Opłaty

Wnoszenie opłaty rekrutacyjnej

Kandydaci na studia wnoszą opłatę w wysokości:

 1. na kierunek Architektura – 150 zł,
 2. na kierunek Architektura wnętrz – 150 zł,
 3. na pozostałe kierunki – 85 zł.

Wysokość opłaty nie zależy od liczby wybranych kierunków, dlatego zachęcamy do wybierania kierunków alternatywnych. Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na indywidualne konto kandydata (numer konta będzie podany w systemie IRK). Ostateczny termin wniesienia opłaty jest wskazany w harmonogramie rekrutacji.

UWAGA: O terminowym wniesieniu opłaty rekrutacyjnej decyduje data jej wpływu na konto. Wpłaty dokonywane przekazem pieniężnym mogą zostać zaksięgowane z dużym opóźnieniem, dlatego zalecamy wcześniejsze dokonywanie wpłat.

Zwrot opłaty rekrutacyjnej

Uczelnia dokonuje zwrotu opłaty rekrutacyjnej na wniosek kandydata wyłącznie w przypadku:

 • rezygnacji z rekrutacji odpowiednio przed terminem kwalifikacji, sprawdzianu uzdolnień artystycznych lub rozmowy kwalifikacyjnej,
 • usprawiedliwionej przez Centralną Komisję Rekrutacyjną nieobecności na sprawdzianie uzdolnień artystycznych lub rozmowie kwalifikacyjnej,
 • wniesienia opłaty rekrutacyjnej w błędnej wysokości (w tym również wniesienia podwójnej opłaty),
 • niedopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego z powodu wniesienia opłaty po terminie,
 • nieuruchomienia kierunku studiów.

Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej należy złożyć do Centralnej Komisji Rekrutacyjnej – osobiście, za pośrednictwem pełnomocnika, przesyłając wniosek pocztą lub przez profil zaufany e-PUAP. W okresie stanu epidemii COVID-19 dopuszcza się również przesłanie skanu wniosku mailowo na adres rekrutacja@polsl.pl lub wiadomością w systemie IRK. Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej można złożyć:

 • do 15 października – w przypadku rekrutacji letniej,
 • do 15 marca – w przypadku rekrutacji zimowej.

W przypadku nieuruchomienia kierunku studiów termin złożenia wniosku jest wydłużony do dnia 30 października lub 30 marca.

 

Opłaty za studia

Wysokość opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Politechnikę Śląską ustala Rektor w drodze zarządzenia. Student potwierdza w oświadczeniu, że zapoznał się z obowiązującymi opłatami i akceptuje warunki odpłatności.

Opłata rekrutacyjna

Opłaty rekrutacyjne nie obowiązują kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły doktorskiej.

Studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie

Wnoszenie opłaty rekrutacyjnej

Kandydaci na studia wnoszą opłatę w wysokości:

 1. na kierunek Architektura – 150 zł,
 2. na kierunek Architektura wnętrz – 150 zł,
 3. na pozostałe kierunki – 85 zł.

Wysokość opłaty nie zależy od liczby wybranych kierunków, dlatego zachęcamy do wybierania kierunków alternatywnych. Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na indywidualne konto kandydata (numer konta będzie podany w systemie IRK). Ostateczny termin wniesienia opłaty jest wskazany w harmonogramie rekrutacji.

UWAGA: O terminowym wniesieniu opłaty rekrutacyjnej decyduje data jej wpływu na konto. Wpłaty dokonywane przekazem pieniężnym mogą zostać zaksięgowane z dużym opóźnieniem, dlatego zalecamy wcześniejsze dokonywanie wpłat.

Zwrot opłaty rekrutacyjnej

Uczelnia dokonuje zwrotu opłaty rekrutacyjnej na wniosek kandydata wyłącznie w przypadku:

 • rezygnacji z rekrutacji odpowiednio przed terminem kwalifikacji, sprawdzianu uzdolnień artystycznych lub rozmowy kwalifikacyjnej,
 • usprawiedliwionej przez Centralną Komisję Rekrutacyjną nieobecności na sprawdzianie uzdolnień artystycznych lub rozmowie kwalifikacyjnej,
 • wniesienia opłaty rekrutacyjnej w błędnej wysokości (w tym również wniesienia podwójnej opłaty),
 • niedopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego z powodu wniesienia opłaty po terminie,
 • nieuruchomienia kierunku studiów.

Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej należy złożyć do Centralnej Komisji Rekrutacyjnej – osobiście, za pośrednictwem pełnomocnika, przesyłając wniosek pocztą lub przez profil zaufany e-PUAP. W okresie stanu epidemii COVID-19 dopuszcza się również przesłanie skanu wniosku mailowo na adres rekrutacja@polsl.pl lub wiadomością w systemie IRK. Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej można złożyć:

 • do 15 października – w przypadku rekrutacji letniej,
 • do 15 marca – w przypadku rekrutacji zimowej.

W przypadku nieuruchomienia kierunku studiów termin złożenia wniosku jest wydłużony do dnia 30 października lub 30 marca.

 

Opłaty za studia

Wysokość opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Politechnikę Śląską ustala Rektor w drodze zarządzenia. Student potwierdza w oświadczeniu, że zapoznał się z obowiązującymi opłatami i akceptuje warunki odpłatności.

Wspólna Szkoła Doktorska

Opłata rekrutacyjna

Opłaty rekrutacyjne nie obowiązują kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły doktorskiej.

Font Resize
Contrast