Budowa i eksploatacja maszyn

studia stacjonarne

Budowa i eksploatacja maszyn

Kategoria:
 • Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O DYSCYPLINIE

Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej
Gliwice, ul. Stanisława Konarskiego 18A

JĘZYK STUDIÓW

Polski

FORMA STUDIÓW

Stacjonarne

OPIS DYSCYPLINY

Prowadzone są badania oraz prace w ramach dyscypliny m.in. w  następujących zagadnieniach:

– komputerowe wspomaganie i integracja procesów projektowania, konstruowania i przygotowania wytwarzania; zastosowanie systemów wizualizacji w zarządzaniu procesami sterowania; modelowanie, symulacja i wirtualne prototypowanie
– diagnostyka techniczna, termografia w podczerwieni, przetwarzanie i analiza sygnałów, przetwarzanie i analiza obrazów, rozpoznawanie obrazów, analiza modalna, systemy pomiarowe
– komputerowe wspomaganie konstruowania i wytwarzania; systemy modułowe;
– komputerowe wspomaganie projektowania; projektowanie maszyn i urządzeń górniczych; komputerowe wspomaganie eksploatacji maszyn; projektowanie oparte na wiedzy; wirtualne prototypowanie
– automatyka i robotyka; budowa maszyn; automatyzacja wytwarzania; obrabiarki i proces skrawania;  diagnostyka i automatyczny nadzór; sztuczna inteligencja
– badania odbiorcze obrabiarek, konstrukcja maszyn technologicznych
– automatyka; robotyka; mechatronika; mechanika
– diagnostyka techniczna, wnioskowanie diagnostyczne, przetwarzanie obrazów, rozpoznawanie obrazów
– podstawy konstrukcji maszyn; diagnostyka techniczna; sztuczna inteligencja; teoria systemów i sygnałów; komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
-modelowanie wirtualne; inżynieria rekonstrukcyjna; bioinżynieria medyczna; kranioplastyka; implantologia

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci studiów doktoranckich:

 • Posiadają wiedzą z zakresu nowoczesnych metod projektowania, obliczeń inżynierskich, technologii procesów materiałowych, metod badawczych oraz technik informatycznych wspomagających projektowanie, wytwarzanie i eksploatację maszyn;
 • Potrafiąposługiwać się nowoczesnymi narzędziami obliczeniowymi, a także zarządzać procesem projektowym;
 • Potrafią stosować komputerowe wspomaganie projektowania, konstruowania i wytwarzania;
 • Potrafią wykorzystywać narzędzia diagnostyki technicznej oraz metody sztucznej inteligencji;
 • Mają doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, badań naukowych, a także w uczestnictwie w konferencjach naukowych w kraju i za granicą;
 • Znajdują zatrudnienie w przemyśle, centrach badawczych i naukowych, jednostkach projektowych oraz innych instytucjach.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

– ocena z przebiegu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich co najmniej 4,00 a w przypadku kandydatów na studia doktoranckie w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” dopuszcza się ocenę z przebiegu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich co najmniej 3,50, jednak pod warunkiem udokumentowania doświadczenia zawodowego kandydata

– wynik rozmowy kwalifikacyjnej, wyrażony w punktach na który składać będzie się:

 • opinia samodzielnego pracownika naukowego dotycząca kandydata
 • wynik odpowiedzi kandydata na pytania z zakresu dyscypliny, w której realizowane będą studia doktoranckie
 • wynik odpowiedzi kandydata na pytania dotyczące jego motywacji do podjęcia studiów doktoranckich
 • średnia z ocen z przebiegu studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich kandydata x 4
 • ocena pracy dyplomowej magisterskiej kandydata x 2

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Wymagane dokumenty

1) kwestionariusz osobowy,

2) aktualną fotografię zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych ‒ w postaci elektronicznej,

3) kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Uczelnię,

4) poświadczoną przez Uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,

5) zaświadczenie z oceną z przebiegu studiów potwierdzoną przez dziekanat (dla studiów dwustopniowych – z oceną z przebiegu studiów II stopnia),

6) w przypadku obywateli polskich, którzy ukończyli studia wyższe za granicą, wymagany jest wykaz uzyskanych ocen oraz zaświadczenie z uczelni o skali stosowanych ocen,

7) udokumentowanie znajomości języka obcego na poziomie co najmniej B2,

8) opinię samodzielnego pracownika naukowego dotyczącą kandydata,

9) oświadczenie o braku przeciwwskazań do studiowania na studiach doktoranckich, na których kandydat będzie narażony na działanie czynników szkodliwych,

10) inne dokumenty potwierdzające:

 • udział w stażach, praktykach zagranicznych, konferencjach, seminariach, konkursach, badaniach naukowych itp.,
 • pracę w kołach naukowych, działalność w organizacjach studenckich, pracę zawodową itp.,

11) inne dokumenty określone szczegółowo przez wydziałową komisję rekrutacyjną na studia doktoranckie prowadzone w ramach różnych projektów edukacyjnych.

 

W przypadku kandydata na indywidualne studia III stopnia należy złożyć dodatkowo indywidualny plan studiów oraz deklaracja kierownika jednostki o zapewnieniu wymaganego wymiaru praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu.

Doktorat wdrożeniowy

Realizacja doktoratów wdrożeniowych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym w roku akademickim 2018/19 będzie możliwa po akceptacji przez MNiSW zgłoszenia Wydziału w II edycji programu „Doktoraty Wdrożeniowe”.

 

Rada Wydziału Mechanicznego Technologicznego ma uprawnienia

do nadawania stopni naukowych w dyscyplinach:

 • Budowa i eksploatacja maszyn,
 • Inżynieria materiałowa,
 • Mechanika,
 • Inżynieria produkcji.

Szczegółowe informacje o programie doktoratów wdrożeniowych zostaną zamieszczone na stronie internetowej Wydziału po ogłoszeniu przez MNiSW wyników konkursu w terminie do 2 lipca 2018r.

Kontakt

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
32 237-24-33

kierownik studiów doktoranckich
prof. dr hab. inż.  Jerzy Świder

kierownik projektu przy doktoracie wdrożeniowym
dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. PŚ

kierownik projektu przy interdyscyplinarnych studiach doktoranckich
dr hab. inż. WitoldBeluch

Dodatkowe informacje

Forma

stacjonarne

Dyscyplina naukowa

Budowa i Eksploatacja Maszyn

Język

Polski

Wydział

Wydział Mechaniczny Technologiczny

Miasto

Gliwice

Stopien

Doktoranckie

Font Resize
Contrast