Biuro Obsługi Studentów 5

Biuro Obsługi Studentów 5

Kierunek Miejsce odbywania zajęć
Budownictwo Gliwice, ul. Akademicka 5
Civil engineering
Budownictwo podziemne

AKTUALNOŚCI


Przyznano stypendium Rektora

Listy studentów, którym przyznano stypendium rektora, znajdują się w gablocie na Wydziale Budownictwa (piętro I) oraz w gablocie w Centrum Obsługi Studiów.

 

Informacja dla studentów sem. VII studiów stacjonarnych odbywających praktyki semestralne

Publiczny odbiór Semestralnych Praktyk Studenckich odbędzie się w Auli 331 Wydziału Budownictwa o godz. 9.00 wg następującego harmonogramu:

 • 02.2020 (poniedziałek) – Studentki i Studenci, których pierwsza litera nazwiska zaczyna się z przedziału od A do Ka,
 • 02.2020 (wtorek) – Studentki i Studenci, których pierwsza litera nazwiska zaczyna się z przedziału od Ke do Pi,
 • 02.2020 (środa) – Studentki i Studenci, których pierwsza litera nazwiska zaczyna się z przedziału od Po do Ż.

Wydziałowy Opiekun Praktyk
dr inż. Mirosław Kotasiński

WAŻNE DOKUMENTY

 1. REGULAMIN STUDIÓW – Pliki w załączeniu
 2. ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 ORAZ ZARZĄDZENIE ZMIENIAJĄCE – Pliki w załączeniu
 3. PODANIA – Pliki w załączeniu
 4. TERMINY ZJAZDÓW – Plik w załączeniu
 5. PLAN ZAJĘĆ – https://plan.polsl.pl/
 6. ŚWIADCZENIA DLA STUDENTÓW https://www.polsl.pl/Jednostki/RD1-COS/Strony/swiadczenia_przepisy_ogolne.aspx

PROCES DYPLOMOWANIA

Ankieta dotycząca oceny jakości kształcenia i przebiegu studiów

Studenci ostatniego semestru studiów I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, składający dokumenty do egzaminu dyplomowego proszeni są uzupełnienie ankiety i złożenie jej w zaklejonej kopercie wraz z dokumentami w dziekanacie.
Formularz ankiety –Zal.7.M.2019.26.Z.15_Ocena_jakosci_ksztalcenia_przebiegu_studiow

Informacje ogólne dla dyplomantów

 • Zgodnie z §52 Regulaminu Studiów terminem “Praca Dyplomowa” określa się zarówno Projekt Inżynierski, jak i Pracę Magisterską.
 • Studia I stopnia kończą się wykonaniem Projektu Inżynierskiego. Zawartość projektu powinna obejmować: wstęp z wprowadzeniem do tematu, niezbędne obliczenia oraz część rysunkową. Zakres obliczeń i części rysunkowej określa kierujący Projektem Inżynierskim.
 • Studia II stopnia kończą się wykonaniem Pracy Magisterskiej. Jest to praca zawierająca część projektową i teoretyczną (badawczą lub analityczną).
 • Projekt Inżynierski i Praca Magisterska są ujęte w planie studiów odpowiednio I i II stopnia, mają przyporządkowane punkty ECTS oraz ocenę końcową.
 • Dopuszcza się możliwość zespołowego wykonywania Projektu Inżynierskiego i Pracy Magisterskiej, przy czym w egzemplarzu dyplomu należy zamieścić zestawienie udziału poszczególnych studentów w wykonaniu pracy, podpisane przez kierującego pracą i kierownika katedry. W takim przypadku na stronie tytułowej muszą być wpisani wszyscy autorzy pracy. W szczególnych wypadkach dopuszcza się możliwość indywidualnego przystąpienia do prezentacji Projektu Inżynierskiego i egzaminu dyplomowego na II stopniu studiów, wyodrębnionej z zespołowo wykonywanej pracy dyplomowej.
 • Temat Projektu Inżynierskiego i Pracy Magisterskiej powinien być umieszczony w wydrukowanym egzemplarzu Projektu Inżynierskiego i Pracy Magisterskiej, jako druga strona. Druki do pobrania w katedrze lub u promotora.
 • Student studiów II stopnia jest zobowiązany złożyć pracę dyplomową nie później niż do dnia 5 marca – studia kończące się semestrem zimowym, do 10 września – studia kończące się semestrem letnim.
 • W uzasadnionych wypadkach student studiów II stopnia może złożyć do odpowiedniego Pełnomocnika Rektora ds. Studenckich podanie z prośbą o prolongatę terminu złożenia pracy dyplomowej. Podanie musi być zaopiniowane przez kierującego pracą. Termin może być prolongowany maksymalnie o dwa miesiące tj. do 5 maja – studia kończące się semestrem zimowym, do 10 listopada – studia kończące się semestrem letnim. Niezłożenie pracy dyplomowej w tym terminie skutkuje skreśleniem z listy studentów.
 • Egzamin Dyplomowy na studiach I stopnia powinien odbyć się w terminie nieprzekraczającym 3 tygodni od daty zaliczenia ostatniego semestru.
 • Egzamin dyplomowy na studiach II stopnia powinien odbyć się nie później niż do 30 września lub 31 marca ostatniego roku studiów II stopnia kończących się odpowiednio w semestrze letnim lub zimowym. W przypadku uzyskania prolongaty nie później niż do 30 listopada i 31 maja ostatniego roku studiów II stopnia kończących się odpowiednio w semestrze letnim lub zimowym.
 • Terminy Egzaminu Dyplomowego studiów zarówno I jak i II stopnia zostaną ustalone przez Pełnomocnika Rektora ds. Studenckich.
 • Studenci specjalności Structural Engineering mogą wykonać Projekt Inżynierski i Pracę Magisterską w języku angielskim lub w języku polskim, z jednoczesnym zamieszczeniem streszczenia pracy w języku polskim i angielskim.
 •  Temat pracy musi być podany w języku polskim i angielskim.

Przyjęcie pracy dyplomowej przez kierującego pracą

 • Student składa kierującemu projektem lub pracą jeden drukowany egzemplarz Projektu Inżynierskiego lub Pracy Magisterskiej (wzór strony tytułowej: projekt inżynierski – załącznik 8A, praca magisterska – załącznik 8B), w którym umieszczony jest oryginał tematu pracy (projekt inżynierski – załącznik 1A, praca magisterska – załącznik 1B). Egzemplarz ten, po pomyślnym zakończeniu egzaminu dyplomowego, kierujący pracą przekazuje do właściwej Katedry w celu zarchiwizowania.
 • Ocena z przedmiotu Projekt Inżynierski jest wpisywana do systemu Elektronicznego Katalogu Ocen Studenta i jest średnią arytmetyczną z oceny recenzenta oraz kierującego Projektem.
 • Przyjęcie Projektu Inżynierskiego, Pracy Magisterskiej powinno być potwierdzone przez odpowiedniego kierującego na druku oświadczenia o przyjęciu Projektu Inżynierskiego (załącznik 3A), Pracy Magisterskiej (załącznik 3B) poprzez wpisanie końcowej oceny pracy dyplomowej, daty przyjęcia pracy oraz złożenie podpisu przez kierującego projektem/pracą.

 Dokumenty składane przez studenta przed egzaminem dyplomowym

 • Na 7 dni przed terminem egzaminu dyplomowego student składa w Biurze Obsługi Studentów – 5 teczkę opisaną wg wzoru (Projekt Inżynierski – załącznik 7A, Praca Magisterska – załącznik 7B), zawierającą:
 1. dwustronny wydruk pracy dyplomowej (Projektu Inżynierskiego lub Pracy Magisterskiej) sformatowany według wytycznych obowiązujących na Wydziale Budownictwa i oprawiony w miękką okładkę,
 2. egzemplarz pracy dyplomowej w wersji elektronicznej na płycie CD,
 3. oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy, niekorzystaniu z nielegalnych źródeł przy jej wykonaniu oraz zgodzie na udostępnianie pracy (załącznik 2),
 4. oświadczenie kierującego projektem lub pracą o przyjęciu Projektu Inżynierskiego (załącznik 3A) lub Pracy Magisterskiej (załącznik 3B),
 5. podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego (załącznik 4),
 6. ocenę (opinię) dotyczącą Projektu Inżynierskiego, Pracy Magisterskiej (załącznik 5),
 7. koreferat Projektu Inżynierskiego, Pracy Dyplomowej (załącznik 6),
 8. życiorys (CV) i ewentualnie dokumenty poświadczające dodatkowe osiągnięcia w trakcie studiów do wpisania do suplementu,
 9. cztery (4) podpisane zdjęcia o wymiarach 4,5 x 6,5 – bez białych obwódek,
 10. dowód wniesienia opłaty za wydanie dyplomu,
 11. legitymację studencką, składaną bezpośrednio przed egzaminem dyplomowym (dotyczy studentów II stopnia).
 12. Informacje o szczególnych osiągnięciach studenta. Dane zostaną ujęte w suplemencie absolwenta – ( pobierz )
 • Płyta CD/DVD powinna być fizycznie trwale oznaczona, poniżej wzory naklejek na płytę i kopertę:
 1. Projekt Inżynierski – ( pobierz )
 2. Praca Magisterska – ( pobierz )
 • Płyta CD/DVD powinna zawierać następujące pliki:
 1. plik tekstowy o nazwie txt, zawierający 6-cyfrowy numer albumu studenta,
 2. plik tekstowy o nazwie txt zawierający abstrakt Projektu Inżynierskiego/Pracy Magisterskiej (maksymalnie 100 słów),
 3. plik z projektem inżynierskim/pracą magisterską zatytułowany tematem pracy zgodny, z odpowiednim załącznikiem (załącznik 3A lub załącznik 3B), zawierający zasadniczy tekst Projektu Inżynierskiego i Pracy Magisterskiej zapisany w formacie ODT (odt), DOC (Praca.doc) lub DOCX (Praca.docx), dokumenty PDF (Praca.pdf) dozwolone są tylko w wersji edytowalnej, pliki zostaną sprawdzone w systemie antyplagiatowym, nie mogą, więc posiadać zabezpieczeń w postaci np. haseł,
 4. folder o nazwie Załączniki, zawierający elektroniczną wersję rysunków, tabel z wynikami itp. – o ile takie załączniki są zawarte w Projekcie Inżynierskim/Pracy Magisterskiej,
 5. zbiór o nazwie Prezentacja, zawierający multimedialną prezentację Projektu Inżynierskiego, Pracy Magisterskiej przygotowaną w formacie ODP (odp), PPT (Prezentacja.ppt) lub PPTX (Prezentacja.pptx),
 6. Pliki txt i streszczenie.txt proponujemy utworzyć za pomocą programu Notepad (Notatnik) lub kompatybilnego (tryb ANSI lub UTF8). Jeśli plik tworzony jest za pomocą np. edytora Word proszę wybrać opcję Zapisz jako a następnie pod nazwą pliku wybrać typ pliku jako Zwykły tekst (*.txt),
 7. Płyta CD/DVD która nie będzie przygotowana w podany sposób wymaga uzupełnienia (praca nie zostanie przyjęta). Pliki umieszczone na płycie muszą być wersją ostateczną (dotyczy to również prezentacji – niedozwolone jest przynoszenie na obronę Projektu/Pracy innej, zmodyfikowanej wersji).
 • Egzemplarz Projektu Inżynierskiego i Pracy Magisterskiej w formie papierowej i elektronicznej oraz osobowa teczka studenta są zaliczane do dokumentacji przebiegu studiów i podlegają archiwizacji.

Podanie o wydanie dyplomu i suplementu w języku obcym

Na pisemny wniosek absolwenta, Politechnika Śląska wydaje dodatkowy odpis dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na jeden z następujących języków obcych: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki lub rosyjski oraz jeden odpis suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski.

odpis dyplomu – załącznik „Załącznik C do załącznika nr 1 do zarządzenia nr 127/2017 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 27 października 2017 r.”

odpis suplementu – załącznik „Załącznik D do załącznika nr 1 do zarządzenia nr 127/2017 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 27 października 2017 r.”

Do wniosku należy dołączyć:
1. potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy (40zł),
2. aktualna fotografię (zgodną z fotografią umieszczoną na oryginale dyplomu),
3. tłumaczenie tytułu pracy dyplomowej/projektu inżynierskiego na język angielski,
4. informacje w języku angielskim o ewentualnych dodatkowych osiągnięciach

KONTAKT


ul. Akademicka 5

Gliwice

KIEROWNIK BIURA OBSŁUGI STUDENTÓW

mgr inż. Agnieszka Kamaj

tel. 237-18-59

Font Resize
Contrast