Terapia psychomotoryczna

Terapia psychomotoryczna

Kategoria:
  • Opis
  • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Miejsce odbywania się zajęć:

Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją
Gliwice, ul. Hutnicza 9-9A,
tel. 32 400 39 40

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

1,5 roku / 3 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier

SYLWETKA ABSOLWENTA

Wiedza
absolwent zna i rozumie:
• różne koncepcje rozwoju człowieka oraz znaczenie ruchu dla jego rozwoju,
• specyfikę oddziaływań psychomotorycznych,
• rodzaje, sposoby tworzenia oraz funkcjonowania relacji społecznych,
• problemy, potrzeby i oczekiwania wszystkich podmiotów terapii, w tym specyfikę funkcjonowania dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób w wieku senioralnym (w tym również ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, niepełnosprawnych intelektualnie)

Umiejętności
absolwent potrafi:
• identyfikować i interpretować podstawowe zjawiska i procesy społeczne z wykorzystaniem wiedzy z zakresu pedagogiki, pedagogiki specjalnej, a zwłaszcza psychomotoryki
• zaplanować i przeprowadzić zajęcia w oparciu o założenia psychomotoryki w różnych grupach wiekowych,
• rozpoznawać przyczyny i prognozować praktyczne skutki konkretnych działań w obszarze wychowania i terapii,
• prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi w celu rozwiązania praktycznych zadań z zakresu terapii psychomotorycznej w odniesieniu do aktualnych potrzeb uczestnika i jego rodziny,
• wspierać procesy rozwojowe i procesy uczenia się umiejętnie wykorzystując nowoczesne technologie w organizowaniu i realizacji zadań edukacyjnych i terapeutycznych.

Kompetencje społeczne
absolwent po ukończeniu studiów:
• jest gotów do pracy nad własnym rozwojem, także podczas pedagogicznej działalności praktycznej,
• posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności terapeutycznej,
• dostrzega etyczny wymiar własnych działań pedagogicznych, jest zdolny do refleksji nad własną praktyką,
• jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi
• jest odpowiedzialny za siebie i innych oraz za swoje działania terapeutyczne,
• ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań terapeutycznych uwzględniających potrzeby oraz możliwości uczestników.

Absolwent studiów Terapia psychomotoryczna jest przygotowany do pracy m. in.
w placówkach edukacyjnych, terapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach wczesnego wspomagania, domach opieki, placówkach dziennego pobytu dla seniorów.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Absolwenci studiów magisterskich i licencjackich.

PLAN STUDIÓW

Semestr I Semestr II Semestr III
W Ć S L W Ć S L W Ć S L
Psychologia rozwoju człowieka 10 10
Podstawy psychomotoryki 5 10
Wybrane zagadnienia neurologii 10
Rozwój koncepcji psychomotorycznej w Europie i w Polsce 5 5
Metodyka prowadzenia zajęć psychomotorycznych na etapie wczesnego wspomagania rozwoju 5 10
Metodyka prowadzenia zajęć psychomotorycznych na etapie edukacji wczesnoszkolnej 5 10
Metodyka prowadzenia zajęć psychomotorycznych dla młodzieży 5 10
Elementy gerontopsychomotoryki 10 10
Metodyka prowadzenia zajęć psychomotorycznych z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 10 10
Diagnoza psychomotoryczna 10 10
Komunikacja w psychomotoryce 5 5
Psychomotoryka Empowermentu 5 10
E-psychomotoryka 5 10 5 10
Psychomotoryka w dialogu z SI 10 10
Psychomotoryka Ja-ty-my 10
Metodyka wychowania i organizacji czasu wolnego – psychomotoryczne gry i zabawy 10
Konstruowanie scenariuszy zajęć psychomotorycznych 10 10
Projekt badawczy 10 10 10
Praktyka zawodowa 60 60

WYSOKOŚĆ OPŁATY

4 050 zł (1 350 zł/semestr)

CZAS TRWANIA STUDIÓW

3 semestry

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

Magdalena Pypno

32 400 39 40

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Stopien

Podyplomowe

Język

Polski

Kierunek

Terapia psychomotoryczna

Miasto

Gliwice

Rekrutacja

zimowa

Wydział

Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją

Font Resize
Contrast