FAQ

REJESTRACJA

Tak. Kierunki studiów oraz ich kolejność można zmieniać do ostatniego dnia rejestracji.

Kandydat może w systemie wybrać kierunek podstawowy oraz maksymalnie trzy kierunki alternatywne. W ramach tego wyboru możliwe jest łączenie różnych kierunków i form studiów. Możliwy jest nawet wybór dwóch form studiów (studia stacjonarne i niestacjonarne) na tym samym kierunku. Należy tylko pamiętać, że w danym naborze kandydat może zostać przyjęty wyłącznie na jeden kierunek i formę studiów.

Nie, gdyż nie pozwala na to ustawa oraz warunki rekrutacji. Student Politechniki Śląskiej danego wydziału, kierunku, poziomu i profilu kształcenia nie może zostać przyjęty na studia na tym samym wydziale, kierunku, poziomie i profilu kształcenia.

Kandydaci chcący rozpocząć studia na drugim kierunku studiów podlegają tym samym warunkom rekrutacji co pozostałe osoby. Nie są wymagane również żadne dodatkowe dokumenty

Tak. Kierunek podstawowy jest kierunkiem najważniejszym, na którym szczególnie zależy kandydatowi. Kierunek alternatywny nr 1 jest drugi pod względem ważności, kierunek alternatywny nr 2 – trzeci pod względem ważności itd. Kolejność kierunków jest uwzględniana w trakcie kwalifikacji.

Uwaga: wybrana przez kandydata ważność kierunków jest wiążąca – zarówno dla Uczelni, jak i dla samego kandydata. Po upływie terminu rejestracji nie można zmienić wybranych kierunków. Dlatego decyzja dotycząca wyboru kierunków powinna być przemyślana.

Nie ma takiej potrzeby. Zalecamy jednak, aby skorzystać z takiej możliwości – to nic nie kosztuje, a zawsze warto pozostawić sobie „wyjście awaryjne”.

W systemie rekrutacyjnym umożliwiamy wybór kierunku podstawowego oraz kierunków alternatywnych. Kierunki wybiera się w kolejności od najbardziej pożądanego (najważniejszego dla kandydata) do tych mniej preferowanych, alternatywnych. Jeżeli kandydat zostanie zakwalifikowany na dany kierunek, to dla kierunków oznaczonych jako mniej ważnych (niższe alternatywy) nie będzie już uwzględniany.

OPŁATA REKRUTACYJNA

Każdy kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną na swój indywidualny numer rachunku bankowego, wskazany w systemie SOREK.

Opłata rekrutacyjna powinna być dokonana w czasie trwania rejestracji, najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji. Terminowy wpływ opłaty jest warunkiem rozpatrywania kandydatury zarejestrowanej osoby.

Jeśli kandydat nie dokona opłaty w podanym terminie nie będzie brany pod uwagę w procedurze kwalifikacji na studia.

Ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych jest wskazany w harmonogramie rekrutacji. Prosimy jednak, aby nie odkładać wpłaty na ostatni dzień. W rekrutacji liczy się data wpływu opłaty na konto Politechniki Śląskiej, dlatego wpłatę należy dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem – zwłaszcza w przypadku wpłat na poczcie, w kasie sklepowej itd.

Tak. Nie ma znaczenia z czyjego konta dokonywany jest przelew bankowy – pod warunkiem, że opłata trafi na indywidualny numer rachunku bankowego kandydata. Każdy kandydat ma inny numer rachunku, na który wnosi opłatę rekrutacyjną.

Bez obaw – najważniejsze, żeby zgadzał się numer rachunku kandydata i kwota opłaty. Tytuł przelewu ma tylko charakter pomocniczy.

W ramach danej rekrutacji (rekrutacja letnia lub zimowa) kandydat wnosi tylko jedną opłatę, niezależnie od liczby wybranych kierunków alternatywnych. Dlatego zachęcamy do wybierania alternatyw.

Tak. Trzeba tylko pamiętać, że przelew natychmiastowy na konto Politechniki Śląskiej można wykonać ze względu na ograniczenia techniczne wyłącznie od poniedziałku do soboty od godz. 8.00 do 20.00. Ponadto niektóre banki mogą pobrać dodatkową opłatę za wykonanie przelewu natychmiastowego. Prosimy o zapoznanie się z taryfą opłat Twojego banku.

W zależności od terminu i formy wpłaty (przelew, przekaz pocztowy, wpłata w sklepie itd.) księgowanie w systemie może potrwać do 3 dni roboczych. Jeżeli po tym czasie opłata nadal nie jest widoczna, prosimy o kontakt z wydziałową komisją rekrutacyjną przesyłając plik z potwierdzeniem wpłaty.

Kandydaci, którzy wnieśli opłatę, ale nie zostali przyjęci na kierunek podstawowy, nie muszą ponownie wnosić opłaty rekrutacyjnej w następnym naborze. W takiej sytuacji informacje o Twojej opłacie zostaną automatycznie przeniesione do kolejnego naboru.

FOTOGRAFIA

Wymagana jest aktualna fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Konieczna jest tylko fotografia w postaci elektronicznej. Zdjęcie musi być kolorowe, o minimalnym rozmiarze 236 x 295 pikseli. Zalecany format to JPEG.

Zdjęcie w postaci elektronicznej wgrywają wyłącznie osoby zakwalifikowane na studia po ogłoszeniu wyników kwalifikacji. Zdjęcie należy wgrać niezwłocznie – tak aby możliwe było złożenie teczki kandydata przed upływem terminu na złożenie dokumentów.

Profesjonalny fotograf doskonale wie jakie wymagania obowiązują przy wydawaniu dowodów osobistych i wykona właściwe zdjęcie. Ponadto wgrywane do systemu zdjęcie zostanie wykorzystane do przygotowania elektronicznej legitymacji studenckiej, którą student będzie posługiwał się przez całe studia. Dlatego zalecamy zawsze skorzystanie z usług fotografa.

PUNKTY KWALIFIKACYJNE

Kandydaci samodzielnie wpisują wyniki maturalne w systemie SORek. Prosimy o uważne wpisywanie wyników zgodnie z uzyskanym świadectwem maturalnym.

Kandydat może być przyjęty na podstawie olimpiady tylko raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w roku następnym. W zależności od olimpiady oraz wybranego kierunku studiów kandydat może liczyć na przyjęcie na studia bez postępowania kwalifikacyjnego albo ma punkty preferencyjne.  Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dla laureatów lub finalistów olimpiad stopnia centralnego.

Wyniki rekrutacji z poprzednich lat nie pozwalają na ocenę szans danego kandydata w roku bieżącym. Próg punktowy zależy od trudności matur, wybieranych przedmiotów maturalnych, liczby kandydatów oraz ich wyników, liczby miejsc na danym kierunku itd. Czynniki te zmieniają się każdego roku, dlatego publikacja progów punktowych mogłaby wprowadzać w błąd.

Kandydat może być przyjęty na podstawie wyniku w Konkursie „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” tylko raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w roku następnym. W zależności od zdobytego tytułu (laureaci I, II lub III stopnia) kandydat może liczyć na wybranych kierunkach na przyjęcie na studia bez postępowania kwalifikacyjnego albo na punkty preferencyjne. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dla laureatów Konkursu.

KWALIFIKACJA NA STUDIA

Kandydaci otrzymują informację o zakwalifikowaniu na studia na swoje indywidualne konto rejestracyjne.

Nie. Osoba zakwalifikowana do przyjęcia musi jeszcze złożyć komplet wymaganych dokumentów w terminie określonym w harmonogramie. Po złożeniu dokumentów kandydat otrzyma pocztą decyzję o przyjęciu na studia.

Nie. Osoba przyjęta na studia zostaje studentem dopiero po immatrykulacji oraz po złożeniu ślubowania.

Nie ma takiej możliwości. Wybrana ważność kierunków jest wiążąca zarówno dla Uczelni, jak i dla samego kandydata. Jeżeli kandydat został zakwalifikowany na kierunek ważniejszy, to nie może przenieść się na kierunek niższego wyboru. W ramach kolejnych list rankingowych kandydat może wyłącznie awansować, czyli zostać zakwalifikowany na kierunki ważniejsze. Wybór innych kierunków będzie możliwy w ramach kolejnego naboru.

Istnieje możliwość, że w ramach kolejnych list rankingowych zwolnią się miejsca i kandydat zostanie zakwalifikowany na kierunku oznaczonym jako ważniejszy. Dostarczenie dokumentów na kierunek alternatywny nie blokuje możliwości przyjęcia na kierunek wyższego wyboru. Dlatego proponujemy przyniesienie dokumentów do wydziałowej komisji rekrutacyjnej, a następnie monitorowanie swojego statusu na kierunkach wyższego wyboru.

Tak, ale wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko.Jeżeli kandydat nie dostarczy dokumentów na kierunek alternatywny (na którym został zakwalifikowany), a na kierunku podstawowym nie zwolnią się miejsca, to kandydat nie zostanie przyjęty na żadnym z tych kierunków. Dlatego jeśli zostałeś przyjęty na kierunek alternatywny, to proponujemy dostarczenie dokumentów na ten kierunek. Nadal będziesz miał szansę na awans na kierunek wyższego wyboru.

Wszyscy kandydaci mogą na bieżąco weryfikować swój status w systemie rekrutacyjnym. Można tam również sprawdzić swoje miejsce wśród osób oczekujących na kwalifikację.

W tym celu skontaktuj się z wydziałową komisją rekrutacyjną kierunku podstawowego,na który chcesz przenieść dokumenty.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Ze względu na krótki termin składania dokumentów określony w harmonogramie rekrutacji nie zalecamy takiej formy dostarczenia dokumentów. Należy pamiętać, że w procesie rekrutacji liczy się data wpływu, dlatego lepszym rozwiązaniem będzie dostarczenie dokumentów osobiście lub przez pełnomocnika.

Tak. Kandydat może upoważnić inną osobę do dostarczenia dokumentów poprzez wypełnienie formularza pełnomocnictwa. Pełnomocnikowi należy przekazać wszystkie informacje i dokumenty potrzebne do ukończenia procesu rekrutacji.

Można wcześniej uzyskać potwierdzoną kopię dokumentu w dowolnym dziekanacie Politechniki Śląskiej albo u notariusza. Potem wystarczy taką potwierdzoną kopię przekazać pełnomocnikowi, który dokończy proces rekrutacji.

Nie, gdyż zgodnie z przepisami prawo jazdy i książeczka wojskowa nie są dokumentami potwierdzającymi tożsamość. Podstawowymi dokumentami tożsamości w Polsce są dowód osobisty oraz paszport.

Tak. Suplement zawiera opis kwalifikacji uzyskanych w ramach ukończonych studiów i jest potrzebny, aby stwierdzić czy kandydat na studia II stopnia spełnia kryteria kwalifikacji. Należy pamiętać, że suplement do dyplomu jest jego częścią i jest ważny tylko z tym dyplomem.

Font Resize
Contrast