Przeróbka surowców mineralnych

Przeróbka surowców mineralnych

Kategoria:
  • Opis
  • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Miejsce odbywania się zajęć:

Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej
Gliwice, ul. Akademicka 2,
tel. 32 237 23 04

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

1 rok / 2 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów podyplomowych Przeróbka surowców mineralnych ma gruntowne wykształcenie w zakresie problemów związanych z wykorzystaniem różnic we właściwościach fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych poszczególnych składników mineralnych surowców w celu pozyskania koncentratów do dalszych technologii przetwórczych. Wiedza jego obejmuje technikę i technologię wzbogacania metodami grawitacyjnymi, flotacyjnymi, magnetycznymi, elektrostatycznymi, chemicznymi, względnie kombinacją tych metod. Absolwent tych studiów posiada też wiedzę z dziedziny operacji przygotowawczych i uzupełniających technologię przeróbki kopalin, w szczególności procesów rozdrabniania i klasyfikacji kopalin i surowców wtórnych, operacji odwadniania różnymi metodami z wykorzystaniem sił grawitacji, odśrodkowej, próżni i nadciśnienia. Wymogi ochrony środowiska nakładają na absolwenta gruntowną znajomość zagadnień związanych z gospodarką wodną w zakładach przeróbczych, wykorzystaniem gospodarczym odpadów zgodnie z zasadą gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wymaganiami środowiska naturalnego. Ponadto powinien posiadać przygotowanie z zakresu opróbowania surowców, jak i produktów i ich analiz jakościowych i ilościowych. Absolwent otrzymuje przygotowanie w zakresie budowy i eksploatacji maszyn przeróbczych, urządzeń elektrycznych w przeróbce, zasad automatyki i elektronicznej techniki obliczeniowej. Oprócz tego od absolwenta wymagane są podstawowe wiadomości w zakresie występowania złóż mineralnych oraz własności minerałów i macerałów oraz procesów przetwórczych, w tym koksownictwa i metalurgii. Absolwent musi też umiejętnie łączyć wiedzę z zakresu technologii przeróbczych z umiejętnością spełniania wymogów rynku i uzyskania maksymalnych korzyści ekonomicznych. Uzyskana po zakończeniu studiów wiedza umożliwi absolwentowi podjęcie pracy w przemyśle wydobywczym w takich zakładach jak: kopalnie węgla kamiennego i brunatnego, kopalnie rud miedzi, cynku, ołowiu, barytu, soli, w kamieniołomach, w przetwórstwie kruszyw drogowych i budowlanych, w ochronie środowiska w zakresie deponowania i centralizacji odpadów mineralnych oraz działach marketingu w zakładach przetwórstwa kopalin i odpadów przemysłowych.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Ukończone studia wyższe – licencjackie, magisterskie, inżynierskie, magister-inżynier

PLAN STUDIÓW

W P S L
Podstawy mineralogii i petrografii oraz geologii inżynierskiej. Metody oceny jakościowej surowców 23 2
Gospodarka surowcami mineralnymi i odpadami 15
Technologie wzbogacania surowców, czyste technologie węglowe 10
Rozdrabnianie i klasyfikacja 30 5
Fizyczne metody wzbogacania 25 5
Flotacja 18 2
Gospodarka wodno-mułowa, zagospodarowanie odpadów 11 4
Automatyzacja kontrola i modelowanie procesów przeróbczych 16 4
Chemiczne i biologiczne metody wzbogacania 10
Podstawy metalurgii 5
Kontrola jakości i ocena procesów technologicznych 15
Projektowanie i ekonomika procesów wzbogacania 10

WYSOKOŚĆ OPŁATY

4 800 zł (2 400 zł/semestr)

CZAS TRWANIA STUDIÓW

2 semestry

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się głównie w soboty od godz. 8.00 oraz w wyjątkowych przypadkach w niedziele

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

Anna Kukla
tel. 32 237 21 79

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Stopien

Podyplomowe

Język

Polski

Miasto

Gliwice

Rekrutacja

zimowa

Wydział

Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej

Font Resize
Contrast