AIDA – Interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie przetwarzania i analizy danych ‒ studia w języku angielskim

studia stacjonarne

AIDA – Interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie przetwarzania i analizy danych ‒ studia w języku angielskim

Kategoria:
 • Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O DYSCYPLINIE

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej
Gliwice, ul. Akademicka 16

JĘZYK STUDIÓW

Angielski

FORMA STUDIÓW

Stacjonarne

OPIS DYSCYPLINY

Interdyscyplinarne międzynarodowe studia doktoranckie w języku angielskim, wiążące informatykę (z dziedziny nauk technicznych) z wieloma innymi dyscyplinami nauki są odpowiedzią na rosnące znaczenie technik przetwarzania
i analizy danych (ang. data science).

Planuje się prowadzenie trzech grup specjalizacyjnych:

 • Modeling and Simulation of Complex Dynamical Processes – z dyscyplinami dodatkowymi automatyka, elektroenergetyka czy górnictwo;
 • Big Data Analysis – powiązanej z bankowością, naukami społecznymi i humanistycznymi
  i astronomią; oraz
 • Bioinformatics – skupiającej się na zastosowaniach informatyki w biologii i medycynie.

Tematy przykładowych projektów doktorskich zostały wyselekcjonowane i opracowane na etapie przygotowania wniosku na podstawie przedłożonych przez partnerów listów intencyjnych. Każdy z planowanych projektów doktorskich powiązany jest z co najmniej jedną inną dyscypliną naukową, ma też powiązanego z tematem partnera przemysłowego i/lub partnerską uczelnię albo instytut badawczy.

                                   

Link do strony z pełnym programem kształcenia tej dyscypliny

https://www.polsl.pl/Wydzialy/RAu/Strony/DlaStudent%C3%B3w-Studiadoktoranckie.aspx

SYLWETKA ABSOLWENTA

Realizacja programu studiów doktoranckich przygotowuje do pracy o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym w interdyscyplinarnych zespołach badawczych z dyscypliną wiodącą informatyka, a w szczególności prowadzi do osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia w zakresie:

 • wiedzy na zaawansowanym poziomie, o charakterze podstawowym dla dziedziny związanej z obszarem prowadzonych badań naukowych, obejmującej najnowsze osiągnięcia nauki,
 • wiedzy na zaawansowanym poziomie, o charakterze szczegółowym, odpowiadającej obszarowi prowadzonych badań naukowych, obejmującej najnowsze osiągnięcia nauki,
 • umiejętności związanych z metodyką i metodologią prowadzenia badań naukowych,
 • kompetencji społecznych odnoszących się do działalności naukowo-badawczej i społecznej roli uczonego.

Doktoranci przyswajają wiedzę na zaawansowanym poziomie, która obejmuje najnowsze osiągnięcia nauki w zakresie nauki o danych (ang. data science). Nabywają umiejętności związane z metodyką prowadzenia badań naukowych, w tym w obszarze statystyki, matematyki stosowanej i uczenia maszynowego, potrafią programować w wybranych przez siebie językach programowania (R, Phyton, Matlab), posiadają wiedzę z zakresu konstrukcji i zarządzania bazami danych (MySQL, ORACLE, mongoDB, lub PostgreSQL) oraz systemów dedykowanych tzw. Big Data, w tym środowiska Hadoop i Spark. Rozwijają kompetencje społeczne odnoszące się do działalności naukowo-badawczej oraz społecznej roli naukowca.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

– ocena z przebiegu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich co najmniej 4,00, a w przypadku kandydatów na studia doktoranckie

w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” dopuszcza się ocenę z przebiegu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich co najmniej 3,50, jednak pod warunkiem udokumentowania doświadczenia zawodowego kandydata

– ukończenie studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich na kierunku zgodnym z dyscypliną naukową, w której kandydat zamierza realizować studia

– wynik rozmowy kwalifikacyjnej wyrażony w punktach, na który składać będzie się:

 • opinia samodzielnego pracownika naukowego dotycząca kandydata wraz z oceną możliwości włączenia kandydata

w projekty badawcze realizowane na Wydziale

 • dotychczasowe osiągnięcia naukowe kandydata
 • dotychczasowe doświadczenie dydaktyczne kandydata wraz

z oceną możliwości włączenia kandydata w realizację zajęć dydaktycznych prowadzonych na Wydziale

•           ocena potencjału naukowo – badawczego i dydaktycznego kandydata

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Wymagane dokumenty

1) kwestionariusz osobowy,

2) aktualną fotografię zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych ‒ w postaci elektronicznej,

3) kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Uczelnię,

4) poświadczoną przez Uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,

5) zaświadczenie z oceną z przebiegu studiów potwierdzoną przez dziekanat (dla studiów dwustopniowych – z oceną z przebiegu studiów II stopnia),

6) w przypadku obywateli polskich, którzy ukończyli studia wyższe za granicą, wymagany jest wykaz uzyskanych ocen oraz zaświadczenie z uczelni o skali stosowanych ocen,

7) udokumentowanie znajomości języka obcego na poziomie co najmniej B2,

8) opinię samodzielnego pracownika naukowego dotyczącą kandydata,

9)oświadczenie o braku przeciwwskazań do studiowania na studiach doktoranckich, na których kandydat będzie narażony na działanie czynników szkodliwych,

10) inne dokumenty potwierdzające:

 1. a) udział w stażach, praktykach zagranicznych, konferencjach, seminariach, konkursach, badaniach naukowych itp.,
 2. b) pracę w kołach naukowych, działalność w organizacjach studenckich, pracę zawodową itp.,

11) inne dokumenty określone szczegółowo przez wydziałową komisję rekrutacyjną na studia doktoranckie prowadzone w ramach różnych projektów edukacyjnych.

Doktorat wdrożeniowy

Nie

Kontakt

Sprawy administracyjne: Izabela Kulczyna, email: izabela.kulczyna@polsl.pl,

Koordynator merytoryczny: prof. Joanna Polańska, email: joanna.polanska@polsl.pl 

Kierownik studiów doktoranckich

prof. Joanna Polańska,  email: joanna.polanska@polsl.pl

Kierownik projektu AIDA  

prof. Joanna Polańska,  email: joanna.polanska@polsl.pl

Dodatkowe informacje

Forma

stacjonarne

Dyscyplina naukowa

AIDA – Interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie przetwarzania i analizy danych ‒ studia w języku angielskim

Język

Angielski

Wydział

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Miasto

Gliwice

Stopien

Doktoranckie

Font Resize
Contrast