Komunikaty


Kształcenie nauczycieli – ważne informacje

• Kierunek „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” tylko w ramach jednolitych magisterskich
Od 1 października 2019 r. wszystkie uczelnie w Polsce będą mogły rozpocząć nowy cykl kształcenia nauczycieli przedszkola i klas I – III szkoły podstawowej wyłącznie w ramach kierunku studiów o ściśle określonej nazwie: „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” w ramach jednolitych studiów magisterskich. Stanowi o tym rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861, z późn. zm.).
W związku z nowymi przepisami rekrutacja na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020 w zakresie kształcenia nauczycieli przedszkola i klas I – III szkoły podstawowej będzie prowadzona na Politechnice Śląskiej wyłącznie na 5-letnie jednolite studia magisterskie na kierunek „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”.


• Kwalifikacje nauczycielskie
Do kwalifikacji osób, które już ukończyły studia, na których było realizowane kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, zastosowanie mają obecne przepisy dotyczące kwalifikacji nauczycielskich (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli).
Osoby, które już ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku „pedagogika” w zakresie przygotowującym nauczycieli przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej, a będą chciały podjąć dalsze kształcenie w tym zakresie w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, będą mogły wziąć udział w rekrutacji na jednolite studia magisterskie na kierunku „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”. W takim przypadku student po rozpoczęciu studiów będzie mógł złożyć wniosek o uznanie zajęć (osiągniętych efektów kształcenia) zaliczonych w trakcie studiów pierwszego stopnia.
Warunkiem uznania zajęć zaliczonych w trakcie studiów pierwszego stopnia będzie stwierdzenie zbieżności z programem studiów określonym dla jednolitych studiów magisterskich. Wymóg ten dotyczy przede wszystkim osób, które ukończyły studia pedagogiczne na innych uczelniach. W wyniku uznania wcześniejszych zajęć studenci będą mogli ubiegać się o przeniesienie na wyższy rok studiów. Liczba osób musi być jednak wystarczająca do utworzenia grupy studenckiej na tym roku studiów (co najmniej 20 osób).


• Kierunek „pedagogika” – studia drugiego stopnia
Na rok akademicki 2019/2020 Politechnika Śląska będzie prowadzić również rekrutację na studia drugiego stopnia na kierunku „pedagogika”. Studia na tym kierunku będą prowadzone wyłącznie w zakresie specjalności „terapia pedagogiczna z elementami neuroedukacji”. Absolwenci tych studiów będą posiadać przygotowanie pedagogiczne – jednak studia na tym kierunku nie kończą się uzyskaniem uprawnień nauczycielskich.


• Obecni studenci
Politechnika Śląska kontynuuje studia rozpoczęte w roku akademickim 2018/2019 (i wcześniej) do ich zakończenia, tj. do zakończenia rozpoczętego cyklu kształcenia. Zatem studenci, którzy już studiują, kończą studia zgodnie z dotychczasowymi programami studiów (uwzględniającymi dotychczasowe standardy kształcenia nauczycieli).


Zasady i zakres sprawdzianu uzdolnień artystycznych

Szczegółowe zasady przeprowadzania sprawdzianu uzdolnień artystycznych w rekrutacji na studia rozpoczynające się na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2019/2020
Zasady i zakres sprawdzianu uzdolnień artystycznych w rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademicki 2020/2021


Miejsce odbywania się zajęć:

KIERUNEK STUDIÓW JEDNOSTKA REALIZUJĄCA ZAJĘCIA MIASTO
ARCHITEKTURA Wydział Architektury GLIWICE
ANALITYKA BIZNESOWA Wydział Organizacji i Zarządzania ZABRZE
ARCHITECTURE Wydział Architektury GLIWICE
ARCHITEKTURA WNĘTRZ (profil praktyczny) Wydział Architektury GLIWICE
AUTOMATIC CONTROL AND ROBOTICS,
ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION, INFORMATICS
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki GLIWICE
AUTOMATYKA I INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA (profil praktyczny) Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej GLIWICE
AUTOMATYKA I ROBOTYKA Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki GLIWICE
Wydział Mechaniczny Technologiczny GLIWICE
BIOMEDICAL ENGINEERING Wydział Inżynierii Biomedycznej ZABRZE
BIOTECHNOLOGIA Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki GLIWICE
Wydział Chemiczny GLIWICE
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki GLIWICE
BIOTECHNOLOGY Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki GLIWICE
BUDOWNICTWO Wydział Budownictwa GLIWICE
Wydział Budownictwa KATOWICE*
BUDOWNICTWO PODZIEMNE Wydział Budownictwa GLIWICE
CHEMIA Wydział Chemiczny GLIWICE
CIRCULAR ECONOMY Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki GLIWICE
CIVIL ENGINEERING Wydział Budownictwa GLIWICE
ELECTRICAL ENGINEERING Wydział Elektryczny GLIWICE
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki GLIWICE
ELEKTROTECHNIKA Wydział Elektryczny GLIWICE
ENERGETYKA (profil ogólnoakademicki) Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki GLIWICE
ENERGETYKA (profil praktyczny) Wydział Elektryczny GLIWICE
ENVIRONMENTAL ENGINEERING Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki GLIWICE
FIZYKA TECHNICZNA (profil praktyczny) Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej GLIWICE
GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki GLIWICE
GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej GLIWICE
GÓRNICTWO I GEOLOGIA Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej GLIWICE
INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY Wydział Chemiczny GLIWICE
INFORMATICS Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki GLIWICE
INFORMATYKA Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki GLIWICE
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki KATOWICE
Wydział Elektryczny GLIWICE
INFORMATYKA (profil praktyczny) Wydział Matematyki Stosowanej GLIWICE
INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA (profil ogólnoakademicki) Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii KATOWICE
INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA (profil praktyczny) Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii KATOWICE
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej GLIWICE
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki GLIWICE
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Wydział Inżynierii Biomedycznej ZABRZE
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii KATOWICE
Wydział Mechaniczny Technologiczny GLIWICE
INŻYNIERIA PROCESOWA I APARATURA PRZEMYSŁOWA Wydział Chemiczny GLIWICE
INŻYNIERIA PRODUKCJI Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii KATOWICE
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki GLIWICE
LINGWISTYKA STOSOWANA (profil praktyczny) Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych GLIWICE
LOGISTYKA Wydział Organizacji i Zarządzania ZABRZE
MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING Wydział Organizacji i Zarządzania ZABRZE
MATEMATYKA Wydział Matematyki Stosowanej GLIWICE
MATHEMATICS Wydział Matematyki Stosowanej GLIWICE
MECHANICAL ENGINEERING Wydział Mechaniczny Technologiczny GLIWICE
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki GLIWICE
Wydział Mechaniczny Technologiczny GLIWICE
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (studia dualne) Wydział Mechaniczny Technologiczny GLIWICE
MECHATRONIKA Wydział Elektryczny GLIWICE
Wydział Mechaniczny Technologiczny GLIWICE
MINING AND GEOLOGY Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej GLIWICE
MODELOWANIE KOMPUTEROWE Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki GLIWICE
PEDAGOGIKA (profil praktyczny) Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych GLIWICE
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA i WCZESNOSZKOLNA
(jednolite studia magisterskie – profil praktyczny)
Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych GLIWICE
POWER ENGINEERING Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki GLIWICE
SOCJOLOGIA Wydział Organizacji i Zarządzania ZABRZE
TECHNOLOGIA CHEMICZNA Wydział Chemiczny GLIWICE
TECHNOLOGIE METALI Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii KATOWICE
TELEINFORMATYKA Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki GLIWICE
TRANSPORT Wydział Transportu KATOWICE
TRANSPORT (in English) Wydział Transportu KATOWICE
TRANSPORT KOLEJOWY (studia dualne) Wydział Transportu KATOWICE
ZARZĄDZANIE Wydział Organizacji i Zarządzania ZABRZE
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii KATOWICE
Wydział Mechaniczny Technologiczny GLIWICE
Wydział Organizacji i Zarządzania ZABRZE
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Wydział Organizacji i Zarządzania ZABRZE

* od 3 semestru zajęcia odbywać się będą w GLIWICACH

Font Resize
Contrast