Opłaty

Wnoszenie opłaty rekrutacyjnej

Kandydaci na studia wnoszą opłatę w wysokości:

 1. na kierunek Architektura – 150 zł,
 2. na kierunek Architektura wnętrz – 150 zł,
 3. na pozostałe kierunki – 85 zł.

Wysokość opłaty nie zależy od liczby wybranych kierunków, dlatego zachęcamy do wybierania kierunków alternatywnych. Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na indywidualne konto kandydata (numer konta będzie podany w systemie IRK). Ostateczny termin wniesienia opłaty jest wskazany w harmonogramie rekrutacji.

Opłatę można wnieść przelewem natychmiastowym (ekspresowym), jednak ze względu na ograniczenia techniczne systemu bankowego przelew natychmiastowy na konto Politechniki Śląskiej można wykonać wyłącznie od poniedziałku do soboty od godz. 8.00 do 20.00 (z wyłączeniem dni świątecznych). Ponadto banki mogą pobrać dodatkową opłatę za wykonanie przelewu natychmiastowego. Prosimy o zapoznanie się z taryfą opłat swojego banku.

UWAGA: O terminowym wniesieniu opłaty rekrutacyjnej decyduje data jej wpływu na konto. Wpłaty dokonywane przekazem pieniężnym mogą zostać zaksięgowane z dużym opóźnieniem, dlatego zalecamy wcześniejsze dokonywanie wpłat.

Zwrot opłaty rekrutacyjnej

Uczelnia dokonuje zwrotu opłaty rekrutacyjnej na wniosek kandydata wyłącznie w przypadku:

 • rezygnacji z rekrutacji odpowiednio przed terminem kwalifikacji lub sprawdzianu uzdolnień artystycznych,
 • usprawiedliwionej przez Centralną Komisję Rekrutacyjną nieobecności na sprawdzianie uzdolnień artystycznych lub egzaminie kwalifikacyjnym,
 • wniesienia opłaty rekrutacyjnej w błędnej wysokości (w tym również wniesienia podwójnej opłaty),
 • niedopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego z powodu wniesienia opłaty po terminie,
 • nieuruchomienia kierunku studiów.

Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej należy złożyć do Centralnej Komisji Rekrutacyjnej – osobiście, za pośrednictwem pełnomocnika, przesyłając wniosek pocztą lub przez profil zaufany e-PUAP. W okresie epidemii COVID-19 dopuszcza się również przesłanie skanu wniosku mailowo na adres rekrutacja@polsl.pl (koniecznie z adresu e-mail zarejestrowanego w systemie IRK). Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej można złożyć:

 • do 15 października – w przypadku rekrutacji letniej,
 • do 15 marca – w przypadku rekrutacji zimowej.

W przypadku nieuruchomienia kierunku studiów termin złożenia wniosku jest wydłużony do dnia 30 października lub 30 marca.
UWAGA: Nieprzyjęcie na studia nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty.

 

Opłaty za studia

Wysokość opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Politechnikę Śląską ustala Rektor w drodze zarządzenia. Student potwierdza w oświadczeniu, że zapoznał się z obowiązującymi opłatami i akceptuje warunki odpłatności.

Opłata rekrutacyjna

Opłaty rekrutacyjne nie obowiązują kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły doktorskiej.

Studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie

Wnoszenie opłaty rekrutacyjnej

Kandydaci na studia wnoszą opłatę w wysokości:

 1. na kierunek Architektura – 150 zł,
 2. na kierunek Architektura wnętrz – 150 zł,
 3. na pozostałe kierunki – 85 zł.

Wysokość opłaty nie zależy od liczby wybranych kierunków, dlatego zachęcamy do wybierania kierunków alternatywnych. Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na indywidualne konto kandydata (numer konta będzie podany w systemie IRK). Ostateczny termin wniesienia opłaty jest wskazany w harmonogramie rekrutacji.

Opłatę można wnieść przelewem natychmiastowym (ekspresowym), jednak ze względu na ograniczenia techniczne systemu bankowego przelew natychmiastowy na konto Politechniki Śląskiej można wykonać wyłącznie od poniedziałku do soboty od godz. 8.00 do 20.00 (z wyłączeniem dni świątecznych). Ponadto banki mogą pobrać dodatkową opłatę za wykonanie przelewu natychmiastowego. Prosimy o zapoznanie się z taryfą opłat swojego banku.

UWAGA: O terminowym wniesieniu opłaty rekrutacyjnej decyduje data jej wpływu na konto. Wpłaty dokonywane przekazem pieniężnym mogą zostać zaksięgowane z dużym opóźnieniem, dlatego zalecamy wcześniejsze dokonywanie wpłat.

Zwrot opłaty rekrutacyjnej

Uczelnia dokonuje zwrotu opłaty rekrutacyjnej na wniosek kandydata wyłącznie w przypadku:

 • rezygnacji z rekrutacji odpowiednio przed terminem kwalifikacji lub sprawdzianu uzdolnień artystycznych,
 • usprawiedliwionej przez Centralną Komisję Rekrutacyjną nieobecności na sprawdzianie uzdolnień artystycznych lub egzaminie kwalifikacyjnym,
 • wniesienia opłaty rekrutacyjnej w błędnej wysokości (w tym również wniesienia podwójnej opłaty),
 • niedopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego z powodu wniesienia opłaty po terminie,
 • nieuruchomienia kierunku studiów.

Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej należy złożyć do Centralnej Komisji Rekrutacyjnej – osobiście, za pośrednictwem pełnomocnika, przesyłając wniosek pocztą lub przez profil zaufany e-PUAP. W okresie epidemii COVID-19 dopuszcza się również przesłanie skanu wniosku mailowo na adres rekrutacja@polsl.pl (koniecznie z adresu e-mail zarejestrowanego w systemie IRK). Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej można złożyć:

 • do 15 października – w przypadku rekrutacji letniej,
 • do 15 marca – w przypadku rekrutacji zimowej.

W przypadku nieuruchomienia kierunku studiów termin złożenia wniosku jest wydłużony do dnia 30 października lub 30 marca.
UWAGA: Nieprzyjęcie na studia nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty.

 

Opłaty za studia

Wysokość opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Politechnikę Śląską ustala Rektor w drodze zarządzenia. Student potwierdza w oświadczeniu, że zapoznał się z obowiązującymi opłatami i akceptuje warunki odpłatności.

Wspólna Szkoła Doktorska

Opłata rekrutacyjna

Opłaty rekrutacyjne nie obowiązują kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły doktorskiej.

Font Resize
Contrast