Komunikaty

HARMONOGRAM REKRUTACJI LETNIEJ

na studia II stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 na Politechnice Śląskiej

 

NABÓR III

24.02.2020
(godz. 12:00)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.
26.02.2020
(godz. 8:00)
Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłat rekrutacyjnych i wyboru kierunków studiów.
26.02.2020
(godz. 8:00)

27.02.2020
(godz. 8:00)
Postępowanie kwalifikacyjne.
27.02.2020
(godz. 9:00)
Ogłoszenie listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).

28.02.2020
(godz. 9:00)
Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
28.02.2020
(godz. 14:00)
Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach listy przyjętych i uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

Komunikat Centralnej Komisji Rekrutacyjnej Politechniki Śląskiej z dnia 25 lutego 2020 roku

Centralna Komisja Rekrutacyjna informuje, że przyjmowane są nadal zgłoszenia kandydatów na studia (według dotychczas obowiązujących zasad przyjęć) – na następujące kierunki studiów ze wskazanym miejscem odbywania zajęć:


Komunikat Centralnej Komisji Rekrutacyjnej Politechniki Śląskiej z dnia 24 lutego 2020 roku

Centralna Komisja Rekrutacyjna informuje, że przyjmowane są nadal zgłoszenia kandydatów na studia (według dotychczas obowiązujących zasad przyjęć) – na następujące kierunki studiów:


Komunikat Centralnej Komisji Rekrutacyjnej Politechniki Śląskiej z dnia 21 lutego 2020 roku

Lista osób przejętych i nieprzyjętych w naborze II zimowym


TERMINARZ PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW

data godziny przyjęć
NABÓR 2
19.02.2020
(środa)
12.00 – 18.00
20.02.2020
(czwartek)
08.00 – 15.00

Komunikat

MECHANIKA i BUDOWA MASZYN – STUDIA DUALNE
uprzejmie informujemy, że rozmowy kwalifikacyjne z firmami, które uczestniczą w procesie kształcenia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn – profil praktyczny, studia dualne odbędą się w dniu 30.01.2020 o godz. 9.00 w budynku Wydziału Mechanicznego Technologicznego (Gliwice, ul. Konarskiego 18a).

Zapraszamy do udziału w tych rozmowach, również osoby nie zdecydowane na ten rodzaj i kierunek studiów. Być może okaże się, po rozmowach, że jest to forma, która Państwu odpowiada. Rozmowa kwalifikacyjna nie jest zobowiązującą, a przy wyborze firmy, mają Państwo także głos decydujący. Można również zaproponować firmę, z którą Państwo współpracują aktualnie.

Ze względów organizacyjnych, zgłoszenie chęci udziału w rozmowach należy przesłać na adres aleksandra.dworakowska@polsl.pl
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 32 2372433.


Komunikat

Kandydaci na studia II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia na innej uczelni, powinni przesłać skan dyplomu ukończenia studiów oraz skan suplementu do dyplomu na adres rekrutacja@polsl.pl – w postaci jednego pliku PDF. Dokumenty należy przesłać najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji – tj. do 26 do godz. 8.00 pod rygorem pozostawienia kandydatury bez rozpatrzenia. Na podstawie przesłanych skanów dokumentów zostanie przeprowadzona weryfikacja czy kandydat spełnia kryteria przyjęcia na studia na Politechnice Śląskiej. W przypadku gdy komisja rekrutacyjna stwierdzi brak wymaganych kompetencji, kandydaci otrzymają stosowną informację mailowo w terminie do 26 lutego. Brak informacji będzie równoznaczny z pomyślną weryfikację kompetencji – kandydat postępuje wtedy zgodnie z procedurą i harmonogramem rekrutacji (sprawdza swój status, a w przypadku zakwalifikowania do przyjęcia – dostarcza dokumenty w terminie wskazanym w harmonogramie).


Zestawienie specjalności dla kierunków w rekrutacji zimowej 2019/2020

Studia stacjonarne

KIERUNEK STUDIÓW SPECJALNOŚCI
AUTOMATYKA I ROBOTYKA Automatyka
Robotyka
Systemy pomiarowe i informacyjne
Sterowanie w inżynierii procesowej i biotechnologii
Projektowanie robotów i urządzeń automatyki
Automatyzacja i robotyzacja procesów spawalniczych
Zaawansowane układy sterowania maszyn i procesów
AUTOMATIC CONTROL AND ROBOTICS Integrated Manufacturing Systems
AUTOMATIC CONTROL AND ROBOTICS, ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION, INFORMATICS Automatic Control
Data Science
Electronics
BIOTECHNOLOGIA Bioinformatyka
Biotechnologia przemysłowa
Biotechnologia w ochronie środowiska
BIOTECHNOLOGY Biofuels
CHEMIA Bioanalityka
Chemia farmaceutyczna i kosmetyczna
Chemia materiałów
ELECTRICAL ENGINEERING
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Aparatura elektroniczna
Elektronika biomedyczna
Radioelektronika
Telekomunikacja
ELEKTROTECHNIKA Elektroenergetyka
Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej
Automatyka i metrologia elektryczna
ENERGETYKA Energetyka gazowa i rozproszona
Cieplne systemy energetyczne
Alternatywne technologie energetyczne
GÓRNICTWO I GEOLOGIA Eksploatacja złóż i zagospodarowanie odpadów
Budownictwo podziemne i ochrona powierzchni
Geodezja górnicza
INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY Process Engineering in Green Chemical Technologies
Nanomaterials and Fine Chemicals
INFORMATICS
INFORMATYKA (profil praktyczny) Uczenie maszynowe
Przetwarzanie i ochrona informacji
INFORMATYKA Bazy danych i inżynieria systemów
Informatyczne systemy mobilne i przemysłowe
Inteligentne platformy autonomiczne
Interaktywna grafika trójwymiarowa
Oprogramowanie systemowe
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe
Bezpieczeństwo obiektów i BHP
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Biomechatronika i sprzęt medyczny
Inżynieria wytwarzania implantów, sprzętu szpitalnego i rehabilitacyjnego
Informatyka w medycynie
Przetwarzanie i analiza informacji biomedycznych.
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Nowoczesne materiały i technologie
Materiały i technologie w motoryzacji
Materiały i technologie w lotnictwie
Kompozyty i tworzywa sztuczne
Inżynieria jakości
Inżynieria powierzchni i obróbka cieplna
Inżynieria materiałów biomedycznych
Przetwórstwo materiałów polimerowych i kompozytowych
Technologie ochrony przeciwkorozyjnej
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA (studia dualne) Nowoczesne materiały i technologie
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Komunalne i Przemysłowe Technologie Środowiskowe
Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja i ochrona powietrza
Wodociągi i kanalizacja
LOGISTYKA (studia dualne) Menedżer ds. logistyki
Menedżer w sektorze usług logistycznych
LOGISTYKA Menedżer logistyki
Usługi logistyczne
Architekt zrównoważonego łańcucha dostaw
Automatyzacja i robotyzacja systemów logistycznych
Logistyka w sektorze publicznym
MATERIALS ENGINEERING Welding technologies and Surface engineering in manufacturing
MECHANICS AND MACHINE DESIGN Aircraft Propulsion Systems
Aircraft design
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Maszyny i urządzenia energetyczne
Projektowania i eksploatacji maszyn
Modelowanie i optymalizacja układów mechanicznych
Obrabiarki, narzędzia i technologia budowy maszyn
Projektowanie, automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych
Projektowanie układów napędowych maszyn górniczych i pojazdów specjalnych
Technologie spawalnicze
Technologie odlewnicze
Obróbka plastyczna metali i ich stopów
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (studia dualne) Projektowanie i konstruowanie maszyn
Technologie materiałowe
MECHATRONICS Mechatronics systems engineering
MECHATRONIKA Zastosowanie mechatroniki w inżynierii elektrycznej
Projektowanie mechatroniczne w metodologii MBD
Projektowanie mechatronicznych układów mobilnych
Aplikacje napędowe
MECHATRONIKA (studia dualne)
MINING AND GEOLOGY
NANOTECHNOLOGIA
POWER ENGINEERING Energy Transition
TECHNOLOGIA CHEMICZNA Technologia nieorganiczna i elektrochemia
Technologia polimerów i tworzyw sztucznych
Technologia chemiczna organiczna
Inżynieria i aparatura procesowa
TELEINFORMATYKA Teleinformatyczne systemy autonomiczne
Teleinformatyczne systemy mobilne
Technologie chmurowe
TRANSPORT Transport i spedycja drogowa
Eko- i elektromobilność w pojazdach samochodowych
Eksploatacja pojazdów samochodowych
Logistyka transportu
Eksploatacja pojazdów szynowych
Inżynieria ruchu
Nawigacja powietrzna
Mechanika i eksploatacja lotnicza
Sterowanie ruchem kolejowym
Technologie transportowe
Systemy informatyczne dla kolei
Technika i zarządzanie w transporcie samochodowym
Transport przemysłowy
Systemy informatyczne transportu
TRANSPORT (in English) Transport safety systems
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Bezpieczeństwo i higiena pracy
Organizacja produkcji przemysłowej
Lean Manufacturing
Organizacja produkcji
Jakość i bezpieczeństwo produkcji
Systemy informatyczne w technologiach przemysłowych
Utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie przemysłowym
Nowoczesne zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie przemysłowym

Studia niestacjonarne

KIERUNEK STUDIÓW SPECJALNOŚCI
AUTOMATYKA I ROBOTYKA Projektowanie robotów i urządzeń automatyki
Automatyzacja i robotyzacja procesów spawalniczych
Zintegrowane systemy wytwarzania
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Aparatura elektroniczna
GÓRNICTWO I GEOLOGIA Eksploatacja złóż i zagospodarowanie odpadów
Geologia górnicza i poszukiwawcza
Geodezja górnicza
Maszyny i urządzenia górnicze i wiertnicze
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Nowoczesne materiały i technologie
Materiały i technologie w motoryzacji
Materiały i technologie w lotnictwie
Kompozyty i tworzywa sztuczne
Inżynieria jakości
LOGISTICS Manager of Logistics
Logistics services
LOGISTYKA Menedżer logistyki
Usługi logistyczne
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Projektowania i eksploatacji maszyn
Obrabiarki, narzędzia i technologia budowy maszyn
Projektowanie, automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych
Technologie spawalnicze
Technologie odlewnicze
MECHATRONIKA
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Bezpieczeństwo i higiena pracy
Organizacja produkcji przemysłowej
Lean Manufacturing
Organizacja produkcji
Jakość i bezpieczeństwo produkcji
Utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie przemysłowym

Kształcenie nauczycieli – ważne informacje

• Kierunek „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” tylko w ramach jednolitych magisterskich
Od 1 października 2019 r. wszystkie uczelnie w Polsce będą mogły rozpocząć nowy cykl kształcenia nauczycieli przedszkola i klas I – III szkoły podstawowej wyłącznie w ramach kierunku studiów o ściśle określonej nazwie: „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” w ramach jednolitych studiów magisterskich. Stanowi o tym rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861, z późn. zm.).
W związku z nowymi przepisami rekrutacja na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020 w zakresie kształcenia nauczycieli przedszkola i klas I – III szkoły podstawowej będzie prowadzona na Politechnice Śląskiej wyłącznie na 5-letnie jednolite studia magisterskie na kierunek „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”.


• Kwalifikacje nauczycielskie
Do kwalifikacji osób, które już ukończyły studia, na których było realizowane kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, zastosowanie mają obecne przepisy dotyczące kwalifikacji nauczycielskich (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli).
Osoby, które już ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku „pedagogika” w zakresie przygotowującym nauczycieli przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej, a będą chciały podjąć dalsze kształcenie w tym zakresie w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, będą mogły wziąć udział w rekrutacji na jednolite studia magisterskie na kierunku „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”. W takim przypadku student po rozpoczęciu studiów będzie mógł złożyć wniosek o uznanie zajęć (osiągniętych efektów kształcenia) zaliczonych w trakcie studiów pierwszego stopnia.
Warunkiem uznania zajęć zaliczonych w trakcie studiów pierwszego stopnia będzie stwierdzenie zbieżności z programem studiów określonym dla jednolitych studiów magisterskich. Wymóg ten dotyczy przede wszystkim osób, które ukończyły studia pedagogiczne na innych uczelniach. W wyniku uznania wcześniejszych zajęć studenci będą mogli ubiegać się o przeniesienie na wyższy rok studiów. Liczba osób musi być jednak wystarczająca do utworzenia grupy studenckiej na tym roku studiów (co najmniej 20 osób).


• Kierunek „pedagogika” – studia drugiego stopnia
Na rok akademicki 2019/2020 Politechnika Śląska będzie prowadzić również rekrutację na studia drugiego stopnia na kierunku „pedagogika”. Studia na tym kierunku będą prowadzone wyłącznie w zakresie specjalności „terapia pedagogiczna z elementami neuroedukacji”. Absolwenci tych studiów będą posiadać przygotowanie pedagogiczne – jednak studia na tym kierunku nie kończą się uzyskaniem uprawnień nauczycielskich.


• Obecni studenci
Politechnika Śląska kontynuuje studia rozpoczęte w roku akademickim 2018/2019 (i wcześniej) do ich zakończenia, tj. do zakończenia rozpoczętego cyklu kształcenia. Zatem studenci, którzy już studiują, kończą studia zgodnie z dotychczasowymi programami studiów (uwzględniającymi dotychczasowe standardy kształcenia nauczycieli).


Zasady i zakres sprawdzianu uzdolnień artystycznych

Szczegółowe zasady przeprowadzania sprawdzianu uzdolnień artystycznych w rekrutacji na studia rozpoczynające się na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2019/2020
Zasady i zakres sprawdzianu uzdolnień artystycznych w rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademicki 2020/2021


Miejsce odbywania się zajęć:

KIERUNEK STUDIÓW JEDNOSTKA REALIZUJĄCA ZAJĘCIA MIASTO
ARCHITEKTURA Wydział Architektury GLIWICE
ANALITYKA BIZNESOWA Wydział Organizacji i Zarządzania ZABRZE
ARCHITECTURE Wydział Architektury GLIWICE
ARCHITEKTURA WNĘTRZ (profil praktyczny) Wydział Architektury GLIWICE
AUTOMATIC CONTROL AND ROBOTICS,
ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION, INFORMATICS
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki GLIWICE
AUTOMATYKA I INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA (profil praktyczny) Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej GLIWICE
AUTOMATYKA I ROBOTYKA Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki GLIWICE
Wydział Mechaniczny Technologiczny GLIWICE
BIOMEDICAL ENGINEERING Wydział Inżynierii Biomedycznej ZABRZE
BIOTECHNOLOGIA Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki GLIWICE
Wydział Chemiczny GLIWICE
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki GLIWICE
BIOTECHNOLOGY Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki GLIWICE
BUDOWNICTWO Wydział Budownictwa GLIWICE
Wydział Budownictwa KATOWICE*
BUDOWNICTWO PODZIEMNE Wydział Budownictwa GLIWICE
CHEMIA Wydział Chemiczny GLIWICE
CIRCULAR ECONOMY Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki GLIWICE
CIVIL ENGINEERING Wydział Budownictwa GLIWICE
ELECTRICAL ENGINEERING Wydział Elektryczny GLIWICE
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki GLIWICE
ELEKTROTECHNIKA Wydział Elektryczny GLIWICE
ENERGETYKA (profil ogólnoakademicki) Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki GLIWICE
ENERGETYKA (profil praktyczny) Wydział Elektryczny GLIWICE
ENVIRONMENTAL ENGINEERING Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki GLIWICE
FIZYKA TECHNICZNA (profil praktyczny) Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej GLIWICE
GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki GLIWICE
GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej GLIWICE
GÓRNICTWO I GEOLOGIA Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej GLIWICE
INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY Wydział Chemiczny GLIWICE
INFORMATICS Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki GLIWICE
INFORMATYKA Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki GLIWICE
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki KATOWICE
Wydział Elektryczny GLIWICE
INFORMATYKA (profil praktyczny) Wydział Matematyki Stosowanej GLIWICE
INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA (profil ogólnoakademicki) Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii KATOWICE
INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA (profil praktyczny) Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii KATOWICE
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej GLIWICE
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki GLIWICE
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Wydział Inżynierii Biomedycznej ZABRZE
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii KATOWICE
Wydział Mechaniczny Technologiczny GLIWICE
INŻYNIERIA PROCESOWA I APARATURA PRZEMYSŁOWA Wydział Chemiczny GLIWICE
INŻYNIERIA PRODUKCJI Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii KATOWICE
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki GLIWICE
LINGWISTYKA STOSOWANA (profil praktyczny) Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych GLIWICE
LOGISTYKA Wydział Organizacji i Zarządzania ZABRZE
MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING Wydział Organizacji i Zarządzania ZABRZE
MATEMATYKA Wydział Matematyki Stosowanej GLIWICE
MATHEMATICS Wydział Matematyki Stosowanej GLIWICE
MECHANICAL ENGINEERING Wydział Mechaniczny Technologiczny GLIWICE
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki GLIWICE
Wydział Mechaniczny Technologiczny GLIWICE
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (studia dualne) Wydział Mechaniczny Technologiczny GLIWICE
MECHATRONIKA Wydział Elektryczny GLIWICE
Wydział Mechaniczny Technologiczny GLIWICE
MINING AND GEOLOGY Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej GLIWICE
MODELOWANIE KOMPUTEROWE Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki GLIWICE
PEDAGOGIKA (profil praktyczny) Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych GLIWICE
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA i WCZESNOSZKOLNA
(jednolite studia magisterskie – profil praktyczny)
Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych GLIWICE
POWER ENGINEERING Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki GLIWICE
SOCJOLOGIA Wydział Organizacji i Zarządzania ZABRZE
TECHNOLOGIA CHEMICZNA Wydział Chemiczny GLIWICE
TECHNOLOGIE METALI Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii KATOWICE
TELEINFORMATYKA Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki GLIWICE
TRANSPORT Wydział Transportu KATOWICE
TRANSPORT (in English) Wydział Transportu KATOWICE
TRANSPORT KOLEJOWY (studia dualne) Wydział Transportu KATOWICE
ZARZĄDZANIE Wydział Organizacji i Zarządzania ZABRZE
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii KATOWICE
Wydział Mechaniczny Technologiczny GLIWICE
Wydział Organizacji i Zarządzania ZABRZE
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Wydział Organizacji i Zarządzania ZABRZE

* od 3 semestru zajęcia odbywać się będą w GLIWICACH

Font Resize
Contrast