Informacje dla promotorów

Rekrutacja do Wspólnej Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2019/2020
– najważniejsze informacje dla promotorów

 

 1. W rekrutacji do Wspólnej Szkoły Doktorskiej przewidziano dla kandydatów 100 miejsc na Politechnice Śląskiej oraz 5 miejsc w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk, współprowadzących szkołę doktorską. Dodatkowe miejsca w rekrutacji zostaną przewidziane stosownie do liczby określonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w decyzji o przyznaniu Politechnice Śląskiej środków finansowych na udział w III edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”.
 1. Liczba tematów badawczych przypadających na jednego promotora nie przekracza:
  • 2 tematów – w przypadku gdy promotor sprawował wcześniej opiekę naukową nad doktorantami, a doktoranci ci pozytywnie ukończyli kształcenie uzyskując stopień doktora,
  • 2 tematów – w przypadku wybitnie uzdolnionych kandydatów, którzy np. otrzymali finansowanie z projektu pochodzącego ze źródeł zewnętrznych, lub uzyskali stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe,
  • 1 tematu – w przypadku gdy promotor nie sprawował wcześniej opieki naukowej nad doktorantami albo doktoranci, nad którymi promotor sprawował opiekę naukową, nie uzyskali stopnia doktora.

Oznacza to, że w rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 dostępnych będzie dla kandydatów 145 tematów badawczych na Politechnice Śląskiej oraz 5 tematów badawczych w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk.

 1. Rekrutacja do Wspólnej Szkoły Doktorskiej odbywa się w drodze konkursu na zasadach określonych Uchwałą Nr 39/2019 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej dla kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2019/2020.
 2. Rekrutacja jest prowadzona od 1 lipca 2019 r. zgodnie ze szczegółowym harmonogramem ustalonym przez Rektora.
 3. Zgłoszeni promotorzy powinni regularnie, na bieżąco sprawdź stan swojej skrzynki mailowej. Na służbowy adres mailowy promotorów zgłaszać się będą kandydaci zainteresowani realizacją tematu badawczego pod opieką naukową danego promotora.
 4. Zgłoszeni promotorzy powinni być obecni na Politechnice Śląskiej i dyspozycyjni w terminach przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych (tj. od 9 do 18 września 2019 r.).
 5. W uzasadnionych przypadkach, gdy kandydat nie może stawić się osobiście na rozmowę kwalifikacyjną (w szczególności w przypadku kandydatów-cudzoziemców), kandydat może zawnioskować o odbycie rozmowy kwalifikacyjnej poza siedzibą Uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej i jej rejestrację. Wybrany przez kandydata promotor będzie musiał być obecny na Politechnice Śląskiej oraz dyspozycyjny w celu uczestnictwa w pracach zespołu przeprowadzającego rozmowę kwalifikacyjną.
 1. Pod adresem https://rekrutacja.polsl.pl/szkola_doktorska/ znajduje się moduł serwisu rekrutacyjnego związany z kształceniem we Wspólnej Szkole Doktorskiej. Na stronie tej znajdują się odnośniki do najważniejszych informacji dotyczących rekrutacji do Wspólnej Szkoły Doktorskiej – w tym do harmonogramu rekrutacji, wykazu wymaganych wobec kandydatów dokumentów oraz kryteriów przyjęć. Możliwy jest także dostęp do informacji na temat programu „Doktorat wdrożeniowy” oraz aktów prawnych związanych z Wspólną Szkołą Doktorską. Na dole strony znajduje się przycisk przekierowujący do systemu DreamApply, w którym kandydaci mogą się zarejestrować.
 1. Tematy rozpraw doktorskich, filtrowane według dyscyplin we Wspólnej Szkole Doktorskiej, są dostępne na stronie https://rekrutacja.polsl.pl/tematy/
Font Resize
Contrast