Master of Business Administration (profil Ochrona Zdrowia)

Hot

Master of Business Administration (profil Ochrona Zdrowia)

Kategoria:
  • Opis
  • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Międzynarodowe Centrum Badań Interdyscyplinarnych
Gliwice, ul. Konarskiego 18b,
tel. 32 400 30 95

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

2 lata / 4 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent Master of Business Administration o profilu Ochrona Zdrowia (Health Care) nabywa interdyscyplinarnych, zaawansowanych kompetencji menedżerskich. Absolwent zdobywa wiedzę w oparciu o najnowsze osiągniecia współczesnych dyscyplin: ekonomii i finansów, zarządzania, psychologii, prawa, nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz wielu innych. Program MBA w sektorze ochrony zdrowia został przygotowany w oparciu o standardy jednej z 3 najbardziej prestiżowych, światowych akredytacji AMBA (Association of Master of Business Administration), a obecnie poddawany jest akredytacji BGA, co umożliwia absolwentom uzyskanie dyplomu o uznanej, międzynarodowej randze.

W ramach ścieżki kształcenia o specjalności Ochrona Zdrowia Absolwent poza standardową 550 godzinną ścieżką dydaktyczną menedżerską jest zaznajomiony z:
1. Zagadnieniami ochrony zdrowia w Polsce, UE i na świecie, polityką ochrony zdrowia – uwarunkowaniami społecznymi, demograficznymi, prawnymi i ekonomicznymi;
2. Inżynierskim wspomaganiem medycyny;
3. Nowymi technologiami w ochronie zdrowia,
4. Medycyną spersonalizowaną i medycyną 2.0.;
5. Rynkiem usług medycznych publicznych i niepublicznych, standardami międzynarodowymi w kształtowaniu rynku usług medycznych;
6. Prawną odpowiedzialnością menedżera podmiotu leczniczego, prawnymi aspektami działalności podmiotów leczniczych;
7. Źródłami finansowania w placówkach leczniczych, finansowaniem działalności podmiotów leczniczych i kontraktowaniem świadczeń;
8. Kierunkami usprawnień w ochronie zdrowia;
9. Zarządzaniem jakością i akredytacją w ochronie zdrowia;
10. Organizacją i funkcjonowaniem rynku ochrony zdrowia w Polsce – koordynowana i generacyjna ochrona zdrowia,
11. Ryzykiem i zarządzaniem ryzykiem w podmiotach leczniczych.
Ścieżka specjalizacyjna obejmuje 120 godzin dydaktycznych, w tym wizyty studyjne w krajowych i zagranicznych firmach oraz spotkania z uznanymi autorytetami. Standard nowatorskich metod uczenia obejmuje także learning by doing, gry menedżerskie, design thinking, case studies i inne interaktywne formy zajęć.

KRYTERIA REKRUTACJI

Absolwenci studiów magisterskich i licencjackich przygotowujący się do pracy w roli menedżerów w sektorze ochrony zdrowia

KRYTERIA PRZYJĘCIA NA STUDIA

– poprawna rejestracja w systemie rekrutacyjnym
– pozytywny wynik w postępowaniu selekcyjnym, składającym się z:
a) egzaminu w formie testu kompetencyjnego typu GMAT
b) rozmowy kwalifikacyjnej
c) weryfikacji zaświadczeń dotyczących doświadczenia menedżerskiego. tj. minimum 3 letniego stażu na stanowisku/stanowiskach kierowniczych (prowadzenie własnej działalności gospodarczej, umowa o pracę, umowa zlecenie, kontrakt menedżerski). Prosimy o dostarczenie zaświadczenia od pracodawcy lub wpisu do CEDG/KRS, lub poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów poświadczających powyższą informację.

PLAN STUDIÓW

Semestr I Semestr II Semestr III Semestr IV
W Ć S L W Ć S L W Ć S L W Ć S L
Zarządzanie sobą i zespołem 5 5
Etykieta i kreowanie własnego wizerunku 5 5
Zarządzanie finansowe, budżetowanie, controling 10 25
Prawo cywilne, handlowe i postępowanie podatkowe 15 10
Rachunkowość finansowa i zarządcza 15 10
Strategie biznesowe i projekty menedżerskie 15
Nowe technologie w zarządzaniu 5 10
Nowoczesne zarządzanie, metody badań biznesowych i umiejętności doradcze 10 10
Psychologia pracy, organizacji i zarządzania 5 5
PR, marketing i media 5 15
Ekonomia menedżerska (makro i mikro) 10 20
Zarządzanie zasobami ludzkimi i jego narzędzia 5 15
Trening umiejętności kierowniczych, przywódczych i przedsiębiorczych 5 15
Metody ilościowe i statystyka biznesowa 10 10
Etyka, zarządzanie ryzykiem i decyzje biznesowe 5 5
Zarządzanie zmianą w kontekście postępu społecznego i technologicznego 10 10
Spotkanie z praktykiem/Guest speaker 30
Sesja wyjazdowa krajowa/Company visit w świecie 10 10
Treinng umiejętności menedżerskich 150
Sektor ochrony zdrowia w Polsce, UE i na świecie i Polityka ochrony zdrowia – uwarunkowania społeczne, demograficzne, prawne i ekonomiczne 20
Inżynierskie wspomaganie sektora ochrony zdrowia 5 5
Nowe technologie w ochronie zdrowia 5 5
Inteligentna organizacja: zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników zakładów ochrony zdrowia 5 5
Rynek usług medycznych publicznych i niepublicznych / Standardy międzynarodowe w kształtowaniu rynku usług medycznych 5 5
Prawna odpowiedzialność menedżera podmiotu leczniczego oraz prawne aspekty oceny wyrobów medycznych i działalności podmiotów leczniczych 5 5
Źrodła finansowania w placówkach leczniczych oraz finansowanie działalności podmiotów leczniczych i kontraktowanie świadczeń 5 5
Kierunki usprawnień w ochronie zdrowia 5 5
Zarządzanie jakością i akredytacja w ochronie zdrowia 5 5
Medyczne Systemy informacyjne 5 5
Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem w podmiotach leczniczych 5 5
Projekt doradczo-wdrożeniowy z obszaru zarządzania i rozwiązań w sektorze ochrony zdrowia, wspomagania gromadzenia, przepływu i analizy dancyh w jednostkach ochrony zdrowia 20 25

WYSOKOŚĆ OPŁATY

29 500 zł (7 375 zł/semestr)

CZAS TRWANIA STUDIÓW

4 semestry

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Miejsce odbywania zajęć: Zabrze/Gliwice

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

Joanna Mrowiec-Denkowska

tel. 32 400 30 95

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Stopien

Podyplomowe

Język

Polski

Miasto

Gliwice

Rekrutacja

letnia

Wydział

Międzynarodowe Centrum Badań Interdyscyplinarnych

Font Resize
Contrast