Aktualności

UWAGA

Uprzejmie wyjaśniamy, że:

 1. Termin wysłania teczki elektronicznej w naborze 3 upłynął 14 października. Harmonogram rekrutacji na semestr zimowy nie przewiduje kolejnych naborów.
 2. Wyniki przyjęć można sprawdzić samodzielnie w systemie rekrutacyjnym w etapie 7. Znajduje się tam również numer albumu.
 3. Po ogłoszeniu wyników przyjęć nie można zmienić studiów w drodze rekrutacji. Jako student można natomiast złożyć wniosek o przeniesienie skierowany do Pełnomocnika Rektora ds. Studenckich. Skan podpisanego wniosku można przesłać mailowo z adresu w domenie @student.polsl.pl na adres Biura Obsługi Studentów.
 4. Osoby przyjęte będą składać dokumenty papierowe podczas odbioru legitymacji studenckiej w Biurze Obsługi Studentów. Będzie się to odbywało w pełni bezpiecznie, z zachowaniem rygorów sanitarnych. Szczegółowe informacje przekażą pracownicy Biura, gdy legitymacja będzie gotowa do odebrania.
 5. Przypominamy, że po przyjęciu na studia dalszych informacji udziela już właściwe Biuro Obsługi Studentów. Dotyczy to w szczególności spraw dotyczących płatności za studia, legitymacji studenckiej, planu zajęć, grup studenckich czy innych kwestii dotyczących organizacji studiów.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z:


Komunikat w sprawie rekrutacji zimowej (aktualizacja 25.01.2021)

Szanowni Kandydaci! Uprzejmie informujemy, że rekrutacja zimowa (styczeń-luty 2021) jest prowadzona przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Rejestracja została uruchomiona 11 stycznia o godz. 12.00 i potrwa do 3 lutego do godz. 6.59. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem.

Jednocześnie wyjaśniamy:

 • Warunkiem przyjęcia na studia drugiego stopnia jest m.in. wcześniejsze ukończenie studiów. Złożenie egzaminu dyplomowego (obrona) powinno nastąpić przed upływem terminu rejestracji.
 • W systemie należy wgrać dyplom wraz z suplementem do dyplomu.
 • Osoby, które jeszcze nie otrzymały dyplomu wraz z suplementem, wgrywają do systemu zaświadczenie o ukończeniu studiów. Zaświadczenie to powinno zawierać: informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów. W takiej sytuacji prosimy również o wgranie zaświadczenia o zaliczonych zajęciach i uzyskanych ocenach końcowych lub zaświadczenia z informacją o ocenie z przebiegu studiów (jest to średnia z wszystkich ocen końcowych ważona liczbą punktów ECTS dla poszczególnych przedmiotów). Jako numer dyplomu należy wskazać 0, a jako datę wydania dyplomu – datę wydania zaświadczenia.
 • Absolwenci sprzed 2005 roku, którzy nie posiadają suplementu do dyplomu, wgrywają zamiast niego skan karty przebiegu studiów, indeksu lub innego dokumentu zawierającego wykaz przedmiotów.
 • Zgłoszenia na kierunki studiów można zmieniać do końca okresu rejestracji. Prosimy o przemyślany wybór.
 • Osoby przyjęte na studia będą składać dokumenty papierowe w Biurze Obsługi Studentów po rozpoczęciu zajęć (w marcu). Będzie się to odbywało w pełni bezpiecznie, z zachowaniem rygorów sanitarnych. O szczegółach poinformujemy Was mailowo.

Prosimy również o zapoznanie się z najczęściej zadawanymi pytaniami.


Komunikat w sprawie sposobu przeprowadzenia rekrutacji na studia (aktualizacja 17.12.2020)

Szanowni Kandydaci! Wasze zdrowie jest dla nas najważniejsze, dlatego rekrutacja jest w maksymalnym stopniu przeprowadzana on-line. Udział w rekrutacji polega na wgraniu w systemie rekrutacyjnym elektronicznej postaci (np. skanu, zdjęcia) wymaganych dokumentów, a następnie wysłanie przygotowanej w ten sposób “teczki” do komisji rekrutacyjnej. Dokumenty w postaci papierowej będzie trzeba złożyć dopiero po przyjęciu na studia, w chwili odbioru legitymacji studenckiej lub po rozpoczęciu zajęć (w zależności od tego, co nastąpi szybciej). O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

Bardzo prosimy o regularne sprawdzanie swojej skrzynki e-mail. W razie potrzeby komisja rekrutacyjna będzie kontaktować się z Wami tą właśnie drogą. Prosimy również o śledzenie aktualności na stronie internetowej.

W przypadku napotkania jakichkolwiek problemów możecie liczyć na pełne wsparcie pracowników Uczelni.


Mechanika i budowa maszyn – studia dualne

Uprzejmie informujemy, że w sprawie studiów dualnych na kierunku “Mechanika i budowa maszyn” można kontaktować się z Panią Aleksandrą Dworakowską mailowo: studia_dualne_RMT@polsl.pl lub telefonicznie: 32 237 24 33.


Komunikat w sprawie przygotowań do sprawdzianu uzdolnień artystycznych na kierunkach Architektura i Architektura wnętrz (27.07.2020)

Szanowni Państwo,
zbliża się termin egzaminów wstępnych na Wydział Architektury w Gliwicach. W tym roku są one po raz pierwszy przeprowadzane w trybie zdalnym, prace egzaminacyjne Kandydaci przygotowują w domu i przesyłają nam ich zdjęcia. Egzamin trwa jeden dzień, konieczne jest wysłanie e-maili ze zdjęciami prac w ograniczonym czasie, dlatego ważne jest dobre przygotowanie organizacyjne do egzaminu.

Przygotowując procedurę staraliśmy się zrobić to tak, aby udało się przeprowadzić egzamin sprawnie i bez dodatkowego stresu. Aby to się udało potrzebna jest jednak również pewna aktywność ze strony Kandydatów. W załączonych plikach LISTY DZIAŁAŃ DO PODJĘCIA NA KILKA DNI PRZED EGZAMINEM:


Zasady i zakres sprawdzianu uzdolnień artystycznych (aktualizacja 15.07.2020)

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych kandydatów została podjęta decyzja o przeprowadzeniu sprawdzianu uzdolnień artystycznych na kierunkach Architektura i Architektura wnętrz w całości w drodze elektronicznej. Prosimy o zapoznanie się z opublikowanymi zasadami i zakresem sprawdzianu uzdolnień artystycznych.

Przypominamy, że niezależnie od udziału w sprawdzianie uzdolnień artystycznych, kandydaci są obowiązani również do wgrania elektronicznej postaci wymaganych dokumentów w systemie SOREK w terminie określonym w harmonogramie.


Kształcenie nauczycieli – ważne informacje

• Kierunek „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” tylko w ramach jednolitych magisterskich
Od 1 października 2019 r. wszystkie uczelnie w Polsce mogły rozpocząć nowy cykl kształcenia nauczycieli przedszkola i klas I – III szkoły podstawowej wyłącznie na kierunku studiów o ściśle określonej nazwie: „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” w ramach jednolitych studiów magisterskich. Stanowi o tym rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861, z późn. zm.).
W związku z nowymi przepisami rekrutacja na studia w zakresie kształcenia nauczycieli przedszkola i klas I – III szkoły podstawowej będzie prowadzona na Politechnice Śląskiej wyłącznie na 5-letnie jednolite studia magisterskie na kierunek „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”.


• Kwalifikacje nauczycielskie
Do kwalifikacji osób, które już ukończyły studia, na których było realizowane kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, zastosowanie mają obecne przepisy dotyczące kwalifikacji nauczycielskich (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli).
Osoby, które już ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku „pedagogika” w zakresie przygotowującym nauczycieli przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej, a będą chciały podjąć dalsze kształcenie w tym zakresie w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, będą mogły wziąć udział w rekrutacji na jednolite studia magisterskie na kierunku „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”. W takim przypadku student po rozpoczęciu studiów będzie mógł złożyć wniosek o uznanie zajęć (osiągniętych efektów kształcenia) zaliczonych w trakcie studiów pierwszego stopnia.
Warunkiem uznania zajęć zaliczonych w trakcie studiów pierwszego stopnia będzie stwierdzenie zbieżności z programem studiów określonym dla jednolitych studiów magisterskich. Wymóg ten dotyczy przede wszystkim osób, które ukończyły studia pedagogiczne na innych uczelniach. W wyniku uznania wcześniej zaliczonych zajęć studenci będą mogli ubiegać się o przeniesienie na wyższy rok studiów. Liczba osób musi być jednak wystarczająca do utworzenia grupy studenckiej na tym roku studiów (co najmniej 20 osób).


• Obecni studenci
Politechnika Śląska kontynuuje studia rozpoczęte w roku akademickim 2018/2019 (i wcześniej) do ich zakończenia, tj. do zakończenia rozpoczętego cyklu kształcenia. Zatem studenci, którzy już studiują, kończą studia zgodnie z dotychczasowymi programami studiów (uwzględniającymi dotychczasowe standardy kształcenia nauczycieli).


Miejsce odbywania się zajęć:

KIERUNEK STUDIÓW JEDNOSTKA REALIZUJĄCA ZAJĘCIA MIASTO
ANALITYKA BIZNESOWA Wydział Organizacji i Zarządzania ZABRZE
ARCHITEKTURA Wydział Architektury GLIWICE
ARCHITECTURE Wydział Architektury GLIWICE
ARCHITEKTURA WNĘTRZ (profil praktyczny) Wydział Architektury GLIWICE
AUTOMATYKA I INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA (profil praktyczny) Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej GLIWICE
AUTOMATYKA I ROBOTYKA Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki GLIWICE
Wydział Mechaniczny Technologiczny GLIWICE
BIOMEDICAL ENGINEERING Wydział Inżynierii Biomedycznej ZABRZE
BIOTECHNOLOGIA Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki GLIWICE
Wydział Chemiczny GLIWICE
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki GLIWICE
BIOTECHNOLOGY Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki GLIWICE
BUDOWNICTWO Wydział Budownictwa GLIWICE
Wydział Budownictwa KATOWICE*
CHEMIA Wydział Chemiczny GLIWICE
CIRCULAR ECONOMY Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki GLIWICE
CIVIL ENGINEERING Wydział Budownictwa GLIWICE
CONTROL, ELECTRONIC AND INFORMATION ENGINEERING Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki GLIWICE
ELECTRICAL ENGINEERING Wydział Elektryczny GLIWICE
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki GLIWICE
ELEKTROTECHNIKA Wydział Elektryczny GLIWICE
ENERGETYKA (profil ogólnoakademicki) Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki GLIWICE
ENERGETYKA (profil praktyczny) Wydział Elektryczny GLIWICE
ENVIRONMENTAL ENGINEERING Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki GLIWICE
FIZYKA TECHNICZNA (profil praktyczny) Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej GLIWICE
GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki GLIWICE
GÓRNICTWO I GEOLOGIA Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej GLIWICE
INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY Wydział Chemiczny GLIWICE
INFORMATICS Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki GLIWICE
INFORMATYKA Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki GLIWICE
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki KATOWICE
Wydział Elektryczny GLIWICE
INFORMATYKA (profil praktyczny) Wydział Matematyki Stosowanej GLIWICE
INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA (profil ogólnoakademicki) Wydział Inżynierii Materiałowej KATOWICE
INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA (profil praktyczny) Wydział Inżynierii Materiałowej KATOWICE
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej GLIWICE
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki GLIWICE
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Wydział Inżynierii Biomedycznej ZABRZE
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Wydział Inżynierii Materiałowej KATOWICE
Wydział Mechaniczny Technologiczny GLIWICE
INŻYNIERIA PROCESOWA I APARATURA PRZEMYSŁOWA Wydział Chemiczny GLIWICE
INŻYNIERIA PRODUKCJI Wydział Inżynierii Materiałowej KATOWICE
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki GLIWICE
LINGWISTYKA STOSOWANA (profil praktyczny) Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją GLIWICE
LOGISTYKA Wydział Organizacji i Zarządzania ZABRZE
MANAGEMENT Wydział Organizacji i Zarządzania ZABRZE
MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING Wydział Organizacji i Zarządzania ZABRZE
MATEMATYKA Wydział Matematyki Stosowanej GLIWICE
MECHANICS AND MACHINE DESIGN Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki GLIWICE
Wydział Mechaniczny Technologiczny GLIWICE
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki GLIWICE
Wydział Mechaniczny Technologiczny GLIWICE
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (studia dualne) Wydział Mechaniczny Technologiczny GLIWICE
MECHATRONIKA Wydział Elektryczny GLIWICE
Wydział Mechaniczny Technologiczny GLIWICE
MINING AND GEOLOGY Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej GLIWICE
MODELOWANIE KOMPUTEROWE Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki GLIWICE
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA i WCZESNOSZKOLNA
(jednolite studia magisterskie – profil praktyczny)
Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją GLIWICE
POWER ENGINEERING Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki GLIWICE
SOCJOLOGIA Wydział Organizacji i Zarządzania ZABRZE
TECHNOLOGIA CHEMICZNA Wydział Chemiczny GLIWICE
TELEINFORMATYKA Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki GLIWICE
TRANSPORT Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej KATOWICE
TRANSPORT (in English) Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej KATOWICE
TRANSPORT KOLEJOWY (studia dualne) Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej KATOWICE
ZARZĄDZANIE Wydział Organizacji i Zarządzania ZABRZE
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Wydział Inżynierii Materiałowej KATOWICE
Wydział Mechaniczny Technologiczny GLIWICE
Wydział Organizacji i Zarządzania ZABRZE
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Wydział Organizacji i Zarządzania ZABRZE

* od 3 semestru zajęcia odbywać się będą w GLIWICACH

Zestawienie specjalności dla kierunków w rekrutacji zimowej 2019/2020

Studia stacjonarne

KIERUNEK STUDIÓW SPECJALNOŚCI
AUTOMATYKA I ROBOTYKA Automatyka
Robotyka
Systemy pomiarowe i informacyjne
Sterowanie w inżynierii procesowej i biotechnologii
Projektowanie robotów i urządzeń automatyki
Automatyzacja i robotyzacja procesów spawalniczych
Zaawansowane układy sterowania maszyn i procesów
AUTOMATIC CONTROL AND ROBOTICS Integrated Manufacturing Systems
AUTOMATIC CONTROL AND ROBOTICS, ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION, INFORMATICS Automatic Control
Data Science
Electronics
BIOTECHNOLOGIA Bioinformatyka
Biotechnologia przemysłowa
Biotechnologia w ochronie środowiska
BIOTECHNOLOGY Biofuels
CHEMIA Bioanalityka
Chemia farmaceutyczna i kosmetyczna
Chemia materiałów
ELECTRICAL ENGINEERING
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Aparatura elektroniczna
Elektronika biomedyczna
Radioelektronika
Telekomunikacja
ELEKTROTECHNIKA Elektroenergetyka
Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej
Automatyka i metrologia elektryczna
ENERGETYKA Energetyka gazowa i rozproszona
Cieplne systemy energetyczne
Alternatywne technologie energetyczne
GÓRNICTWO I GEOLOGIA Eksploatacja złóż i zagospodarowanie odpadów
Budownictwo podziemne i ochrona powierzchni
Geodezja górnicza
INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY Process Engineering in Green Chemical Technologies
Nanomaterials and Fine Chemicals
INFORMATICS
INFORMATYKA (profil praktyczny) Uczenie maszynowe
Przetwarzanie i ochrona informacji
INFORMATYKA Bazy danych i inżynieria systemów
Informatyczne systemy mobilne i przemysłowe
Inteligentne platformy autonomiczne
Interaktywna grafika trójwymiarowa
Oprogramowanie systemowe
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe
Bezpieczeństwo obiektów i BHP
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Biomechatronika i sprzęt medyczny
Inżynieria wytwarzania implantów, sprzętu szpitalnego i rehabilitacyjnego
Informatyka w medycynie
Przetwarzanie i analiza informacji biomedycznych.
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Nowoczesne materiały i technologie
Materiały i technologie w motoryzacji
Materiały i technologie w lotnictwie
Kompozyty i tworzywa sztuczne
Inżynieria jakości
Inżynieria powierzchni i obróbka cieplna
Inżynieria materiałów biomedycznych
Przetwórstwo materiałów polimerowych i kompozytowych
Technologie ochrony przeciwkorozyjnej
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA (studia dualne) Nowoczesne materiały i technologie
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Komunalne i Przemysłowe Technologie Środowiskowe
Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja i ochrona powietrza
Wodociągi i kanalizacja
LOGISTYKA (studia dualne) Menedżer ds. logistyki
Menedżer w sektorze usług logistycznych
LOGISTYKA Menedżer logistyki
Usługi logistyczne
Architekt zrównoważonego łańcucha dostaw
Automatyzacja i robotyzacja systemów logistycznych
Logistyka w sektorze publicznym
MATERIALS ENGINEERING Welding technologies and Surface engineering in manufacturing
MECHANICS AND MACHINE DESIGN Aircraft Propulsion Systems
Aircraft design
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Maszyny i urządzenia energetyczne
Projektowania i eksploatacji maszyn
Modelowanie i optymalizacja układów mechanicznych
Obrabiarki, narzędzia i technologia budowy maszyn
Projektowanie, automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych
Projektowanie układów napędowych maszyn górniczych i pojazdów specjalnych
Technologie spawalnicze
Technologie odlewnicze
Obróbka plastyczna metali i ich stopów
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (studia dualne) Projektowanie i konstruowanie maszyn
Technologie materiałowe
MECHATRONICS Mechatronics systems engineering
MECHATRONIKA Zastosowanie mechatroniki w inżynierii elektrycznej
Projektowanie mechatroniczne w metodologii MBD
Projektowanie mechatronicznych układów mobilnych
Aplikacje napędowe
MECHATRONIKA (studia dualne)
MINING AND GEOLOGY
NANOTECHNOLOGIA
POWER ENGINEERING Energy Transition
TECHNOLOGIA CHEMICZNA Technologia nieorganiczna i elektrochemia
Technologia polimerów i tworzyw sztucznych
Technologia chemiczna organiczna
Inżynieria i aparatura procesowa
TELEINFORMATYKA Teleinformatyczne systemy autonomiczne
Teleinformatyczne systemy mobilne
Technologie chmurowe
TRANSPORT Transport i spedycja drogowa
Eko- i elektromobilność w pojazdach samochodowych
Eksploatacja pojazdów samochodowych
Logistyka transportu
Eksploatacja pojazdów szynowych
Inżynieria ruchu
Nawigacja powietrzna
Mechanika i eksploatacja lotnicza
Sterowanie ruchem kolejowym
Technologie transportowe
Systemy informatyczne dla kolei
Technika i zarządzanie w transporcie samochodowym
Transport przemysłowy
Systemy informatyczne transportu
TRANSPORT (in English) Transport safety systems
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Bezpieczeństwo i higiena pracy
Organizacja produkcji przemysłowej
Lean Manufacturing
Organizacja produkcji
Jakość i bezpieczeństwo produkcji
Systemy informatyczne w technologiach przemysłowych
Utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie przemysłowym
Nowoczesne zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie przemysłowym

Studia niestacjonarne

KIERUNEK STUDIÓW SPECJALNOŚCI
AUTOMATYKA I ROBOTYKA Projektowanie robotów i urządzeń automatyki
Automatyzacja i robotyzacja procesów spawalniczych
Zintegrowane systemy wytwarzania
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Aparatura elektroniczna
GÓRNICTWO I GEOLOGIA Eksploatacja złóż i zagospodarowanie odpadów
Geologia górnicza i poszukiwawcza
Geodezja górnicza
Maszyny i urządzenia górnicze i wiertnicze
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Nowoczesne materiały i technologie
Materiały i technologie w motoryzacji
Materiały i technologie w lotnictwie
Kompozyty i tworzywa sztuczne
Inżynieria jakości
LOGISTICS Manager of Logistics
Logistics services
LOGISTYKA Menedżer logistyki
Usługi logistyczne
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Projektowania i eksploatacji maszyn
Obrabiarki, narzędzia i technologia budowy maszyn
Projektowanie, automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych
Technologie spawalnicze
Technologie odlewnicze
MECHATRONIKA
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Bezpieczeństwo i higiena pracy
Organizacja produkcji przemysłowej
Lean Manufacturing
Organizacja produkcji
Jakość i bezpieczeństwo produkcji
Utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie przemysłowym

Komunikat

Kandydaci na studia drugiego stopnia, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na innej uczelni, powinni przesłać skan dyplomu ukończenia studiów oraz skan suplementu do dyplomu na adres rekrutacja@polsl.pl – w postaci jednego pliku PDF. Dokumenty należy przesłać najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji pod rygorem pozostawienia kandydatury bez rozpatrzenia. Na podstawie przesłanych skanów dokumentów zostanie przeprowadzona weryfikacja czy kandydat spełnia kryteria przyjęcia na studia na Politechnice Śląskiej. W przypadku gdy komisja rekrutacyjna stwierdzi brak wymaganych kompetencji, kandydaci otrzymają stosowną informację mailowo w trakcie postępowania kwalifikacyjnego. Brak informacji będzie równoznaczny z pomyślną weryfikację kompetencji – kandydat postępuje wtedy zgodnie z procedurą i harmonogramem rekrutacji (sprawdza swój status, a w przypadku zakwalifikowania do przyjęcia – dostarcza dokumenty w terminie wskazanym w harmonogramie).

Font Resize
Contrast