Rachunkowość, controlling i inżynieria finansowa

Rachunkowość, controlling i inżynieria finansowa

Kategoria:
  • Opis
  • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Miejsce odbywania się zajęć:

Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej
Zabrze, ul. Roosevelta 26-28,
tel. 32 277 73 17

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

1 rok / 2 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów podyplomowych nabywając wiedzę w zakresie: zasad budowania, zadań i funkcji  systemu informacyjnego przedsiębiorstwa, (w tym: systemu: ewidencji i monitorowania dokonań, informacji planistycznej oraz sprawozdawczości finansowej),  instrumentów, narzędzi i metod zarządzania, stosowania podejścia procesowego w zarządzaniu orz możliwości wykorzystania systemów informatycznych, dysponuje kompetencjami menedżerskimi,  które umożliwią mu: poprawną oceny i analizy kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa, dobór odpowiednich instrumentów zarządzania do stawianego problemu decyzyjnego, budowanie efektywnej architektury procesów realizowanych w przedsiębiorstwie, wykorzystanie instrumentów, narzędzi i metod umożliwiających  kreowanie rentownych i trwałych relacji z klientami, zarządzanie ryzykiem, budowania marki i reputacji przedsiębiorstwa oraz wykorzystania instrumentów finansowych i kapitałowych w procesie budowania wartości przedsiębiorstwa. W efekcie absolwent studiów podyplomowych swoje kompetencje może wykorzystać w zarządzaniu: przedsiębiorstwami, instytucjami finansowymi, jednostkami  samorządu terytorialnego, fundacjami i podobnymi organizacjami non-profit, jak również zarządzaniu budżetem gospodarstwa domowego.

 

Słuchacze podyplomowych studiów „Rachunkowość, controlling i inżynieria finansowa” zdobywają wiedzę o zasadach i regułach kreowania systemu ewidencyjnego rachunkowości dla celów podatkowych, bilansowych oraz zarządczych. Ponadto pozyskuje i rozwija wiedzę w zakresie współczesnych metod i instrumentów umożliwiających controllingowe zarządzanie przedsiębiorstwem,  jak również możliwości wykorzystania systemów informatycznych, szczególnie w obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstw z wykorzystaniem instrumentów rynku finansowego i kapitałowego oraz zarządzania procesowego.

 

Umiejętności praktyczne absolwenta studiów podyplomowych pozwalają na: samodzielne prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych, prognozowania i planowanie i budżetowanie  przepływów operacyjnych i finansowych, ocenę projektów inwestycyjnych, wykorzystanie instrumentów finansowych i instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem, modelowanie systemu informacyjnego dla potrzeb podejmowania decyzji menedżerskich, opracowanie, wdrażanie i monitorowanie strategii przedsiębiorstw, jak również wykorzystanie systemów informatycznych w zarządzaniu.  

 

Absolwent jest przygotowany do: aktywnego uczestnictwa w procesie formułowania i realizacji strategii uwzględniającej potrzeby i oczekiwania otoczenia, operacyjnego i strategicznego zarządzania kosztami i efektywnością opartego na wartości klienta , kreowania i wykorzystania systemu informacyjnego przedsiębiorstwa zaspakajającego na najwyższym poziomie potrzeby zewnętrznych i wewnętrznych interesariuszy przedsiębiorstwa, ma świadomość konieczności budowania i rozwijania relacji  (wewnętrznych i zewnętrznych) opartych na partnerstwie, współpracy i zaufaniu, potrafi posługiwać się zdobytą wiedzą w pracy zawodowej przy zachowaniu zasad etycznych.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Posiadanie dyplomu studiów licencjackich, magisterskich lub inżynierskich

PLAN STUDIÓW

Semestr I Semestr II
W L S Ć W L S Ć
Strategie podatkowe 24 8
Podejście procesowe w zarządzaniu 4
Controlling jako metoda zarządzania 8
Modelowanie procesów 1 3
Rachunkowość finansowa 20 20
Sprawozdawczość finansowa 4 4
Rachunek kosztów w zarządzaniu kosztami i efektywnością przedsiębiorstwa 8 16
Planowanie w controllingu 4
Budżetowanie operacyjne i analiza odchyleń 4 8
Budżetowanie kapitałowe 4 8
Strategiczna karta wyników 2 2
Wykorzystanie informatyki w zarządzaniu 2 6
Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 4 4
Instrumenty i procesy finansowe 4
Analiza finansowa i planowanie finansowe 4 4
Zarządzanie ryzykiem 4 2
Zarządzanie kapitałem obrotowym 6 6
Inwestycje na rynku kapitałowym – strategie inwestowania 8 4
Analiza techniczna i fundamentalna 4 8
Seminarium 8

WYSOKOŚĆ OPŁATY

4 500 zł (2 250 zł/semestr)

CZAS TRWANIA STUDIÓW

2 semestry

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Soboty i niedziele, od godz. 9.00 do 18.00

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

Małgorzata Małożewska
tel. 32 277 73 17

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Stopien

Podyplomowe

Język

Polski

Kierunek

Rachunkowość, controlling i inżynieria finansowa

Miasto

Zabrze

Rekrutacja

zimowa

Wydział

Wydział Organizacji i Zarządzania

Font Resize
Contrast