Serwis WWW Politechniki Śląskiej Moduł Kandydata Systemu Obsługi Rekrutacji
Politechnika Śląska
Strona domowa > Dokumenty
 
Aktualności
Nowości
ROZWIŃ SKRZYDŁA!
Kryteria przyjęć
Harmonogram rekrutacji
Wymagane dokumenty
Opłaty
Laureaci i finaliści olimpiad
Kontakt
ABC rekrutacji
Kandydaci niepełnosprawni
Rekrutacja przez pełnomocnika
Informator o kierunkach 2018/2019
ZAREJESTRUJ SIĘ W SYSTEMIE OBSŁUGI REKRUTACJI (SORek)
Informacje dla przyjętych

Wymagane dokumenty

Studia I stopnia

 • Podanie - kwestionariusz osobowy[S1]
 • Aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w postaci elektronicznej) [K]
 • Poświadczona przez uczelnię kopia świadectwa dojrzałości [K]
 • Poświadczona przez uczelnię kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej - dodatkowo, w przypadku kandydatów ze starą maturą (do roku 2004 w liceach oraz do roku 2005 w technikach)[K]
 • Poświadczona przez uczelnię kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość [K]
 • Poświadczona przez uczelnię kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady, lub tytułu laureata konkursu, uprawniających do preferencyjnych warunków w postępowaniu kwalifikacyjnych - w przypadku kandydatów korzystających z tego uprawnienia na podstawie właściwych uchwał Senatu
 • Oświadczenie o braku przeciwskazań do studiowania na kierunkach, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych (wykaz kierunków[K]
 • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej - w przypadku gdy opłata nie została zaksięgowana automatycznie w systemie   [S2] [K]

Studia II stopnia

Studia III stopnia (doktoranckie)

 • Kwestionariusz osobowy [S2]
 • Aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w postaci elektronicznej) [K]
 • Kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uczelnię [K] 
 • Poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych [K] 
 • Zaświadczenie z oceną z przebiegu studiów potwierdzoną przez dziekanat (dla studiów dwustopniowych - ocenę z przebiegu studiów II stopnia) [K] 
 • W przypadku obywateli polskich, którzy ukończyli studia wyższe za granicą wymagany jest wykaz uzyskanych ocen oraz zaświadczenie z uczelni o skali stosowanych ocen [K] 
 • Udokumentowanie znajomości języka obcego na poziomie co najmniej B2 [K] 
 • Opinia samodzielnego pracownika naukowego dotyczącą kandydata  [K] 
 • Oświadczenie o braku przeciwwskazań do studiowania na studiach doktoranckich, na których doktorant narażony będzie na działanie czynników szkodliwych (wykaz dyscyplin[S2]
 • Inne dokumenty, potwierdzające: [K] 
   a) udział w stażach, praktykach zagranicznych, konferencjach, seminariach, konkursach, badaniach naukowych, itp.,
   b) pracę w kołach naukowych, działalność w organizacjach studenckich, pracę zawodową, itp.
 • Inne dokumenty wymagane przez jednostkę prowadzącą studia doktoranckie [K] 

[S1] Dokument dostępny w Module Kandydata Systemu Obsługi Rekrutacji po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych do przyjęcia (patrz harmonogram)
[S2] Dokument dostępny w Module Kandydata Systemu Obsługi Rekrutacji od momentu rejestracji
[K] Dokument dostarczany przez kandydata na studia, uzyskany spoza Systemu Obsługi Rekrutacji (ewentualne wymagane poświadczenia kopii uzyskać można w momencie składania dokumentów po przedstawieniu oryginałów)
  Poświadczenia dokonuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie przedstawionego do wglądu oryginału lub odpisu.

Uwaga:

 • Dokumenty należy składać w białej, zawiązywanej teczce.
 • Dokumenty przyjmowane są wyłącznie od osób zakwalifikowanych do przyjęcia (zgodnie z harmonogramem).
Zarządzenie Nr 69/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia procedury rekrutacji na studia  I i II stopnia na Politechnice Śląskiej
Politechnika Śląska Facebook Twitter YouTube Informator o kierunkach
Admin