Architecture

studia stacjonarne

Architecture

Kategoria:
 • Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej
Gliwice, ul. Akademicka 7,
tel. 32 237 12 10
e-mail: ar-rekrutacja@polsl.pl

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

1,5 roku/3 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

magister inżynier architekt

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne II stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • język prowadzenia zajęć: angielski
 • czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry
 • uzyskany tytuł: magister inżynier architekt

GRADUATE’S QUALIFICATIONS

Graduates possess knowledge in the field of architectural and urban design, spatial planning, history and theory of architecture and urban planning, fine arts, construction and building technologies, construction and building physics. They have the ability to shape the human environment, apply procedures for designing architectural objects, solve functional, utility, construction, engineering, and technological problems. They know the technical and construction rules as well as the methods of organizing the investment process.
Graduates of the first degree studies are prepared to take up professional activities as an auxiliary employee and in construction and construction supervision, in the field of architectural and urban design.

In addition, graduates of 1st and 2nd degree studies are prepared to take up employment in local and state administration units, research institutions, as well as in various related occupations.

 

Selected courses:

 • architectural design
 • urban design
 • conservation design
 • history of architecture
 • general construction and and material science
 • building construction
 • building installations and energy efficiency
 • local urban plans
 • regional urban plans
 • economics and organization of the investment process
 • building code
 • ethics and specificity of the profession of an architect
 • performing the profession of an architect
 • new technologies and methods of architectural design
 • professional practice
 • computer-aided design
 • landscape design

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Oczekiwane efekty kształcenia od kandydata Forma sprawdzenia kwalifikacji kandydata
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku architektura posiada kwalifikacje uzyskane na studiach I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, potwierdzone dyplomem inżyniera architekta lub inżyniera budownictwa specjalności budowlano-architektonicznej, a w szczególności:
• ma wiedzę z zakresu historii i teorii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji, fizyki budowli oraz projektowania architektonicznego i urbanistycznego,
• zna przepisy techniczno-budowlane, a także metody organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego,
• ma umiejętności gromadzenia informacji, kształtowania środowiska człowieka zgodnie z jego potrzebami użytkowymi (z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych) oraz tworzenia projektów spełniających wymagania estetyczne, użytkowe i techniczne,
• zna prawo budowlane, a także zasady ekonomiki, organizacji procesu inwestycyjnego i organizacji procesu projektowego w kraju oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
• zna język obcy na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
 1.  Kandydaci na studia II stopnia przyjmowani są na podstawie łącznej liczby punktów uzyskanych w wyniku trzyetapowego postępowania rekrutacyjnego:
  Etap I ‒ ostateczny wynik studiów I stopnia,
  Etap II ‒ pisemny sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu architektury i urbanistyki,
  Etap III ‒ ocena indywidualnych osiągnięć kandydata na podstawie złożonego portfolio.
  2. Warunkiem przystąpienia do sprawdzianu w II etapie jest uzyskanie w poprzednim etapie minimalnej liczby punktów ustalonej przez Centralną Komisję Rekrutacyjną.
  3. Absolwenci Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, których ostateczny wynik studiów I stopnia wynosi 5,0, otrzymują w II etapie maksymalną liczbę punktów i są zwolnieni z pisemnego sprawdzianu wiedzy i umiejętności z zakresu architektury i urbanistyki.
  4. Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji na II stopień absolwentów specjalności budowlano-architektonicznej jest uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu uzdolnień artystycznych.

Centralna Komisja Rekrutacyjna może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na rozpoczęcie studiów II stopnia przez kandydata, który w wyniku ukończenia studiów I stopnia nie uzyskał części wymienionych kompetencji, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane przez zaliczenie wskazanych zajęć w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS. Zgodnie z art. 79 ustawy ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zajęcia nieobjęte programem studiów są odpłatne.

Przez ocenę z przebiegu studiów rozumie się ocenę wyznaczoną jako średnią ważoną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, określoną wzorem

wzor

Przez ostateczny wynik studiów rozumie się ocenę wpisaną w dyplomie ukończenia studiów.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Tytuł

magister inżynier architekt

Stopien

Stopień II

Forma

stacjonarne

Język

Angielski

Kierunek

Architektura

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

letnia

Wydział

Wydział Architektury

Font Resize
Contrast