Master of Business Administration (profil Usługi Publiczne)

Hot

Master of Business Administration (profil Usługi Publiczne)

Kategoria:
  • Opis
  • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Międzynarodowe Centrum Badań Interdyscyplinarnych
Gliwice, ul. Konarskiego 18b,
tel. 32 400 30 95

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

2 lata / 4 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent Master of Business Administration o profilu Usługi Publiczne (MBA w Sektorze Publicznym) nabywa interdyscyplinarnych, zaawansowanych kompetencji menedżerskich. Absolwent zdobywa wiedzę w oparciu o najnowsze osiągniecia współczesnych dyscyplin: ekonomii i finansów, zarządzania, psychologii, prawa, nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz wielu innych. Program MBA Usługi Publiczne został przygotowany w oparciu o standardy jednej z 3 najbardziej prestiżowych, światowych akredytacji AMBA (Association of Master of Business Administration), a obecnie poddawany jest akredytacji BGA, co umożliwia absolwentom uzyskanie dyplomu o uznanej, międzynarodowej randze. W ramach ścieżki kształcenia specjalności Usługi Publiczne.

Absolwent poza standardową 550 godzinną ścieżką dydaktyczną menedżerską; absolwent nabywa wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie poniższych zagadnień:
1. Modele funkcjonowania administracji publicznej w wybranych krajach europejskich;
2. Standardy pracy pracowników administracji publicznej;
3. Cyberbezpieczeństwo administracji publicznej w Polsce;
4. Rewolucja techniczna w zarządzaniu publicznym – E-administracja i administracja w wirtualnym środowisku;
5. Parterstwo publiczno-prywatno-społeczne;
6. Zamówienia publiczne i informacja publiczna;
7. Operacjonalizacja zarządzania projektami;
8. Pozasystemowe źródła finansowania działalności podmiotów administracji publicznej;
9. Zarządzanie finansowe w administracji publicznej – WPFP, budżet zadaniowy, kontrola zarządcza, reguła wydatkowania;
10. Technologie 4.0. w instytucjach publicznych;
11. Uwarunkowania sukcesu i porażki menedżerów działających w sektorze publicznym i społecznym.
Ścieżka specjalizacyjna obejmuje 120 godzin dydaktycznych, w tym wizyty studyjne w krajowych i zagranicznych firmach oraz spotkania z uznanymi autorytetami. Standard nowatorskich metod uczenia obejmuje także learning by doing, gry menedżerskie, design thinking, case studies i inne interaktywne formy zajęć.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Absolwenci studiów magisterskich i licencjackich przygotowujący się do pracy w roli menedżerów w sektorze publicznym

KRYTERIA PRZYJĘCIA NA STUDIA

– poprawna rejestracja w systemie rekrutacyjnym
– pozytywny wynik w postępowaniu selekcyjnym, składającym się z:
a) egzaminu w formie testu kompetencyjnego typu GMAT
b) rozmowy kwalifikacyjnej
c) weryfikacji zaświadczeń dotyczących doświadczenia menedżerskiego. tj. minimum 3 letniego stażu na stanowisku/stanowiskach kierowniczych (prowadzenie własnej działalności gospodarczej, umowa o pracę, umowa zlecenie, kontrakt menedżerski). Prosimy o dostarczenie zaświadczenia od pracodawcy lub wpisu do CEDG/KRS, lub poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów poświadczających powyższą informację.

PLAN STUDIÓW

Semestr I Semestr II Semestr III Semestr IV
W Ć S L W Ć S L W Ć S L W Ć S L
Zarządzanie sobą i zespołem 5 5
Etykieta i kreowanie własnego wizerunku 5 5
Zarządzanie finansowe, budżetowanie, controling 10 25
Prawo cywilne, handlowe i postępowanie podatkowe 15 10
Rachunkowość finansowa i zarządcza 15 10
Strategie biznesowe i projekty menedżerskie 15
Nowe technologie w zarządzaniu 5 10
Nowoczesne zarządzanie, metody badań biznesowych i umiejętności doradcze 10 10
Psychologia pracy, organizacji i zarządzania 5 5
PR, marketing i media 5 15
Ekonomia menedżerska (makro i mikro) 10 20
Zarządzanie zasobami ludzkimi i jego narzędzia 5 15
Trening umiejętności kierowniczych, przywódczych i przedsiębiorczych 5 15
Metody ilościowe i statystyka biznesowa 10 10
Etyka, zarządzanie ryzykiem i decyzje biznesowe 5 5
Zarządzanie zmianą w kontekście postępu społecznego i technologicznego 10 10
Spotkanie z praktykiem/Guest speaker 30
Sesja wyjazdowa krajowa/Company visit w świecie 10 10
Treinng umiejętności menedżerskich 150
Modele funkcjonowania administracji publicznej w wybranych krajach europejskich 20
Standardy pracy pracowników administracji publicznej 5 5
Cyberbezpieczeństwo administracji publicznej w Polsce 5 5
Rewolucja techniczna w zarządzaniu publicznym – E-administracja i administracja w wirtualnym środowisku 5 5
Partnerstwo publiczno-prywatno-społeczne 5 5
Zamówienia publiczne i informacja publiczna 5 5
Operacjonalizacja zarządzania projektami 5 5
Pozasystemowe źródła finansowania działalności podmiotów administracji publicznej 5 5
Zarządzanie finansowe w administracji publicznej – WPFP, budżet zadaniowy, kontrola zarządcza, reguła 5 5
Technologie 4.0 w instytucjach publicznych 5 5
Uwarunkowania sukcesu i porażki menedżerów działających w sektorze publicznym i społecznym 5 5
Projekt doradczo-wdrożeniowy z obszaru administracji publicznej 20 25

WYSOKOŚĆ OPŁATY

20 000 zł (5 000 zł/semestr)

CZAS TRWANIA STUDIÓW

4 semestry

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Miejsce odbywania zajęć: Rybnik, Gliwice

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

Joanna Mrowiec-Denkowska

tel. 32 400 30 95

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Stopien

Podyplomowe

Język

Polski

Miasto

Gliwice

Rekrutacja

letnia

Wydział

Międzynarodowe Centrum Badań Interdyscyplinarnych

Font Resize
Contrast