Wymagane dokumenty

WAŻNE:

W trakcie rekrutacji kandydaci wysyłają elektroniczną teczkę z dokumentami do komisji rekrutacyjnej. Po kliknięciu “Wyślij teczkę do komisji” (etap 9) wszystkie dokumenty kandydata są przesyłane do weryfikacji. W razie potrzeby komisja będzie kontaktować się mailowo.

Składanie dokumentów papierowych będzie miało miejsce dopiero podczas odbioru legitymacji studenckiej (przewidywany termin: początek października) w Biurze Obsługi Studentów. Będzie się to odbywało w pełni bezpiecznie, z zachowaniem rygorów sanitarnych. O szczegółach poinformujemy Państwa, gdy legitymacje będą gotowe do odebrania.

 1. Ankieta osobowa (dostępna w Systemie Obsługi Rekrutacji po ogłoszeniu wyników kwalifikacji – patrz harmonogram),
 2. Aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w postaci elektronicznej),
 3. Poświadczona przez uczelnię kopia świadectwa dojrzałości – świadectwo jest kopiowane w trakcie składania dokumentów,
 4. Oryginał dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady, lub tytułu laureata konkursu, uprawniających do preferencyjnych warunków w postępowaniu kwalifikacyjnym – w przypadku kandydatów korzystających z tego uprawnienia na podstawie właściwych uchwał Senatu,
 5. Pełnomocnictwo – w przypadku gdy kandydat nie składa dokumentów osobiście,
 6. Zgoda przedstawiciela ustawowego – w przypadku kandydatów niepełnoletnich (oświadczenie powinno być podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego z użyciem profilu zaufanego ePUAP albo podpisu cyfrowego oraz przesłane przed przystąpieniem do rekrutacji).

 

W trakcie składania dokumentów w postaci papierowej kandydat przedstawia oryginały lub odpisy dokumentów w celu ich poświadczenia przez pracowników Politechniki Śląskiej.

Świadectwa i dyplomy wydane za granicą powinny być zalegalizowane lub opatrzone apostille. Dokumenty wydane w języku innym niż język polski lub język angielski kandydat składa wraz z dokonanym przez tłumacza przysięgłego tłumaczeniem na język polski lub język angielski.

UWAGA: Należy pamiętać o poprawnym wypełnieniu wszystkich danych w Systemie Obsługi Rekrutacji. Pomyłka może skutkować odmową przyjęcia na studia lub problemami w trakcie studiów. Szczególną uwagę należy zwrócić na drobne błędy (tzw. literówki). W trakcie składania dokumentów kandydat ma obowiązek przedstawić dowód osobisty lub paszport w celu potwierdzenia tożsamości oraz weryfikacji danych zawartych w ankiecie osobowej.

Fotografia kandydata

Zdjęcie powinno być zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. W szczególności upewnij się, że fotografia:

 • jest aktualna,
 • jest kolorowa, wykonana na jednolitym jasnym tle i z równomiernym oświetleniem,
 • ma dobrą ostrość oraz odwzorowuje naturalny kolor skóry,
 • obejmuje wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków – tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii,
 • pokazuje wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), z widocznymi brwiami,
 • przedstawia Cię w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącego na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Jeżeli stan zdrowia kandydata nie pozwala na spełnienie powyższych wymogów, fotografia może przedstawiać kandydata z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

Na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dostępne są praktyczne wskazówki jak powinno wyglądać zdjęcie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, wraz z przykładami prawidłowych i nieprawidłowych zdjęć.

UWAGA: Przesłanie przez kandydata nieprawidłowego zdjęcia spowoduje, że legitymacja studencka nie zostanie wydana.

Przesyłanie zdjęcia w postaci elektronicznej

Jedyną dopuszczalną formą dostarczenia zdjęcia w postaci elektronicznej jest wgranie pliku do Systemu Obsługi Rekrutacji. Zdjęcia na nośnikach elektronicznych nie będą przyjmowane. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia mają możliwość wypełnienia ankiety osobowej i wgrania zdjęcia w postaci elektronicznej.

Maksymalny rozmiar zdjęcia to 2 MB. Akceptowane formaty plików to: JPEG (jpg), TIFF (tif), BITMAP (bmp), PNG (png), GIF (gif), jednak zalecany format to JPEG. Minimalne wymiary zdjęcia to 236 x 295 pikseli. Zdjęcia o rozmiarze większym niż 236 x 295 pikseli zostaną automatycznie zmniejszone i przycięte do formatu 4:5 (symetrycznie z każdej strony). Automatyczne przycinanie nie zawsze daje oczekiwane efekty, dlatego zalecamy ręczne wykadrowanie zdjęcia. Instrukcję kadrowania znajdziesz tutaj.

Zdjęcie wstawione do systemu musi być kolorowe. Wydrukowana ankieta osobowa może być jednak czarno-biała.

Czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia występujące na studiach

Kandydat jest obowiązany do zapoznania się z występującymi na poszczególnych kierunkach studiów czynnikami szkodliwymi, uciążliwymi lub niebezpiecznymi dla zdrowia. Uczelnia nie wymaga od kandydatów wykonywania badań lekarskich, jednak w razie wątpliwości zalecamy konsultację z lekarzem możliwości podjęcia studiów na określonym kierunku. Ponadto wszyscy studenci Politechniki Śląskiej są kierowani po rozpoczęciu studiów na badania profilaktyczne w Przychodni Akademickiej.

Pełnomocnictwo

Jeżeli nie możesz osobiście wziąć udziału w rekrutacji zgodnie z harmonogramem, to możesz upoważnić inną osobę do dokończenia procesu rekrutacji w Twoim imieniu. Pełnomocnictwo nie musi być potwierdzone notarialnie.

 1. Pobierz i wypełnij (na komputerze albo odręcznie) formularz pełnomocnictwa. Dołącz wypełniony formularz do dokumentów składanych w rekrutacji.
 2. Pełnomocnik musi znać wszystkie Twoje dane osobowe i informacje dotyczące Twojej edukacji. Musi także mieć dostęp do skrzynki e-mail wskazanej przez Ciebie w Systemie Obsługi Rekrutacji. Szczegółowe dane będzie trzeba wpisać w ankiecie osobowej dostępnej po ogłoszeniu wyników kwalifikacji.
 3. Przygotuj wszystkie wymagane dokumenty.
  UWAGA: Przygotuj zdjęcie w postaci elektronicznej (w pliku). Będzie ono potrzebne pełnomocnikowi podczas wypełniania ankiety osobowej.
 4. Upewnij się, że pełnomocnik zna harmonogram i w odpowiednim terminie dokończy za Ciebie rekrutację.

Kandydaci niepełnoletni

Kandydaci niepełnoletni uczestniczą w rekrutacji na podstawie zgody przedstawiciela ustawowego – rodzica lub opiekuna prawnego. Niewyrażenie zgody jest równoznaczne z nieprzystąpieniem do rekrutacji (dokumenty kandydata nie są wtedy rozpatrywane). Oświadczenie powinno być podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego z użyciem profilu zaufanego ePUAP albo podpisu cyfrowego, a następnie przesłane przed przystąpieniem do rekrutacji.

Przedstawiciel ustawowy podejmuje w imieniu niepełnoletniego dziecka/podopiecznego wszelkie decyzje dotyczące udziału w rekrutacji oraz podjęcia studiów – do dnia ukończenia przez kandydata lub studenta 18. roku życia. Przedstawiciel ustawowy jest osobą, która może złożyć odwołanie od decyzji administracyjnej w imieniu swojego dziecka/podopiecznego (nie może tego zrobić niepełnoletni kandydat). Jest również odpowiedzialny za wszelkie zobowiązania (w szczególności zobowiązania finansowe) wynikające z odbywania studiów przez swojego niepełnoletniego dziecka/podopiecznego – np. ponosi koszty zamieszkania w domu studenckim, koszty studiów niestacjonarnych itd.

Począwszy od dnia ukończenia 18. roku życia kandydat lub student może samodzielnie decydować o swoim udziale w rekrutacji oraz odbywanych studiach.

 1. Ankieta osobowa (dostępna w Systemie Obsługi Rekrutacji po ogłoszeniu wyników kwalifikacji – patrz harmonogram),
 2. Aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w postaci elektronicznej),
 3. Poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów, wraz z kopią suplementu do dyplomu – dokumenty są kopiowane w trakcie składania dokumentów,
 4. Pełnomocnictwo – w przypadku gdy kandydat nie składa dokumentów osobiście.

 

W trakcie składania dokumentów w postaci papierowej kandydat przedstawia oryginały lub odpisy dokumentów w celu ich poświadczenia przez pracowników Politechniki Śląskiej.

Świadectwa i dyplomy wydane za granicą powinny być zalegalizowane lub opatrzone apostille. Dokumenty wydane w języku innym niż język polski lub język angielski kandydat składa wraz z dokonanym przez tłumacza przysięgłego tłumaczeniem na język polski lub język angielski.

UWAGA: Należy pamiętać o poprawnym wypełnieniu wszystkich danych w Systemie Obsługi Rekrutacji. Pomyłka może skutkować odmową przyjęcia na studia lub problemami w trakcie studiów. Szczególną uwagę należy zwrócić na drobne błędy (tzw. literówki). W trakcie składania dokumentów kandydat ma obowiązek przedstawić dowód osobisty lub paszport w celu potwierdzenia tożsamości oraz weryfikacji danych zawartych w ankiecie osobowej.

Fotografia kandydata

Zdjęcie powinno być zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. W szczególności upewnij się, że fotografia:

 • jest aktualna,
 • jest kolorowa, wykonana na jednolitym jasnym tle i z równomiernym oświetleniem,
 • ma dobrą ostrość oraz odwzorowuje naturalny kolor skóry,
 • obejmuje wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków – tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii,
 • pokazuje wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), z widocznymi brwiami,
 • przedstawia Cię w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącego na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Jeżeli stan zdrowia kandydata nie pozwala na spełnienie powyższych wymogów, fotografia może przedstawiać kandydata z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

Na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dostępne są praktyczne wskazówki jak powinno wyglądać zdjęcie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, wraz z przykładami prawidłowych i nieprawidłowych zdjęć.

UWAGA: Przesłanie przez kandydata nieprawidłowego zdjęcia spowoduje, że legitymacja studencka nie zostanie wydana.

Przesyłanie zdjęcia w postaci elektronicznej

Jedyną dopuszczalną formą dostarczenia zdjęcia w postaci elektronicznej jest wgranie pliku do Systemu Obsługi Rekrutacji. Zdjęcia na nośnikach elektronicznych nie będą przyjmowane. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia mają możliwość wypełnienia ankiety osobowej i wgrania zdjęcia w postaci elektronicznej.

Maksymalny rozmiar zdjęcia to 2 MB. Akceptowane formaty plików to: JPEG (jpg), TIFF (tif), BITMAP (bmp), PNG (png), GIF (gif), jednak zalecany format to JPEG. Minimalne wymiary zdjęcia to 236 x 295 pikseli. Zdjęcia o rozmiarze większym niż 236 x 295 pikseli zostaną automatycznie zmniejszone i przycięte do formatu 4:5 (symetrycznie z każdej strony). Automatyczne przycinanie nie zawsze daje oczekiwane efekty, dlatego zalecamy ręczne wykadrowanie zdjęcia. Instrukcję kadrowania znajdziesz tutaj.

Zdjęcie wstawione do systemu musi być kolorowe. Wydrukowana ankieta osobowa może być jednak czarno-biała.

Czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia występujące na studiach

Kandydat jest obowiązany do zapoznania się z występującymi na poszczególnych kierunkach studiów czynnikami szkodliwymi, uciążliwymi lub niebezpiecznymi dla zdrowia. Uczelnia nie wymaga od kandydatów wykonywania badań lekarskich, jednak w razie wątpliwości zalecamy konsultację z lekarzem możliwości podjęcia studiów na określonym kierunku. Ponadto wszyscy studenci Politechniki Śląskiej są kierowani po rozpoczęciu studiów na badania profilaktyczne w Przychodni Akademickiej.

Pełnomocnictwo

Jeżeli nie możesz osobiście wziąć udziału w rekrutacji zgodnie z harmonogramem, to możesz upoważnić inną osobę do dokończenia procesu rekrutacji w Twoim imieniu. Pełnomocnictwo nie musi być potwierdzone notarialnie.

 1. Pobierz i wypełnij (na komputerze albo odręcznie) formularz pełnomocnictwa. Dołącz wypełniony formularz do dokumentów składanych w rekrutacji.
 2. Pełnomocnik musi znać wszystkie Twoje dane osobowe i informacje dotyczące Twojej edukacji. Musi także mieć dostęp do skrzynki e-mail wskazanej przez Ciebie w Systemie Obsługi Rekrutacji. Szczegółowe dane będzie trzeba wpisać w ankiecie osobowej dostępnej po ogłoszeniu wyników kwalifikacji.
 3. Przygotuj wszystkie wymagane dokumenty.
  UWAGA: Przygotuj zdjęcie w postaci elektronicznej (w pliku). Będzie ono potrzebne pełnomocnikowi podczas wypełniania ankiety osobowej.
 4. Upewnij się, że pełnomocnik zna harmonogram i w odpowiednim terminie dokończy za Ciebie rekrutację.
 1. Ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata, imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało, płeć, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, obywatelstwo, a w przypadku cudzoziemców również nazwę państwa urodzenia i informacje o posiadaniu Karty Polaka (ankieta wypełniana w systemie rekrutacyjnym).
 2. Aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 3. Kopia dyplomu ukończenia studiów mgr z suplementem.
 4. Dokumenty potwierdzające znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (opcjonalnie)*.
 5. Wstępna koncepcja rozprawy doktorskiej, zgodnie ze wzorem.
 6. List motywacyjny przedstawiający motywację kandydata do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej, w tym w zakresie przewidywanego obszaru tematycznego rozprawy doktorskiej kandydata.
 7. Oświadczenie wybranego przez kandydata promotora o podjęciu się opieki naukowej nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej, zgodnie ze wzorem.
 8. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe kandydata – publikacje naukowe, wygłoszenie referatu naukowego na konferencji naukowej, udział w projektach badawczych, działalność w kołach i organizacjach naukowych, uzyskane patenty i dokonane zgłoszenia patentowe, uzyskane nagrody i wyróżnienia, uzyskane stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
 9. Oświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia, w ramach którego występują czynniki szkodliwe, zgodnie ze wzorem.
 10. Oświadczenie o statusie kandydata w innej szkole doktorskiej, zgodnie ze wzorem.

Wszystkie wymienione dokumenty (oprócz ankiety osobowej) muszą zostać złożone w sekretariacie Szkoły Doktorów, w terminie określonym w harmonogramie. Kandydaci z zagranicy składają dokumenty w postaci papierowej po przyjęciu do Szkoły.

*Jeżeli przedstawiony dyplom ukończenia studiów nie potwierdza znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, kandydat może przedstawić dodatkowo:

 • kopię innego dyplomu ukończenia studiów potwierdzającego znajomość języka angielskiego na tym poziomie albo
 • kopię certyfikatu poświadczającego znajomość języka angielskiego na tym poziomie.

W przypadku braku tych dokumentów znajomość języka angielskiego będzie oceniona w drodze rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej w tym języku.

Poświadczenia dokumentów dokonuje centralna komisja rekrutacyjna na podstawie przedstawionego do wglądu oryginału lub odpisu.

Fotografia kandydata

Fotografia powinna być aktualna i zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych: kolorowa, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia przez kandydata dokumentów.

Na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dostępne są praktyczne wskazówki jak powinno wyglądać zdjęcie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, wraz z przykładami prawidłowych i nieprawidłowych zdjęć.

UWAGA: Przesłanie przez kandydata nieprawidłowego zdjęcia może skutkować odrzuceniem jego dokumentów przez komisję rekrutacyjną lub brakiem możliwości wydruku legitymacji doktoranckiej.

Przesyłanie zdjęcia w postaci elektronicznej

Jedyną dopuszczalną formą dostarczenia zdjęcia w postaci elektronicznej jest wgranie go (upload) do Systemu Obsługi Rekrutacji. Zdjęcia na nośnikach elektronicznych nie będą przyjmowane. Wszyscy kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia w kolejnych etapach rekrutacji (etap 8.) będą mieli możliwość wgrania zdjęcia w postaci elektronicznej.

Akceptowane formaty plików zdjęć: JPEG (jpg), TIFF (tif), BITMAP (bmp), PNG (png), GIF (gif), jednak zalecany format to JPEG. Minimalny rozmiar zdjęcia to 236 x 295 pikseli. Zdjęcia o rozmiarze większym niż 236 x 295 pikseli zostaną automatycznie przeskalowane i przycięte do formatu 4:5 (symetrycznie z każdej ze stron, których przycięcie będzie wymagane). Automatyczne przycinanie nie zawsze daje pożądane efekty, dlatego zalecamy ręczne wykadrowanie zdjęcia. Instrukcję kadrowania znajdziesz tutaj.

Zdjęcie wstawione do systemu musi być kolorowe, ale sam wydruk kwestionariusza osobowego może być czarno-biały.

Oświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia, w ramach którego występują czynniki szkodliwe

Kandydat jest obowiązany dostarczyć oświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia, w ramach którego występują czynniki szkodliwe. Prosimy o zapoznanie się z wykazem czynników szkodliwych.

Kandydat powinien skorzystać z wzoru oświadczenia, które po wypełnieniu i podpisaniu należy złożyć wraz z pozostałymi dokumentami.

Studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie
 1. Ankieta osobowa (dostępna w Systemie Obsługi Rekrutacji po ogłoszeniu wyników kwalifikacji – patrz harmonogram),
 2. Aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w postaci elektronicznej),
 3. Poświadczona przez uczelnię kopia świadectwa dojrzałości – świadectwo jest kopiowane w trakcie składania dokumentów,
 4. Oryginał dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady, lub tytułu laureata konkursu, uprawniających do preferencyjnych warunków w postępowaniu kwalifikacyjnym – w przypadku kandydatów korzystających z tego uprawnienia na podstawie właściwych uchwał Senatu,
 5. Pełnomocnictwo – w przypadku gdy kandydat nie składa dokumentów osobiście,
 6. Zgoda przedstawiciela ustawowego – w przypadku kandydatów niepełnoletnich (oświadczenie powinno być podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego z użyciem profilu zaufanego ePUAP albo podpisu cyfrowego oraz przesłane przed przystąpieniem do rekrutacji).

 

W trakcie składania dokumentów w postaci papierowej kandydat przedstawia oryginały lub odpisy dokumentów w celu ich poświadczenia przez pracowników Politechniki Śląskiej.

Świadectwa i dyplomy wydane za granicą powinny być zalegalizowane lub opatrzone apostille. Dokumenty wydane w języku innym niż język polski lub język angielski kandydat składa wraz z dokonanym przez tłumacza przysięgłego tłumaczeniem na język polski lub język angielski.

UWAGA: Należy pamiętać o poprawnym wypełnieniu wszystkich danych w Systemie Obsługi Rekrutacji. Pomyłka może skutkować odmową przyjęcia na studia lub problemami w trakcie studiów. Szczególną uwagę należy zwrócić na drobne błędy (tzw. literówki). W trakcie składania dokumentów kandydat ma obowiązek przedstawić dowód osobisty lub paszport w celu potwierdzenia tożsamości oraz weryfikacji danych zawartych w ankiecie osobowej.

Fotografia kandydata

Zdjęcie powinno być zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. W szczególności upewnij się, że fotografia:

 • jest aktualna,
 • jest kolorowa, wykonana na jednolitym jasnym tle i z równomiernym oświetleniem,
 • ma dobrą ostrość oraz odwzorowuje naturalny kolor skóry,
 • obejmuje wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków – tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii,
 • pokazuje wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), z widocznymi brwiami,
 • przedstawia Cię w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącego na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Jeżeli stan zdrowia kandydata nie pozwala na spełnienie powyższych wymogów, fotografia może przedstawiać kandydata z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

Na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dostępne są praktyczne wskazówki jak powinno wyglądać zdjęcie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, wraz z przykładami prawidłowych i nieprawidłowych zdjęć.

UWAGA: Przesłanie przez kandydata nieprawidłowego zdjęcia spowoduje, że legitymacja studencka nie zostanie wydana.

Przesyłanie zdjęcia w postaci elektronicznej

Jedyną dopuszczalną formą dostarczenia zdjęcia w postaci elektronicznej jest wgranie pliku do Systemu Obsługi Rekrutacji. Zdjęcia na nośnikach elektronicznych nie będą przyjmowane. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia mają możliwość wypełnienia ankiety osobowej i wgrania zdjęcia w postaci elektronicznej.

Maksymalny rozmiar zdjęcia to 2 MB. Akceptowane formaty plików to: JPEG (jpg), TIFF (tif), BITMAP (bmp), PNG (png), GIF (gif), jednak zalecany format to JPEG. Minimalne wymiary zdjęcia to 236 x 295 pikseli. Zdjęcia o rozmiarze większym niż 236 x 295 pikseli zostaną automatycznie zmniejszone i przycięte do formatu 4:5 (symetrycznie z każdej strony). Automatyczne przycinanie nie zawsze daje oczekiwane efekty, dlatego zalecamy ręczne wykadrowanie zdjęcia. Instrukcję kadrowania znajdziesz tutaj.

Zdjęcie wstawione do systemu musi być kolorowe. Wydrukowana ankieta osobowa może być jednak czarno-biała.

Czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia występujące na studiach

Kandydat jest obowiązany do zapoznania się z występującymi na poszczególnych kierunkach studiów czynnikami szkodliwymi, uciążliwymi lub niebezpiecznymi dla zdrowia. Uczelnia nie wymaga od kandydatów wykonywania badań lekarskich, jednak w razie wątpliwości zalecamy konsultację z lekarzem możliwości podjęcia studiów na określonym kierunku. Ponadto wszyscy studenci Politechniki Śląskiej są kierowani po rozpoczęciu studiów na badania profilaktyczne w Przychodni Akademickiej.

Pełnomocnictwo

Jeżeli nie możesz osobiście wziąć udziału w rekrutacji zgodnie z harmonogramem, to możesz upoważnić inną osobę do dokończenia procesu rekrutacji w Twoim imieniu. Pełnomocnictwo nie musi być potwierdzone notarialnie.

 1. Pobierz i wypełnij (na komputerze albo odręcznie) formularz pełnomocnictwa. Dołącz wypełniony formularz do dokumentów składanych w rekrutacji.
 2. Pełnomocnik musi znać wszystkie Twoje dane osobowe i informacje dotyczące Twojej edukacji. Musi także mieć dostęp do skrzynki e-mail wskazanej przez Ciebie w Systemie Obsługi Rekrutacji. Szczegółowe dane będzie trzeba wpisać w ankiecie osobowej dostępnej po ogłoszeniu wyników kwalifikacji.
 3. Przygotuj wszystkie wymagane dokumenty.
  UWAGA: Przygotuj zdjęcie w postaci elektronicznej (w pliku). Będzie ono potrzebne pełnomocnikowi podczas wypełniania ankiety osobowej.
 4. Upewnij się, że pełnomocnik zna harmonogram i w odpowiednim terminie dokończy za Ciebie rekrutację.

Kandydaci niepełnoletni

Kandydaci niepełnoletni uczestniczą w rekrutacji na podstawie zgody przedstawiciela ustawowego – rodzica lub opiekuna prawnego. Niewyrażenie zgody jest równoznaczne z nieprzystąpieniem do rekrutacji (dokumenty kandydata nie są wtedy rozpatrywane). Oświadczenie powinno być podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego z użyciem profilu zaufanego ePUAP albo podpisu cyfrowego, a następnie przesłane przed przystąpieniem do rekrutacji.

Przedstawiciel ustawowy podejmuje w imieniu niepełnoletniego dziecka/podopiecznego wszelkie decyzje dotyczące udziału w rekrutacji oraz podjęcia studiów – do dnia ukończenia przez kandydata lub studenta 18. roku życia. Przedstawiciel ustawowy jest osobą, która może złożyć odwołanie od decyzji administracyjnej w imieniu swojego dziecka/podopiecznego (nie może tego zrobić niepełnoletni kandydat). Jest również odpowiedzialny za wszelkie zobowiązania (w szczególności zobowiązania finansowe) wynikające z odbywania studiów przez swojego niepełnoletniego dziecka/podopiecznego – np. ponosi koszty zamieszkania w domu studenckim, koszty studiów niestacjonarnych itd.

Począwszy od dnia ukończenia 18. roku życia kandydat lub student może samodzielnie decydować o swoim udziale w rekrutacji oraz odbywanych studiach.

Studia drugiego stopnia
 1. Ankieta osobowa (dostępna w Systemie Obsługi Rekrutacji po ogłoszeniu wyników kwalifikacji – patrz harmonogram),
 2. Aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w postaci elektronicznej),
 3. Poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów, wraz z kopią suplementu do dyplomu – dokumenty są kopiowane w trakcie składania dokumentów,
 4. Pełnomocnictwo – w przypadku gdy kandydat nie składa dokumentów osobiście.

 

W trakcie składania dokumentów w postaci papierowej kandydat przedstawia oryginały lub odpisy dokumentów w celu ich poświadczenia przez pracowników Politechniki Śląskiej.

Świadectwa i dyplomy wydane za granicą powinny być zalegalizowane lub opatrzone apostille. Dokumenty wydane w języku innym niż język polski lub język angielski kandydat składa wraz z dokonanym przez tłumacza przysięgłego tłumaczeniem na język polski lub język angielski.

UWAGA: Należy pamiętać o poprawnym wypełnieniu wszystkich danych w Systemie Obsługi Rekrutacji. Pomyłka może skutkować odmową przyjęcia na studia lub problemami w trakcie studiów. Szczególną uwagę należy zwrócić na drobne błędy (tzw. literówki). W trakcie składania dokumentów kandydat ma obowiązek przedstawić dowód osobisty lub paszport w celu potwierdzenia tożsamości oraz weryfikacji danych zawartych w ankiecie osobowej.

Fotografia kandydata

Zdjęcie powinno być zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. W szczególności upewnij się, że fotografia:

 • jest aktualna,
 • jest kolorowa, wykonana na jednolitym jasnym tle i z równomiernym oświetleniem,
 • ma dobrą ostrość oraz odwzorowuje naturalny kolor skóry,
 • obejmuje wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków – tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii,
 • pokazuje wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), z widocznymi brwiami,
 • przedstawia Cię w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącego na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Jeżeli stan zdrowia kandydata nie pozwala na spełnienie powyższych wymogów, fotografia może przedstawiać kandydata z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

Na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dostępne są praktyczne wskazówki jak powinno wyglądać zdjęcie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, wraz z przykładami prawidłowych i nieprawidłowych zdjęć.

UWAGA: Przesłanie przez kandydata nieprawidłowego zdjęcia spowoduje, że legitymacja studencka nie zostanie wydana.

Przesyłanie zdjęcia w postaci elektronicznej

Jedyną dopuszczalną formą dostarczenia zdjęcia w postaci elektronicznej jest wgranie pliku do Systemu Obsługi Rekrutacji. Zdjęcia na nośnikach elektronicznych nie będą przyjmowane. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia mają możliwość wypełnienia ankiety osobowej i wgrania zdjęcia w postaci elektronicznej.

Maksymalny rozmiar zdjęcia to 2 MB. Akceptowane formaty plików to: JPEG (jpg), TIFF (tif), BITMAP (bmp), PNG (png), GIF (gif), jednak zalecany format to JPEG. Minimalne wymiary zdjęcia to 236 x 295 pikseli. Zdjęcia o rozmiarze większym niż 236 x 295 pikseli zostaną automatycznie zmniejszone i przycięte do formatu 4:5 (symetrycznie z każdej strony). Automatyczne przycinanie nie zawsze daje oczekiwane efekty, dlatego zalecamy ręczne wykadrowanie zdjęcia. Instrukcję kadrowania znajdziesz tutaj.

Zdjęcie wstawione do systemu musi być kolorowe. Wydrukowana ankieta osobowa może być jednak czarno-biała.

Czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia występujące na studiach

Kandydat jest obowiązany do zapoznania się z występującymi na poszczególnych kierunkach studiów czynnikami szkodliwymi, uciążliwymi lub niebezpiecznymi dla zdrowia. Uczelnia nie wymaga od kandydatów wykonywania badań lekarskich, jednak w razie wątpliwości zalecamy konsultację z lekarzem możliwości podjęcia studiów na określonym kierunku. Ponadto wszyscy studenci Politechniki Śląskiej są kierowani po rozpoczęciu studiów na badania profilaktyczne w Przychodni Akademickiej.

Pełnomocnictwo

Jeżeli nie możesz osobiście wziąć udziału w rekrutacji zgodnie z harmonogramem, to możesz upoważnić inną osobę do dokończenia procesu rekrutacji w Twoim imieniu. Pełnomocnictwo nie musi być potwierdzone notarialnie.

 1. Pobierz i wypełnij (na komputerze albo odręcznie) formularz pełnomocnictwa. Dołącz wypełniony formularz do dokumentów składanych w rekrutacji.
 2. Pełnomocnik musi znać wszystkie Twoje dane osobowe i informacje dotyczące Twojej edukacji. Musi także mieć dostęp do skrzynki e-mail wskazanej przez Ciebie w Systemie Obsługi Rekrutacji. Szczegółowe dane będzie trzeba wpisać w ankiecie osobowej dostępnej po ogłoszeniu wyników kwalifikacji.
 3. Przygotuj wszystkie wymagane dokumenty.
  UWAGA: Przygotuj zdjęcie w postaci elektronicznej (w pliku). Będzie ono potrzebne pełnomocnikowi podczas wypełniania ankiety osobowej.
 4. Upewnij się, że pełnomocnik zna harmonogram i w odpowiednim terminie dokończy za Ciebie rekrutację.
Wspólna Szkoła Doktorska
 1. Ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata, imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało, płeć, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, obywatelstwo, a w przypadku cudzoziemców również nazwę państwa urodzenia i informacje o posiadaniu Karty Polaka (ankieta wypełniana w systemie rekrutacyjnym).
 2. Aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 3. Kopia dyplomu ukończenia studiów mgr z suplementem.
 4. Dokumenty potwierdzające znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (opcjonalnie)*.
 5. Wstępna koncepcja rozprawy doktorskiej, zgodnie ze wzorem.
 6. List motywacyjny przedstawiający motywację kandydata do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej, w tym w zakresie przewidywanego obszaru tematycznego rozprawy doktorskiej kandydata.
 7. Oświadczenie wybranego przez kandydata promotora o podjęciu się opieki naukowej nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej, zgodnie ze wzorem.
 8. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe kandydata – publikacje naukowe, wygłoszenie referatu naukowego na konferencji naukowej, udział w projektach badawczych, działalność w kołach i organizacjach naukowych, uzyskane patenty i dokonane zgłoszenia patentowe, uzyskane nagrody i wyróżnienia, uzyskane stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
 9. Oświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia, w ramach którego występują czynniki szkodliwe, zgodnie ze wzorem.
 10. Oświadczenie o statusie kandydata w innej szkole doktorskiej, zgodnie ze wzorem.

Wszystkie wymienione dokumenty (oprócz ankiety osobowej) muszą zostać złożone w sekretariacie Szkoły Doktorów, w terminie określonym w harmonogramie. Kandydaci z zagranicy składają dokumenty w postaci papierowej po przyjęciu do Szkoły.

*Jeżeli przedstawiony dyplom ukończenia studiów nie potwierdza znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, kandydat może przedstawić dodatkowo:

 • kopię innego dyplomu ukończenia studiów potwierdzającego znajomość języka angielskiego na tym poziomie albo
 • kopię certyfikatu poświadczającego znajomość języka angielskiego na tym poziomie.

W przypadku braku tych dokumentów znajomość języka angielskiego będzie oceniona w drodze rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej w tym języku.

Poświadczenia dokumentów dokonuje centralna komisja rekrutacyjna na podstawie przedstawionego do wglądu oryginału lub odpisu.

Fotografia kandydata

Fotografia powinna być aktualna i zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych: kolorowa, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia przez kandydata dokumentów.

Na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dostępne są praktyczne wskazówki jak powinno wyglądać zdjęcie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, wraz z przykładami prawidłowych i nieprawidłowych zdjęć.

UWAGA: Przesłanie przez kandydata nieprawidłowego zdjęcia może skutkować odrzuceniem jego dokumentów przez komisję rekrutacyjną lub brakiem możliwości wydruku legitymacji doktoranckiej.

Przesyłanie zdjęcia w postaci elektronicznej

Jedyną dopuszczalną formą dostarczenia zdjęcia w postaci elektronicznej jest wgranie go (upload) do Systemu Obsługi Rekrutacji. Zdjęcia na nośnikach elektronicznych nie będą przyjmowane. Wszyscy kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia w kolejnych etapach rekrutacji (etap 8.) będą mieli możliwość wgrania zdjęcia w postaci elektronicznej.

Akceptowane formaty plików zdjęć: JPEG (jpg), TIFF (tif), BITMAP (bmp), PNG (png), GIF (gif), jednak zalecany format to JPEG. Minimalny rozmiar zdjęcia to 236 x 295 pikseli. Zdjęcia o rozmiarze większym niż 236 x 295 pikseli zostaną automatycznie przeskalowane i przycięte do formatu 4:5 (symetrycznie z każdej ze stron, których przycięcie będzie wymagane). Automatyczne przycinanie nie zawsze daje pożądane efekty, dlatego zalecamy ręczne wykadrowanie zdjęcia. Instrukcję kadrowania znajdziesz tutaj.

Zdjęcie wstawione do systemu musi być kolorowe, ale sam wydruk kwestionariusza osobowego może być czarno-biały.

Oświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia, w ramach którego występują czynniki szkodliwe

Kandydat jest obowiązany dostarczyć oświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia, w ramach którego występują czynniki szkodliwe. Prosimy o zapoznanie się z wykazem czynników szkodliwych.

Kandydat powinien skorzystać z wzoru oświadczenia, które po wypełnieniu i podpisaniu należy złożyć wraz z pozostałymi dokumentami.

Font Resize
Contrast