Informatyka przemysłowa

studia niestacjonarne

Informatyka przemysłowa

Kategoria:
 • Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej
Katowice, ul. Krasińskiego 8,
tel. 32 603 44 88, 32 603 41 03
e-mail: wimim_rekrutacja@polsl.pl

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

1,5 roku/3 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

magister inżynier

OPIS KIERUNKU

 • niestacjonarne II stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja zimowa
 • czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry
 • uzyskany tytuł: magister inżynier
 • specjalności:
  • bezpieczeństwo systemów informatycznych
  • inteligentne systemy przemysłowe

SYLWETKA ABSOLWENTA

 • Absolwenci posiadają zaawansowaną wiedzę z zakresu komputerowej nauki o materiałach, komputerowego wspomagania prac inżynierskich, jak również przemysłowych technologii wytwarzania i przetwórstwa.
 • Potrafią obsługiwać, administrować i rozwijać systemy informatyczne, w tym specjalistyczne, stosowane w przemyśle.
 • Znają tajniki komputerowego projektowania różnych technologii i wyrobów, a także metodykę badawczą oraz możliwości wykorzystania współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych w technologiach przemysłowych.
 • Absolwenci kierunku informatyka przemysłowa znajdą zatrudnienie w firmach informatycznych zajmujących się budową lub wdrażaniem narzędzi i systemów informatycznych w przemyśle, a także w innych organizacjach wykorzystujących infrastrukturę informatyczną.
 • Mogą również pracować w administracji państwowej i samorządowej.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Oczekiwane efekty kształcenia od kandydata Forma sprawdzenia kwalifikacji kandydata
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy, z uwzględnieniem znajomości podstawowych uregulowań prawnych oraz zasad prowadzenia dokumentacji, a także prowadzenia działalności gospodarczej.
Zna język obcy na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
1.Weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydata, potwierdzających posiadane kompetencje (dyplom ukończenia studiów inżynierskich I stopnia wraz z suplementem).
2. W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów I stopnia

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na rozpoczęcie studiów II stopnia przez kandydata, który w wyniku ukończenia studiów I stopnia nie uzyskał części wymienionych kompetencji, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane przez zaliczenie wskazanych zajęć w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS. Zgodnie z art. 99 ustawy ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów II stopnia na określonym kierunku są odpłatne.

Przez ocenę z przebiegu studiów rozumie się ocenę wyznaczoną jako średnią ważoną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, określoną wzorem:

wzor

Przez ostateczny wynik studiów rozumie się ocenę wpisaną w dyplomie ukończenia studiów.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA STUDIA

sem. I – 2310 zł

POZOSTAŁE KIERUNKI PROWADZONE NA WYDZIALE

 • Inżynieria materiałowa
 • Materials engineering
 • Technologie metali
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Inżynieria produkcji

Dodatkowe informacje

Tytuł

magister inżynier

Stopien

Stopień II

Forma

niestacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Informatyka przemysłowa

Miasto

Katowice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

zimowa

Wydział

Wydział Inżynierii Materiałowej

Font Resize
Contrast