Serwis WWW Politechniki Śląskiej Moduł Kandydata Systemu Obsługi Rekrutacji
Politechnika Śląska
Strona domowa > Kryteria przyjęć
 
Aktualności
Nowości
ROZWIŃ SKRZYDŁA!
Kryteria przyjęć
Harmonogram rekrutacji
Wymagane dokumenty
Opłaty
Laureaci i finaliści olimpiad
Kontakt
ABC rekrutacji
Kandydaci niepełnosprawni
Rekrutacja przez pełnomocnika
Informator o kierunkach 2018/2019
ZAREJESTRUJ SIĘ W SYSTEMIE OBSŁUGI REKRUTACJI (SORek)
Informacje dla przyjętych

 

WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA I i II STOPNIA NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

§ 1
 1. Na studia I stopnia może być przyjęta osoba, która posiada świadectwo dojrzałości oraz spełnia kryteria przyjęć określone w § 3 ÷ 4.
 2. Na studia II stopnia może być przyjęta osoba, która posiada co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, tj. posiada tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny i spełnia kryteria przyjęć określone w załączonej tabeli Nr 2 - Kryteria przyjęć na studia II stopnia.
§ 2
 1. Rekrutacja przeprowadzana jest w trzech odrębnych naborach zgodnie z harmonogramem na semestr zimowy, na studia I i II stopnia, w terminie od 4 maja do 30 września 2017 roku natomiast na semestr letni, na studia II stopnia, w terminie od 7 stycznia do 28 lutego 2018 roku.
 2. Kandydaci na I rok studiów przyjmowani są na poszczególne kierunki studiów w ramach limitów przyjęć zatwierdzonych przez Senat.
§ 3
 1. Wynik postępowania kwalifikacyjnego wyrażany jest w punktach.
 2. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy.
 3. O przyjęciu kandydata na dany kierunek studiów decyduje liczba punktów przez niego uzyskanych.
 4. Rektor w drodze odrębnego zarządzenia ustala procedurę rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej.
 5. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
 6. Przy ustalaniu punktowego wyniku kwalifikacji kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny w ramach programu Matury Międzynarodowej i uzyskali dyplom IB, bierze się pod uwagę oceny uzyskane na tym egzaminie z przedmiotów wymaganych na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych i zamienia się je na punkty w sposób podany w tabeli umieszczonej w § 4.
 7. Kandydatom zdającym egzamin dojrzałości (tzw. „starą maturę”) bierze się pod uwagę oceny ze świadectwa dojrzałości z przedmiotów wymaganych na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych i zamienia się je na punkty w sposób podany w tabeli umieszczonej w § 4. Pod uwagę brana jest ocena z egzaminu dojrzałości pisemnego lub w razie jej braku ocena końcowa z przedmiotów i zajęć obowiązkowych. W przypadku kandydatów na kierunek filologia dodatkowo brana jest pod uwagę ocena z egzaminu ustnego.
 8. Kandydatom - absolwentom klas dwujęzycznych, przyznaje się maksymalną liczbę punktów z języka obcego. W przypadku kandydatów na kierunek filologia maksymalną liczbę punktów z języka obcego przyznaje się wyłącznie w przypadku gdy absolwent zdawał egzamin maturalny na tzw. poziomie dwujęzycznym.
 9. Kandydatom, którzy egzamin maturalny zdawali w roku 2002, przedmioty, które można było zdawać tylko na jednym poziomie traktuje się jak zdawane na poziomie rozszerzonym.
 10. Kandydatom, którzy egzamin maturalny zdawali w latach: 2007, 2008 i 2009, przedmioty, które można było zdawać tylko na jednym poziomie, dla poziomu rozszerzonego traktuje się jak zdawane na poziomie podstawowym i rozszerzonym. W przypadku wyniku egzaminu z poziomu podstawowego, uznaje się ocenę tylko z tego poziomu.
 11. Kandydatom, którzy egzamin maturalny z matematyki zdawali poprzez ponowne przystąpienie do egzaminu w kolejnych sesjach na poziomie rozszerzonym, traktuje się jak zdawany na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
 12. Kandydatów na Wydział Architektury Politechniki Śląskiej obowiązują dodatkowo odpowiednio: sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych na kierunek architektura oraz sprawdzian z predyspozycji do studiów w zakresie architektury wnętrz na kierunek architektura wnętrz.
 13. Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego określają odrębne przepisy.
 14. Laureaci I stopnia Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” mają prawo przyjęcia na pierwszy rok studiów I stopnia bez postępowania kwalifikacyjnego na kierunki: analityka biznesowa, matematyka, zarządzanie projektami oraz kierunki wskazane w tabeli nr 1, za wyjątkiem kierunku architektura. Laureaci II stopnia otrzymują 40, a laureaci III stopnia 30 punktów preferencyjnych w postępowaniu kwalifikacyjnym na te kierunki. Z uprawnienia tego laureaci mogą skorzystać jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w roku następnym.
 15. Na wniosek kandydata, który ubiegał się o przyjęcie na studia I stopnia na danym kierunku studiów oraz którego wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), uwzględnia się podwyższony wynik w odniesieniu do tego kierunku studiów. Kandydat składa pisemny wniosek do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej do czasu zakończenia rekrutacji określonego w harmonogramie. Wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
§ 4
 1. Przy kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego otrzymanych z Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych bierze się pod uwagę punkty z przedmiotu głównego i jednego przedmiotu dodatkowego, wybranego przez kandydata z katalogu Wdodatkowy, za wyjątkiem przypadków określonych w ust. 2.
  Przedmiotem dodatkowym jest przedmiot:
  - dla absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy zdawali egzamin maturalny tzw. „nową maturę” w roku 2015 i latach późniejszych oraz absolwentów techników w roku 2016 i 2017 - zdawany na poziomie rozszerzonym,
  - dla absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy zdawali egzamin maturalny tzw. „nową maturę” w roku 2014 i latach wcześniejszych oraz absolwentów techników w roku 2015 i latach wcześniejszych – zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym – za wyjątkiem matematyki i języka polskiego.
 2. W przypadku kwalifikacji na studia na kierunek:
  - architektura – brany jest pod uwagę, oprócz sprawdzianu z predyspozycji do studiów architektonicznych, wynik egzaminu maturalnego wyłącznie z matematyki,
  - filologia – brany jest pod uwagę wynik egzaminu maturalnego z jednego, określonego w wymaganiach rekrutacyjnych przedmiotu, na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
 3. Dla kierunków technicznych oraz dla analityki biznesowej, matematyki oraz zarządzania projektami:

  P = 0,6 × Wgłówny + 0,4 × k × Wdodatkowy

  gdzie:
  P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym
  Wgłówny – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki (poziom podstawowy)
  Wdodatkowy - liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z przedmiotu dodatkowego do wyboru przez kandydata (matematyka – poziom rozszerzony, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka)
  k = 0,5 dla poziomu podstawowego
  k = 1 dla poziomu rozszerzonego

  Wykaz kierunków technicznych, na które jest prowadzona rekrutacja na studiach I stopnia w roku akademickim 2017/2018 na Politechnice Śląskiej zawiera Tabela Nr 1.

  Dla kierunku gospodarka surowcami mineralnymi:

  P = 0,6 × Wgłówny + 0,4 × k × Wdodatkowy

  gdzie:
  P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym
  Wgłówny – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki (poziom podstawowy)
  Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z przedmiotu dodatkowego do wyboru przez kandydata (matematyka – poziom rozszerzony, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka, geografia)

  k = 0,5 dla poziomu podstawowego
  k = 1 dla poziomu rozszerzonego

  Dla kierunku architektura:
  Sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych oraz wynik egzaminu maturalnego z matematyki.


  P = Pspar + Wm
  Wm = 0,4Wmp + 0,6Wmr

  gdzie:
  P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym
  Pspar – liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu z predyspozycji do studiów architektonicznych
  Wm – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki
  Wmp – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki – poziom podstawowy
  Wmr – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki – poziom rozszerzony

  Dla kierunku architektura wnętrz:

  P = P1 + P2

  gdzie:
  P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym
  P1 – liczba punktów uzyskanych z etapu I sprawdzianu z predyspozycji do studiów w zakresie architektury wnętrz
  P2 – liczba punktów uzyskanych z etapu II – dotyczy kandydatów którzy uzyskali (w poprzednim etapie) minimalną liczbę punktów, określoną przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną

  Dla kierunków: administracja, socjologia oraz zarządzanie

  P = 0,6 × Wgłówny + 0,4 × k × Wdodatkowy

  gdzie:
  P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym
  Wgłowny – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z języka polskiego (poziom podstawowy) 
  Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z przedmiotu do wyboru przez kandydata (język polski – poziom rozszerzony, matematyka, geografia, język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie)
  k = 0,5 dla poziomu podstawowego
  k = 1 dla poziomu rozszerzonego


  Dla kierunku: filologia

  P = 0,5 × Wjop
  lub
  P = 1 × Wjor

  gdzie:
  P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym
  Wjop – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z języka obcego na poziomie podstawowym
  Wjor – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z języka obcego na poziomie rozszerzonym
  Kandydat wpisuje tylko jeden, wybrany przez siebie wynik, z poziomu podstawowego lub rozszerzonego.

  Na specjalności język angielski, językiem obcym uwzględnianym w kwalifikacji jest wyłącznie język angielski na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

  Na specjalności język francuski, język hiszpański, język niemiecki, i język włoski, językiem obcym uwzględnianym w kwalifikacji jest do wyboru przez kandydata język angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, rosyjski, portugalski, słowacki i szwedzki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.


  Dla kierunku pedagogika:

  P = 0,6 × k × Wgłówny + 0,4 × k × Wdodatkowy

  gdzie:
  P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym
  Wgłówny – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z języka polskiego
  Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z przedmiotu dodatkowego do wyboru przez kandydata (język obcy nowożytny, historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, matematyka)
  k = 0,5 dla poziomu podstawowego
  k = 1 dla poziomu rozszerzonego

 4. Dla kandydatów na studia z Maturą Międzynarodową oraz dla kandydatów na studia z tzw. „starą maturą” stosuje się następujące przeliczenie ocen ze świadectwa dojrzałości na punkty:


 5. Ocena

  Liczba punktów

  Ocena

  Liczba punktów

  Poziom SL

  Poziom HL

  celujący

  100

  excellent (7)

  100

  100

  bardzo dobry

  90

  very good (6)

  90

  100

  dobry

  85

  good (5)

  85

  100

  dostateczny

  50

  satisfactory (4)

  50

  85

  dopuszczający

  30

  mediocre (3)

  30

  50

   

  poor (2)

  20

  30

  very poor (1)

  15

  -

  Poziom SL – poziom podstawowy
  Poziom HL – poziom rozszerzony


§ 5
 1. Obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą mogą ubiegać się o przyjęcie na studia I stopnia pod warunkiem, że:
  - ich świadectwo dojrzałości, składane wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego, nie wymaga na mocy umów międzynarodowych wydania zaświadczenia z kuratorium oświaty o równoważności uzyskanego za granicą świadectwa z polskim świadectwem dojrzałości,
  - ich świadectwo dojrzałości, nieobjęte umowami międzynarodowymi jest poświadczone zaświadczeniem z kuratorium oświaty o równoważności uzyskanego za granicą świadectwa z polskim świadectwem dojrzałości.
 2. Obywatele polscy, którzy ukończyli studia I stopnia za granicą mogą ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia pod warunkiem, że:
  – ich dyplomy będą wyłączone z obowiązku nostryfikacji na mocy umów międzynarodowych,
  – ich dyplomy zostaną poddane postępowaniu nostryfikacyjnemu przeprowadzonemu przez radę wydziału uprawnioną do nadawania stopnia naukowego doktora w określonej dyscyplinie nauki odpowiadającej tytułowi zawodowemu zawartemu w nostryfikowanym dyplomie.
 3. Osoby wymienione w ust. 1 i 2 podlegają pełnemu postępowaniu kwalifikacyjnemu na danym kierunku.

§ 6

Warunki przyjęć na studia osób nie będących obywatelami polskimi określa Rozporządzenie MNiSW z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U.2006.190.1406 z późn. zm) oraz stosowne zarządzenie Rektora Politechniki Śląskiej.

§ 7

Kandydatom niepełnosprawnym posiadającym zaświadczenie o niepełnosprawności, zapewnia się pomoc i udogodnienia w procesie rekrutacji stosownie do ich indywidualnych potrzeb. Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych określi formę pomocy w procesie rekrutacji indywidualnie dla każdego niepełnosprawnego kandydata.

§ 8
 1. Rekrutację przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powołane przez Dziekanów Wydziałów według zasad określonych w Statucie Politechniki Śląskiej. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne podejmują decyzje w sprawach przyjęcia na studia.
 2. Działalność Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych koordynuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, zgodnie z jej kompetencjami określonymi w Statucie Politechniki Śląskiej.
 3. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna rozpatruje indywidualne odwołania kandydatów od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych złożonych w terminie do 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.
 4. Nadzór nad przebiegiem rekrutacji w Uczelni sprawuje Rektor.WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018
§ 1
 1. Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która posiada kwalifikacje II stopnia i spełnia kryteria kwalifikacji określone w załączonej tabeli. Podstawowa jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie może ustalić, że kierunek studiów wyższych ukończonych przez kandydata powinien być zgodny z dyscypliną, w której kandydat zamierza realizować studia doktoranckie.
 2. Na studia doktoranckie może być również przyjęta osoba, która jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant.”
 3. Rekrutacja na studia doktoranckie ma charakter konkursowy.
 4. W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się w szczególności:
   1) ocenę z przebiegu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich co najmniej 4,00,
   2) znajomość języków obcych,
   3) aktywność naukową kandydata, w tym publikacje oraz wyniki działalności w studenckich kołach naukowych,
   4) wyniki kolokwium wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej.
 5. Obywatele polscy, którzy ukończyli studia wyższe za granicą, ubiegający się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia, podlegają takiej samej procedurze kwalifikacyjnej, jak absolwenci uczelni polskich.
 6. Przyjęcie na I rok studiów następuje na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego, w kolejności uzyskanych ocen w ramach limitu miejsc.
 7. Miejsce składania dokumentów określa wydziałowa komisja rekrutacyjna.
 8. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są jawne.
§ 2
 1. Liczbę miejsc na studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne ustala Rektor na wniosek rady wydziału.
 2. W uzasadnionych przypadkach dziekan może wystąpić do Rektora z wnioskiem o zwiększenie liczby miejsc.
 3. Na Politechnice Śląskiej rekrutacja na studia doktoranckie prowadzona jest w formie elektronicznej w ramach Systemu Obsługi Rekrutacji (SOREK) pod adresem: https://rekrutacja.polsl.pl/kandydat.
 4. Kandydaci, którzy nie mogą przeprowadzić rejestracji w systemie internetowym dokonują rejestracji w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej na udostępnionych stanowiskach komputerowych.
 5. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z harmonogramem ustalanym corocznie przez Rektora, dostępnym na stronie internetowej pod adresem: http://rekrutacja.polsl.pl/Strony/Harmonogram.aspx
§ 3

Kandydat na studia doktoranckie składa w wyznaczonym terminie oraz miejscu podanie o przyjęcie na studia oraz dokumenty:
  1) kwestionariusz osobowy,
  2) aktualną fotografię zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych w postaci elektronicznej,
  3) kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczelnię,
  4) poświadczoną przez Uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  5) zaświadczenie z oceną z przebiegu studiów potwierdzoną przez dziekanat (dla studiów dwustopniowych - ocenę z przebiegu studiów II stopnia),
  6) w przypadku obywateli polskich, którzy ukończyli studia wyższe za granicą wymagany jest wykaz uzyskanych ocen oraz zaświadczenie z uczelni o skali stosowanych ocen,
  7) udokumentowanie znajomości języka obcego na poziomie co najmniej B2,
  8) opinię samodzielnego pracownika naukowego dotyczącą kandydata,
  9) oświadczenie o braku przeciwwskazań do studiowania na studiach doktoranckich, na których narażony będzie na działanie czynników szkodliwych,
  10) inne dokumenty, potwierdzające:
   a) udział w stażach, praktykach zagranicznych, konferencjach, seminariach, konkursach, badaniach naukowych, itp.,
   b) pracę w kołach naukowych, działalność w organizacjach studenckich, pracę zawodową, itp.

  11) inne dokumenty wymagane przez jednostkę prowadzącą studia doktoranckie.
§ 4
 1. Nadzór nad przebiegiem rekrutacji w uczelni sprawuje rektor.
 2. Nadzór nad przebiegiem rekrutacji na wydziale sprawuje dziekan.
 3. Rekrutację przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne powołane przez dziekanów wydziałów według zasad określonych w Statucie Politechniki Śląskiej.
 4. Do zadań wydziałowej komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
   1) przyjmowanie i sprawdzanie kompletności dokumentów kandydatów,
   2) zawiadomienie kandydatów o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego,
   3) przeprowadzenie i sporządzanie dokumentacji postępowania kwalifikacyjnego,
   4) wydawanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia i przesłanie ich kandydatom, za potwierdzeniem odbioru,
   5) odsyłanie dokumentów kandydatom nieprzyjętym na studia, za potwierdzeniem odbioru.
 5. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do rektora, złożone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 6. Podstawą odwołania może być wyłącznie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie. Decyzja rektora jest ostateczna.
 7. Od decyzji rektora o nieprzyjęciu na studia przysługuje kandydatowi skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.
§ 5

Obywatele polscy, którzy ukończyli studia wyższe za granicą mogą ubiegać się o przyjęcie na studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne pod warunkiem, że ich dyplomy będą wyłączone z obowiązku nostryfikacji na mocy umów międzynarodowych albo ich dyplomy przejdą pozytywnie postępowanie nostryfikacyjne przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 6

Warunki przyjęć na studia osób nie będących obywatelami polskimi określa Rozporządzenie MNiSW z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1501) oraz stosowne zarządzenie Rektora Politechniki Śląskiej.

§ 7

Kandydatom niepełnosprawnym posiadającym zaświadczenie o niepełnosprawności, zapewnia się pomoc i udogodnienia w procesie rekrutacji stosownie do ich indywidualnych potrzeb. Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych, na wniosek niepełnosprawnego kandydata, określi indywidualnie formę pomocy w procesie rekrutacji.

Dokumenty związane z procesem rekrutacji
Politechnika Śląska Facebook Twitter YouTube Informator o kierunkach
Admin