Automatic control and robotics

studia stacjonarne

Automatic control and robotics

Kategoria:
 • Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej
Gliwice, ul. Konarskiego 18a,
tel. 32 237 24 33
e-mail: wmt_rekrutacja@polsl.pl

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

1,5 roku/3 semestry
lub
2 lata/4 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

magister inżynier

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne II stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja zimowa, rekrutacja letnia (w zależności od specjalności)
 • język prowadzenia zajęć: angielski
 • czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry, 2 lata/4 semestry (w zależności od specjalności)
 • uzyskany tytuł: magister inżynier
 • specjalności:
  • integrated manufacturing systems – we współpracy z firmą Balluf Sp. z o.o.

SYLWETKA ABSOLWENTA

 • Absolwenci posiadają umiejętności, które są niezbędne do twórczego działania w zakresie analizy, projektowania oraz konstrukcji układów i systemów automatyki, sterowania, a także oprogramowania systemów robotyki przemysłowej i usługowej.
 • Są przygotowani do rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych problemów z zakresu automatyki i robotyki w przemyśle.
 • Potrafią opracowywać własne aplikacje programowania sterowników logicznych, sieci komputerowych i sieci przemysłowych oraz projektować układy automatyki i systemy sterowania.
 • Absolwenci są przygotowani do pracy w wielu dziedzinach, m.in. w przemyśle budowy maszyn, metalurgicznym, przetwórstwa materiałów, a także elektrotechnicznym i elektronicznym, spożywczym oraz ochrony środowiska.
 • Znajdą również zatrudnienie w małych i średnich przedsiębiorstwach.
 • Posiadają odpowiednie kwalifikacje, aby kierować zespołami w jednostkach przemysłowych i projektowych oraz aby pracować w instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Oczekiwane efekty kształcenia od kandydata Forma sprawdzenia kwalifikacji kandydata
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku automatyka i robotyka posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, mechaniki, elektrotechniki i elektromechaniki niezbędną do zrozumienia funkcjonowania systemów dynamicznych oraz rozwiązywania prostych zadań związanych z modelowaniem, optymalizacją, przetwarzaniem danych i sterowaniem,
 • zna i rozumie zagadnienia projektowania i analizy prostych i złożonych układów sterowania ciągłych i dyskretnych, w tym analizy ich własności (stabilności, sterowalności, obserwowalności) i jakości sterowania,
 • zna podstawy informatyki, programowania obliczeń inżynierskich, metod numerycznych, programowania w językach niskiego i wysokiego poziomu, metodyki i technik programowania obiektowego, oraz tworzenia oprogramowania do systemów czasu rzeczywistego,
 • zna i rozumie zagadnienia metrologii, metodyki przeprowadzania pomiarów i opracowywania wyników pomiarowych, zasady działania przetworników i przyrządów pomiarowych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych (w tym stosowane w układach napędowych typu serwo oraz w robotyce) oraz metody wykorzystania systemów pomiarowych dla potrzeb automatyki i robotyki, diagnostyki maszyn, systemów i procesów produkcyjnych,
 • potrafi, przy identyfikacji i formułowaniu specyfikacji zadań inżynierskich oraz ich rozwiązywaniu, dobrać i posłużyć się odpowiednimi metodami numerycznymi oraz narzędziami komputerowymi do symulacji, projektowania, oceny jakości oraz optymalizacji elementów i układów automatyki i robotyki,
 • potrafi dobrać i zaprojektować proste układy regulacji, dobierając odpowiednią strukturę, rodzaje i nastawy regulatorów, układy robotyczne, dobierając elementy napędów robotów, ich wyposażenia, z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych,
 • potrafi zaprojektować lub dobrać elementy funkcjonalne, zbudować i uruchomić oraz przetestować układ automatyki, zaprogramować i zasymulować działanie układu robotycznego, wykorzystując odpowiedni system komputerowego wspomagania,
 • potrafi komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii, a także przygotować i przedstawić krótką prezentację, poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego,
 • potrafi posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w celu porozumiewania się, opracowywania dokumentacji i prezentacji wyników zadań inżynierskich, a także czytania ze zrozumieniem kart katalogowych, not aplikacyjnych, instrukcji obsługi urządzeń technicznych  i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu studiów I stopnia wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów I stopnia pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Współczynnik wynosi:
1 – zgodność w zakresie 80% – 100%
0,8 – zgodność w zakresie 40% – 79%
0,6 – zgodność poniżej 40%

Centralna Komisja Rekrutacyjna może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na rozpoczęcie studiów II stopnia przez kandydata, który w wyniku ukończenia studiów I stopnia nie uzyskał części wymienionych kompetencji, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane przez zaliczenie wskazanych zajęć w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS. Zgodnie z art. 79 ustawy ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zajęcia nieobjęte programem studiów są odpłatne.

Przez ocenę z przebiegu studiów rozumie się ocenę wyznaczoną jako średnią ważoną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, określoną wzorem:
wzor

Przez ostateczny wynik studiów rozumie się ocenę wpisaną w dyplomie ukończenia studiów.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Tytuł

magister inżynier

Stopien

Stopień II

Forma

stacjonarne

Język

Angielski

Kierunek

Automatic control and robotics, electronics and telecomunication, informatics

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

letnia, zimowa

Wydział

Wydział Mechaniczny Technologiczny

Font Resize
Contrast