Architecture

studia stacjonarne

Architecture

Kategoria:
 • Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Wydział Architektury
Gliwice, ul. Akademicka 7,
tel. 32 237 27 28
e-mail: ar-rekrutacja@polsl.pl

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

1,5 roku / 3 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

magister inżynier architekt

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne II stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • język prowadzenia zajęć: angielski
 • czas trwania studiów: 1,5 roku / 3 semestry
 • uzyskany tytuł: magister inżynier architekt

GRADUATE’S QUALIFICATIONS

Graduates possess knowledge in the field of architectural and urban design, spatial planning, history and theory of architecture and urban planning, fine arts, construction and building technologies, construction and building physics. They have the ability to shape the human environment, apply procedures for designing architectural objects, solve functional, utility, construction, engineering, and technological problems. They know the technical and construction rules as well as the methods of organizing the investment process.
Graduates of the first degree studies are prepared to take up professional activities as an auxiliary employee and in construction and construction supervision, in the field of architectural and urban design.

In addition, graduates of 1st and 2nd degree studies are prepared to take up employment in local and state administration units, research institutions, as well as in various related occupations.

 

Selected courses:

 • architectural design
 • urban design
 • conservation design
 • history of architecture
 • general construction and and material science
 • building construction
 • building installations and energy efficiency
 • local urban plans
 • regional urban plans
 • economics and organization of the investment process
 • building code
 • ethics and specificity of the profession of an architect
 • performing the profession of an architect
 • new technologies and methods of architectural design
 • professional practice
 • computer-aided design
 • landscape design

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Oczekiwane kompetencje kandydata Forma sprawdzenia kompetencji kandydata

Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku architektura, potwierdzone dyplomem inżyniera architekta, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu historii i teorii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji, fizyki budowli oraz projektowania architektonicznego i urbanistycznego,
 • zna przepisy techniczno-budowlane, a także metody organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego,
 • ma umiejętności gromadzenia informacji, kształtowania środowiska człowieka zgodnie z jego potrzebami użytkowymi (z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych) oraz tworzenia projektów spełniających wymagania estetyczne, użytkowe i techniczne,
 • zna prawo budowlane, a także zasady ekonomiki, organizacji procesu inwestycyjnego i organizacji procesu projektowego w kraju oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Kandydaci są przyjmowani na podstawie łącznej liczby punktów uzyskanych w wyniku trzyetapowego postępowania rekrutacyjnego:
  etap I ‒ wynik ukończenia studiów pierwszego stopnia,
  etap II ‒ sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu architektury i urbanistyki,
  etap III ‒ ocena indywidualnych osiągnięć kandydata na podstawie złożonego portfolio.
 1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi:
  • w etapie I – 20,
  • w etapie II – 50,
  • w etapie III – 80.

Kandydaci, których wynik ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku architektura na Politechnice Śląskiej wynosi 5,0, otrzymują w etapie II maksymalną liczbę punktów i są zwolnieni ze sprawdzianu wiedzy i umiejętności z zakresu architektury i urbanistyki.

Wynikiem ukończenia studiów jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów.

SPRAWDZIAN UZDOLNIEŃ ARTYSTYCZNYCH

Zasady i zakres sprawdzianu uzdolnień artystycznych zostały opublikowane na odrębnej stronie internetowej:

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Tytuł

magister inżynier architekt

Stopien

Stopień II

Forma

stacjonarne

Język

Angielski

Kierunek

Architektura

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

letnia

Wydział

Wydział Architektury

Font Resize
Contrast