Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie

Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie

Kategoria:
  • Opis
  • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Miejsce odbywania się zajęć:

Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej
Zabrze, ul. Roosevelta 26-28,
tel. 32 277 73 17

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

1 rok / 2 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier

SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia skierowane są do osób zamierzających pełnić funkcję kierownika projektu. Celem tych studiów jest uzupełnienie i poszerzenie wiedzy w obszarze Zarządzania projektami. Dzięki programowi studiów słuchacz będzie posiadał wiedzę oraz umiejętności pozwalające na przystąpienie do egzaminu certyfikującego IPMA poziom D. Słuchacz studiów podyplomowych po ich ukończeniu ma wiedzę dotyczącą najnowszych rozwiązań w obszarze zarządzania projektami oraz uzupełnienie wiedzy z obszarów pokrewnych. W trakcie realizacji zajęć słuchacz zapoznaje się ze stosowanymi metodykami zarządzania projektami oraz ma możliwość konfrontacji z praktykami zarzadzania projektami w rożnych obszarach dziedzin gospodarki. Dzięki zrealizowanemu programowi studiów, słuchacze powinni uzyskać umiejętność w zakresie zarzadzania projektem, a w szczególności: planowania projektu, wykorzystania w procesie tworzenia planu projektu programu MS Project, analizy i oceny ryzyk związanych z planowanym projektem, monitorowania i przeglądu projektu, zarządzania zespołem projektowym, umiejscowienia projektu w strukturze organizacyjnej, organizowania prac projektowych w firmie. Słuchaczowi przybliżone są etyczne oraz psychologiczne zasady funkcjonowania kierownika projektu. Ukazana jest jego rola w procesie zarządzania projektem oraz współpraca z innymi osobami. Absolwent zna zasady tworzenia i kierowania zespołem projektowym. Zapoznaje się z przyczynami konfliktów powstających podczas realizacji projektów oraz zna sposoby ich rozwiązywania. Dodatkowo kładziony jest nacisk na rozpoznanie oraz kierowanie i zarządzanie otoczeniem projektu.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Posiadanie dyplomu studiów licencjackich, magisterskich lub inżynierskich

PLAN STUDIÓW

Semestr I Semestr II
W L S Ć W L S Ć
Podstawy zarządzania w organizacji 8
Zarządzanie strategiczne 4 4
Zarządzanie projektami 12 12 12
Metodyki zarządzania projektami (PMI, PRINCE2, Agile) 12
Zarządzanie portfelem projektów 8
Zarządzanie projektami europejskimi 8
Biznesplan przedsiębiorstwa jako projekt 4 4
Strategiczna Karta Wyników 8
Strategia finansowa przedsiębiorstwa 4 4
Prawo zamówień publicznych 4
Controlling w zarządzaniu projektami 8
Metody organizatorskie w zarządzaniu projektami 4
Codzienna praca managera/budowanie zespołu projektowego 4 8
Kompetencje kierownika projektu 4
Biuro zarządzania projektami 4 4
Ekonomiczna efektywność inwestycji 4 4
Monitorowanie projektów 8
Teoria i praktyka podejmowania decyzji kierowniczych 4 4
Ryzyko w projektach 2 6
Studium przypadku 16
Seminarium dyplomowe 4 8

WYSOKOŚĆ OPŁATY

4 600 zł (2 300 zł/semestr)

CZAS TRWANIA STUDIÓW

2 semestry

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Piątki od 16:00 do 19:15, soboty od 9:00 do 15:45

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

Małgorzata Małożewska
tel. 32 277 73 17

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Stopien

Podyplomowe

Język

Polski

Kierunek

Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie

Miasto

Zabrze

Rekrutacja

zimowa

Wydział

Wydział Organizacji i Zarządzania

Font Resize
Contrast