Matematyka

studia niestacjonarne

 • Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej
Gliwice, ul. Kaszubska 23,
tel. 32 237 20 29
e-mail: wms_rekrutacja@polsl.pl

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

2 lata/4 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

magister

OPIS KIERUNKU

 • niestacjonarne II stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 2 lata/4 semestry
 • uzyskany tytuł: magister
 • specjalności:
  • kryptografia
  • matematyka teoretyczna
  • matematyka w ekonomii
  • modelowanie matematyczne
  • statystyka

SYLWETKA ABSOLWENTA

 • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu klasycznych i nowoczesnych metod matematycznych oraz sposobów ich wdrażania w nauce i gospodarce.
 • Potrafią posługiwać się metodami matematycznymi, umożliwiającymi interpretowanie i analizowanie procesów w gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem bankowości, ubezpieczeń i przemysłu.
 • Poza przygotowaniem matematycznym posiadają wiedzę w dziedzinie nowoczesnych metod informatycznych oraz zastosowań matematyki w technice i gospodarce.
 • Absolwenci kierunku matematyka są przygotowani do pracy w bankach, firmach ubezpieczeniowych oraz wydziałach informatycznych dowolnego rodzaju przedsiębiorstw.
 • Mają oni możliwość uzyskania uprawnień państwowych w zakresie takich zawodów, jak: aktuariusz, broker ubezpieczeniowy i doradca podatkowy.
 • Po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych mogą również wykonywać zawód nauczyciela matematyki
  i przedmiotów z zakresu jej zastosowań na wszystkich poziomach kształcenia.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Oczekiwane efekty kształcenia od kandydata Forma sprawdzenia kwalifikacji kandydata
Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • posiada gruntowną wiedzę i umiejętności z zakresu studiów licencjackich na kierunku matematyka,
 • posiada umiejętność krytycznego myślenia i rozumowania,
 • potrafi samodzielnie pogłębiać wiedzę korzystając z odpowiednich źródeł,
 • potrafi używać nowoczesnych narzędzi informatycznych oraz posługiwać się programami służącymi do obliczeń matematycznych,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów. pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów. Współczynnik wynosi:
  1 – zgodność w zakresie 80% – 100%
  0,8 – zgodność w zakresie 40% – 79%
  0,6 – zgodność poniżej 40%

Przez ocenę z przebiegu studiów rozumie się ocenę wyznaczoną jako średnią ważoną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, określoną wzorem:

 

wzor

Przez ostateczny wynik studiów rozumie się ocenę wpisaną w dyplomie ukończenia studiów.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA STUDIA

Semestr I – 2500 zł
Semestr II – 2500 zł
Semestr III – 2500 zł
Semestr IV – 2500 zł

POZOSTAŁE KIERUNKI PROWADZONE NA WYDZIALE

 • Teleinformatyka
 • Informatyka
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Biotechnologia
 • Automatic control and robotics, electronics and telecommunication, informatics
 • Informatics

Dodatkowe informacje

Tytuł

magister

Stopien

Stopień II

Forma

niestacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Matematyka

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

letnia

Wydział

Wydział Matematyki Stosowanej

Font Resize
Contrast