Informatyka przemysłowa

studia stacjonarne

Informatyka przemysłowa

Kategoria:
 • Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Wydział Inżynierii Materiałowej
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Katowice, ul. Krasińskiego 8,
tel. 32 603 41 03
e-mail: wimim_rekrutacja@polsl.pl

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

1,5 roku/3 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

magister inżynier

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne II stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 1,5 roku / 3 semestry
 • uzyskany tytuł: magister inżynier
 • specjalności:
  • bezpieczeństwo systemów informatycznych
  • inteligentne systemy przemysłowe
  • programowanie komputerów

SYLWETKA ABSOLWENTA

 • Absolwenci posiadają zaawansowaną wiedzę z cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji i programowania komputerów. Znają zagadnienia bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych, informatyki śledczej, wizyjnych systemów cyberbezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa w systemach chmurowych.
 • Potrafią obsługiwać, administrować i rozwijać systemy informatyczne, w tym bezpieczne systemy specjalistyczne, stosowane w bankach, przemyśle, transporcie i komunikacji, wojskowości i policji.
 • Znają tajniki projektowania bezpiecznych technologii i narzędzi informacyjnych, a także metodykę badawczą oraz możliwości wykorzystywania współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych w technologiach przemysłowych.
 • Absolwenci kierunku informatyka przemysłowa znajdą zatrudnienie w firmach informatycznych zajmujących się budową lub wdrażaniem narzędzi i systemów informatycznych w bankach, w przemyśle, a także w innych organizacjach wykorzystujących infrastrukturę informatyczną.
 • Mogą również pracować w administracji państwowej i samorządowej.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Oczekiwane kompetencje kandydata Forma sprawdzenia kompetencji kandydata
Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z informatyki przemysłowej,
 • zna i rozumie podstawowe metody, techniki, narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu informatyki przemysłowej,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Przez średnią ocen ze studiów rozumie się ocenę wyznaczoną jako średnią ważoną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, określoną wzorem:

 

Współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów wynosi:

3 – zgodność w zakresie 90% – 100%
2 – zgodność w zakresie 80% – 89%
1 – zgodność w zakresie 70% – 79%
0 – zgodność poniżej 70%

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Tytuł

magister inżynier

Stopien

Stopień II

Forma

stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Informatyka przemysłowa

Miasto

Katowice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

letnia

Wydział

Wydział Inżynierii Materiałowej

Font Resize
Contrast