Serwis WWW Politechniki Śląskiej Moduł Kandydata Systemu Obsługi Rekrutacji
Politechnika Śląska
Strona domowa > Aktualności
MENU GŁÓWNE
Aktualności
Nowości
Dokumenty
Harmonogram
Kryteria przyjęć
Laureaci i finaliści olimpiad
Opłaty
Komisje rekrutacyjne
ABC rekrutacji
Kandydaci niepełnosprawni
Rekrutacja przez pełnomocnika
Informator o kierunkach 2017/2018
Zaloguj się w Systemie Obsługi Rekrutacji (SORek)
 
Informacje dla przyjętych

Aktualności


04.04.2017

Ukazało się Pismo Okólne nr 23/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 marca 2017 r. zawierające harmonogram rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018.


10.03.2017

Na stronie rekrutacyjnej został opublikowany aktualny "Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2017/2018".


09.02.2017

Komunikat Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Politechniki Śląskiej z dnia 9 lutego 2017 roku

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna informuje, że przyjmowane są nadal zgłoszenia kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (wg dotychczas obowiązujących zasad przyjęć) – na następujące kierunki studiów:


07.11.2016

Biuro Promocji Politechniki Śląskiej opublikowało nowy "Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2017/2018".


02.11.2016

Ukazało się Pismo Okólne nr 3/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 14 października 2016 roku w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia II stopnia na Politechnice Śląskiej, w semestrze letnim, w roku akademickim 2016/2017.


Zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwskazań do studiowania na kierunku

Obowiązek dostarczenia zaświadczenia o braku przeciwskazań do studiowania na kierunkach, na których kandydat na studia będzie narażony na działanie czynników szkodliwych dotyczy części kierunków i stopni studiów. Wykaz kierunków oraz czynników szkodliwych jest dostępny na stronie: http://rekrutacja.polsl.pl/Documents/czynniki_szkodliwe_2017.pdf
Zaświadczenie może mieć dowolną formę pisemną. Powinno zawierać nazwę kierunku studiów oraz występujące czynniki szkodliwe. Politechnika Śląska nie wymaga zaświadczenia od lekarza medycyny pracy. Akceptowane są również kopie zaświadczeń z badań okresowych, jeśli w miejscu pracy występują takie same czynniki szkodliwe.
W przypadku nieuzyskania od lekarza rodzinnego lub lekarza medycyny pracy zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do studiowania na kierunku, na którym kandydat na studia będzie narażony na działanie czynników szkodliwych, kandydat zakwalifikowany do przyjęcia w momencie składania dokumentów zobowiązany jest podpisać stosowne oświadczenie, którego wzór dostępny jest pod adresem: http://rekrutacja.polsl.pl/Documents/Oswiadczenie_studenta_ds_badan_lekarskich.pdf.
W oświadczeniu kandydat wyraża zgodę, na przeniesienie na inny, zaproponowany przez uczelnię kierunek studiów, na którym nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia - w przypadku zaistnienia przeciwskazań zdrowotnych wykrytych w trakcie badań lekarskich przeprowadzonych na studiowanym kierunku na I roku studiów. Jednocześnie informujemy, że trakcie trwania pierwszego roku studiów studenci będą kierowani na obowiązkowe badania lekarskie na zlecenie Uczelni.
 
Analogiczne zasady dotyczą kandydatów na studia III stopnia (doktoranckie). Wykaz czynników szkodliwych występujących na poszczególnych dyscyplinach jest dostępny na stronie: http://rekrutacja.polsl.pl/Documents/czynniki_szkodliwe_2017.pdf.
Wzór oświadczenia dla kandydatów na studia doktoranckie jest pod adresem:
http://rekrutacja.polsl.pl/Documents/Oswiadczenie_doktoranta_ws_badan_lekarskich.pdf


Politechnika Śląska Facebook Twitter YouTube Informator o kierunkach
Admin