Nanotechnologia

studia stacjonarne

Nanotechnologia

Kategoria:
 • Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej
Gliwice, ul. Konarskiego 18a,
tel. 32 237 24 33
e-mail: wmt_rekrutacja@polsl.pl

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

1,5 roku/3 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

magister inżynier

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne II stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja zimowa
 • czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry
 • uzyskany tytuł: magister inżynier
 • specjalność:
  • nanotechnologia

SYLWETKA ABSOLWENTA

 • Absolwenci posiadają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu fizyki, chemii, inżynierii materiałowej, projektowania struktury i własności materiałów inżynierskich, a także ich technologii wytwarzania połączoną z umiejętnością posługiwania się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi stosowanymi do symulacji numerycznych zjawisk i procesów w nanotechnologii. Ponadto absolwenci znają zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości.
 • Absolwenci uzyskują również wiedzę związaną z nanotechnologią, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk i procesów w nanoskali, nanostruktur, nanomateriałów, w tym nanokompozytów i materiałów nanostrukturalnych, urządzeń w nanoskali, stosowanych metod badawczych, procesów i urządzań stosowanych do produkcji nanomateriałów oraz możliwość jej stosowania w priorytetowych dziedzinach gospodarki. Ze względu na posiadany potencjał naukowy, absolwenci kierunku nanotechnologia są odpowiednią kadrą do pracy w zaawansowanych technologicznie przedsiębiorstwach przemysłowych, wzrastających sektorów nowoczesnych technologii, związanych z elektroniką, optoelektroniką, optyką, fotoniką, medycyną i farmacją, ochroną środowiska, przemysłem samochodowym, lotniczym i kosmicznym, maszynowym, włókienniczym i odzieżowym, kosmetycznym, rolniczym i spożywczym.
 • Prowadzenie zajęć w trybie projektowym oraz indywidualna opieka naukowa nad każdym studentem spowoduje uzyskanie wiedzy umożliwiającej podjęcie pracy nie tylko w przemyśle, ale także w instytucjach naukowo-badawczych czy też ośrodkach badawczo-rozwojowych wymagających specjalistycznej wiedzy technicznej oraz podjąć samodzielną działalność gospodarczą związaną z projektowaniem oraz wytwarzaniem, konkurencyjnych w skali światowej, produktów z zastosowaniem wiedzy nanotechnologicznej.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Oczekiwane efekty kształcenia od kandydata Forma sprawdzenia kwalifikacji kandydata
Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu podstaw chemii, fizyki i termodynamiki w aspekcie ich implementacji w nauce o materiałach, ze szczególnym uwzględnieniem nanoskali,
 • zna i rozumie techniki i technologie projektowania i wytwarzania nanomateriałów, nanostruktur i nanourządzeń oraz metody ich integracji w nanosystemy,
 • zna i rozumie właściwości nanomateriałów i umie je wykorzystać w praktyce,
 • potrafi dobrać i zastosować właściwe metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne do wytwarzania określonych form nanomateriałów i nanostruktur w aspekcie ich potencjalnych zastosowań w nanourządzeniach i nanosystemach,
 • potrafi umiejętnie i samodzielnie poszukiwać informacji naukowej oraz integrować wiedzę techniczną z wiedzą z innych wybranych dyscyplin naukowych,
 • umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów inżynierskich wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów

Przez ocenę z przebiegu studiów rozumie się ocenę wyznaczoną jako średnią ważoną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, określoną wzorem

wzor

Przez ostateczny wynik studiów rozumie się ocenę wpisaną w dyplomie ukończenia studiów.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

POZOSTAŁE KIERUNKI PROWADZONE NA WYDZIALE

 • Automatyka i robotyka
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Automatic control and robotics
 • Inżynieria materiałowa
 • Materials engineering
 • Mechanical engineering
 • Mechatronics

Dodatkowe informacje

Tytuł

magister inżynier

Stopien

Stopień II

Forma

stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Nanotechnologia

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

zimowa

Wydział

Wydział Mechaniczny Technologiczny

Font Resize
Contrast