Dokształcające studia podyplomowe dla nauczycieli języka angielskiego

Dokształcające studia podyplomowe dla nauczycieli języka angielskiego

Kategoria:
  • Opis
  • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Miejsce odbywania się zajęć:

Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją
Gliwice, ul. Hutnicza 9-9A,
tel. 32 400 39 40

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

1 rok / 2 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów jest wyposażony w niezbędną wiedzę z zakresu nauczanego przedmiotu – języka angielskiego, jak też umiejętności glottodydaktyczne, umożliwiające mu planowanie i organizowanie procesu kształcenia dzieci i młodzieży na różnych etapach edukacyjnych. Potrafi rozwijać kompetencje komunikacyjne uczniów z kompetencją interkulturową włącznie. W swojej pracy potrafi korzystać zarówno z tradycyjnych środków dydaktycznych, jak i nowych mediów. Posiada wiedzę na temat specyfiki procesów nabywania i nauczania języków. Potrafi nauczać zgodnie z indywidualnymi potrzebami dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie, włączając w to nie tylko potrzebę rozwijania umiejętności nauczycielskich, ale także konieczność nauki języków obcych (nie tylko nauczanego języka, ale także języków dodatkowych). Nabyte na studiach uprawnienia są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Absolwenci uczelni wyższych posiadających kwalifikację do nauczania języka angielskiego.

PLAN STUDIÓW

W Ć S P
PZJA – fonetyka i fonologia 10
PZJA – gramatyka praktyczna 10
PZJA – konwersacje 20
PZJA – ćwiczenia leksykalne 10
Wiedza o krajach anglojęzycznych 10
Dydaktyka języka angielskiego 10 20
Podstawy psycholingwistyki z elementami neurolingwistyki 10
Nowe technologie w pracy nauczyciela języka angielskiego 20
Rozwijanie wielojęzyczności dzieci i młodzieży 20
Nauczanie języków trzecich 10
Rozwijanie kompetencji interkulturowej na lekcjach języka angielskiego 10
Dydaktyka języków specjalistycznych 20
Zadania aktywizujące na lekcji języka angielskiego 10
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcji języka angielskiego 10
Lektorat z dodatkowego języka obcego (niemieckiego) 20
Podstawy emisji głosu 10

WYSOKOŚĆ OPŁATY

2 800 zł (1 400 zł/semestr)

CZAS TRWANIA STUDIÓW

2 semestry

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

Magdalena Pypno

32 400 39 40

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Stopien

Podyplomowe

Język

Polski

Kierunek

Dokształcające studia podyplomowe dla nauczycieli języka angielskiego

Miasto

Gliwice

Rekrutacja

zimowa

Wydział

Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją

Font Resize
Contrast