Zarządzanie własnością intelektualną w organizacjach

Zarządzanie własnością intelektualną w organizacjach

Kategoria:
  • Opis
  • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Miejsce odbywania się zajęć:

Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej
Zabrze, ul. Roosevelta 26-28,
tel. 32 277 73 41

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

1 rok / 2 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier

SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia podyplomowe „Zarządzanie własnością intelektualną w organizacjach” skierowane są do osób kadry kierowniczej (menadżerów) zarządzających własnością intelektualną w organizacjach. Celem tych studiów jest uzupełnienie i poszerzenie, a ewentualnie także nabycie wiedzy w obszarze zarządzania własnością intelektualną. Słuchacz studiów podyplomowych po ich ukończeniu ma wiedzę dotyczącą najnowszych rozwiązań w obszarze zarządzania własnością intelektualną oraz uzupełnienie wiedzy z obszarów pokrewnych, w tym w szczególności regulacji praw własności intelektualnej.


W trakcie realizacji zajęć uczestnik zapoznaje się ze stosowanymi metodami zarządzania własnością intelektualną oraz ma możliwość konfrontacji z praktykami zarządzania własnością intelektualną w różnych obszarach dziedzin gospodarki. Dzięki zrealizowanemu programowi studiów, uczestnicy powinni uzyskać umiejętności w zakresie zarządzania własnością intelektualną, a w szczególności: konstruowania innowacyjnych modeli biznesu, formułowania celów marketingowych i rozwiązywań złożonych i nietypowych problemów związanych z oferowaniem innowacji i usług badawczo-rozwojowych, przygotowywania informacji dotyczących innowacyjnych usług i produktów, wyboru i zastosowania odpowiednich metod zarządzania wiedzą, zdefiniowania celu projektu oraz przeanalizowania jego otoczenia, zidentyfikowania elementów składowych kapitału intelektualnego, budowania strategii biznesowych oraz opracowania planu komercjalizacji. Uczestnikowi przybliżone są etyczne oraz psychologiczne zasady zarządzania własnością intelektualną. Zapoznaje się z przyczynami problemów powstających podczas zarządzania własnością intelektualną oraz zna sposoby ich rozwiązywania.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Na studia podyplomowe mogą zostać przyjęte osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych, posiadające tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub tytuł równorzędny.

PLAN STUDIÓW

 

 

W ĆW L P S
Podejmowanie decyzji menedżerskich 12
Zarządzanie innowacjami 4 6
Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji
10
Zarządzanie kreatywnością – rozwiązywanie problemów w sposób twórczy 10
Zarządzanie strategiczne 10
Modele biznesu oparte na zasobach intelektualnych 6 4
Modele komercjalizacji własności intelektualnej 10
Marketing działalności badawczo-rozwojowej 10
Przedsiębiorczość 10
Własność intelektualna w społeczeństwie informacyjnym 10
Zarządzanie wiedzą w organizacji 10
Zarządzanie projektem w organizacji 8 6
Obrót własnością intelektualną 10
Prawo autorskie i prawa pokrewne 10
Prawo patentowe 8
Prawo znaków towarowych i oznaczeń geograficznych 8
Zwalczanie nieuczciwej konkurencji w aspekcie ochrony dóbr niematerialnych
4
Postępowanie cywilne w sprawach z zakresu własności intelektualnej
8
Wycena własności intelektualnej 6
Seminarium 2

WYSOKOŚĆ OPŁATY

4 800 zł (2 400 zł/semestr)

CZAS TRWANIA STUDIÓW

2 semestry

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Piątki od 16:00 do 19:15, soboty od 9:00 do 15:45

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

Andrzej Smogulski
tel. 32 277 73 41

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Stopien

Podyplomowe

Język

Polski

Kierunek

Zarządzanie własnością intelektualną w organizacjach

Miasto

Zabrze

Rekrutacja

zimowa

Wydział

Wydział Organizacji i Zarządzania

Font Resize
Contrast