Złoty Indeks – Komunikaty

logo_wybrane

Komunikaty

Zarządzenie nr 94/2021
Rektora Politechniki Śląskiej
z dnia 11 czerwca 2021 r.

w sprawie zwolnienia z opłat za zakwaterowanie w domach studenckich laureatów konkursu “O złoty indeks Politechniki Śląskiej” oraz laureatów i finalistów olimpiad

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
§ 1
Zwalnia się z ponoszenia opłat za zakwaterowanie w domach studenckich laureatów konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” oraz laureatów i finalistów olimpiad zgodnie z wykazem podanym w uchwale nr 87/2018 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie „Zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad na Politechnikę Śląską na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023” (Monitor Prawny PŚ z 2018 r. poz. 281, z późn. zm.) na okres roku akademickiego 2021/2022.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie w formacie PDF

HARMONOGRAM KONKURSU „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”

W EDYCJI 2020/2021

ETAP I
20.11.2020 Rozpoczęcie Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” – ogłoszenie dziedzin konkursowych oraz wymaganego od uczestników zakresu i poziomu wiedzy oraz umiejętności.
20.11.2020 godz. 12.00 Uruchomienie elektronicznej rejestracji uczestników oraz publikacja zadań konkursowych etapu I.
12.01.2021 Ostateczny termin rejestracji.
13.01.2021 Ostateczny termin nadsyłania rozwiązań zadań etapu I.
31.01.2021 Ogłoszenie wyników I etapu konkursu.
ETAP II
22.02.2021 Przeprowadzenie etapu II Konkursu w dziedzinie Chemii.
24.02.2021 Przeprowadzenie etapu II Konkursu w dziedzinie Informatyki.
26.02.2021 Przeprowadzenie etapu II Konkursu w dziedzinie Matematyki.
27.02.2021 Przeprowadzenie etapu II Konkursu w dziedzinie Fizyki.
18.03.2021 Ogłoszenie wyników II etapu Konkursu.
15.04.2021 godz. 15.00 Zakończenie konkursu – uroczyste wręczenie nagród

KOMUNIKAT

Komitetu Głównego Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” z dnia 08 kwietnia 2021 roku w sprawie uroczystego wręczenia nagród laureatom Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” w edycji 2020/2021

W związku z trwającą pandemią koronawirusa Sars Cov-2 oraz zagrożeniem epidemiologicznym, zaplanowana na dzień 15 kwietnia 2021 roku Uroczysta Gala wręczenia nagród laureatom „Konkursu o złoty indeks” Politechniki Śląskiej nie odbędzie się.

Dyplomy oraz zaświadczenia dla laureatów zostaną przesłane drogą pocztową na adres szkoły.KOMUNIKAT

z dnia 20 listopada 2020 roku
w sprawie powołania Komitetu głównego konkursu
„O złoty indeks Politechniki Śląskiej”

W wykonaniu zarządzenia nr 51/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” powołuje się Komitet główny konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” edycja 2020/2021, w składzie:

przewodniczący:
• dr hab. inż. Wojciech SZKLINIARZ (RD)
Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia

członkowie:
• dr inż. Krzysztof SIMIŃSKI (RAU)
• dr hab. inż. Danuta MICHCZYŃSKA (RIF)
• dr inż. Piotr SŁANINA (RMS)
• dr inż. Tomasz KRAWCZYK (RCH)

sekretarz:
• mgr Grażyna MASZNIEW (RD1)


KOMUNIKAT

Komitetu głównego Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”
z dnia 20 listopada 2020 roku

w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać uczestnicy II etapu Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” w edycji 2020/2021

1. Każdy zdający powinien mieć długopis (lub pióro) z czarnym lub niebieskim tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – uczestnicy wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
2. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według dziedzin konkursowych:

* Kalkulator naukowy – jest to kalkulator, który poza prostymi działaniami, umożliwia obliczenie potęg, logarytmów, wartości funkcji trygonometrycznych (sinus, cosinus, tangens) oraz funkcji odwrotnych do nich (arcus sinus, arcus cosinus, arcus tangens). Kalkulator nie może posiadać bezpośredniej ani pośredniej możliwości łączenia z siecią Internet ani z żadną inną siecią telekomunikacyjną.

** Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

3. Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.


KOMUNIKAT

z dnia 20 listopada 2020 roku
w sprawie powołania Komisji przedmiotowych konkursu
„ O złoty indeks Politechniki Śląskiej”

W wykonaniu zarządzenia nr 51/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” powołuje się Komisje przedmiotowe konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” edycja 2020/2021, w składzie:

w dziedzinie matematyki
przewodniczący:
• dr inż. Piotr SŁANINA (RMS)

członkowie:
• dr inż. Marcin ADAM (RMS)
• dr inż. Agnieszka BIER (RMS)
• dr inż. Rafał BROCIEK (RMS)
• mgr inż. Martyna MACIASZCZYK (RMS)
• dr Janina MACURA (RMS)
• dr inż. Roksana SŁOWIK (RMS)
• mgr Michał RÓŻAŃSKI (RMS)
• dr inż. Witold TOMASZEWSKI (RMS)
• dr inż. Marek ŻABKA (RMS)

sekretarz:
• mgr inż. Ewelina DOMALIK (RMS)

w dziedzinie fizyki
przewodnicząca:
• dr hab. inż. Danuta MICHCZYŃSKA, prof. PŚ (RIF)

członkowie:
• dr inż. Lucyna GRZĄDZIEL, prof. PŚ (RIF)
• dr hab. inż. Adam MICHCZYŃSKI, prof. PŚ (RIF)
• dr inż. Anna MICHALEWICZ (RIF)
• dr inż. Jacek PAWLYTA (RIF)
• dr hab. inż. Andrzej RAKOWSKI, prof. PŚ (RIF)
• dr hab.inż. Anna STARCZEWSKA, prof. PŚ (RIF)

sekretarz:
• dr inż. Bartłomiej TOROŃ (RIF)

w dziedzinie chemii
przewodniczący:
• dr hab. inż. Tomasz KRAWCZYK (RCh)

członkowie:
• dr inż. Grzegorz DZIDO (RCh)
• dr inż. Anna KORYTKOWSKA-WAŁACH (RCh)
• dr inż. Anna KUŹNIK (RCh)

w dziedzinie informatyki
przewodniczący:
• dr inż. Krzysztof SIMIŃSKI, prof. PŚ (RAu)

członkowie:
• dr inż. Daniel KOSTRZEWA (RAu)
• dr inż. Alina MOMOT (RAu)
• dr inż. Robert TUTAJEWICZ (RAu)
• dr inż. Aleksandra WERNER (Rau)
• dr inż. Jacek WIDUCH (RAu)

KOMUNIKAT

Komitetu Głównego Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” z dnia 20 listopada 2020 roku

w sprawie powołania Komisji przedmiotowych konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”

W edycji 2020/2021 Konkurs „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” organizowany jest w dziedzinach:

 CHEMIA

FIZYKA

INFORMATYKA

MATEMATYKA

Matematyka

Edycja 2017/2018

Edycja 2016/2017

Fizyka

Edycja 2017/2018

Edycja 2016/2017

Chemia

Edycja 2017/2018

Informatyka

Edycja 2017/2018

Font Resize
Contrast