Komunikaty

Komunikat

Z uwagi na nadzwyczajną sytuację spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 trwają prace nad dostosowaniem harmonogramu rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej na rok akademicki 2020/2021. Rekrutacja rozpocznie się 11 maja i potrwa do 15 października 2020 r. Przewidywany termin zakończenia rejestracji w naborze I to 16 sierpnia.
Terminy rekrutacji będą zgodne z harmonogramem przeprowadzenia egzaminu maturalnego. W harmonogramie zostaną uwzględnione zmienione terminy ogłoszenia wyników matury, aby każdy kandydat miał szansę przystąpić do rekrutacji.

Jednocześnie informujemy, że procedura rekrutacji będzie w maksymalnym stopniu przeprowadzana w trybie on-line, w granicach przewidzianych obowiązującymi przepisami. Trwają analizy możliwości przeprowadzenia egzaminów wstępnych na kierunki architektura i architektura wnętrz w formie alternatywnej – np. z użyciem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu egzaminu i jego rejestrację.

W razie problemów kandydaci mogą liczyć na pełne wsparcie pracowników Uczelni. Równocześnie prosimy o zrozumienie i wyrozumiałość w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji.


Komunikat

MECHANIKA i BUDOWA MASZYN – STUDIA DUALNE
uprzejmie informujemy, że rozmowy kwalifikacyjne z firmami, które uczestniczą w procesie kształcenia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn – profil praktyczny, studia dualne odbędą się w dniu 30.01.2020 o godz. 9.00 w budynku Wydziału Mechanicznego Technologicznego (Gliwice, ul. Konarskiego 18a).

Zapraszamy do udziału w tych rozmowach, również osoby nie zdecydowane na ten rodzaj i kierunek studiów. Być może okaże się, po rozmowach, że jest to forma, która Państwu odpowiada. Rozmowa kwalifikacyjna nie jest zobowiązującą, a przy wyborze firmy, mają Państwo także głos decydujący. Można również zaproponować firmę, z którą Państwo współpracują aktualnie.

Ze względów organizacyjnych, zgłoszenie chęci udziału w rozmowach należy przesłać na adres aleksandra.dworakowska@polsl.pl
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 32 237 24 33.


Komunikat

Kandydaci na studia drugiego stopnia, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na innej uczelni, powinni przesłać skan dyplomu ukończenia studiów oraz skan suplementu do dyplomu na adres rekrutacja@polsl.pl – w postaci jednego pliku PDF. Dokumenty należy przesłać najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji pod rygorem pozostawienia kandydatury bez rozpatrzenia. Na podstawie przesłanych skanów dokumentów zostanie przeprowadzona weryfikacja czy kandydat spełnia kryteria przyjęcia na studia na Politechnice Śląskiej. W przypadku gdy komisja rekrutacyjna stwierdzi brak wymaganych kompetencji, kandydaci otrzymają stosowną informację mailowo w trakcie postępowania kwalifikacyjnego. Brak informacji będzie równoznaczny z pomyślną weryfikację kompetencji – kandydat postępuje wtedy zgodnie z procedurą i harmonogramem rekrutacji (sprawdza swój status, a w przypadku zakwalifikowania do przyjęcia – dostarcza dokumenty w terminie wskazanym w harmonogramie).Kształcenie nauczycieli – ważne informacje

• Kierunek „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” tylko w ramach jednolitych magisterskich
Od 1 października 2019 r. wszystkie uczelnie w Polsce będą mogły rozpocząć nowy cykl kształcenia nauczycieli przedszkola i klas I – III szkoły podstawowej wyłącznie w ramach kierunku studiów o ściśle określonej nazwie: „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” w ramach jednolitych studiów magisterskich. Stanowi o tym rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861, z późn. zm.).
W związku z nowymi przepisami rekrutacja na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021 w zakresie kształcenia nauczycieli przedszkola i klas I – III szkoły podstawowej będzie prowadzona na Politechnice Śląskiej wyłącznie na 5-letnie jednolite studia magisterskie na kierunek „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”.


• Kwalifikacje nauczycielskie
Do kwalifikacji osób, które już ukończyły studia, na których było realizowane kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, zastosowanie mają obecne przepisy dotyczące kwalifikacji nauczycielskich (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli).
Osoby, które już ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku „pedagogika” w zakresie przygotowującym nauczycieli przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej, a będą chciały podjąć dalsze kształcenie w tym zakresie w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, będą mogły wziąć udział w rekrutacji na jednolite studia magisterskie na kierunku „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”. W takim przypadku student po rozpoczęciu studiów będzie mógł złożyć wniosek o uznanie zajęć (osiągniętych efektów kształcenia) zaliczonych w trakcie studiów pierwszego stopnia.
Warunkiem uznania zajęć zaliczonych w trakcie studiów pierwszego stopnia będzie stwierdzenie zbieżności z programem studiów określonym dla jednolitych studiów magisterskich. Wymóg ten dotyczy przede wszystkim osób, które ukończyły studia pedagogiczne na innych uczelniach. W wyniku uznania wcześniejszych zajęć studenci będą mogli ubiegać się o przeniesienie na wyższy rok studiów. Liczba osób musi być jednak wystarczająca do utworzenia grupy studenckiej na tym roku studiów (co najmniej 20 osób).


• Obecni studenci
Politechnika Śląska kontynuuje studia rozpoczęte w roku akademickim 2018/2019 (i wcześniej) do ich zakończenia, tj. do zakończenia rozpoczętego cyklu kształcenia. Zatem studenci, którzy już studiują, kończą studia zgodnie z dotychczasowymi programami studiów (uwzględniającymi dotychczasowe standardy kształcenia nauczycieli).


Zasady i zakres sprawdzianu uzdolnień artystycznych

Zasady i zakres sprawdzianu uzdolnień artystycznych w rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademicki 2020/2021


Miejsce odbywania się zajęć:

KIERUNEK STUDIÓW JEDNOSTKA REALIZUJĄCA ZAJĘCIA MIASTO
ANALITYKA BIZNESOWA Wydział Organizacji i Zarządzania ZABRZE
ARCHITEKTURA Wydział Architektury GLIWICE
ARCHITECTURE Wydział Architektury GLIWICE
ARCHITEKTURA WNĘTRZ (profil praktyczny) Wydział Architektury GLIWICE
AUTOMATYKA I INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA (profil praktyczny) Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej GLIWICE
AUTOMATYKA I ROBOTYKA Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki GLIWICE
Wydział Mechaniczny Technologiczny GLIWICE
BIOMEDICAL ENGINEERING Wydział Inżynierii Biomedycznej ZABRZE
BIOTECHNOLOGIA Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki GLIWICE
Wydział Chemiczny GLIWICE
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki GLIWICE
BIOTECHNOLOGY Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki GLIWICE
BUDOWNICTWO Wydział Budownictwa GLIWICE
Wydział Budownictwa KATOWICE*
CHEMIA Wydział Chemiczny GLIWICE
CIRCULAR ECONOMY Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki GLIWICE
CIVIL ENGINEERING Wydział Budownictwa GLIWICE
CONTROL, ELECTRONIC AND INFORMATION ENGINEERING Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki GLIWICE
ELECTRICAL ENGINEERING Wydział Elektryczny GLIWICE
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki GLIWICE
ELEKTROTECHNIKA Wydział Elektryczny GLIWICE
ENERGETYKA (profil ogólnoakademicki) Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki GLIWICE
ENERGETYKA (profil praktyczny) Wydział Elektryczny GLIWICE
ENVIRONMENTAL ENGINEERING Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki GLIWICE
FIZYKA TECHNICZNA (profil praktyczny) Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej GLIWICE
GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki GLIWICE
GÓRNICTWO I GEOLOGIA Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej GLIWICE
INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY Wydział Chemiczny GLIWICE
INFORMATICS Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki GLIWICE
INFORMATYKA Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki GLIWICE
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki KATOWICE
Wydział Elektryczny GLIWICE
INFORMATYKA (profil praktyczny) Wydział Matematyki Stosowanej GLIWICE
INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA (profil ogólnoakademicki) Wydział Inżynierii Materiałowej KATOWICE
INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA (profil praktyczny) Wydział Inżynierii Materiałowej KATOWICE
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej GLIWICE
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki GLIWICE
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Wydział Inżynierii Biomedycznej ZABRZE
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Wydział Inżynierii Materiałowej KATOWICE
Wydział Mechaniczny Technologiczny GLIWICE
INŻYNIERIA PROCESOWA I APARATURA PRZEMYSŁOWA Wydział Chemiczny GLIWICE
INŻYNIERIA PRODUKCJI Wydział Inżynierii Materiałowej KATOWICE
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki GLIWICE
LINGWISTYKA STOSOWANA (profil praktyczny) Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją GLIWICE
LOGISTYKA Wydział Organizacji i Zarządzania ZABRZE
MANAGEMENT Wydział Organizacji i Zarządzania ZABRZE
MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING Wydział Organizacji i Zarządzania ZABRZE
MATEMATYKA Wydział Matematyki Stosowanej GLIWICE
MECHANICS AND MACHINE DESIGN Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki GLIWICE
Wydział Mechaniczny Technologiczny GLIWICE
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki GLIWICE
Wydział Mechaniczny Technologiczny GLIWICE
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (studia dualne) Wydział Mechaniczny Technologiczny GLIWICE
MECHATRONIKA Wydział Elektryczny GLIWICE
Wydział Mechaniczny Technologiczny GLIWICE
MINING AND GEOLOGY Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej GLIWICE
MODELOWANIE KOMPUTEROWE Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki GLIWICE
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA i WCZESNOSZKOLNA
(jednolite studia magisterskie – profil praktyczny)
Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją GLIWICE
POWER ENGINEERING Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki GLIWICE
SOCJOLOGIA Wydział Organizacji i Zarządzania ZABRZE
TECHNOLOGIA CHEMICZNA Wydział Chemiczny GLIWICE
TELEINFORMATYKA Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki GLIWICE
TRANSPORT Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej KATOWICE
TRANSPORT (in English) Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej KATOWICE
TRANSPORT KOLEJOWY (studia dualne) Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej KATOWICE
ZARZĄDZANIE Wydział Organizacji i Zarządzania ZABRZE
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Wydział Inżynierii Materiałowej KATOWICE
Wydział Mechaniczny Technologiczny GLIWICE
Wydział Organizacji i Zarządzania ZABRZE
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Wydział Organizacji i Zarządzania ZABRZE

* od 3 semestru zajęcia odbywać się będą w GLIWICACH

Zestawienie specjalności dla kierunków w rekrutacji zimowej 2019/2020

Studia stacjonarne

KIERUNEK STUDIÓW SPECJALNOŚCI
AUTOMATYKA I ROBOTYKA Automatyka
Robotyka
Systemy pomiarowe i informacyjne
Sterowanie w inżynierii procesowej i biotechnologii
Projektowanie robotów i urządzeń automatyki
Automatyzacja i robotyzacja procesów spawalniczych
Zaawansowane układy sterowania maszyn i procesów
AUTOMATIC CONTROL AND ROBOTICS Integrated Manufacturing Systems
AUTOMATIC CONTROL AND ROBOTICS, ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION, INFORMATICS Automatic Control
Data Science
Electronics
BIOTECHNOLOGIA Bioinformatyka
Biotechnologia przemysłowa
Biotechnologia w ochronie środowiska
BIOTECHNOLOGY Biofuels
CHEMIA Bioanalityka
Chemia farmaceutyczna i kosmetyczna
Chemia materiałów
ELECTRICAL ENGINEERING
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Aparatura elektroniczna
Elektronika biomedyczna
Radioelektronika
Telekomunikacja
ELEKTROTECHNIKA Elektroenergetyka
Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej
Automatyka i metrologia elektryczna
ENERGETYKA Energetyka gazowa i rozproszona
Cieplne systemy energetyczne
Alternatywne technologie energetyczne
GÓRNICTWO I GEOLOGIA Eksploatacja złóż i zagospodarowanie odpadów
Budownictwo podziemne i ochrona powierzchni
Geodezja górnicza
INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY Process Engineering in Green Chemical Technologies
Nanomaterials and Fine Chemicals
INFORMATICS
INFORMATYKA (profil praktyczny) Uczenie maszynowe
Przetwarzanie i ochrona informacji
INFORMATYKA Bazy danych i inżynieria systemów
Informatyczne systemy mobilne i przemysłowe
Inteligentne platformy autonomiczne
Interaktywna grafika trójwymiarowa
Oprogramowanie systemowe
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe
Bezpieczeństwo obiektów i BHP
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Biomechatronika i sprzęt medyczny
Inżynieria wytwarzania implantów, sprzętu szpitalnego i rehabilitacyjnego
Informatyka w medycynie
Przetwarzanie i analiza informacji biomedycznych.
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Nowoczesne materiały i technologie
Materiały i technologie w motoryzacji
Materiały i technologie w lotnictwie
Kompozyty i tworzywa sztuczne
Inżynieria jakości
Inżynieria powierzchni i obróbka cieplna
Inżynieria materiałów biomedycznych
Przetwórstwo materiałów polimerowych i kompozytowych
Technologie ochrony przeciwkorozyjnej
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA (studia dualne) Nowoczesne materiały i technologie
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Komunalne i Przemysłowe Technologie Środowiskowe
Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja i ochrona powietrza
Wodociągi i kanalizacja
LOGISTYKA (studia dualne) Menedżer ds. logistyki
Menedżer w sektorze usług logistycznych
LOGISTYKA Menedżer logistyki
Usługi logistyczne
Architekt zrównoważonego łańcucha dostaw
Automatyzacja i robotyzacja systemów logistycznych
Logistyka w sektorze publicznym
MATERIALS ENGINEERING Welding technologies and Surface engineering in manufacturing
MECHANICS AND MACHINE DESIGN Aircraft Propulsion Systems
Aircraft design
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Maszyny i urządzenia energetyczne
Projektowania i eksploatacji maszyn
Modelowanie i optymalizacja układów mechanicznych
Obrabiarki, narzędzia i technologia budowy maszyn
Projektowanie, automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych
Projektowanie układów napędowych maszyn górniczych i pojazdów specjalnych
Technologie spawalnicze
Technologie odlewnicze
Obróbka plastyczna metali i ich stopów
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (studia dualne) Projektowanie i konstruowanie maszyn
Technologie materiałowe
MECHATRONICS Mechatronics systems engineering
MECHATRONIKA Zastosowanie mechatroniki w inżynierii elektrycznej
Projektowanie mechatroniczne w metodologii MBD
Projektowanie mechatronicznych układów mobilnych
Aplikacje napędowe
MECHATRONIKA (studia dualne)
MINING AND GEOLOGY
NANOTECHNOLOGIA
POWER ENGINEERING Energy Transition
TECHNOLOGIA CHEMICZNA Technologia nieorganiczna i elektrochemia
Technologia polimerów i tworzyw sztucznych
Technologia chemiczna organiczna
Inżynieria i aparatura procesowa
TELEINFORMATYKA Teleinformatyczne systemy autonomiczne
Teleinformatyczne systemy mobilne
Technologie chmurowe
TRANSPORT Transport i spedycja drogowa
Eko- i elektromobilność w pojazdach samochodowych
Eksploatacja pojazdów samochodowych
Logistyka transportu
Eksploatacja pojazdów szynowych
Inżynieria ruchu
Nawigacja powietrzna
Mechanika i eksploatacja lotnicza
Sterowanie ruchem kolejowym
Technologie transportowe
Systemy informatyczne dla kolei
Technika i zarządzanie w transporcie samochodowym
Transport przemysłowy
Systemy informatyczne transportu
TRANSPORT (in English) Transport safety systems
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Bezpieczeństwo i higiena pracy
Organizacja produkcji przemysłowej
Lean Manufacturing
Organizacja produkcji
Jakość i bezpieczeństwo produkcji
Systemy informatyczne w technologiach przemysłowych
Utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie przemysłowym
Nowoczesne zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie przemysłowym

Studia niestacjonarne

KIERUNEK STUDIÓW SPECJALNOŚCI
AUTOMATYKA I ROBOTYKA Projektowanie robotów i urządzeń automatyki
Automatyzacja i robotyzacja procesów spawalniczych
Zintegrowane systemy wytwarzania
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Aparatura elektroniczna
GÓRNICTWO I GEOLOGIA Eksploatacja złóż i zagospodarowanie odpadów
Geologia górnicza i poszukiwawcza
Geodezja górnicza
Maszyny i urządzenia górnicze i wiertnicze
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Nowoczesne materiały i technologie
Materiały i technologie w motoryzacji
Materiały i technologie w lotnictwie
Kompozyty i tworzywa sztuczne
Inżynieria jakości
LOGISTICS Manager of Logistics
Logistics services
LOGISTYKA Menedżer logistyki
Usługi logistyczne
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Projektowania i eksploatacji maszyn
Obrabiarki, narzędzia i technologia budowy maszyn
Projektowanie, automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych
Technologie spawalnicze
Technologie odlewnicze
MECHATRONIKA
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Bezpieczeństwo i higiena pracy
Organizacja produkcji przemysłowej
Lean Manufacturing
Organizacja produkcji
Jakość i bezpieczeństwo produkcji
Utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie przemysłowym
Font Resize
Contrast