Informatyka przemysłowa

studia stacjonarne

Informatyka przemysłowa

Kategoria:
 • Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Wydział Inżynierii Materiałowej
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Katowice, ul. Krasińskiego 8,
tel. 32 603 41 03
e-mail: wimim_rekrutacja@polsl.pl

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

1,5 roku/3 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

magister inżynier

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne II stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry
 • uzyskany tytuł: magister inżynier
 • specjalności:
  • bezpieczeństwo systemów informatycznych
  • inteligentne systemy przemysłowe
  • programowanie komputerów

SYLWETKA ABSOLWENTA

 • Absolwenci posiadają zaawansowaną wiedzę z cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji i programowania komputerów. Znają zagadnienia bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych, informatyki śledczej, wizyjnych systemów cyberbezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa w systemach chmurowych.
 • Potrafią obsługiwać, administrować i rozwijać systemy informatyczne, w tym bezpieczne systemy specjalistyczne, stosowane w bankach, przemyśle, transporcie i komunikacji, wojskowości i policji.
 • Znają tajniki projektowania bezpiecznych technologii i narzędzi informacyjnych, a także metodykę badawczą oraz możliwości wykorzystywania współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych w technologiach przemysłowych.
 • Absolwenci kierunku informatyka przemysłowa znajdą zatrudnienie w firmach informatycznych zajmujących się budową lub wdrażaniem narzędzi i systemów informatycznych w bankach, w przemyśle, a także w innych organizacjach wykorzystujących infrastrukturę informatyczną.
 • Mogą również pracować w administracji państwowej i samorządowej.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Oczekiwane efekty kształcenia od kandydata Forma sprawdzenia kwalifikacji kandydata
Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z informatyki przemysłowej,
 • zna podstawowe metody, techniki, narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu informatyki przemysłowej,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów.

Przez ocenę z przebiegu studiów rozumie się ocenę wyznaczoną jako średnią ważoną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, określoną wzorem:

wzor

Przez ostateczny wynik studiów rozumie się ocenę wpisaną w dyplomie ukończenia studiów.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Tytuł

magister inżynier

Stopien

Stopień II

Forma

stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Informatyka przemysłowa

Miasto

Katowice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

letnia

Wydział

Wydział Inżynierii Materiałowej

Font Resize
Contrast