• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Civil engineering

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Limit przyjęć
Stacjonarne Magister inżynier 1,5 roku /
3 semestry
Angielski Gliwice 30

Wydział Budownictwa
Gliwice, ul. Akademicka 5,
tel. 32 237 17 50
e-mail: wb_rekrutacja@polsl.pl

OPIS KIERUNKU

 • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu projektowania, kierowania pracami budowlanymi, nadzoru budowlanego i inwestycyjnego, działalności techniczno-badawczej, a także projektowania obiektów budowlanych oraz ich utrzymania i modernizacji, jak również produkcji materiałów i elementów budowlanych.
 • Potrafią projektować i wykonywać miejskie budowle inżynierskie i infrastrukturę techniczną, planować i prowadzić miejskie prace renowacyjne oraz współdziałać w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki oraz budowy dróg i ulic.
 • Absolwenci kierunku budownictwo są przygotowani do prac w zakresie analizy i projektowania konstrukcji obiektów inżynierskich oraz do prowadzenia prac przy ich realizacji, czyli budowie, utrzymaniu i modernizacji.
 • Mogą zajmować się realizacją procesów budowlanych i systemów technologicznych, zarządzaniem w budownictwie lub proekologicznym rozwiązywaniem zagadnień budowlanych.
 • Są również przygotowani do projektowania i wykonawstwa liniowych budowli inżynierskich, układów komunikacyjnych, a także projektowania budowlano-architektonicznego, wykonywania miejskich budowli inżynierskich, budowli podziemnych i infrastruktury technicznej.
Oczekiwane kompetencje kandydata Forma sprawdzenia i oceny kompetencji kandydata
Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, potwierdzone dyplomem inżyniera budownictwa, a w szczególności:

 • zna i rozumie teoretyczne modele materiałów oraz zasady modelowania i analizy konstrukcji prętowych w zakresie statyki, dynamiki i stateczności, ponadto zna i rozumie procesy geologiczne kształtujące podłoże budowlane, a także zna wybrane programy komputerowe wspomagające projektowanie, również z wykorzystaniem technologii BIM,
 • zna i rozumie zasady konstruowania, wymiarowania, wzmacniania i napraw elementów konstrukcji budowlanych: metalowych, żelbetowych, zespolonych, drewnianych i murowych, a także wybranych elementów konstrukcyjnych budownictwa ogólnego, przemysłowego oraz obiektów infrastruktury transportu drogowego i szynowego,
 • zna i rozumie zasady produkcji przemysłowej materiałów i elementów budowlanych oraz zna i rozumie ich funkcję w obiekcie budowlanym, a także podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania zarządzania jakością robót budowlanych, zasady organizacji i kierowania budową oraz wybrane programy komputerowe wspomagające planowanie i realizację robót budowlanych,
 • potrafi zdefiniować modele obliczeniowe komputerowej analizy konstrukcji, symulować różne warianty konstrukcyjne, wykonać analizę statyczną i elementy analizy dynamicznej konstrukcji prętowych statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych, a także krytycznie ocenić wyniki tych analiz,
 • potrafi odczytać rysunki architektoniczne, budowlane i geodezyjne oraz sporządzić dokumentację graficzną w środowisku wybranych programów CAD i BIM, a także sporządzić bilans energetyczny fragmentu obiektu budowlanego oraz sporządzić prosty kosztorys i harmonogram wybranych robót budowlanych,
 • jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu inżyniera budownictwa, a także jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, rozwijania umiejętności językowych oraz formułowania fachowych opinii na temat procesów technicznych i technologicznych realizowanych w budownictwie,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów na kierunku budownictwo wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów na kierunku budownictwo.

Przez średnią ocen ze studiów rozumie się ocenę wyznaczoną jako średnią ważoną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, określoną wzorem:

Dodatkowe informacje

Tytuł

magister inżynier

Stopien

Stopień II

Forma

Stacjonarne

Język

Angielski

Kierunek

Civil engineering

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

Letnia

Wydział

Wydział Budownictwa

Font Resize
Contrast