Biotechnology

studia stacjonarne

Biotechnology

Kategoria:
 • Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Gliwice, ul. Konarskiego 18,
tel. 32 237 28 71
e-mail: wisie_rekrutacja@polsl.pl

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

1,5 roku/3 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

magister inżynier

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne II stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja zimowa
 • czas trwania studiów: 1,5 roku / 3 semestry
 • język prowadzenia zajęć: angielski
 • uzyskany tytuł: magister inżynier
 • specjalności:
  • biofuels

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

 • Absolwenci specjalności Biopaliwa są wykwalifikowanymi specjalistami z zakresu technologii przetwarzania różnorodnych surowców do produkcji biopaliw. Posiadają umiejętności związane z produkcją energii elektrycznej i ciepła w oparciu o biopaliwa oraz przetwórstwem biopaliw.
 • Posiadają szeroką wiedzę z zakresu podstaw teoretycznych procesów produkcji i spalania biopaliw.
 • Są dobrze przygotowani w zakresie informatycznej obróbki uzyskanych danych oraz elektronicznego sterowania i programowania procesów technologicznych w tej branży.
 • Absolwenci potrafią planować i projektować prace związane z technologią produkcji i wykorzystania biopaliw. Posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania roślin i mikroorganizmów w procesach technologicznych produkcji i użycia biopaliw.
 • Dodatkowo, opiekunowie specjalności dbają o rozwój tzw. umiejętności miękkich z zakresu komunikacji, pracy w grupie, przedsiębiorczości oraz autoprezentacji pożądanych na rynku pracy. Absolwenci są świadomi ciągłego i szybkiego rozwoju biogospodarki i biobiznesu w zakresie bioenergetyki oraz potrafią zarządzać projektami w tym zakresie.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Oczekiwane kompetencje kandydata Forma sprawdzenia kompetencji kandydata
Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • zna i rozumie podstawowe kategorie pojęciowe i terminologiczne w biotechnologii oraz z zakresu matematyki, biologii, fizyki, chemii, statystyki, biometrii, informatyki oraz ochrony środowiska,
 • ma wiedzę o surowcach, produktach i procesach stosowanych w biotechnologii oraz o kierunkach rozwoju tej gałęzi przemysłu w kraju i na świecie,
 • ma podstawową wiedzę i umiejętności w planowaniu prostych eksperymentów, wykorzystuje podstawowe techniki analityczne, laboratoryjne i symulacyjne w celu formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, w tym procesów biotechnologicznych, dokonuje ich interpretacji i wyciąga poprawne wnioski, przeprowadza dyskusję z danymi literaturowymi,
 • rozwiązuje proste zadania inżynierskie związane z realizacją procesów i operacji jednostkowych w biotechnologii,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Przez średnią ocen ze studiów rozumie się ocenę wyznaczoną jako średnią ważoną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, określoną wzorem:

 

Współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów wynosi:

3 – zgodność w zakresie 90% – 100%
2 – zgodność w zakresie 80% – 89%
1 – zgodność w zakresie 70% – 79%
0 – zgodność poniżej 70%

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Tytuł

magister inżynier

Stopien

Stopień II

Forma

stacjonarne

Język

Angielski

Kierunek

Biotechnology

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

zimowa

Wydział

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Wydział Chemiczny, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Font Resize
Contrast