Zarządzanie placówką oświatową

Zarządzanie placówką oświatową

Kategoria:
  • Opis
  • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Miejsce odbywania się zajęć:

Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej
Zabrze, ul. Roosevelta 26-28,
tel. 32 277 73 17

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

1 rok / 2 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier

SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia umożliwiają uzyskanie kwalifikacji wymaganych od osób pełniących lub ubiegających się o stanowiska kierownicze we wszelkiego typu placówkach oświatowych, w myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. Słuchacze dowiedzą się między innymi jak identyfikować i optymalizować stan komunikacji społecznej w szkole, jak kreować wizerunek placówki oświatowej, jak współpracować ze środowiskiem lokalnym oraz jak komunikować się z otoczeniem. Absolwent studiów będzie dysponował wiedzą w zakresie:

– nowoczesnych technik zarządzania i kierowania
– psychologii i socjologii zarządzania
– komunikacji interpersonalnej
– metod prawa gospodarczego
– prawnych uwarunkowań funkcjonowania placówki oświatowej
– planowania, organizacji i kontroli pracy placówki oświatowej
– bezpieczeństwa oraz higieny pracy i nauki
– programów komputerowych wspomagających zarządzanie placówką oświatową

Absolwent będzie potrafił prowadzić i kontrolować gospodarkę finansową placówki oświatowej, budować plan pracy szkoły, znać zasady BHP; będzie specjalistą w zakresie programów komputerowych wspomagających pracę placówki oświatowej. Dodatkowo będzie umiał stosować odpowiednie strategie i poziomy komunikowania się, zwracać uwagę na psychologiczne uwarunkowania skutecznej komunikacji, zasady i bariery komunikacji, techniki asertywności, strategie i metody twórczego myślenia, rozwiązywanie konfliktów jak również będzie umiał rozpoznać typy kryzysów, poprawnie zareagować na zmiany rynkowe i tworzyć procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Posiadanie dyplomu licencjata, magistra, magistra inżyniera lub inżyniera

PLAN STUDIÓW

Semestr I Semestr II
W L S Ć W L S Ć
Tworzenie wizerunku placówki oświatowej 4 4
Zarządzanie. Podstawy zarządzania 8
Zarządzanie. Wykorzystanie funduszy unijnych w placówce oświatowej 8
Podstawy prawa, podział, źródła prawa 8
Karta nauczyciela – wybrane akty wykonawcze 16
Ustawa prawo oświatowe z wybranymi aktami wykonawczymi 16
KPA, prawo pracy w zarządzaniu placówką oświatową 8
Psychologia zarządzania 4 4
Zarządzanie strategiczne – formułowanie strategii relacyjnych w oświacie 4 12
Zarządzanie strategiczne – projektowanie strategii 2 6
Placówka oświatowa a środowisko lokalne, współpraca szkoły z rodzicami 4 4
Nowy nadzór pedagogiczny 8 8
Podstawy marketingu – aspekt oświatowy 2 6
Planowanie badań, pomiar i wykorzystanie wyników kształcenia 8 10
Placówka oświatowa w kompetencjach organu prowadzącego, zasady współpracy placówki oświatowej z organem prowadzącym 8 8
Ustawa prawo zamówień publicznych 4 4
Praktyka zarządzania – zarządzanie projektami 4 4
Finanse publiczne – aspekt oświatowy, zarządzanie finansami w oświacie 8 8
System wsparcia szkół i nauczycieli. WDN 2 6
System egzaminów szkolnych 4 4
Kierowanie zespołami ludzkimi, pozyskiwanie, rozwój, motywowanie pracowników – aspekt oświatowy 4 4
Seminarium dyplomowe 24

WYSOKOŚĆ OPŁATY

3 500 zł (1 750 zł/semestr)

CZAS TRWANIA STUDIÓW

2 semestry

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia prowadzone są w systemie weekendowym 2 razy w miesiącu

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

Małgorzata Małożewska
tel. 32 277 73 17

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Stopien

Podyplomowe

Język

Polski

Kierunek

Zarządzanie placówką oświatową

Miasto

Zabrze

Rekrutacja

zimowa

Wydział

Wydział Organizacji i Zarządzania

Font Resize
Contrast