Automatyka i robotyka

studia niestacjonarne

Automatyka i robotyka

Kategoria:
 • Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej
Gliwice, ul. Konarskiego 18a,
tel. 32 237 24 33
e-mail: wmt_rekrutacja@polsl.pl

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

1,5 roku/3 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

magister inżynier

OPIS KIERUNKU

 • niestacjonarne II stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja zimowa
 • czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry
 • uzyskany tytuł: magister inżynier
 • specjalności:
  • automatyzacja i robotyzacja procesów spawalniczych
  • projektowanie robotów i urządzeń automatyki
  • zintegrowane systemy wytwarzania

SYLWETKA ABSOLWENTA

 • Absolwenci posiadają umiejętności, które są niezbędne do twórczego działania w zakresie analizy, projektowania oraz konstrukcji układów i systemów automatyki, sterowania, a także oprogramowania systemów robotyki przemysłowej i usługowej.
 • Są przygotowani do rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych problemów z zakresu automatyki i robotyki w przemyśle.
 • Potrafią opracowywać własne aplikacje programowania sterowników logicznych, sieci komputerowych i sieci przemysłowych oraz projektować układy automatyki i systemy sterowania.
 • Absolwenci są przygotowani do pracy w wielu dziedzinach, m.in. w przemyśle budowy maszyn, metalurgicznym, przetwórstwa materiałów, a także elektrotechnicznym i elektronicznym, spożywczym oraz ochrony środowiska.
 • Znajdą również zatrudnienie w małych i średnich przedsiębiorstwach.
 • Posiadają odpowiednie kwalifikacje, aby kierować zespołami w jednostkach przemysłowych i projektowych oraz aby pracować w instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Oczekiwane efekty kształcenia od kandydata Forma sprawdzenia kwalifikacji kandydata
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku automatyka i robotyka posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, mechaniki, elektrotechniki i elektromechaniki niezbędną do zrozumienia funkcjonowania systemów dynamicznych oraz rozwiązywania prostych zadań związanych z modelowaniem, optymalizacją, przetwarzaniem danych i sterowaniem,
 • zna i rozumie zagadnienia projektowania i analizy prostych i złożonych układów sterowania ciągłych i dyskretnych, w tym analizy ich własności (stabilności, sterowalności, obserwowalności) i jakości sterowania,
 • zna podstawy informatyki, programowania obliczeń inżynierskich, metod numerycznych, programowania w językach niskiego i wysokiego poziomu, metodyki i technik programowania obiektowego, oraz tworzenia oprogramowania do systemów czasu rzeczywistego,
 • zna i rozumie zagadnienia metrologii, metodyki przeprowadzania pomiarów i opracowywania wyników pomiarowych, zasady działania przetworników i przyrządów pomiarowych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych (w tym stosowane w układach napędowych typu serwo oraz w robotyce) oraz metody wykorzystania systemów pomiarowych dla potrzeb automatyki i robotyki, diagnostyki maszyn, systemów i procesów produkcyjnych,
 • potrafi, przy identyfikacji i formułowaniu specyfikacji zadań inżynierskich oraz ich rozwiązywaniu, dobrać i posłużyć się odpowiednimi metodami numerycznymi oraz narzędziami komputerowymi do symulacji, projektowania, oceny jakości oraz optymalizacji elementów i układów automatyki i robotyki,
 • potrafi dobrać i zaprojektować proste układy regulacji, dobierając odpowiednią strukturę, rodzaje i nastawy regulatorów, układy robotyczne, dobierając elementy napędów robotów, ich wyposażenia, z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych,
 • potrafi zaprojektować lub dobrać elementy funkcjonalne, zbudować i uruchomić oraz przetestować układ automatyki, zaprogramować i zasymulować działanie układu robotycznego, wykorzystując odpowiedni system komputerowego wspomagania,
 • potrafi komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii, a także przygotować i przedstawić krótką prezentację, poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego,
 • potrafi posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w celu porozumiewania się, opracowywania dokumentacji i prezentacji wyników zadań inżynierskich, a także czytania ze zrozumieniem kart katalogowych, not aplikacyjnych, instrukcji obsługi urządzeń technicznych i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu studiów I stopnia wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów I stopnia pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Współczynnik wynosi:
1 – zgodność w zakresie 80% – 100%
0,8 – zgodność w zakresie 40% – 79%
0,6 – zgodność poniżej 40%

Centralna Komisja Rekrutacyjna może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na rozpoczęcie studiów II stopnia przez kandydata, który w wyniku ukończenia studiów I stopnia nie uzyskał części wymienionych kompetencji, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane przez zaliczenie wskazanych zajęć w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS. Zgodnie z art. 79 ustawy ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zajęcia nieobjęte programem studiów są odpłatne.

Przez ocenę z przebiegu studiów rozumie się ocenę wyznaczoną jako średnią ważoną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, określoną wzorem:
wzor

Przez ostateczny wynik studiów rozumie się ocenę wpisaną w dyplomie ukończenia studiów.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA STUDIA

Semestr I – 1850 zł
Semestr II – 1850 zł
Semestr III – 1850 zł

POZOSTAŁE KIERUNKI PROWADZONE NA WYDZIALE

 • Mechanika i budowa maszyn
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Automatic control and robotics
 • Inżynieriamateriałowa
 • Materials engineering
 • Mechanical engineering
 • Mechatronika
 • Mechatronics

Dodatkowe informacje

Tytuł

magister inżynier

Stopien

Stopień II

Forma

niestacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Automatyka i robotyka

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

zimowa

Wydział

Wydział Mechaniczny Technologiczny

Font Resize
Contrast