Architektura

studia niestacjonarne

Architektura

Kategoria:
 • Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej
Gliwice, ul. Akademicka 7,
tel. 32 237 12 10
e-mail: ar-rekrutacja@polsl.pl

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

2 lata/4 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

magister inżynier architekt

OPIS KIERUNKU

 • niestacjonarne II stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 2 lata/4 semestry
 • uzyskany tytuł: magister inżynier architekt

SYLWETKA ABSOLWENTA

 • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu projektowania architektonicznego i urbanistycznego, planowania przestrzennego, historii i teorii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji i fizyki budowli.
 • Posiadają umiejętność kształtowania środowiska człowieka, stosowania procedur opracowywania projektów obiektów architektonicznych, a także rozwiązywania problemów: funkcjonalnych, użytkowych, budowlanych, konstrukcyjnych, inżynierskich i technologicznych.
 • Znają przepisy techniczno-budowlane oraz metody organizacji procesu inwestycyjnego.
 • Absolwenci studiów II stopnia są przygotowani do podjęcia działalności twórczej w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego, zdobycia uprawnień zawodowych wymaganych prawem, wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej, koordynowania prac w wielobranżowych zespołach projektowych, zarządzania projektowymi pracowniami architektonicznymi i urbanistycznymi, a także samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz do podjęcia pracy badawczej.
 • Ponadto absolwenci studiów II stopnia są przygotowani do podjęcia zatrudnienia w jednostkach administracji samorządowej i państwowej, instytutach badawczych, a także w różnorodnych zawodach pokrewnych

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Oczekiwane efekty kształcenia od kandydata Forma sprawdzenia kwalifikacji kandydata
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku architektura posiada kwalifikacje uzyskane na studiach I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, potwierdzone dyplomem inżyniera architekta lub inżyniera budownictwa specjalności budowlano-architektonicznej, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu historii i teorii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji, fizyki budowli oraz projektowania architektonicznego i urbanistycznego,
 • zna przepisy techniczno-budowlane, a także metody organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego,
 • ma umiejętności gromadzenia informacji, kształtowania środowiska człowieka zgodnie z jego potrzebami użytkowymi (z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych) oraz tworzenia projektów spełniających wymagania estetyczne, użytkowe i techniczne,
 • zna prawo budowlane, a także zasady ekonomiki, organizacji procesu inwestycyjnego i organizacji procesu projektowego w kraju oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
 • zna język obcy na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy
 1. Kandydaci na studia II stopnia przyjmowani są na podstawie łącznej liczby punktów uzyskanych w wyniku trzyetapowego postępowania rekrutacyjnego:
  Etap I ‒ ostateczny wynik studiów I stopnia,
  Etap II ‒ pisemny sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu architektury i urbanistyki,
  Etap III ‒ ocena indywidualnych osiągnięć kandydata na podstawie złożonego portfolio.
 2. Warunkiem przystąpienia do sprawdzianu w II etapie jest uzyskanie w poprzednim etapie minimalnej liczby punktów ustalonej przez Centralną Komisję Rekrutacyjną.
 3. Absolwenci Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, których ostateczny wynik studiów I stopnia wynosi 5,0, otrzymują w II etapie maksymalną liczbę punktów i są zwolnieni z pisemnego sprawdzianu wiedzy i umiejętności z zakresu architektury i urbanistyki.
 4. Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji na II stopień absolwentów specjalności budowlano-architektonicznej jest uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu uzdolnień artystycznych.

Centralna Komisja Rekrutacyjna może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na rozpoczęcie studiów II stopnia przez kandydata, który w wyniku ukończenia studiów I stopnia nie uzyskał części wymienionych kompetencji, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane przez zaliczenie wskazanych zajęć w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS. Zgodnie z art. 79 ustawy ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zajęcia nieobjęte programem studiów są odpłatne.

Przez ocenę z przebiegu studiów rozumie się ocenę wyznaczoną jako średnią ważoną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, określoną wzorem

wzor

Przez ostateczny wynik studiów rozumie się ocenę wpisaną w dyplomie ukończenia studiów.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA STUDIA

Semestr I – 3600 zł
Semestr II – 3600 zł
Semestr III – 3600 zł
Semestr IV – 2100 zł

Dodatkowe informacje

Tytuł

magister inżynier architekt

Stopien

Stopień II

Forma

niestacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Architektura

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

letnia

Wydział

Wydział Architektury

Font Resize
Contrast