Złoty Indeks – II Etap

logo_wybrane

KOMUNIKAT

Komitetu głównego Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”
z dnia 12 lutego 2021 roku

Przed przystąpieniem do II etapu Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”
w edycji 2020/2021 w dziedzinie INFORMATYKI
POŁĄCZENIE PRÓBNE

odbędzie się 23 lutego 2021 r. o godzinie 16.00
Za pośrednictwem Komunikatora Zoom

Osoby zakwalifikowane do II etapu Konkursu powinny zalogować się co najmniej 10 minut przed wyznaczoną godziną próbnego połączenia.


KOMUNIKAT

Komitetu głównego Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”
z dnia 11 lutego 2021 roku

W edycji 2020/2021 w II etapie Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”
w dziedzinie INFORMATYKI

wprowadza się Instrukcję przeprowadzenia etapu II Konkursu „O złoty indeks
Politechniki Śląskiej” w sposób zdalny, za pośrednictwem Komunikatora Zoom
oraz przy użyciu Platformy Zdalnej Edukacji.

II Etap

Organizacja etapu II Konkursu

 1. Uczestnicy Konkursu mogą wnieść do sali wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach.
 2. Uczestnicy mogą również wnieść do sali małą butelkę wody. Butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczestnik przypadkowo nie zalał materiałów konkursowych.
 3. Uczestników obowiązuje zakaz korzystania na sali z urządzeń elektronicznych innych niż wymienione w komunikacie Komitetu głównego w sprawie przyborów.
 4. Uczestnicy wchodzą do sali pojedynczo, okazując dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i losują numery stolików, przy których będą pracować.
 5. Przewodniczący komisji przedmiotowej może odstąpić od losowania numerów stolików w przypadku uczestników wymagających dostosowania warunków oraz w innych uzasadnionych przypadkach.
 6. W przypadkach, o których mowa w pkt 5, miejsce uczestnikowi wskazuje przewodniczący komisji. Stoliki, które nie będą podlegały losowaniu, są wyznaczane przez przewodniczącego.
 7. Każdy uczestnik zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer wylosował, a członek komisji przedmiotowej odnotowuje wylosowany numer w wykazie uczestników.
 8. W czasie trwania etapu II uczestnicy nie powinni opuszczać sali. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący komisji przedmiotowej może zezwolić uczestnikowi na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się uczestnika z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. Uczestnik sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Fakt opuszczenia sali jest odnotowywany w arkuszu uczestnika.
 9. Członkowie komisji przedmiotowej mogą udzielać odpowiedzi na pytania uczestników związane wyłącznie z kodowaniem arkusza. W czasie trwania etapu II uczestnikom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań.
 10. Uczestnik, który jest chory, może korzystać w czasie trwania etapu II ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu komisji przedmiotowej przed rozpoczęciem etapu II.
 11. W czasie etapu II w sali mogą przebywać wyłącznie uczestnicy oraz członkowie komisji przedmiotowej.
 12. Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań etapu II wynosi 120 minut.
 13. Nie wcześniej niż o godzinie podanej w komunikacie o II etapie Konkursu, członkowie komisji przedmiotowej rozdają uczestnikom arkusze z treścią zadań, arkusze przeznaczone do rozwiązywania zadań oraz na brudnopis. Arkusze z rozwiązaniami uczestnicy podpisują numerem IKU.
 14. Wymagania dotyczące sposobu rozwiązywania zadań:

w dziedzinie Fizyki:

 • rozwiązanie każdego z zadań powinno zaczynać się od wypisania danych i szukanych,
 • rozwiązanie powinno być opatrzone komentarzami słownymi, należy skomentować również wynik końcowy rozwiązania,
 • w przypadku większości zadań, rozwiązanie dobrze jest zilustrować rysunkiem, rysunki powinny być wykonane w sposób czytelny,
 • w przypadku sporządzania wykresu należy pamiętać o opisaniu osi (wielkość i jednostka fizyczna); nie należy podawać współrzędnych poszczególnych punktów, tylko na osiach zaznaczyć odpowiednio dobrane skale,
 • wymagane jest rozwiązywanie zadań na symbolach ogólnych, chyba że w treści zadania zaznaczono inaczej,
 • wynik końcowy, zapisany jako wyrażenie algebraiczne, w którym lewa strona równania stanowi symbol szukanej, a prawa zawiera wyłącznie symbole literowe danych oraz stałe, powinien być uzupełniony sprawdzeniem jednostki; należy w tym celu wykonać odpowiednie przekształcenia, a nie tylko podać w jakiej jednostce jest wyrażony wynik,
 • elementem oceny rozwiązania jest poprawność wyniku liczbowego i jego odpowiednie zaokrąglenie, np. dokładność wyniku końcowego nie może przewyższać dokładności wynikającej z danych zadania,
 • wynik końcowy należy podać w jednostce układu SI, chyba że w treści zadania zaznaczono inaczej,
 • w ocenie uwzględniana jest staranność i estetyka pracy.

w dziedzinie Matematyki:

 • rozwiązanie zadań powinno być czytelne,
 • zawierać wszystkie obliczenia prowadzące do ostatecznego wyniku,
 • zawierać komentarze do wprowadzanych oznaczeń lub w miejscach, w których ich brak powodowałby nieścisłości przy ocenianiu zadania,
 • zawierać dokładny wynik, podany w najprostszej postaci.

w dziedzinie Chemii:

 • rozwiązanie każdego z zadań powinno zaczynać się od wypisania danych i szukanych,
 • rozwiązanie zadań powinno być czytelne,
 • zawierać wszystkie obliczenia prowadzące do ostatecznego wyniku,
 • zawierać komentarze do wprowadzanych oznaczeń lub w miejscach, w których ich brak powodowałby nieścisłości przy ocenianiu zadania, należy skomentować również wynik końcowy rozwiązania,
 • elementem oceny rozwiązania jest poprawność wyniku liczbowego i jego odpowiednie zaokrąglenie, np. dokładność wyniku końcowego nie może przewyższać dokładności wynikającej z danych zadania

w dziedzinie Informatyki:

 • rozwiązania zadań mają formę pisemną i są oddawane przez uczestników na kartkach,
 • każde zadanie należy rozwiązać na osobnej kartce; w przypadku braku rozwiązania należy oddać pustą podpisaną kartkę,
 • rozwiązania zadań nie wymagają od uczestników używania żadnego sprzętu elektronicznego,
 • rozwiązania powinny być czytelne,
 • w rozwiązaniach należy używać oznaczeń takich, jak podane w treści zadań,
 • rozwiązanie powinno przedstawiać wszystkie kroki prowadzące do wyniku końcowego,
 • algorytmy powinny być zapisane w w pseudokodzie lub w jednym z języków programowania wysokiego poziomu: C/C++, Pascal, Java.
 1. Brudnopisy nie będą podlegały ocenie.
 2. Uczestnicy etapu II zobowiązani są do złożenia oświadczenia w sprawie wykorzystania wizerunku uczestnika w celach promocyjnych.
 3. Organizator nie pokrywa kosztów podróży, wyżywienia i noclegu uczestników ani ich opiekunów

KOMUNIKAT

Komitetu głównego Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”
z dnia 31 stycznia 2020 roku

w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać uczestnicy II etapu Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” w edycji 2019/2020

1. Każdy zdający powinien mieć długopis (lub pióro) z czarnym lub niebieskim tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – uczestnicy wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
2. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według dziedzin konkursowych:

* Kalkulator naukowy – jest to kalkulator, który poza prostymi działaniami, umożliwia obliczenie potęg, logarytmów, wartości funkcji trygonometrycznych (sinus, cosinus, tangens) oraz funkcji odwrotnych do nich (arcus sinus, arcus cosinus, arcus tangens). Kalkulator nie może posiadać bezpośredniej ani pośredniej możliwości łączenia z siecią Internet ani z żadną inną siecią telekomunikacyjną.

** Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

3. Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

Matematyka

Edycja 2017/2018

Edycja 2016/2017

Fizyka

Edycja 2017/2018

Edycja 2016/2017

Chemia

Edycja 2017/2018

Informatyka

Edycja 2017/2018

Font Resize
Contrast