁÓWNE
Aktualności
Nowości
Dokumenty
Harmonogram
Kryteria przyjęć
Laureaci i finaliści olimpiad
Opłaty
Komisje rekrutacyjne
ABC rekrutacji
Kandydaci niepełnosprawni
Rekrutacja przez pełnomocnika
Informator o kierunkach 2016/2017
Zaloguj się w Systemie Obsługi Rekrutacji (SORek)
 
Informacje dla przyjętych

Aktualności


21.09.2016

KOMUNIKAT UCZELNIANEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ z dnia 21 września 2016 roku

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna informuje, że w ramach naboru III przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na studia (według dotychczas obowiązujących zasad przyjęć) – na następujące kierunki studiów:


29.07.2016

KOMUNIKAT UCZELNIANEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ z dnia 29 lipca 2016 roku

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna informuje, że w ramach naboru II przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na studia (według dotychczas obowiązujących zasad przyjęć) – na następujące kierunki studiów:


22.07.2016

Kandydaci naboru I, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia na wybrany przez siebie kierunek studiów mogą ponownie dokonać wyboru kierunku studiów spośród tych, które dysponują wolnymi miejscami, ogłoszonych w niniejszym komunikacie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Lista kierunków:

HARMONOGRAM REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ 22.07.2016 r. – 29.07.2016 r.

22.07.2016 r. (godz. 15:00) – Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów w ramach naboru I uzupełniającego na kierunkach z listy ogłoszonej przez UKR.
25.07.2016 r. (godz. 23:59) – Ostateczny termin rejestracji dla kandydatów na kierunkach z listy ogłoszonej przez UKR.
26.07.2016 r. (godz. 12:00) – Ogłoszenie listy IIIa zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia dokumentów). Ogłoszenie listy rezerwowej.
27.07.2016 r. (godz. 14:00) * – Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z listy IIIa zakwalifikowanych do przyjęcia.
27.07.2016 r. (godz. 15:00) – Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach listy IIIa przyjętych na studia, listy nieprzyjętych oraz listy IIIb zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia dokumentów).
28.07.2016 r. (godz. 15:00) * – Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z listy IIIb zakwalifikowanych do przyjęcia.
29.07.2016 r. (godz. 15:00) – Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach listy IIIb przyjętych na studia i listy nieprzyjętych na studia.

  • kandydat nie wnosi opłaty rekrutacyjnej;
  • w naborze uzupełniającym na studia stacjonarne I stopnia mogą brać udział kandydaci, którzy mają liczbę punktów większą lub równą 18;
  • rekrutacja uzupełniająca dotyczy tylko kandydatów biorących udział w naborze podstawowym.
* Dostarczenie dokumentów na Uczelnię zgodnie z procedurą rekrutacji osobiście lub przez pełnomocnika.

18.04.2016Zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwskazań do studiowania na kierunku

Obowiązek dostarczenia zaświadczenia o braku przeciwskazań do studiowania na kierunkach, na których kandydat na studia będzie narażony na działanie czynników szkodliwych dotyczy części kierunków i stopni studiów. Wykaz kierunków oraz czynników szkodliwych jest dostępny na stronie: http://rekrutacja.polsl.pl/Documents/czynniki_szkodliwe_2016.pdf
Zaświadczenie może mieć dowolną formę pisemną. Powinno zawierać nazwę kierunku studiów oraz występujące czynniki szkodliwe. Politechnika Śląska nie wymaga zaświadczenia od lekarza medycyny pracy. Akceptowane są również kopie zaświadczeń z badań okresowych, jeśli w miejscu pracy występują takie same czynniki szkodliwe.
W przypadku nieuzyskania od lekarza rodzinnego lub lekarza medycyny pracy zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do studiowania na kierunku, na którym kandydat na studia będzie narażony na działanie czynników szkodliwych, kandydat zakwalifikowany do przyjęcia w momencie składania dokumentów zobowiązany jest podpisać stosowne oświadczenie, którego wzór dostępny jest pod adresem: http://rekrutacja.polsl.pl/Documents/Oswiadczenie_studenta_ds_badan_lekarskich.pdf.
W oświadczeniu kandydat wyraża zgodę, na przeniesienie na inny, zaproponowany przez uczelnię kierunek studiów, na którym nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia - w przypadku zaistnienia przeciwskazań zdrowotnych wykrytych w trakcie badań lekarskich przeprowadzonych na studiowanym kierunku na I roku studiów. Jednocześnie informujemy, że trakcie trwania pierwszego roku studiów studenci będą kierowani na obowiązkowe badania lekarskie na zlecenie Uczelni.
 
Analogiczne zasady dotyczą kandydatów na studia III stopnia (doktoranckie). Wykaz czynników szkodliwych występujących na poszczególnych dyscyplinach jest dostępny na stronie: http://rekrutacja.polsl.pl/Documents/czynniki_szkodliwe_2016.pdf.
Wzór oświadczenia dla kandydatów na studia doktoranckie jest pod adresem:
http://rekrutacja.polsl.pl/Documents/Oswiadczenie_doktoranta_ws_badan_lekarskich.pdf


Politechnika Śląska Facebook Twitter YouTube Informator o kierunkach
Admin