FAQ

  • Warunkiem przyjęcia na studia drugiego stopnia jest m.in. wcześniejsze ukończenie studiów. Złożenie egzaminu dyplomowego (obrona) powinno nastąpić przed upływem terminu rejestracji.
  • Osoby, które jeszcze nie otrzymały dyplomu wraz z suplementem, wgrywają do systemu zaświadczenie o ukończeniu studiów. Zaświadczenie to powinno zawierać: informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów. W takiej sytuacji prosimy również o wgranie zaświadczenia o zaliczonych zajęciach i uzyskanych ocenach końcowych lub zaświadczenia z informacją o ocenie z przebiegu studiów (jest to średnia z wszystkich ocen końcowych ważona liczbą punktów ECTS dla poszczególnych przedmiotów). Jako numer dyplomu należy wskazać 0, a jako datę wydania dyplomu – datę wydania zaświadczenia. Prosimy nie wpisywać danych dyplomu z systemu USOSweb, jeżeli dyplom nie został jeszcze odebrany.
  • Absolwenci sprzed 2005 roku, którzy nie posiadają suplementu do dyplomu, wgrywają zamiast niego skan karty przebiegu studiów, indeksu lub innego dokumentu zawierającego wykaz przedmiotów.
  • Zgłoszenia na kierunki studiów można zmieniać do końca okresu rejestracji. Prosimy o przemyślany wybór.
  • Osoby przyjęte na studia będą składać dokumenty papierowe w Biurze Obsługi Studentów po rozpoczęciu zajęć (w marcu). Będzie się to odbywało w pełni bezpiecznie, z zachowaniem rygorów sanitarnych. O szczegółach będą informować Biura Obsługi Studentów.

REJESTRACJA

Tak. W trakcie rekrutacji obowiązuje system priorytetów. Priorytet 1 to studia, na których szczególnie zależy kandydatowi. Priorytet nr 2 jest drugi pod względem ważności, priorytet nr 3 – trzeci pod względem ważności itd. Kolejność kierunków jest uwzględniana w trakcie kwalifikacji.

Uwaga: po upływie terminu rejestracji nie można wprowadzić zmian w zgłoszeniach rekrutacyjnych. Decyzja dotycząca wyboru studiów powinna być przemyślana.

W systemie rekrutacyjnym umożliwiamy wskazanie priorytetów. Studia wybiera się w kolejności od najbardziej pożądanego (najważniejszych dla kandydata – priorytet nr 1) do tych mniej preferowanych, alternatywnych. Jeżeli kandydat zostanie zakwalifikowany na dane studia, to dla studiów oznaczonych jako mniej ważnych nie będzie już uwzględniany.

W danej turze można zostać zakwalifikowanym tylko na jednym kierunku. W ramach kolejnych tur kwalifikacji można wyłącznie awansować, tzn. zostać zakwalifikowanym na studia o większym priorytecie (wskazane jako ważniejsze przez kandydata).

Tak. Zgłoszenia rekrutacyjne oraz ich priorytety można zmieniać do ostatniego dnia rejestracji wskazanego w harmonogramie.

Kandydat może w systemie wysłać maksymalnie 6 zgłoszeń rekrutacyjnych. W ramach tego wyboru możliwe jest łączenie różnych kierunków i form studiów. Możliwy jest nawet wybór dwóch form studiów (studia stacjonarne i niestacjonarne) na tym samym kierunku. Należy tylko pamiętać, że w danym naborze kandydat może zostać przyjęty wyłącznie w ramach jednego zgłoszenia rekrutacyjnego.

Nie, gdyż nie pozwala na to ustawa oraz warunki rekrutacji. Student Politechniki Śląskiej danego kierunku, poziomu i profilu studiów nie może zostać przyjęty na ten sam kierunek, poziom i profil studiów.

Kandydaci chcący rozpocząć studia na drugim kierunku studiów podlegają tym samym warunkom rekrutacji co pozostałe osoby. Nie są wymagane również żadne dodatkowe dokumenty

Nie ma takiej potrzeby. Zalecamy jednak, aby skorzystać z takiej możliwości – to nic nie kosztuje, a zawsze warto pozostawić sobie „wyjście awaryjne”.

Oczywiście. W takim przypadku kandydat otrzymuje 0 punktów za przedmiot dodatkowy. Nadal jednak można ubiegać się o przyjęcie na podstawie wyniku z przedmiotu podstawowego.

Informacja na ten temat powinna znajdować się w książeczce wojskowej, o ile kandydat ją posiada i zwrócił się do Wojskowej Komendy Uzupełnień z prośbą o uzupełnienie tych danych. Zgodnie z przepisami osoby, wobec których orzeczona została kategoria zdolności “A”, “B” lub “D” do czynnej służby wojskowej, po 14 dniach od wydania orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej są przeniesione z urzędu do rezerwy – z wyjątkiem kandydatów na żołnierzy zawodowych.

OPŁATA REKRUTACYJNA

Zdecydowanie najłatwiejszym sposobem jest płatność przez system imoje – BLIK-em, szybkim przelewem bankowym lub kartą płatniczą. Aby to zrobić wystarczy zapoznać się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, a po wyrażeniu zgody kliknąć w obrazek “płacę online – imoje”. Kolejne kroki należy wykonywać zgodnie z pojawiającymi się instrukcjami.

Można również ręcznie uzupełnić dane do przelewu na swoim koncie bankowym, dokonać wpłaty w placówce pocztowej albo w oddziale banku.

Opłatę rekrutacyjną należy wnieść w czasie trwania rejestracji. Terminowy wpływ opłaty jest warunkiem rozpatrywania zgłoszeń rekrutacyjnych kandydata.

Jeśli kandydat nie dokona opłaty w podanym terminie, nie będzie brany pod uwagę w procedurze kwalifikacji na studia.

Ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych jest wskazany w harmonogramie rekrutacji. Prosimy jednak, aby nie odkładać wpłaty na ostatni dzień. W rekrutacji liczy się data wpływu opłaty na konto Politechniki Śląskiej, dlatego wpłatę należy dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem.

Tak. Nie ma znaczenia z czyjego konta dokonywany jest przelew bankowy – pod warunkiem, że opłata trafi na indywidualny numer rachunku bankowego kandydata. Każdy kandydat ma inny numer rachunku, na który wnosi opłatę rekrutacyjną.

Bez obaw – najważniejsze, żeby zgadzał się numer rachunku kandydata i kwota opłaty. Tytuł przelewu jest stosowany tylko pomocniczo.

W ramach danego naboru (tury rekrutacyjnej) kandydat wnosi tylko jedną opłatę, niezależnie od liczby przesłanych zgłoszeń rekrutacyjnych. Dlatego zachęcamy do wybierania alternatyw.

Tak. Trzeba tylko pamiętać, że ze względu na ograniczenia techniczne systemu bankowego przelew natychmiastowy na konto Politechniki Śląskiej można wykonać wyłącznie od poniedziałku do soboty od godz. 8.00 do 20.00 (z wyłączeniem dni świątecznych). Ponadto banki mogą pobrać dodatkową opłatę za wykonanie przelewu natychmiastowego. Prosimy o zapoznanie się z taryfą opłat Twojego banku.

W zależności od terminu i formy wpłaty (przelew, przekaz pocztowy, wpłata w kasie banku itd.) księgowanie w systemie może potrwać do 3 dni roboczych. Jeśli po tym czasie opłata nadal nie jest widoczna, prosimy o kontakt mailowy przesyłając w załączeniu plik z potwierdzeniem wpłaty.

FOTOGRAFIA

Wymagana jest aktualna fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Konieczna jest tylko fotografia w postaci elektronicznej. Zdjęcie musi być kolorowe, o minimalnych wymiarach 500 x 625 pikseli (zalecamy jednak wgrywanie większych zdjęć). Rozmiar zdjęcia nie może przekroczyć 5 MB.

Zdjęcie należy wgrać przed zakończeniem rejestracji.

Profesjonalny fotograf doskonale wie jakie wymagania obowiązują przy wydawaniu dowodów osobistych i wykona właściwe zdjęcie. W dobrych zakładach fotograficznych można również poprosić o udostępnienie pliku ze zdjęciem.

Wgrywane do systemu zdjęcie zostanie wykorzystane do przygotowania legitymacji studenckiej, którą student będzie posługiwał się przez całe studia i która umożliwia korzystanie ze zniżek studenckich. Dlatego zawsze zalecamy skorzystanie z usług fotografa.

PUNKTY KWALIFIKACYJNE

Wyniki rekrutacji z poprzednich lat nie pozwalają na ocenę szans danego kandydata w roku bieżącym. Próg punktowy zależy od trudności egzaminu maturalnego, wybieranych przedmiotów, liczby kandydatów oraz ich wyników, liczby miejsc na danym kierunku itd. Czynniki te zmieniają się każdego roku, dlatego publikacja progów punktowych mogłaby wprowadzać w błąd naszych kandydatów.

Kandydaci samodzielnie wpisują wyniki maturalne w systemie rekrutacyjnym. Prosimy o uważne wpisywanie wyników zgodnie z uzyskanym świadectwem maturalnym. Pomyłka może skutkować odmową przyjęcia na studia.

Tak. Kandydat może być przyjęty na podstawie olimpiady tylko raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w roku następnym. W zależności od olimpiady oraz wybranego kierunku studiów kandydat może liczyć na przyjęcie na studia bez postępowania kwalifikacyjnego albo na punkty preferencyjne. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dla laureatów lub finalistów olimpiad.

Tak. Kandydat może być przyjęty na podstawie wyniku w Konkursie „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” tylko raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w roku następnym. W zależności od zdobytego tytułu (laureaci I, II lub III stopnia) kandydat może liczyć na wybranych kierunkach na przyjęcie na studia bez postępowania kwalifikacyjnego albo na punkty preferencyjne. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dla laureatów Konkursu.

KWALIFIKACJA NA STUDIA

Kandydaci mogą zapoznać się z wynikiem kwalifikacji na swoim koncie rekrutacyjnym.

Nie. Osoba zakwalifikowana do przyjęcia musi jeszcze złożyć komplet wymaganych dokumentów w terminie określonym w harmonogramie. Jeżeli kandydat nie dostarczy dokumentów, to otrzyma status “nieprzyjęty”.

Nie. Osoba przyjęta na studia zostaje studentem dopiero po złożeniu ślubowania.

Jeśli kandydat został zakwalifikowany na kierunek ważniejszy, to nie może przenieść się na kierunek niższego wyboru. W ramach kolejnych tur kwalifikacji kandydat może wyłącznie awansować, czyli zostać zakwalifikowany na kierunki ważniejsze. Wybór innych kierunków będzie możliwy dopiero w ramach kolejnego naboru – o ile pozostaną jeszcze wolne miejsca.

Istnieje możliwość, że w ramach kolejnych tur kwalifikacji zwolnią się miejsca i kandydat zostanie zakwalifikowany na kierunku oznaczonym jako ważniejszy. Dostarczenie dokumentów na kierunek alternatywny nie blokuje możliwości przyjęcia na kierunek wyższego wyboru. Dlatego proponujemy złożenie dokumentów, a następnie monitorowanie swojego statusu na kierunkach wyższego wyboru.

Tak, ale wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko. Jeżeli kandydat nie dostarczy dokumentów na kierunek alternatywny (na którym został zakwalifikowany), a na kierunku podstawowym nie zwolnią się miejsca, to kandydat nie zostanie przyjęty na żadnym z tych kierunków. Dlatego jeśli zostałeś zakwalifikowany na kierunek alternatywny, to proponujemy dostarczenie dokumentów na ten kierunek. Nadal będziesz miał szansę na awans na kierunek wyższego wyboru.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Tak. Kandydat może upoważnić inną osobę do dostarczenia dokumentów poprzez wypełnienie formularza pełnomocnictwa. Pełnomocnikowi należy przekazać wszystkie informacje i dokumenty potrzebne do ukończenia procesu rekrutacji.

Nie, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawo jazdy i książeczka wojskowa nie są dokumentami potwierdzającymi tożsamość. Podstawowymi dokumentami tożsamości w Polsce są dowód osobisty oraz paszport.

Tak. Suplement zawiera opis kwalifikacji uzyskanych w ramach ukończonych studiów i jest potrzebny, aby stwierdzić czy kandydat na studia drugiego stopnia spełnia kryteria. Należy pamiętać, że suplement do dyplomu jest jego częścią i jest ważny tylko z tym dyplomem.

Font Resize
Contrast