Serwis WWW Politechniki Śląskiej Moduł Kandydata Systemu Obsługi Rekrutacji
Politechnika Śląska
Strona domowa > Studia III stopnia (doktoranckie)
MENU GŁÓWNE
Aktualności
Nowości
Dokumenty
Harmonogram
Kryteria przyjęć
Laureaci i finaliści olimpiad
Opłaty
Komisje rekrutacyjne
ABC rekrutacji
Kandydaci niepełnosprawni
Rekrutacja przez pełnomocnika
Informator o kierunkach 2017/2018
Zaloguj się w Systemie Obsługi Rekrutacji (SORek)
 
Informacje dla przyjętych

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH
NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

§ 1

 1. Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która posiada kwalifikacje II stopnia i spełnia kryteria kwalifikacji określone w załączonej tabeli. Podstawowa jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie może ustalić, że kierunek studiów wyższych ukończonych przez kandydata powinien być zgodny z dyscypliną, w której kandydat zamierza realizować studia doktoranckie.
 2. Na studia doktoranckie może być również przyjęta osoba, która jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”.
 3. Rekrutacja na studia doktoranckie ma charakter konkursowy.
 4. W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się w szczególności:
   1) ocenę z przebiegu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich co najmniej 4,00,
   2) znajomość języków obcych,
   3) aktywność naukową kandydata, w tym publikacje oraz wyniki działalności w studenckich kołach naukowych,
   4) wyniki kolokwium wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej.
 5. Obywatele polscy, którzy ukończyli studia wyższe za granicą, ubiegający się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia, podlegają takiej samej procedurze kwalifikacyjnej, jak absolwenci uczelni polskich.
 6. Przyjęcie na I rok studiów następuje na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego, w kolejności uzyskanych ocen w ramach limitu miejsc.
 7. Miejsce składania dokumentów określa wydziałowa komisja rekrutacyjna.
 8. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są jawne.

§ 2

 1. Liczbę miejsc na studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne ustala Rektor na wniosek dziekana wydziału.
 2. W uzasadnionych przypadkach dziekan może wystąpić do Rektora z wnioskiem o zwiększenie liczby miejsc.
 3. Na Politechnice Śląskiej rekrutacja na studia doktoranckie prowadzona jest w formie elektronicznej w ramach Systemu Obsługi Rekrutacji (SOREK) pod adresem: https://rekrutacja.polsl.pl/kandydat.  
 4. Kandydaci, którzy nie mogą przeprowadzić rejestracji w systemie internetowym dokonują rejestracji w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej na udostępnionych stanowiskach komputerowych.
 5. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z harmonogramem ustalanym corocznie w trybie zarządzenia przez Rektora, dostępnym na stronie internetowej pod adresem: http://rekrutacja.polsl.pl/Strony/Harmonogram.aspx

§ 3

Kandydat na studia doktoranckie składa w wyznaczonym terminie oraz miejscu podanie o przyjęcie na studia oraz dokumenty:
 1. kwestionariusz osobowy,
 2. 2 fotografie,
 3. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczelnię,
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. zaświadczenie z oceną z przebiegu studiów potwierdzoną przez dziekanat (dla studiów dwustopniowych - ocenę z przebiegu studiów II stopnia),
 6. w przypadku obywateli polskich, którzy ukończyli studia wyższe za granicą wymagany jest wykaz uzyskanych ocen oraz zaświadczenie z uczelni o skali stosowanych ocen,
 7. udokumentowanie znajomości języka obcego na poziomie B2,
 8. opinię samodzielnego pracownika naukowego wraz z pisemną zgodą na pełnienie przez niego funkcji opiekuna naukowego,
 9. oświadczenie o braku przeciwwskazań do studiowania na studiach doktoranckich, na których narażony będzie na działanie czynników szkodliwych, 
 10. inne, potwierdzające:
   a) udział w stażach, praktykach zagranicznych, konferencjach, seminariach, konkursach, badaniach naukowych itp.,
   b) pracę w kołach naukowych, działalność w organizacjach studenckich, pracę zawodową, itp.
 11. inne dokumenty wymagane przez jednostkę prowadzącą studia doktoranckie.

§ 4

 1. Nadzór nad przebiegiem rekrutacji w Uczelni sprawuje Rektor.
 2. Nadzór nad przebiegiem rekrutacji na Wydziale sprawuje dziekan.
 3. Rekrutację przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne powołane przez dziekanów wydziałów według zasad określonych w Statucie Politechniki Śląskiej.
 4. Do zadań wydziałowej komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
  1. przyjmowanie i sprawdzanie kompletności dokumentów kandydatów,
  2. zawiadomienie kandydatów o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego,
  3. przeprowadzenie i sporządzanie dokumentacji postępowania kwalifikacyjnego,
  4. wydawanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia i przesłanie ich kandydatom, za potwierdzeniem odbioru,
  5. odsyłanie dokumentów kandydatom nieprzyjętym na studia, za potwierdzeniem odbioru.
 5. Działalność wydziałowych komisji rekrutacyjnych koordynuje uczelniana komisja rekrutacyjna, zgodnie z jej kompetencjami określonymi w Statucie Politechniki Śląskiej.

§ 5

 1. Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną powołuje Rektor.
 2. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
  1. koordynacja prac wydziałowych komisji rekrutacyjnych,
  2. rozpatrywanie odwołań kandydatów od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych złożonych w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 3. Po rozpatrzeniu odwołania kandydata przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną decyzję podejmuje Rektor. Decyzja Rektora jest ostateczna.
 4. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.
 5. Od decyzji Rektora o nieprzyjęciu na studia przysługuje kandydatowi skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

§ 6

Obywatele polscy, którzy ukończyli studia wyższe za granicą mogą ubiegać się o przyjęcie na studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne pod warunkiem, że ich dyplomy będą wyłączone z obowiązku nostryfikacji na mocy umów międzynarodowych albo ich dyplomy przejdą pozytywnie postępowanie nostryfikacyjne przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 7

Warunki przyjęć na studia osób nie będących obywatelami polskimi określa Rozporządzenie MNiSW z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U.2006.190.1406 z późn. zm) oraz stosowne zarządzenie Rektora Politechniki Śląskiej.

§ 8

Kandydatom niepełnosprawnym posiadającym zaświadczenie o niepełnosprawności, zapewnia się pomoc i udogodnienia w procesie rekrutacji stosownie do ich indywidualnych potrzeb. Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych, na wniosek niepełnosprawnego kandydata, określi indywidualnie formę pomocy w procesie rekrutacji.

Kryteria kwalifikacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2016/2017

WYDZIAŁ/DZIEDZINA/DYSCYPLINA

FORMA STUDIÓW KRYTERIA KWALIFIKACJI
AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI
Nauki techniczne
Dyscypliny:
- Automatyka i Robotyka
- Elektronika
- Informatyka
- Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna
stacjonarne
niestacjonarne
- ocena z przebiegu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich co najmniej 4,00
- ukończenie studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich na kierunku związanym z dyscypliną naukową, w której kandydat zamierza realizować studia 
- wynik rozmowy kwalifikacyjnej wyrażony w punktach, na który składać będzie się:
 • opinia samodzielnego pracownika naukowego dotycząca kandydata wraz z oceną możliwości włączenia kandydata w projekty badawcze realizowane na wydziale
 • dotychczasowe osiągnięcia naukowe kandydata,
 • dotychczasowe doświadczenie dydaktyczne
  kandydata wraz z oceną możliwości włączenia kandydata w realizację zajęć dydaktycznych prowadzonych na wydziale,
 • ocena potencjału naukowo – badawczego i  dydaktycznego kandydata.
BUDOWNICTWA
Nauki techniczne
Dyscyplina:
- Budownictwo
stacjonarne
niestacjonarne
- ocena z przebiegu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich co najmniej 4,00
- rozmowa kwalifikacyjna dotycząca obszaru zainteresowań naukowych kandydata w dyscyplinie budownictwo
CHEMICZNY
Nauki techniczne
Dyscypliny:
- Technologia Chemiczna
- Inżynieria Chemiczna
Nauki chemiczne
Dyscyplina:
- Chemia
stacjonarne
niestacjonarne
- ocena z przebiegu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich co najmniej 4,00
- rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w języku angielskim w obszarze obejmującym dziedzinę i dyscyplinę, do których aplikuje kandydat 

ELEKTRYCZNY
Nauki techniczne
Dyscyplina:
- Elektrotechnika
stacjonarne
niestacjonarne
- ocena z przebiegu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich co najmniej 4,00
- weryfikacja indeksu i dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich
- deklaracja kierownika jednostki o zapewnieniu wymaganego obciążenia dydaktycznego na czas trwania studiów
- rozmowa kwalifikacyjna dotycząca:
 • wiedzy z zakresu szeroko pojętej elektrotechniki (teorii obwodów, elektroniki, metrologii, maszyn elektrycznych, napędu elektrycznego, energoelektroniki i elektroenergetyki) umożliwiającej analizę, symulację,projektowanie oraz pomiary urządzeń i układów elektrycznych
 • znajomości metod analitycznych, symulacyjnych oraz eksperymentalnych potrzebnych do rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych,
 • znajomości trendów rozwojowych elektrotechniki oraz problemów współczesnej nauki jej związków z otaczającym światem i wynikających stąd implikacji,
 • prac dyplomowych zrealizowanych przez kandydata.
GÓRNICTWA I GEOLOGII
Nauki techniczne
Dyscyplina:
Górnictwo i Geologia Inżynierska
stacjonarne - ocena z przebiegu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich co najmniej 4,00
- ukończenie studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich na kierunku studiów związanym z działalnością naukowo – badawczą jednostek wewnętrznych wydziału
- deklaracja kierownika jednostki o zapewnieniu wymaganego obciążenia dydaktycznego na czas trwania studiów
- kryteria oceny kandydatów na studia
Kk1 + (0,5 x k + 0,25 x k3 + 0,25 x k4)
gdzie:
K – ocena końcowa procesu rekrutacji
k1 - ocena z przebiegu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich
k2 - średnia ocen z co najmniej 3 przedmiotów (z programu studiów I lub II stopnia) wskazanych przez kierownika jednostki wewnętrznej Wydziału prowadzącej przyszłego doktoranta związanych ze specjalnością doktoryzowania
k3 - ocena z rozmowy kwalifikacyjnej
k4 - ocena za osiągnięcia kandydata w czasie studiów i okresie poprzedzającym moment starania się o przyjęcie na studia doktoranckie
INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI
Nauki techniczne
Dyscypliny:
- Budowa i Eksploatacja Maszyn
- Inżynieria Środowiska
- Energetyka

stacjonarne


niestacjonarne

- ocena z przebiegu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich co najmniej 4,00
- rozmowa kwalifikacyjna z dyscypliny naukowej, w której realizowane będą studia
- deklaracja kierownika jednostki o zapewnieniu wymaganego obciążenia dydaktycznego na czas trwania studiów

- ocena z przebiegu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich co najmniej 4,00
- rozmowa kwalifikacyjna z dyscypliny naukowej, w której realizowane będą studia
MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY
Nauki techniczne
Dyscypliny:
- Budowa i Eksploatacja Maszyn
- Inżynieria Materiałowa
- Mechanika
- Inżynieria produkcji (w trakcie tworzenia)
stacjonarne - ocena z przebiegu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich co najmniej 4,00
- wynik rozmowy kwalifikacyjnej, wyrażony w punktach na który składać będzie się:
 • opinia opiekuna naukowego, dotycząca kandydata,
 • wynik odpowiedzi kandydata na pytanie z zakresu dyscypliny nauki, w której realizowane będą studia doktoranckie,
 • wynik odpowiedzi kandydata na pytanie dotyczące jego motywacji do podjęcia studiów doktoranckich,
 • średnia z ocen z przebiegu studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich kandydata x 4,
 • ocena pracy dyplomowej magisterskiej kandydata x 2.
INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII
Nauki techniczne
Dyscypliny:
- Inżynieria Materiałowa
- Metalurgia
- Inżynieria Produkcji
stacjonarne
niestacjonarne
- ocena z przebiegu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich co najmniej 4,00
- rozmowa kwalifikacyjna z wiedzy w zakresie dyscypliny studiów 
ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
Nauki techniczne
Dyscyplina:
- Inżynieria Produkcji
Nauki ekonomiczne
Dyscyplina:
- Nauki o Zarządzaniu
stacjonarne
niestacjonarne
- ocena z przebiegu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich co najmniej 4,00
- rozmowa kwalifikacyjna dotycząca właściwej dyscypliny naukowej
TRANSPORTU
Nauki techniczne
Dyscypliny:
- Budowa i Eksploatacja Maszyn
- Transport
stacjonarne - ocena z przebiegu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich co najmniej 4,00
- rozmowa kwalifikacyjna z wiedzy w zakresie dyscypliny studiów
Politechnika Śląska Facebook Twitter YouTube Informator o kierunkach
Admin