Serwis WWW Politechniki Śląskiej Moduł Kandydata Systemu Obsługi Rekrutacji
Technologia chemiczna
Czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów
Początek zajęć: semestr zimowy
Uzyskiwany tytuł: inżynier
 
Kryteria przyjęć:
1. Przy kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego, otrzymanych z Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, bierze się pod uwagę punkty z przedmiotu głównego i jednego przedmiotu dodatkowego, wybranego przez kandydata z katalogu W (dodatkowy). Przedmiotem dodatkowy jest przedmiot:
  • dla absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy zdawali egzamin maturalny w 2015 r. i w latach późniejszych, oraz dla absolwentów techników w 2016 r. i w latach późniejszych: matematyka na poziomie podstawowym jako przedmiot główny oraz jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym – do wyboru: matematyka, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka
  • dla absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy zdawali egzamin maturalny w 2014 r. i w latach wcześniejszych, oraz dla absolwentów techników w 2015 r. i w latach wcześniejszych: matematyka na poziomie podstawowym jako przedmiot główny oraz jeden przedmiot dodatkowy – do wyboru: matematyka na poziomie rozszerzonym lub następujące przedmioty na poziomie podstawowym bądź rozszerzonym: fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka
  • kandydatom, którzy zdawali starą maturę, oceny ze świadectwa dojrzałości z przedmiotów wymagających przy rekrutacji zostaną przeliczone na punkty; pod uwagę brana jest ocena z egzaminu dojrzałości pisemnego lub w razie jej braku ocena końcowa z przedmiotów i zajęć obowiązkowych

 

P = 0,6 x W (główny) + 0,4 x k x W (dodatkowy)

gdzie:
P - liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym
W (główny) - liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki (poziom podstawowy)
W (dodatkowy) - liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z przedmiotu dodatkowego do wyboru przez kandydata (matematyka - poziom rozszerzony, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka)
k = 0,5 dla poziomu podstawowego
k = 1 dla poziomu rozszerzonego

2. dla kandydatów na studia z maturą międzynarodową oraz dla kandydatów na studia z tzw. starą maturą stosuje się następujące przeliczenie ocen ze świadectwa dojrzałości na punkty:

Ocena: celujący --> liczba punktów: 100
Ocena: bardzo dobry --> liczba punktów: 90
Ocena: dobry --> liczba punktów: 85
Ocena: dostateczny --> liczba punktów: 50
Ocena: dopuszczający --> liczba punktów: 30.

Ocena: excellent (7) --> liczba punktów: 100 (poziom SL), 100 (poziom HL)
Ocena: very good (6) --> liczba punktów: 90 (poziom SL), 100 (poziom HL)
Ocena: good  (5) --> liczba punktów: 85 (poziom SL), 100 (poziom HL)
Ocena: satisfactory (4) --> liczba punktów: 50 (poziom SL), 85 (poziom HL)
Ocena: mediocre (3) --> liczba punktów: 30 (poziom SL), 50 (poziom HL)
Ocena: poor (2) --> liczba punktów: 20 (poziom SL), 30 (poziom HL)
Ocena: very poor (1) --> liczba punktów: 15 (poziom SL),
gdzie:
poziom SL - poziom podstawowy
poziom HL - poziom rozszerzony.

Pod uwagę brana jest ocena z egzaminu dojrzałości pisemnego lub w razie jej braku ocena końcowa z przedmiotów i zajęć obowiązkowych.

Laureaci pierwszych 10 miejsc Konkursu chemicznego Wydziału Chemicznego dodatkowo otrzymują 30 punktów preferencyjnych.
Politechnika Śląska Facebook Twitter YouTube Informator o kierunkach
Admin