Matematyka

studia niestacjonarne

 • Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej
Gliwice, ul. Kaszubska 23,
tel. 32 237 20 29
e-mail: wms_rekrutacja@polsl.pl

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

2 lata/4 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

magister

OPIS KIERUNKU

 • niestacjonarne II stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 2 lata/4 semestry
 • uzyskany tytuł: magister
 • specjalności:
  • kryptografia
  • matematyka teoretyczna
  • matematyka w ekonomii
  • modelowanie matematyczne
  • statystyka

SYLWETKA ABSOLWENTA

 • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu klasycznych i nowoczesnych metod matematycznych oraz sposobów ich wdrażania w nauce i gospodarce.
 • Potrafią posługiwać się metodami matematycznymi, umożliwiającymi interpretowanie i analizowanie procesów w gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem bankowości, ubezpieczeń i przemysłu.
 • Poza przygotowaniem matematycznym posiadają wiedzę w dziedzinie nowoczesnych metod informatycznych oraz zastosowań matematyki w technice i gospodarce.
 • Absolwenci kierunku matematyka są przygotowani do pracy w bankach, firmach ubezpieczeniowych oraz wydziałach informatycznych dowolnego rodzaju przedsiębiorstw.
 • Mają oni możliwość uzyskania uprawnień państwowych w zakresie takich zawodów, jak: aktuariusz, broker ubezpieczeniowy i doradca podatkowy.
 • Po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych mogą również wykonywać zawód nauczyciela matematyki
  i przedmiotów z zakresu jej zastosowań na wszystkich poziomach kształcenia.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Oczekiwane efekty kształcenia od kandydata Forma sprawdzenia kwalifikacji kandydata
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku matematyka posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku.
Zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
Weryfikacja dokumentów potwierdzających posiadane kompetencje (suplementu i dyplomu ukończenia studiów I stopnia).
 1. Absolwenci studiów I stopnia kierunku matematyka przyjmowani będą na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.
 2. Absolwenci, którzy ukończyli I stopień studiów na pozostałych kierunkach, przyjmowani będą na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów I stopnia.

Centralna Komisja Rekrutacyjna może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na rozpoczęcie studiów II stopnia przez kandydata, który w wyniku ukończenia studiów I stopnia nie uzyskał części wymienionych kompetencji, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane przez zaliczenie wskazanych zajęć w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS. Zgodnie z art. 79 ustawy ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zajęcia nieobjęte programem studiów są odpłatne.

Przez ocenę z przebiegu studiów rozumie się ocenę wyznaczoną jako średnią ważoną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, określoną wzorem:

 

wzor

Przez ostateczny wynik studiów rozumie się ocenę wpisaną w dyplomie ukończenia studiów.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA STUDIA

Semestr I – 2500 zł
Semestr II – 2500 zł
Semestr III – 2500 zł
Semestr IV – 2500 zł

POZOSTAŁE KIERUNKI PROWADZONE NA WYDZIALE

 • Teleinformatyka
 • Informatyka
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Biotechnologia
 • Automatic control and robotics, electronics and telecommunication, informatics
 • Informatics

Dodatkowe informacje

Tytuł

magister

Stopien

Stopień II

Forma

niestacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Matematyka

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

letnia

Wydział

Wydział Matematyki Stosowanej

Font Resize
Contrast