CyPhiS – Interdyscyplinarne studia doktoranckie w dziedzinie systemów cyber-fizycznych

studia stacjonarne

CyPhiS – Interdyscyplinarne studia doktoranckie w dziedzinie systemów cyber-fizycznych

Kategoria:
  • Opis
  • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O DYSCYPLINIE

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej
Gliwice, ul. Akademicka 16

JĘZYK STUDIÓW

Polski/Angielski

FORMA STUDIÓW

Stacjonarne

OPIS DYSCYPLINY

Studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki w dziedzinie systemów cyber-fizycznych spełniają najwyższe standardy nauki. Zajęcia obejmują bardzo szerokie spektrum wiedzy oraz uwzględniają najnowsze osiągnięcia w dziedzinie elektroniki, informatyki oraz automatyki i robotyki. Zaproponowany temat studiów doktoranckich systemy cybernetyczno-fizyczne obejmuje zagadnienia wszystkich głównych dyscyplin naukowych rozwijanych na wydziale, w których wydział dysponuje najwyższej klasy specjalistami. CPS w naturalny sposób pociąga za sobą konieczność interdyscyplinarnych rozwiązań, łącząc teorię cybernetyki, mechatroniki, projektowanie oraz proces naukowy.

 

Link do strony z pełnym programem kształcenia tej dyscypliny

https://www.polsl.pl/Wydzialy/RAu/Strony/DlaStudent%C3%B3w-Studiadoktoranckie.aspx

SYLWETKA ABSOLWENTA

Realizacja programu studiów doktoranckich przygotowuje do pracy o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym w interdyscyplinarnych zespołach badawczych z dyscypliną wiodącą elektronika oraz dyscyplinami dodatkowymi automatyka i robotyka oraz informatyka.

W szczególności prowadzi do osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia w zakresie:

wiedzy na zaawansowanym poziomie, o charakterze podstawowym dla dziedziny związanej z obszarem prowadzonych badań naukowych, obejmującej najnowsze osiągnięcia nauki,

wiedzy na zaawansowanym poziomie, o charakterze szczegółowym, odpowiadającej obszarowi prowadzonych badań naukowych, obejmującej najnowsze osiągnięcia nauki,

umiejętności związanych z metodyką i metodologią prowadzenia badań naukowych,

kompetencji społecznych odnoszących się do działalności naukowo-badawczej i społecznej roli uczonego.

Doktoranci przyswajają wiedzę na zaawansowanym poziomie, która obejmuje najnowsze osiągnięcia nauki w dyscyplinie elektroniki. Nabywają umiejętności związane z metodyką i metodologią prowadzenia badań naukowych. Rozwijają kompetencje społeczne odnoszące się do działalności naukowo-badawczej oraz społecznej roli naukowca.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

– ocena z przebiegu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich co najmniej 4,00, a w przypadku kandydatów na studia doktoranckie

w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” dopuszcza się ocenę z przebiegu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich co najmniej 3,50, jednak pod warunkiem udokumentowania doświadczenia zawodowego kandydata

– ukończenie studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich na kierunku zgodnym z dyscypliną naukową, w której kandydat zamierza realizować studia

– wynik rozmowy kwalifikacyjnej wyrażony w punktach, na który składać będzie się:

  • opinia samodzielnego pracownika naukowego dotycząca kandydata wraz z oceną możliwości włączenia kandydata

w projekty badawcze realizowane na Wydziale

  • dotychczasowe osiągnięcia naukowe kandydata
  • dotychczasowe doświadczenie dydaktyczne kandydata wraz

z oceną możliwości włączenia kandydata w realizację zajęć dydaktycznych prowadzonych na Wydziale

•           ocena potencjału naukowo – badawczego i dydaktycznego kandydata

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Wymagane dokumenty

1) kwestionariusz osobowy,

2) aktualną fotografię zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych ‒ w postaci elektronicznej,

3) kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Uczelnię,

4) poświadczoną przez Uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,

5) zaświadczenie z oceną z przebiegu studiów potwierdzoną przez dziekanat (dla studiów dwustopniowych – z oceną z przebiegu studiów II stopnia),

6) w przypadku obywateli polskich, którzy ukończyli studia wyższe za granicą, wymagany jest wykaz uzyskanych ocen oraz zaświadczenie z uczelni o skali stosowanych ocen,

7) udokumentowanie znajomości języka obcego na poziomie co najmniej B2,

8) opinię samodzielnego pracownika naukowego dotyczącą kandydata,

9) oświadczenie o braku przeciwwskazań do studiowania na studiach doktoranckich, na których kandydat będzie narażony na działanie czynników szkodliwych,

10) inne dokumenty potwierdzające:

  1. a) udział w stażach, praktykach zagranicznych, konferencjach, seminariach, konkursach, badaniach naukowych itp.,
  2. b) pracę w kołach naukowych, działalność w organizacjach studenckich, pracę zawodową itp.,

11) inne dokumenty określone szczegółowo przez wydziałową komisję rekrutacyjną na studia doktoranckie prowadzone w ramach różnych projektów edukacyjnych.

Doktorat wdrożeniowy

Nie

Kontakt

Sprawy administracyjne: Izabela Kulczyna, email: izabela.kulczyna@polsl.pl,

Koordynator merytoryczny: prof. Andrzej Pułka, email: andrzej.pulka@polsl.pl

Kierownik studiów doktoranckich

prof. Joanna Polańska,  email: joanna.polanska@polsl.pl

Kierownik projektu CyPhiS

prof. Andrzej Pułka, email: andrzej.pulka@polsl.pl

Dodatkowe informacje

Forma

stacjonarne

Dyscyplina naukowa

CyPhiS – Interdyscyplinarne studia doktoranckie w dziedzinie systemów cyber-fizycznych

Język

Angielski, Polski

Wydział

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Miasto

Gliwice

Stopien

Doktoranckie

Font Resize
Contrast