Opłaty

Wysokość opłaty rekrutacyjnej

Kandydaci na studia wnoszą opłatę w wysokości:

  1. na kierunek Architektura – 150 zł,
  2. na kierunek Architektura wnętrz – 150 zł,
  3. na pozostałe kierunki – 85 zł.

Opłata obowiązuje odrębnie za każde zgłoszenie rekrutacyjne.

Opłata rekrutacyjna nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia podyplomowe lub do Wspólnej Szkoły Doktorskiej.

Wnoszenie opłaty rekrutacyjnej

Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na indywidualny rachunek kandydata (numer rachunku będzie podany na koncie kandydata w systemie IRK po wysłaniu zgłoszenia rekrutacyjnego). Każdy kandydat ma inny numer rachunku, na który wnosi opłatę rekrutacyjną. Tytuł przelewu jest wykorzystywany tylko pomocniczo (można tam podać np. imię i nazwisko kandydata). Konto wskazane w systemie IRK służy wyłącznie do wnoszenia opłat rekrutacyjnych. Inne opłaty nie zostaną zaksięgowane poprawnie.

Ostateczny termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej jest wskazany w harmonogramie.

Opłatę można wnieść przelewem natychmiastowym (ekspresowym), jednak ze względu na ograniczenia techniczne systemu bankowego przelew natychmiastowy na konto Politechniki Śląskiej można wykonać wyłącznie od poniedziałku do soboty od godz. 8.00 do 20.00 (z wyłączeniem dni świątecznych). Ponadto banki mogą pobrać dodatkową opłatę za wykonanie przelewu natychmiastowego. Prosimy o zapoznanie się z taryfą opłat swojego banku.

UWAGA: O terminowym wniesieniu opłaty rekrutacyjnej decyduje data jej wpływu na konto. Zalecamy wcześniejsze dokonywanie wpłat. Opłaty są księgowane jeszcze przez jakiś czas po zakończeniu rejestracji, zgodnie z harmonogramem. Prosimy cierpliwie oczekiwać na zakończenie okresu księgowania.

Zwrot opłaty rekrutacyjnej

Uczelnia dokonuje zwrotu opłaty rekrutacyjnej na wniosek kandydata wyłącznie w przypadku:

  • rezygnacji z rekrutacji odpowiednio przed terminem kwalifikacji lub sprawdzianu uzdolnień artystycznych,
  • usprawiedliwionej przez Centralną Komisję Rekrutacyjną nieobecności na sprawdzianie uzdolnień artystycznych lub egzaminie kwalifikacyjnym,
  • wniesienia opłaty rekrutacyjnej w błędnej wysokości (w tym również wniesienia podwójnej opłaty),
  • niedopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego z powodu wniesienia opłaty po terminie,
  • nieuruchomienia studiów na określonym kierunku, poziomie, profilu i w określonej formie.

Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej należy złożyć do Centralnej Komisji Rekrutacyjnej – osobiście, za pośrednictwem pełnomocnika, przesyłając wniosek pocztą lub przez profil zaufany e-PUAP. W okresie epidemii COVID-19 dopuszcza się również przesłanie skanu wniosku mailowo na adres rekrutacja@polsl.pl (koniecznie z adresu e-mail zarejestrowanego w systemie IRK). Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej można złożyć:

  • do 15 października – w przypadku rekrutacji letniej,
  • do 15 marca – w przypadku rekrutacji zimowej.

W przypadku nieuruchomienia studiów termin złożenia wniosku jest wydłużony do dnia 30 października lub 30 marca.
UWAGA: Nieprzyjęcie na studia z powodu niespełnienia kryteriów lub niezłożenia wymaganych dokumentów nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty.

Opłata rekrutacyjna jest zwracana w wysokości pomniejszonej o 15 zł tytułem kosztów Uczelni – z wyjątkiem zwrotu w przypadku nieuruchomienia studiów.

Opłaty za studia

Wysokość opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Politechnikę Śląską ustala Rektor w drodze zarządzenia. Student potwierdza w oświadczeniu, że zapoznał się z obowiązującymi opłatami i akceptuje warunki odpłatności.

Font Resize
Contrast