Złoty Indeks – Regulamin

logo_wybrane

Regulamin konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Organizatorem konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”, zwanego dalej Konkursem, jest Politechnika Śląska z siedzibą w Gliwicach, ul. Akademicka 2A, zwana dalej Organizatorem.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb uczestnictwa w Konkursie.
 3. Celem Konkursu jest rozwijanie zainteresowania młodzieży wiedzą z wybranych obszarów i dziedzin, propagowanie postawy samodzielności i odpowiedzialności za własny rozwój, a także promowanie szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych.
 4. Konkurs jest organizowany corocznie, w ramach kolejnych edycji.
 5. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.
 6. Regulamin Konkursu, wymagane od uczestników zakres i poziom wiedzy oraz umiejętności, komunikaty konkursowe, listy osób zakwalifikowanych w poszczególnych etapach oraz listy laureatów w Konkursie będą publikowane na stronie internetowej www.zlotyindeks.polsl.pl, zwanej dalej Stroną internetową.

Organy konkursowe

§ 2

 1. Organami konkursowymi są Komitet główny oraz Komisje przedmiotowe.
 2. Rektor powołuje Komitet główny w składzie: prorektor ds. studenckich i kształcenia jako przewodniczący oraz co najmniej trzech nauczycieli akademickich.
 3. Komitet główny sprawuje nadzór nad organizacją oraz prawidłowym przebiegiem Konkursu.
 4. Komisje przedmiotowe powołuje rektor odrębnie dla każdej z dziedzin objętych programem Konkursu, w ich skład wchodzi co najmniej czterech nauczycieli akademickich. Rektor wskazuje także przewodniczącego składu.
 5. Komisje przedmiotowe opracowują wymagane od uczestników zakres i poziom wiedzy oraz umiejętności, wymagania szczegółowe, treść zadań konkursowych, sposób ich rozwiązywania oraz kryteria oceny, a także przeprowadzają kolejne etapy Konkursu w zakresie odpowiadających im dziedzin. Treść zadań konkursowych i kryteria ich oceny są przechowywane w sposób uniemożliwiający ich nieuprawnione ujawnienie do chwili rozpoczęcia poszczególnych etapów Konkursu.

Warunki uczestnictwa

§ 3

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, których ukończenie uprawnia do przystąpienia do egzaminu maturalnego.
 2. Dziedziny Konkursu wraz ze szczegółowym harmonogramem Konkursu określa Komitet główny.
 3. Informacje zawierające dziedziny, a także szczegółowe harmonogramy Konkursu wraz z wymaganymi od uczestników zakresem i poziomem wiedzy oraz umiejętności publikowane są na Stronie internetowej.
 4. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, o której mowa w ust. 1, która w terminie wskazanym w harmonogramie zgłosi swój udział w Konkursie na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na Stronie internetowej. Warunkiem przystąpienia do Konkursu osób, które nie ukończyły 16 lat, jest zgoda rodzica (opiekuna prawnego)
 5. Uczestnik może przystąpić do Konkursu w każdej z dziedzin, o których mowa w ust. 2, po zarejestrowaniu się w każdej z nich niezależnie. Podczas rejestracji uczestnik otrzymuje odrębny dla każdej z dziedzin Indywidualny Kod Uczestnika (IKU), którym będzie posługiwał się do kodowania swoich prac.
 6. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w Konkursie wraz z IKU zostanie przesłane na wskazany przez uczestnika adres e-mail.
 7. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest samodzielne rozwiązanie zadań konkursowych. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy, Komisja przedmiotowa może wykluczyć uczestnika z dalszego udziału w Konkursie.

Przebieg Konkursu

§ 4

 1. Konkurs jest dwuetapowy.
 2. Etap pierwszy polega na zdalnym rozwiązaniu zadań opublikowanych na platformie konkursowej. Uczestnik może rozwiązać dowolną liczbę z opublikowanych zadań.
 3. Etap drugi organizowany jest na Politechnice Śląskiej, alternatywnie w formie zadaniowej lub w formie maratonu nocnego. Forma zadaniowa polega na indywidualnym rozwiązaniu zadań, natomiast maraton nocny polega na opracowaniu rozwiązania zadanego problemu. Uczestnik dopuszczony do etapu drugiego dokonuje wyboru jednej z form, do której chce przystąpić.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia Konkursu w etapie drugim tylko w jednej formie.
 5. Drugi etap Konkursu może zostać przeprowadzony w sposób stacjonarny lub w sposób zdalny. O sposobie przeprowadzenia drugiego etapu decyduje organizator.

Zasady oceny prac i wyłaniania zwycięzców

§ 5

 1. W każdym z etapów prace uczestników są sprawdzane i oceniane niezależnie przez dwóch członków odpowiedniej Komisji przedmiotowej, zgodnie z ustalonymi kryteriami oceny.
 2. Na podstawie wyników prac uczestników etapu pierwszego Komisje przedmiotowe sporządzają listy rankingowe ze wskazaniem osób zakwalifikowanych w danej dziedzinie.
 3. Lista rankingowa zawiera IKU oraz wyniki poszczególnych uczestników.
 4. Listy zatwierdza Komitet główny i publikuje na Stronie internetowej.
 5. Do etapu drugiego zostaje zakwalifikowanych w ramach każdej z dziedzin nie więcej niż 200 uczestników, którzy zdobędą największą liczbę punktów, nie mniejszą jednak niż 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia.
 6. Laureatami Konkursu są uczestnicy, którzy uzyskali w drugim etapie co najmniej 70% możliwych do zdobycia w tym etapie punktów. Laureaci podzieleni są na trzy kategorie w każdej z dziedzin, o których mowa w § 3 ust. 2, na podstawie listy rankingowej, zgodnie z zasadą:
  1) laureaci I stopnia – pierwsze 10 osób,
  2) laureaci II stopnia – kolejne 20 osób,
  3) laureaci III stopnia – kolejne 20 osób.

Nagrody

§ 6

 1. Nagrodą w Konkursie dla laureatów I stopnia są miejsca na wybranych kierunkach studiów stacjonarnych na Politechnice Śląskiej.
 2. Nagrodą w Konkursie dla laureatów II stopnia i III stopnia są preferencyjne punkty w postępowaniu rekrutacyjnym. Laureaci II stopnia otrzymują 40 punktów preferencyjnych, a laureaci III stopnia 30 punktów preferencyjnych.
 3. Warunkiem przyjęcia na wybrany kierunek studiów jest spełnienie wymogów formalnych określonych odpowiednim zarządzeniem rektora w sprawie ustalenia procedury rekrutacji na studia.
 4. O przyjęcie na studia na podstawie wyniku w Konkursie laureaci mogą ubiegać się jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w roku następnym.
 5. Laureatom nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na inną lub na ekwiwalent pieniężny. Laureatom nie przysługuje również prawo do przeniesienia nagrody na rzecz osób trzecich.
 6. Informacja o laureacie Konkursu zostanie przekazana szkole, do której uczęszcza.
 7. Wręczenie nagród odbywa się po zakończeniu edycji Konkursu, podczas uroczystej gali, na którą zostają zaproszeni nauczyciele przygotowujący uczniów do Konkursu oraz dyrektorzy ich szkół.

Zaświadczenia i dokumentacja Konkursu

§ 7

 1. Komitet główny wydaje laureatom Konkursu zaświadczenia celem przedłożenia w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Komitet główny prowadzi ewidencję wydanych zaświadczeń.
 3. Komitet główny gromadzi dokumentację dotyczącą Konkursu, a w szczególności:
  1) dokumentację w sprawie powołania Konkursu,
  2) prace uczestników etapu pierwszego, którzy nie zostali zakwalifikowani do etapu drugiego – przez okres 1 roku od ogłoszenia ostatecznych wyników Konkursu,
  3) prace uczestników etapu drugiego (z etapu pierwszego i z etapu drugiego) ‒ przez okres 2 lat od ogłoszenia ostatecznych wyników Konkursu,
  4) treści zadań konkursowych i kryteria ich oceny,
  5) listy laureatów Konkursu wraz z uzyskanymi przez nich wynikami przez okres 4 lat po zakończeniu Konkursu.
 1. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, przechowywane są w postaci papierowej, elektronicznej lub zdigitalizowanej.

Odwołania

§ 8

 1. Od decyzji właściwej Komisji przedmiotowej uczestnikom służy odwołanie do Komitetu głównego w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników danego etapu. Odwołanie należy przesłać listownie na adres Organizatora (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia procedury konkursowej określonej niniejszym regulaminem.
 3. Decyzja Komitetu głównego jest ostateczna.
 4. W imieniu uczestnika niepełnoletniego odwołanie składa jego opiekun prawny.

Przetwarzanie danych osobowych

§ 9

 1. Przesłanie zgłoszenia do udziału w Konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika na potrzeby Konkursu, zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 – RODO). W przypadku osoby niepełnoletniej zgodę wyraża jej opiekun prawny.
 2. W zależności od udzielonej zgody, Organizator może przetwarzać dane uczestników Konkursu również w celach promocyjnych, w szczególności publikując wyniki, dane osobowe oraz wizerunek laureatów Konkursu na Stronie internetowej, a także na stronie internetowej Organizatora (www.polsl.pl).
 3. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych jest dobrowolne. Brak zgody oznacza rezygnację z udziału w Konkursie.

Postanowienia końcowe

§ 10

 1. Zasady przyjmowania na studia laureatów Konkursu określa Senat Politechniki Śląskiej.
 2. Organizator nie pokrywa kosztów podróży, wyżywienia i noclegu ani uczestników, ani ich opiekunów.
 3. Wszelkie informacje zawarte w materiałach reklamowych i promocyjnych mają jedynie charakter pomocniczy i nie stanowią wiążących dla stron warunków Konkursu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Komitet główny.

Matematyka

Edycja 2017/2018

Edycja 2016/2017

Fizyka

Edycja 2017/2018

Edycja 2016/2017

Chemia

Edycja 2017/2018

Informatyka

Edycja 2017/2018

Font Resize
Contrast