• Warunkiem przyjęcia na studia drugiego stopnia jest m.in. wcześniejsze ukończenie studiów. Złożenie egzaminu dyplomowego (obrona) powinno nastąpić przed upływem terminu rejestracji.
  • Osoby, które jeszcze nie otrzymały dyplomu wraz z suplementem, wgrywają do systemu zaświadczenie o ukończeniu studiów. Zaświadczenie to powinno zawierać: informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów. W takiej sytuacji prosimy również o wgranie zaświadczenia o zaliczonych zajęciach i uzyskanych ocenach końcowych lub zaświadczenia z informacją o ocenie z przebiegu studiów (jest to średnia z wszystkich ocen końcowych ważona liczbą punktów ECTS dla poszczególnych przedmiotów). Jako numer dyplomu należy wskazać 0, a jako datę wydania dyplomu – datę wydania zaświadczenia. Prosimy nie wpisywać danych dyplomu z systemu USOSweb, jeżeli dyplom nie został jeszcze odebrany.
  • Absolwenci sprzed 2005 roku, którzy nie posiadają suplementu do dyplomu, wgrywają zamiast niego skan karty przebiegu studiów, indeksu lub innego dokumentu zawierającego wykaz przedmiotów.
  • Zgłoszenia na kierunki studiów można zmieniać do końca okresu rejestracji. Prosimy o przemyślany wybór.

Zapraszamy do zapoznania się z filmem poświęconym rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej.

REJESTRACJA

Tak. Zgłoszenia rekrutacyjne można dodawać i wycofywać do ostatniego dnia rejestracji wskazanego w harmonogramie.

Kandydat może w systemie wysłać kilka zgłoszeń rekrutacyjnych. W ramach tego wyboru możliwe jest łączenie różnych kierunków i form studiów. Możliwy jest nawet wybór dwóch form studiów (studia stacjonarne i niestacjonarne) na tym samym kierunku. Należy tylko pamiętać, że w danej turze kandydat może zostać przyjęty wyłącznie w ramach jednego zgłoszenia rekrutacyjnego. Ponadto za każde zgłoszenie obowiązuje opłata rekrutacyjna.

Nie, gdyż nie pozwala na to ustawa oraz warunki rekrutacji. Student Politechniki Śląskiej danego kierunku, poziomu i profilu studiów nie może zostać przyjęty na ten sam kierunek, poziom i profil studiów.

Kandydaci chcący rozpocząć studia na drugim kierunku studiów podlegają tym samym warunkom rekrutacji co pozostałe osoby. Nie są wymagane również żadne dodatkowe dokumenty

Tak. Otrzymasz 0 punktów za przedmiot na tym poziomie, ale nadal możesz ubiegać się o przyjęcie na podstawie wyniku z przedmiotu dodatkowego.

Tak. W takim przypadku otrzymasz 0 punktów za przedmiot dodatkowy. Nadal jednak można ubiegać się o przyjęcie na podstawie wyniku z przedmiotu podstawowego.

W kolejnej turze mogą się zarejestrować wszyscy kandydaci – również osoby, które nie uczestniczyły jeszcze w rekrutacji. Postępowanie kwalifikacyjne w następnej turze jest przeprowadzane na nowo, tworzona jest nowa lista rankingowa kandydatów.

Nie. Są to odrębne dokumenty. Świadectwo ukończenia szkoły średniej (liceum lub technikum) potwierdza posiadanie przez absolwenta wykształcenia średniego. Dokument ten nie ma znaczenia w trakcie rekrutacji na studia.

Z kolei świadectwo dojrzałości jest dokumentem wydawanym po zdaniu egzaminu maturalnego. Świadectwo dojrzałości stanowi podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

W trakcie rekrutacji prodziekan ds. kształcenia ocenia kompetencje kandydata do podjęcia studiów drugiego stopnia na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem. Jeżeli kandydat spełnia wymagania rekrutacyjne, to będzie mógł zostać przyjęty na wybrany kierunek studiów. Ukończenie innego kierunku studiów nie jest przeszkodą, jeśli kandydat posiada wymagane kompetencje potwierdzone dyplomem i suplementem.

OPŁATA REKRUTACYJNA

Opłatę rekrutacyjną należy wnieść w czasie trwania rejestracji. Terminowy wpływ opłaty jest warunkiem rozpatrywania zgłoszenia kandydata.

Prosimy nie odkładać wpłaty na ostatni dzień. W rekrutacji liczy się data wpływu opłaty na konto Politechniki Śląskiej, dlatego wpłatę należy dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem.

Jeśli kandydat nie dokona opłaty w terminie podanym w harmonogramie, to nie będzie brany pod uwagę w kwalifikacji na studia.

Tak. Nie ma znaczenia z czyjego konta dokonywany jest przelew bankowy – pod warunkiem, że opłata trafi na indywidualny rachunek kandydata. Każdy kandydat ma inny numer rachunku, na który wnosi opłatę rekrutacyjną.

Bez obaw – najważniejsze, żeby zgadzał się numer rachunku kandydata i kwota opłaty. Tytuł przelewu jest stosowany tylko pomocniczo.

Tytuł przelewu jest stosowany tylko pomocniczo. Można tam wpisać rekrutację, w ramach którego przesłano zgłoszenie rekrutacyjne (np. “nabór letni 2024”). Najważniejsze, aby zgadzała się kwota opłaty rekrutacyjnej, a przelew był wykonany na indywidualny rachunek kandydata wskazany w systemie IRK. Każdy kandydat ma inny numer rachunku, na który wnosi opłatę rekrutacyjną.

Opłata wniesiona w ten sposób będzie widoczna na koncie kandydata w ciągu kilku minut. Jest to najszybszy sposób wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Tak. Trzeba tylko pamiętać, że ze względu na ograniczenia techniczne systemu bankowego przelew natychmiastowy na konto Politechniki Śląskiej można wykonać wyłącznie od poniedziałku do soboty od godz. 8.00 do 20.00 (z wyłączeniem dni świątecznych). Ponadto banki mogą pobrać dodatkową opłatę za wykonanie przelewu natychmiastowego. Prosimy o zapoznanie się z taryfą opłat Twojego banku.

Jeśli zależy Ci na szybkiej wpłacie, to sugerujemy skorzystanie z płatności imoje.

W zależności od terminu (dzień roboczy lub dzień wolny) oraz pory płatności (godziny poranne, popołudniowe lub wieczorne) księgowanie przelewu w systemie może potrwać do 3 dni roboczych. Jeśli po tym czasie opłata nadal nie jest widoczna, prosimy o przesłanie wiadomości w systemie IRK. Do wiadomości należy dołączyć wygenerowane z konta bankowego potwierdzenie wpłaty.

FOTOGRAFIA

Wymagana jest aktualna fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Konieczna jest tylko fotografia w postaci elektronicznej. Zdjęcie musi być kolorowe, o minimalnych wymiarach 500 x 625 pikseli (zalecamy jednak wgrywanie większych zdjęć). Rozmiar zdjęcia nie może przekroczyć 5 MB.

Zdjęcia w postaci papierowej nie są przyjmowane.

Zdjęcie powinno zostać wgrane przed zakończeniem rejestracji. W przypadku wgrania zdjęcia po tym terminie nie możemy zagwarantować, że zostanie ono sprawdzone przed terminem kwalifikacji.

Profesjonalny fotograf doskonale wie, jakie wymagania obowiązują przy wydawaniu dowodów osobistych i wykona właściwe zdjęcie. W dobrych zakładach fotograficznych można również poprosić o udostępnienie pliku ze zdjęciem na nośniku danych lub o przesłanie pliku mailowo.

Wgrywane do systemu zdjęcie zostanie wykorzystane do druku legitymacji studenckiej, którą student będzie posługiwał się przez całe studia. Legitymacja nie tylko umożliwia korzystanie ze zniżek studenckich, ale również potwierdza status studenta na zaliczeniach i egzaminach. Dlatego zawsze zalecamy skorzystanie z usług fotografa, aby zdjęcie na legitymacji było dobrej jakości.

Prosimy nie skanować zdjęć w postaci papierowej, nawet jeżeli zdjęcie zostało wykorzystane na potrzeby dowodu osobistego. Zwykłe, domowe skanery nie pozwalają na uzyskanie skanów odpowiedniej jakości.

PUNKTY KWALIFIKACYJNE

Wyniki rekrutacji z poprzednich lat nie pozwalają na ocenę szans danego kandydata w roku bieżącym. Próg punktowy zależy od trudności egzaminu maturalnego, wybieranych przedmiotów, liczby kandydatów oraz ich wyników, liczby miejsc na danym kierunku itd. Czynniki te zmieniają się każdego roku, dlatego publikacja progów punktowych mogłaby wprowadzać w błąd naszych kandydatów.

Na naszej stronie internetowej można natomiast znaleźć informację o minimalnym wyniku punktowym wymaganym do zakwalifikowania na danym kierunku studiów. Osoby z niższym wynikiem nie będą kwalifikowane, nawet jeśli na kierunku są jeszcze wolne miejsca. Informację o minimalnym wyniku znajdziesz na podstronie kierunku studiów.

Jest to liczba punktów, poniżej której kandydat nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym, nawet jeśli na kierunku są wolne miejsca. Osoba, która nie uzyskała minimalnej liczby punktów, nie może zostać zakwalifikowana ani umieszczona na liście rezerwowej.

Kandydat, który nie uzyskał minimalnej liczby punktów na danym kierunku, może zostać wyłącznie nieprzyjęty.

Tak, kandydaci samodzielnie wpisują wyniki maturalne w systemie rekrutacyjnym. Prosimy o uważne wpisywanie wyników zgodnie z uzyskanym świadectwem maturalnym. Pomyłka może skutkować odmową przyjęcia na studia.

Tak. Laureaci oraz finaliści olimpiad otrzymują maksymalną liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym. Kandydat może być przyjęty na podstawie olimpiady tylko raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w okresie czterech następnych lat. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dla laureatów lub finalistów olimpiad.

Tak. Kandydat może być przyjęty na podstawie wyniku w Konkursie „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” tylko raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w okresie czterech następnych lat. W zależności od zdobytego tytułu (laureaci I, II lub III stopnia) kandydat może liczyć na wybranych kierunkach na przyjęcie na studia bez postępowania kwalifikacyjnego (z maksymalną liczbą punktów) albo na punkty dodatkowe. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dla laureatów Konkursu.

KWALIFIKACJA NA STUDIA

Kandydaci mogą zapoznać się z wynikiem kwalifikacji na swoim koncie w systemie IRK.

Nie. Osoba zakwalifikowana do przyjęcia musi jeszcze złożyć komplet wymaganych dokumentów w terminie określonym w harmonogramie. Jeśli kandydat nie dostarczy dokumentów w postaci papierowej, to otrzyma status “nieprzyjęty”.

Nie. Osoba przyjęta na studia zostaje studentem dopiero po złożeniu ślubowania po rozpoczęciu semestru.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Tak. Kandydat może upoważnić inną osobę do dostarczenia dokumentów poprzez wypełnienie formularza pełnomocnictwa. Pełnomocnikowi należy przekazać wszystkie dokumenty i informacje potrzebne do ukończenia procesu rekrutacji.

Nie, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawo jazdy i książeczka wojskowa nie są dokumentami potwierdzającymi tożsamość. Podstawowymi dokumentami tożsamości w Polsce są dowód osobisty oraz paszport.

Tak. Suplement zawiera opis kwalifikacji uzyskanych w ramach ukończonych studiów i jest potrzebny, aby stwierdzić czy kandydat na studia drugiego stopnia spełnia kryteria. Należy pamiętać, że suplement do dyplomu jest jego częścią i jest ważny tylko z tym dyplomem.

Można wydrukować i złożyć czarno-biały kwestionariusz osobowy. Zdjęcie wgrywane do systemu IRK musi być jednak kolorowe.

Tak, ale wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko. Jeżeli kandydat nie dostarczy dokumentów na kierunek, na którym został zakwalifikowany, a na innym kierunku nie zwolnią się miejsca, to kandydat nie zostanie przyjęty na żadnym z tych kierunków. Dlatego jeśli zostałeś zakwalifikowany na któryś z kierunków, to proponujemy dostarczenie dokumentów na ten kierunek.

Informacja na ten temat powinna znajdować się:

  • w książeczce wojskowej, o ile kandydat ją posiada i zwrócił się do Wojskowej Komendy Uzupełnień/Wojskowego Centrum Rekrutacji z prośbą o uzupełnienie tych danych,
  • zaświadczeniu o stawieniu się na kwalifikację wojskową oraz o przyznanej kategorii i stosunku do służby wojskowej.

Osoby, wobec których orzeczona została kategoria zdolności “A” lub “D” do czynnej służby wojskowej, po 14 dniach od kwalifikacji zostają przeniesione do rezerwy pasywnej – z wyjątkiem kandydatów na żołnierzy zawodowych. W razie wątpliwości sugerujemy skontaktować się z właściwym Wojskowym Centrum Rekrutacji, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Font Resize
Contrast