Budowa i Eksploatacja Maszyn

studia stacjonarne

Budowa i Eksploatacja Maszyn

Kategoria:
 • Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O DYSCYPLINIE

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej
Gliwice, ul. Konarskiego 20

JĘZYK STUDIÓW

Polski

FORMA STUDIÓW

Stacjonarne

OPIS DYSCYPLINY

Studia w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja należą do obszaru studiów technicznych. Jej odniesienie praktyczne w gospodarce związane jest przede wszystkim z budową i eksploatacją maszyn oraz urządzeń energetycznych, wykorzystywanych nie tylko w energetyce zawodowej, ale również w wielu innych gałęziach przemysłu, gospodarki komunalnej, a także w gospodarstwach domowych.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów ma dysponować zaawansowaną wiedzą i umiejętnościami, pozwalającymi na realizację badań naukowych w obszarze dyscyplinyzwiązanej z budową i eksploatacją maszyn,  w tym:

 • opanowanie uniwersalnych metod oraz narzędzi planowania i realizacji badań naukowych,
 • opanowanie metodyki opracowania wyników badań i ich redagowania w formie publikacji i referatów naukowych,
 • przyswojenie wiedzy niezbędnej do zdania egzaminów doktorskich,
 • przyswojenie umiejętności niezbędnych do prowadzenia pracy naukowej oraz dydaktycznej.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

 • ocena z przebiegu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich co najmniej 4,00, a w przypadku kandydatów na studia doktoranckie w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” dopuszcza się ocenę z przebiegu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich co najmniej 3,50, jednak pod warunkiem udokumentowania doświadczenia zawodowego kandydata,
 • rozmowa kwalifikacyjna z dyscypliny naukowej, w której realizowane będą studia
 • deklaracja kierownika jednostki o zapewnieniu wymaganego obciążenia dydaktycznego na czas trwania studiów (w przypadku studiów stacjonarnych)

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Wymagane dokumenty

1)         kwestionariusz osobowy,

2)         aktualną fotografię zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych ‒ w postaci elektronicznej,

3)         kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Uczelnię,

4)         poświadczoną przez Uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,

5)         zaświadczenie z oceną z przebiegu studiów potwierdzoną przez dziekanat (dla studiów dwustopniowych – z oceną z przebiegu studiów II stopnia),

6)         w przypadku obywateli polskich, którzy ukończyli studia wyższe za granicą, wymagany jest wykaz uzyskanych ocen oraz zaświadczenie z uczelni o skali stosowanych ocen,

7)         udokumentowanie znajomości języka obcego na poziomie co najmniej B2,

8)         opinię samodzielnego pracownika naukowego dotyczącą kandydata,

9)         oświadczenie o braku przeciwwskazań do studiowania na studiach doktoranckich, na których kandydat będzie narażony na działanie czynników szkodliwych,

10)       inne dokumenty potwierdzające:

 • udział w stażach, praktykach zagranicznych, konferencjach, seminariach, konkursach, badaniach naukowych itp.,
 • pracę w kołach naukowych, działalność w organizacjach studenckich, pracę zawodową itp.,

11)       inne dokumenty określone szczegółowo przez wydziałową komisję rekrutacyjną na studia doktoranckie prowadzone w ramach różnych projektów edukacyjnych

Doktorat wdrożeniowy

Tak

Kontakt

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna:
Gliwice, ul. Konarskiego 20, pokój 220 (II piętro)
tel. 32 237 26 66
e-mail: wisie_rekrutacja@polsl.pl

Kierownik Studiów Doktoranckich:
Prof. dr hab. inż. Janusz Skorek
Gliwice, ul. Konarskiego 22, pokój 213 C
tel. 32 237 24 27
e-mail: Janusz.Skorek@polsl.pl

Kierownik Projektu przy doktoracie wdrożeniowym:
Dr hab. inż. Joanna Kalka
Gliwice, ul. Konarskiego 18, pokój 136A
tel. 32 237 26 10
e-mail: Joanna.Kalka@polsl.pl

Dodatkowe informacje

Forma

stacjonarne

Dyscyplina naukowa

Budowa i Eksploatacja Maszyn

Język

Polski

Wydział

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Miasto

Gliwice

Stopien

Doktoranckie

Font Resize
Contrast