Tematy – doktorat wdrożeniowy

Tematy prac według dyscyplin:

 • Analiza możliwości wykorzystania i adaptacji obiektów zabytkowych w ramach polityki mieszkaniowej samorządu na przykładzie Rudy Śląskiej

Promotor – Dr hab. inż. arch. Agata Twardoch
Agata.Twardoch@polsl.pl

 • Masterplan jako Interface. Definiowanie, zarządzanie i prototypowanie procesów planistyczno-projektowych

Promotor – Dr hab. inż. arch. Krzysztof Kafka, prof. PŚ
Krzysztof.Kafka@polsl.pl

 • Dziedzictwo przemysłowe w przestrzeni miasta. Warunki ochrony konserwatorskiej obiektów poprzemysłowych w planowaniu przestrzennym na przykładzie Rudy Śl

Promotor – Dr hab. inż. arch. Krzysztof Kafka, prof. PŚ
Krzysztof.Kafka@polsl.pl

 • Eliminacja zagrożeń w trakcie trwania procesu projektowego jako determinanty tworzenia modeli przyjaznego i bezpiecznego środowiska do życia

Promotor – Dr hab. inż. arch. Szymon Opania, prof. PŚ
Szymon.Opania@polsl.pl

 • Optymalizacja rozmieszczenia oraz sterowania urządzeniami do poprawy jakości energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej zakładu przemysłowego

Promotor – Dr hab. inż. Tomasz Trawiński, prof. PŚ
Tomasz.Trawinski@polsl.pl

 • Zastosowanie hybrydowych magazynów energii – zbadanie możliwości zwiększenia udziału OZE w sumarycznym bilansie produkcji energii elektrycznej

Promotor – Dr hab. inż. Tomasz Trawiński, prof. PŚ
Tomasz.Trawinski@polsl.pl

 • Badanie wpływu wybranych warunków wytwarzania amorficznych i/lub nanokrystalicznych rdzeni magnetycznie miękkich na parametry budowanych na ich bazie wielobiegunowych stojanów silników elektrycznych

Promotor – Dr hab. inż. Wojciech Burlikowski, prof. PŚ
Wojciech.Burlikowski@polsl.pl

 • Analiza i optymalizacja pracy układu zasilania odbiorcy indywidualnego wyposażonego w źródło fotowoltaiczne

Promotor – Dr hab. inż. Roman Korab, prof. PŚ
Roman.Korab@polsl.pl

 • Nadrzędne sterowanie optymalizujące obciążenie faz w systemie wielu odbiorników na przykładzie laboratorium prób pełzania

Promotor – Dr hab. inż. Jerzy Kasprzyk, prof. Pol. Śl.
Jerzy.Kasprzyk@polsl.pl

 • Cyberbezpieczeństwo w ochronie zdrowia

Promotor – Prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat
Aleksander.Nawrat@polsl.pl

 • Interpretowalne metody analizy niezawodności i przeżycia z zastosowaniem do predykcyjnego utrzymania ruchu

Promotor – Dr hab. Beata Sikora, prof. PŚ
Beata.Sikora@polsl.pl

 • Opracowanie kompleksowego narzędzia do detekcji i analizy tekstów na obrazach cyfrowych

Promotor – Prof. dr hab. inż. Joanna Polańska
Joanna.Polanska@polsl.pl

 • Metodyka zarządzania tworzeniem innowacyjnych rozwiązań sprzętowo-programowych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa funkcjonalnego działania na potrzeby projektów naukowo-badawczych

Promotor – Dr hab. inż. Tomasz Trawiński, prof. PŚ
Tomasz.Trawinski@polsl.pl

 • Zastosowanie głębokiej eksploracji danych w tym dyskretnego głębokiego uczenia w indukcji reguł logicznych zawierających złożone warunki elementarne

Promotor – Dr hab. Marek Sikora, prof. PŚ
Marek.Sikora@polsl.pl

 • Detekcja i monitorowanie obiektów z wykorzystaniem technik obrazowania 2D/3D w czasie rzeczywistym

Promotor – Prof. dr hab. inż. Jacek Izydorczyk
jizydorczyk@polsl.pl

 • Wykorzystanie metod uczenia maszynowego do klasyfikacji podwodnych obiektów niebezpiecznych z wykorzystaniem fuzji danych

Promotor – Dr hab. inż. Marcin Blachnik
Marcin.Blachnik@polsl.pl

 • Oparte o sztuczną inteligencję metody wsparcia rozpoznawania i pozycjonowania urządzeń Internetu Rzeczy w środowisku domowym

Promotor – Dr hab. inż. Dariusz Mrozek, prof. PŚ
Dariusz.Mrozek@polsl.pl

 • Analiza efektywności ekonomicznej inwestycji w magazyny wodoru zainstalowane w sieciach dystrybucyjnych celem optymalizacji ich pracy

Promotor – Prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat
Aleksander.Nawrat@polsl.pl

 • Opracowanie metody automatyczna identyfikacja obiektów na podstawie analizy obrazów pochodzącego z multispektralnego systemu wizyjnego

Promotor – Prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat
Aleksander.Nawrat@polsl.pl

 • Zwiększenie efektywności transmisji z wykorzystaniem węzłów pośrednich w sieciach LoRa

Promotor – Dr hab. Krzysztof Grochla
kgrochla@iitis.pl

 • Ograniczenie zużycia energii w rozległych sieciach bezprzewodowych niskiej mocy przez zarządzanie sposobem transmisji i nasłuchu

Promotor – Dr hab. Krzysztof Grochla
kgrochla@iitis.pl

 • Analiza systemów rejestracji zgryzu

Promotor – Dr hab. inż. Witold Walke
Witold.Walke@polsl.pl

 • Opracowanie i wdrożenie metodologii badawczej wody ściekowej dotyczącej obecności wirusa Covid19 przy pomocy najnowszych technologii wykorzystujących reakcję polimerazy łańcuchowej (PCR)

Promotor – Prof. dr hab. inż. Ewaryst Tkacz
Ewaryst.Tkacz@polsl.pl

 • Opracowanie metody wytwarzania ekologicznych żywic alkilofenolowo-furfuralowych, oraz ich modyfikacji w procesie eteryfikacji lub estryfikacji

Promotor – Dr hab. inż. Katarzyna Jaszcz, prof. Pol. Śl.
Katarzyna.Jaszcz@polsl.pl

 • Funkcjonalizowane nanomateriały krzemionkowe i ich zastosowanie jako komponenty środków smarowych

Promotor – Dr hab. inż. Katarzyna Szymańska, prof. PŚ
Katarzyna.Szymanska@polsl.pl

 • Zagospodarowanie odpadowego poli(tereftalanu etylenu) poprzez otrzymywanie plastyfikatorów tworzyw sztucznych z wykorzystaniem odpadowego PET jako surowca

Promotor – Dr hab. inż. Gabriela Dudek, prof. PŚ

 • Badania krystalizacji renianu(VII) amonu w celu poprawy wydajności procesu oraz właściwości końcowych produktu

Promotor – Dr hab. inż. Marcin Lemanowicz, prof. Pol. Śl
Marcin.Lemanowicz@polsl.pl

 • Opracowanie innowacyjnej technologii odzysku molibdenu i innych metali ze zużytych katalizatorów przemysłu petrochemicznego

Promotor – Dr hab. inż. Piotr Dydo, prof. PŚ
Piotr.Dydo@polsl.pl

 • Integracja zrobotyzowanych platform, technik rekonstrukcji 3D, metodyki BIM i urządzeń poszerzonej i mieszanej rzeczywistości (Augmented i Mixed Reality, AR i MR) do wizualnej inspekcji obiektów mostowych, a w szczególności trudno dostępnych dźwigarów skr

Promotor – Dr hab. inż. Marek Salamak, prof. PŚ
Marek.Salamak@polsl.pl

 • Rozwój technologii kompozytowych części wirujących silników turbowentylatorowych

Promotor – Dr hab. inż. Jarosław Kozuba, prof. PŚ
Jaroslaw.Kozuba@polsl.pl

 • Badania zachowań pieszych i kierowców w otoczeniu przejścia dla pieszych w aspekcie bezpieczeństwa w transporcie drogowym

Promotor – Dr hab. inż. Rafał Burdzik, prof. PŚ
Rafal.Burdzik@polsl.pl

 • Analiza rektyfikacji odkształconych ścian zabytkowych baraków znajdujących się na trenie dawnego KL Auschwitz II-Birkenau

Promotor – Dr hab. inż. Krzysztof Gromysz, prof. PŚ
Krzysztof.Gromysz@polsl.pl

 • Wybrane właściwości podlewek na spoiwach cementowych w aspekcie zmiennych temperatur aplikacji

Promotor – Dr hab. inż. Tomasz Ponikiewski, prof. PŚ
Tomasz.Ponikiewski@polsl.pl

 • Metoda wyznaczania czasu przejazdu odcinków międzyprzystankowych dla linii autobusowych publicznego transportu zbiorowego w obszarze metropolitalnym

Promotor – Dr hab. inż. Aleksander Sobota, prof. PŚ
Aleksander.Sobota@polsl.pl

 • Metoda oceny projektowanego rozkładu jazdy linii autobusowych w publicznym transporcie zbiorowym

Promotor – Dr hab. inż. Elżbieta Macioszek, prof. PŚ
Elzbieta.Macioszek@polsl.pl

 • Wpływ parametrów trasy i przepustowości linii kolejowych na średnią prędkość pojazdów szynowych w transporcie kolejowym

Promotor – Dr hab. inż. Rafał Burdzik, prof. PŚ
Rafal.Burdzik@polsl.pl

 • Opracowanie metodyki i stanowiska do optycznego pomiaru odkształceń materiałów metalicznych w wysokich temperaturach

Promotor – Dr hab. inż. Grzegorz Matula, prof. PŚ
Grzegorz.Matula@polsl.pl

 • Struktura i własności wielowarstwowych materiałów kompozytowych aplikowanych w warunkach kriogenicznych

Promotor – Dr hab. inż. Grzegorz Matula, prof. PŚ
Grzegorz.Matula@polsl.pl

 • Ocena zmian właściwości tworzyw sztucznych spowodowanych procesem recyklingowym pod kątem możliwości ich wielokrotnego wykorzystywania w zamkniętym systemie recyklingu opakowań w zakładzie produkcyjnym

Promotor – Dr hab. inż. Rafał Burdzik, prof. PŚ
Rafal.Burdzik@polsl.pl

 • Opracowanie technologii odzysku surowców z odpadowych kabli żelowych z wykorzystaniem termicznych i fizyko-chemicznych metod przeróbczych w kontekście Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

Promotor – Prof. dr hab. inż. Krzysztof Pikoń
Krzysztof.Pikon@polsl.pl

 • Opracowanie technologii wytwarzania i spawania rur stalowych z trudnościeralnymi wykładkami kompozytowymi do zastosowań w transporcie hydraulicznym lub pneumatycznym mediów powodujących ścieranie oraz występowanie korozji

Promotor – Dr hab. inż. Santina Topolska, prof. PŚ,
Santina.Topolska@polsl.pl

 • Struktura i własności cienkich powłok ceramicznych o podwyższonych właściwościach mechanicznyc

Promotor – Dr hab. inż. Tomasz Tański, prof. PŚ
Tomasz.Tanski@polsl.pl

 • Powłoki dekoracyjne otrzymywane metodą osadzania z fazy gazowej o właściwościach fotokatalitycznych

Promotor – Dr hab. inż. Krzysztof Lukaszkowicz, prof. PŚ
Krzysztof.Lukaszkowicz@polsl.pl

 • Zastosowanie metod ekstrakcyjnych w technologii odzysku i rozdziału metali z grupy platynowców

Promotor – Dr hab. inż. Joanna Kluczka, prof. PŚ
Joanna.Kluczka@polsl.pl

 • Wpływ technologii spawania laserowego/hybrydowego na strukturę i właściwości złączy doczołowych rur kompozytowych stosowanych w przemyśle energetycznym

Promotor – Dr hab. inż. Santina Topolska, prof. PŚ
Santina.Topolska@polsl.pl

 • Struktura i własności mechaniczne spiekanych materiałów na osnowie żelaza stosowanych na elementy amortyzatorów samochodowych

Promotor – Dr hab. inż. Sabina Lesz, prof. PŚ
Sabina.Lesz@polsl.pl

 • Wpływ parametrów wytwarzania technologią SLM oraz obróbki poprocesowej na strukturę i właściwości aplikacyjne wybranych stopów na bazie miedzi

Promotor – Dr hab. inż. Santina Topolska, prof. PŚ
Santina.Topolska@polsl.pl

 • Kompozytowe elementy strukturalne ze zintegrowanymi czujnikami SHM wytwarzane w procesach ciągłych

Promotor – Dr hab. inż. Janusz Mazurkiewicz, prof. PŚ
Janusz.Mazurkiewicz@polsl.pl

 • Badania odzysku metali z wybranych żużli metalurgicznych z wykorzystaniem płytek obwodów drukowanych jako reduktora

Promotor – Dr hab. inż. Jerzy Łabaj, prof. PŚ
Jerzy.Labaj@polsl.pl

 • Wpływ parametrów wytopu na własności wysokojakościowego żeliwa przeznaczonego do produkcji odlewów dla przemysłu motoryzacyjnego

Promotor – Dr hab. inż. Krzysztof Janerka, prof. PŚ
Krzysztof.Janerka@polsl.pl

 • Wpływ długotrwałych obciążeń termicznych na strukturę i wytrzymałość detali z tworzyw polimerowych

Promotor – Dr hab. inż. Tomasz Tański, prof. PŚ
Tomasz.Tanski@polsl.pl

 • Badanie możliwości wykorzystania biomasy jako reduktora w procesach redukcji materiałów tlenkowych metali nieżelaznych

Promotor – Dr hab. inż. Jerzy Łabaj, prof. PŚ
Jerzy.Labaj@polsl.pl

 • Kompozytowe materiały konstrukcyjne otrzymywane z materiałów wtórnych w technologii addytywnej

Promotor – Dr hab. inż. Tomasz Tański, prof. PŚ
Tomasz.Tanski@polsl.pl

 • Innowacyjne rozwiązanie technologiczne umożliwiające diagnostykę oraz kształtowanie struktury i własności warstwy wierzchniej przy użyciu obróbki laserowej materiałów stosowanych w wałach korbowych

Promotor – Dr hab. inż. Mirosław Bonek, prof. PŚ
Miroslaw.Bonek@polsl.pl

 • Trwałość eksploatacyjna złączy spawanych ze stali Thor®115 w stanie dostawy oraz po długotrwałym oddziaływaniu podwyższonej temperatury odpowiadającej rzeczywistej pracy kotła

Promotor – Dr hab. inż. Adam Zieliński
Adam.Zielinski@imz.pl

 • Wpływ parametrów obróbki cieplnej na strukturę i właściwości magnetyczne nanokrystalicznych stopów Fe-Co-B z dodatkiem Nb i P o podwyższonej indukcji nasycenia do zastosowań w wysokoczęstotliwościowym przetwarzaniu dużych mocy

Promotor – Dr hab. inż. Rafał Babilas, prof. PŚ
Rafal.Babilas@polsl.pl

 • Ocena zmian właściwości tworzyw sztucznych spowodowanych procesem recyklingowym pod kątem możliwości ich wielokrotnego wykorzystywania w zamkniętym systemie recyklingu opakowań w zakładzie produkcyjnym

Promotor – Dr hab. inż. Mateusz Kozioł, prof. PŚ
Mateusz.Koziol@polsl.pl

 • Znakowanie laserowe na powłokach cynkowych oraz na tworzywach sztucznych

Promotor – Dr hab. inż. Mateusz Kozioł, Prof. PŚ
Mateusz.Koziol@polsl.pl

 • Opracowanie i wytworzenie certyfikowanych materiałów odniesienia proszków stali i stopów niklu na potrzeby kontroli jakości procesu produkcji z zastosowaniem technologii przyrostowych

Promotor – Prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka
Piotr.Konieczka@pg.edu.pl

 • Zagospodarowanie produktów ubocznych powstałych po przeróbce polimetalicznych odpadów PGM

Promotor – Dr hab. inż. Mariola Saternus, prof. PŚ
Mariola.Saternus@polsl.pl

 • Wpływ energii liniowej łuku spawalniczego na strukturę i własności łączy ze stali DD11

Promotor – Prof. dr hab. inż. Janusz Adamiec
Janusz.Adamiec@polsl.pl

 • Opracowanie technologii wykonania połączeń lutowanych próżniowo stali uzyskiwanych techniką laserowego przetapiania proszków z ich odpowiednikami otrzymywanymi w technologii konwencjonalnej wraz z korelacją struktury i własności połączenia

Promotor – Dr hab. inż. Janusz Mazurkiewicz, prof. PŚ
Janusz.Mazurkiewicz@polsl.pl

 • Modyfikacja procesu technologicznego odlewania ciśnieniowego stopów magnezu i jej wpływ na strukturę oraz własności uzyskiwanych materiałów

Promotor – Dr hab. inż. Janusz Mazurkiewicz, prof. PŚ
Janusz.Mazurkiewicz@polsl.pl

 • Opracowanie i zastosowanie modelu wdrożenia nowego produktu i jego optymalizacji z uwzględnieniem potrzeb rynku w produkcji płyt zespolonych

Promotor – Dr hab. inż. Tatiana Karkoszka, prof. PŚ
Tatiana.Karkoszka@polsl.pl

 • Metoda kalibracji robota kolaboracyjnego w zmiennym otoczeniu

Promotor – Dr hab. inż. Wojciech Skarka, prof. PŚ
Wojciech.Skarka@polsl.pl

 • Optymalizacja konstrukcji robota klasy AMR ze względu na energooszczędność I niezawodność jego eksploatacji

Promotor – Dr hab. inż. Sławomir Kciuk, prof. PŚ
Slawomir.Kciuk@polsl.pl

 • Metoda poprawy energooszczędności i sprawności urządzeń AGD

Promotor – Dr hab. inż. Wojciech Skarka, prof. PŚ
Wojciech.Skarka@polsl.pl

 • Opracowanie metody badania obudowy zmechanizowanej w celu określenia wytycznych dla systemu monitorującego parametry jej pracy

Promotor – Dr hab. inż. Jarosław Brodny, prof. PŚ
Jaroslaw.Brodny@polsl.pl

 • Model skuteczności wdrażania Lean Manufacturing w globalnej korporacji przemysłowej

Promotor – Dr hab. inż. Krzysztof Nowacki, prof. PŚ
Krzysztof.Nowacki@polsl.pl

 • Opracowanie mieszarki z modułowym systemem mikrodozowania dla przemysłu spożywczego

Promotor – Dr hab. inż. Marek Fidali Prof. Pol.Śl.
Marek.Fidali@polsl.pl

 • Harmonogramowanie projektów wdrożeniowych i modelowanie procesu komercjalizacji ich rezultatów w warunkach ograniczeń deterministycznych w przypadku Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa

Promotor – Dr hab. inż. Aleksander Gwiazda, prof. PŚ
Aleksander.Gwiazda@polsl.pl

 • Optymalizacja procesu rozwoju i industrializacji produktu, na przykładzie amortyzatorów sterowanych elektronicznie

Promotor – Dr hab. inż. Marek Roszak, prof. PŚ
Marek.Roszak@polsl.pl

 • Wpływ zmian otoczenia technologicznego na cykl życia innowacji w jednostce naukowo-badawczej

Promotor – Dr hab. inż. Wojciech Sitek, prof. PŚ
Wojciech.Sitek@polsl.pl

 • Opis matematyczny i optymalizacja połączeń wciskowych w układach kierowniczych wspomaganych elektrycznie

Promotor – Dr hab. inż. Mirosław Szczepanik, prof. PŚ
Miroslaw.Szczepanik@polsl.pl

 • Wpływ parametrów technologicznych spawania laserowego i hybrydowego stali odpornych na korozję na wielkość emisji pyłu, jego skład chemiczny i morfologię

Promotor – Prof. dr hab. inż. Janusz Adamiec
Janusz.Adamiec@polsl.pl

 • Algorytmy rozproszonego przetwarzania brzegowego: opracowanie wzorców przetwarzania dużych zbiorów danych do celów sterowania, monitorowania, diagnozy oraz predykcji systemów Industry 4.0

Promotor – Dr hab. inż. Mariusz Hetmańczyk, prof. PŚ
Mariusz.Hetmanczyk@polsl.pl

 • Efektywny system zarzadzania stężeniem chlorków w wodzie, jako narzędzie minimalizacji ryzyka wtórnego zanieczyszczenia wody w sieci wodociągowej miasta stołecznego Warszawy

Promotor – Prof. dr hab. Izabela Zimoch
Izabela.Zimoch@polsl.pl

 • Badania nad technologią odzysku metali ziem rzadkich ze zużytego sprzętu wyposażonego w magnesy NdFeB

Promotor – Dr hab. inż. Tomasz Suponik, prof. PŚ
Tomasz.Suponik@polsl.pl

 • Analizy systemowe i optymalizacyjne układów bazujących na wysokotemperaturowych ogniwach paliwowych zintegrowanych z magazynem energii

Promotor – Dr hab. inż. Sebastian Rulik, prof. PŚ
Sebastian.Rulik@polsl.pl

 • Wpływ przebić z instalacji na korozyjność w obiegach wody chłodniczej oraz analiza możliwości zapobiegania skutkom przebić procesowych na przykładzie czynnego zakładu przemysłowego

Promotor – Dr hab. inż. Jolanta Gumińska, prof. PŚ
Jolanta.Guminska@polsl.pl

 • Wpływ parametrów sprężystych skał na proces hydraulicznego szczelinowania dla potrzeb wspomaganych systemów geotermalnych (EGS) na terenie Polski

Promotor – Prof. dr hab. Krzysztof Labus
Krzysztof.Labus@polsl.pl

 • Analiza możliwości lokalizacji źródła przebić procesowych do układu chłodniczego na przykładzie czynnego zakładu przemysłowego

Promotor – Dr hab. inż. Jolanta Gumińska, prof. PŚ
Jolanta.Guminska@polsl.pl

 • Gospodarka energetyczna obiektów budowlanych w warunkach ekonomii neutralnej klimatycznie

Promotor – Prof. dr hab. inż. Andrzej Szlęk
aszlek@polsl.pl

 • Analiza śladu węglowego produkcji magnesów neodymowych do generatorów turbin wiatrowych z uwzględnieniem zasad gospodarki obiegu zamkniętego

Promotor – Dr hab. inż. Marcin Lutyński, prof. PŚ
Marcin.Lutynski@polsl.pl

 • Optymalizacja projektowa metod odzysku i magazynowania ciepła niskotemperaturowego z procesów przemysłowych

Promotor – Dr hab. inż. Wojciech Kostowski, prof. PŚ
Wojciech.Kostowski@polsl.pl

 • Remediacja gleb przemysłowych ze względu na historyczne zanieczyszczenie na przykładzie działającego zakładu przemysłowego

Promotor – Dr hab. inż. Krzysztof Loska
Krzysztof.Loska@polsl.pl

 • Identyfikacja synergizmu oddziaływania czynników środowiska kopalnianego w aspekcie ograniczenia zużycia ogniw łańcuchowych przenośników zgrzebłowych

Promotor – Dr hab. inż. Andrzej Norbert Wieczorek, prof. PŚ
Andrzej.N.Wieczorek@polsl.pl

 • Transient engine simulations using the stochastic reactor model for driving cycle performance studies

Promotor – Dr hab. inż. Wojciech Adamczyk, prof. PŚ
Wojciech.Adamczyk@polsl.pl

 • Nowe ekologiczne plastyfikatory poli(chlorku winylu) na bazie dimeryzowanych kwasów tłuszczowych

Promotor – Dr hab. inż. Katarzyna Jaszcz, prof. Pol. Śl.
Katarzyna.Jaszcz@polsl.pl

 • Funkcjonalizowane Nanomateriały węglowe jako KOMPONENTY USZLACHETNIAJĄCE PRZEMYSŁOWE ŚRODKI SMARNE

Promotor – Dr hab. inż. Sławomir Boncel, prof. PŚ
Slawomir.Boncel@polsl.pl

 • Opracowanie i zastosowanie nowych procedur analitycznych do oznaczania wybranych związków poli- i perfluoroalkilowych w próbkach środowiskowych

Promotor – Dr hab. inż. Sylwia Bajkacz, prof. PŚ
Sylwia.Bajkacz@polsl.pl

 • Model marketingu wspierający komercjalizację wyników prac B+R w instytucie badawczym

Promotor – Dr hab. inż. Izabela Jonek-Kowalska, prof. PŚ
Izabela.Jonek-Kowalska@polsl.pl

 • Model zarządzania procesami z wykorzystaniem podejścia projektowego w firmie branży energetycznej

Promotor – Dr hab. inż. Jolanta Bijańska, prof. PŚ
Jolanta.Bijanska@polsl.pl

 • Praktyki zarządzania talentami jako źródło efektywności organizacyjnej przedsiębiorstw zrzeszonych w Klastrze SA&AM Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Promotor – Dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. PŚ
Malgorzata.Dobrowolska@polsl.pl

 • Optymalizacja procesów zakupu w wybranej spółce branży ciepłowniczej

Promotor – Dr hab. inż. Ewa Stawiarska, prof. PŚ
Ewa.Stawiarska@polsl.pl

 • Zarządzanie wizerunkiem w projektach B+R jako kluczowy czynnik strategii komercjalizacji i wdrożenia innowacyjnych produktów i usług

Promotor – Dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. PŚ
Aleksandra.Kuzior@polsl.pl

 • Wykorzystanie architektury BPM do usprawnienia pracy jednostki organizacyjnej samorządu województwa śląskiego

Promotor – Dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. PŚ
Malgorzata.Dobrowolska@polsl.pl

 • Opracowanie metodyki szkoleniowo-wdrożeniowej z zakresu Lean Management dla pracowników służby zdrowia

Promotor – Prof. dr hab. inż. Radosław Wolniak
rwolniak@polsl.pl

 • Zintegrowany system zarządzania projektami i procesami w firmie Sagitum S.A.

Promotor – Dr hab. Jacek Strojny, prof. PRz
jstrojny@prz.edu.pl

 • Model motywacyjnego systemu wynagrodzeń w przedsiębiorstwie o dużej różnorodności charakterystyki pracy i jego implementacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem górniczym

Promotor – Dr hab. inż. Aneta Michalak, profesor Politechniki Śląskiej
Aneta.Michalak@polsl.pl

 • Dyfuzja eko-innowacji w podmiotach sektora publicznego na przykładzie spółek wodno-ściekowych w województwie śląskim

Promotor – Prof. dr hab. Grażyna Płaza
Grazyna.Plaza@polsl.pl

Font Resize
Contrast