Wymagane dokumenty

 1. Ankieta osobowa (dostępna w Systemie Obsługi Rekrutacji po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych do przyjęcia – patrz harmonogram)
 2. Aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w postaci elektronicznej)
 3. Poświadczona przez uczelnię kopia świadectwa dojrzałości
 4. Poświadczona przez uczelnię kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej – dodatkowo, w przypadku kandydatów ze starą maturą (do roku 2004 w liceach oraz do roku 2005 w technikach)
 5. Oryginał dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady, lub tytułu laureata konkursu, uprawniających do preferencyjnych warunków w postępowaniu kwalifikacyjnych – w przypadku kandydatów korzystających z tego uprawnienia na podstawie właściwych uchwał Senatu
 6. Oświadczenie o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunkach, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych (wykaz kierunków)
 7. Pełnomocnictwo – w przypadku gdy kandydat nie składa dokumentów osobiście

 

W trakcie składania dokumentów kandydat przedstawia oryginały lub odpisy dokumentów w celu ich poświadczenia przez Centralną Komisja Rekrutacyjną.

UWAGA: Należy pamiętać o poprawnym wypełnieniu danych w Systemie Obsługi Rekrutacji. Ewentualna pomyłka może skutkować odmową przyjęcia na studia. Szczególną uwagę należy zwrócić na możliwość wystąpienia drobnych błędów (literówek). W trakcie składania dokumentów kandydat ma obowiązek przedstawić dowód osobisty lub paszport w celu potwierdzenia tożsamości oraz weryfikacji danych zawartych w ankiecie osobowej.

Fotografia kandydata

Powinna być aktualna i zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych: kolorowa, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia przez kandydata kompletu dokumentów.

Na stronie Ministerstwa Cyfryzacji dostępne są praktyczne wskazówki jak powinno wyglądać zdjęcie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, wraz z przykładami prawidłowych i nieprawidłowych zdjęć.

UWAGA: Przesłanie przez kandydata nieprawidłowego zdjęcia może skutkować odrzuceniem jego dokumentów przez komisję rekrutacyjną lub brakiem możliwości wydruku legitymacji studenckiej.

Przesyłanie zdjęcia w postaci elektronicznej

Jedyną dopuszczalną formą dostarczenia zdjęcia w postaci elektronicznej jest wgranie go (upload) do Systemu Obsługi Rekrutacji. Zdjęcia na nośnikach elektronicznych nie będą przyjmowane. Wszyscy kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia w kolejnych etapach rekrutacji (etap 8.) będą mieli możliwość wypełnienia ankiety osobowej i wgrania (upload) własnego zdjęcia w postaci elektronicznej.

Akceptowane formaty plików zdjęć: JPEG (jpg), TIFF (tif), BITMAP (bmp), PNG (png), GIF (gif), jednak zalecany format to JPEG. Minimalny rozmiar zdjęcia to 236 x 295 pikseli. Zdjęcia o rozmiarze większym niż 236 x 295 pikseli zostaną automatycznie przeskalowane i przycięte do formatu 4:5 (symetrycznie z każdej ze stron, których przycięcie będzie wymagane). Automatyczne przycinanie nie zawsze daje pożądane efekty, dlatego zalecamy ręczne wykadrowanie zdjęcia. Instrukcję kadrowania znajdziesz tutaj.

Zdjęcie wstawione do systemu musi być kolorowe. Wydrukowana ankieta osobowa może być czarno-biała.

Pełnomocnictwo

Jeżeli nie możesz osobiście wziąć udziału w rekrutacji zgodnie z harmonogramem, to możesz upoważnić inną osobę do dokończenia procesu rekrutacji w Twoim imieniu. Pełnomocnictwo nie musi być uwierzytelnione notarialnie.

 1. Pobierz i wypełnij (na komputerze lub ręcznie) odpowiedni formularz pełnomocnictwa. Dołącz wypełniony formularz do dokumentów składanych w rekrutacji.
 2. Pełnomocnik musi znać wszystkie Twoje dane osobowe i informacje dotyczące Twojej edukacji oraz mieć dostęp do skrzynki e-mail wskazanej przez Ciebie podczas rejestracji w Systemie Obsługi Rekrutacji. Szczegółowe dane trzeba będzie wpisać w ankiecie osobowej dostępnej po ogłoszeniu list zakwalifikowanych do przyjęcia.
 3. Przygotuj wszystkie wymagane dokumenty.
  UWAGA: Przygotuj zdjęcie w postaci elektronicznej (w pliku) – będzie ono potrzebne pełnomocnikowi podczas wypełniania ankiety osobowej.
 4. Upewnij się, że pełnomocnik zna harmonogram rekrutacji i w odpowiednim terminie dokończy za Ciebie proces rekrutacji.
 1. Ankieta osobowa (dostępna w Systemie Obsługi Rekrutacji po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych do przyjęcia – patrz harmonogram)
 2. Aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w postaci elektronicznej)
 3. Poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów, wraz z suplementem do dyplomu
 4. Oświadczenie o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunkach, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych (wykaz kierunków)
 5. Pełnomocnictwo – w przypadku gdy kandydat nie składa dokumentów osobiście

 

W trakcie składania dokumentów kandydat przedstawia oryginały lub odpisy dokumentów w celu ich poświadczenia przez Centralną Komisja Rekrutacyjną.

UWAGA: Należy pamiętać o poprawnym wypełnieniu danych w Systemie Obsługi Rekrutacji. Ewentualna pomyłka może skutkować odmową przyjęcia na studia. Szczególną uwagę należy zwrócić na możliwość wystąpienia drobnych błędów (literówek). W trakcie składania dokumentów kandydat ma obowiązek przedstawić dowód osobisty lub paszport w celu potwierdzenia tożsamości oraz weryfikacji danych zawartych w ankiecie osobowej.

Fotografia kandydata

Powinna być aktualna i zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych: kolorowa, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia przez kandydata kompletu dokumentów.

Na stronie Ministerstwa Cyfryzacji dostępne są praktyczne wskazówki jak powinno wyglądać zdjęcie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, wraz z przykładami prawidłowych i nieprawidłowych zdjęć.

UWAGA: Przesłanie przez kandydata nieprawidłowego zdjęcia może skutkować odrzuceniem jego dokumentów przez komisję rekrutacyjną lub brakiem możliwości wydruku legitymacji studenckiej.

Przesyłanie zdjęcia w postaci elektronicznej

Jedyną dopuszczalną formą dostarczenia zdjęcia w postaci elektronicznej jest wgranie go (upload) do Systemu Obsługi Rekrutacji. Zdjęcia na nośnikach elektronicznych nie będą przyjmowane. Wszyscy kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia w kolejnych etapach rekrutacji (etap 8.) będą mieli możliwość wypełnienia ankiety osobowej i wgrania (upload) własnego zdjęcia w postaci elektronicznej.

Akceptowane formaty plików zdjęć: JPEG (jpg), TIFF (tif), BITMAP (bmp), PNG (png), GIF (gif), jednak zalecany format to JPEG. Minimalny rozmiar zdjęcia to 236 x 295 pikseli. Zdjęcia o rozmiarze większym niż 236 x 295 pikseli zostaną automatycznie przeskalowane i przycięte do formatu 4:5 (symetrycznie z każdej ze stron, których przycięcie będzie wymagane). Automatyczne przycinanie nie zawsze daje pożądane efekty, dlatego zalecamy ręczne wykadrowanie zdjęcia. Instrukcję kadrowania znajdziesz tutaj.

Zdjęcie wstawione do systemu musi być kolorowe. Wydrukowana ankieta osobowa może być czarno-biała.

Pełnomocnictwo

Jeżeli nie możesz osobiście wziąć udziału w rekrutacji zgodnie z harmonogramem, to możesz upoważnić inną osobę do dokończenia procesu rekrutacji w Twoim imieniu. Pełnomocnictwo nie musi być uwierzytelnione notarialnie.

 1. Pobierz i wypełnij (na komputerze lub ręcznie) odpowiedni formularz pełnomocnictwa. Dołącz wypełniony formularz do dokumentów składanych w rekrutacji.
 2. Pełnomocnik musi znać wszystkie Twoje dane osobowe i informacje dotyczące Twojej edukacji oraz mieć dostęp do skrzynki e-mail podanej przez Ciebie podczas rejestracji w Systemie Obsługi Rekrutacji. Szczegółowe dane trzeba będzie wpisać w ankiecie osobowej dostępnej po ogłoszeniu list zakwalifikowanych do przyjęcia.
 3. Przygotuj wszystkie wymagane dokumenty.
  UWAGA: Przygotuj zdjęcie w postaci elektronicznej (w pliku) – będzie ono potrzebne pełnomocnikowi podczas wypełniania ankiety osobowej.
 4. Upewnij się, że pełnomocnik zna harmonogram rekrutacji i w odpowiednim terminie dokończy za Ciebie proces rekrutacji.
 1. Ankieta osobowa
 2. Aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w postaci elektronicznej)
 3. Poświadczona przez komisję rekrutacyjną kopia dyplomu ukończenia studiów
 4. Dokumenty potwierdzające znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (opcjonalnie) [A]
 5. Wstępna koncepcja rozprawy doktorskiej, zgodnie ze wzorem
 6. List motywacyjny przedstawiający motywację kandydata do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej, w tym w zakresie przewidywanego obszaru tematycznego rozprawy doktorskiej kandydata
 7. Oświadczenie wybranego przez kandydata promotora o podjęciu się opieki naukowej nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej, zgodnie ze wzorem
 8. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe kandydata – publikacje naukowe, wygłoszenie referatu naukowego na konferencji naukowej, udział w projektach badawczych, działalność w kołach i organizacjach naukowych, uzyskane patenty i dokonane zgłoszenia patentowe, uzyskane nagrody i wyróżnienia, uzyskane stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
 9. Oświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia, w ramach którego występują czynniki szkodliwe
 10. Oświadczenie o statusie kandydata w innej szkole doktorskiej, zgodnie ze wzorem

[A]Jeżeli przedstawiony dyplom ukończenia studiów nie potwierdza znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, kandydat może przedstawić dodatkowo:

 • poświadczoną przez komisję rekrutacyjną kopię innego dyplomu ukończenia studiów potwierdzającego znajomość języka angielskiego na tym poziomie albo
 • poświadczoną przez komisję rekrutacyjną kopię certyfikatu poświadczającego znajomość języka angielskiego na tym poziomie.

W przypadku braku tych dokumentów znajomość języka angielskiego będzie oceniona w drodze rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej w tym języku.

Poświadczenia dokumentów dokonuje centralna komisja rekrutacyjna na podstawie przedstawionego do wglądu oryginału lub odpisu.

Fotografia kandydata

Powinna być aktualna i zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych: kolorowa, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia przez kandydata kompletu dokumentów.

Na stronie Ministerstwa Cyfryzacji dostępne są praktyczne wskazówki jak powinno wyglądać zdjęcie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, wraz z przykładami prawidłowych i nieprawidłowych zdjęć.

UWAGA: Przesłanie przez kandydata nieprawidłowego zdjęcia może skutkować odrzuceniem jego dokumentów przez komisję rekrutacyjną lub brakiem możliwości wydruku legitymacji doktoranckiej.

Przesyłanie zdjęcia w postaci elektronicznej

Jedyną dopuszczalną formą dostarczenia zdjęcia w postaci elektronicznej jest wgranie go (upload) do Systemu Obsługi Rekrutacji. Zdjęcia na nośnikach elektronicznych nie będą przyjmowane. Wszyscy kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia w kolejnych etapach rekrutacji (etap 8.) będą mieli możliwość wgrania (upload) własnego zdjęcia w postaci elektronicznej.

Akceptowane formaty plików zdjęć: JPEG (jpg), TIFF (tif), BITMAP (bmp), PNG (png), GIF (gif), jednak zalecany format to JPEG. Minimalny rozmiar zdjęcia to 236 x 295 pikseli. Zdjęcia o rozmiarze większym niż 236 x 295 pikseli zostaną automatycznie przeskalowane i przycięte do formatu 4:5 (symetrycznie z każdej ze stron, których przycięcie będzie wymagane). Automatyczne przycinanie nie zawsze daje pożądane efekty, dlatego zalecamy ręczne wykadrowanie zdjęcia. Instrukcję kadrowania znajdziesz tutaj.

Zdjęcie wstawione do systemu musi być kolorowe, ale sam wydruk kwestionariusza osobowego może być czarno-biały.

Oświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia, w ramach którego występują czynniki szkodliwe

Kandydat jest obowiązany dostarczyć oświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia, w ramach którego występują czynniki szkodliwe. Prosimy o zapoznanie się z wykazem czynników szkodliwych.

Kandydat powinien skorzystać ze wzoru oświadczenia, które po wypełnieniu i podpisaniu należy złożyć wraz z pozostałymi dokumentami.

Studia I stopnia i jednolite studia magisterskie
 1. Ankieta osobowa (dostępna w Systemie Obsługi Rekrutacji po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych do przyjęcia – patrz harmonogram)
 2. Aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w postaci elektronicznej)
 3. Poświadczona przez uczelnię kopia świadectwa dojrzałości
 4. Poświadczona przez uczelnię kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej – dodatkowo, w przypadku kandydatów ze starą maturą (do roku 2004 w liceach oraz do roku 2005 w technikach)
 5. Oryginał dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady, lub tytułu laureata konkursu, uprawniających do preferencyjnych warunków w postępowaniu kwalifikacyjnych – w przypadku kandydatów korzystających z tego uprawnienia na podstawie właściwych uchwał Senatu
 6. Oświadczenie o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunkach, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych (wykaz kierunków)
 7. Pełnomocnictwo – w przypadku gdy kandydat nie składa dokumentów osobiście

 

W trakcie składania dokumentów kandydat przedstawia oryginały lub odpisy dokumentów w celu ich poświadczenia przez Centralną Komisja Rekrutacyjną.

UWAGA: Należy pamiętać o poprawnym wypełnieniu danych w Systemie Obsługi Rekrutacji. Ewentualna pomyłka może skutkować odmową przyjęcia na studia. Szczególną uwagę należy zwrócić na możliwość wystąpienia drobnych błędów (literówek). W trakcie składania dokumentów kandydat ma obowiązek przedstawić dowód osobisty lub paszport w celu potwierdzenia tożsamości oraz weryfikacji danych zawartych w ankiecie osobowej.

Fotografia kandydata

Powinna być aktualna i zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych: kolorowa, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia przez kandydata kompletu dokumentów.

Na stronie Ministerstwa Cyfryzacji dostępne są praktyczne wskazówki jak powinno wyglądać zdjęcie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, wraz z przykładami prawidłowych i nieprawidłowych zdjęć.

UWAGA: Przesłanie przez kandydata nieprawidłowego zdjęcia może skutkować odrzuceniem jego dokumentów przez komisję rekrutacyjną lub brakiem możliwości wydruku legitymacji studenckiej.

Przesyłanie zdjęcia w postaci elektronicznej

Jedyną dopuszczalną formą dostarczenia zdjęcia w postaci elektronicznej jest wgranie go (upload) do Systemu Obsługi Rekrutacji. Zdjęcia na nośnikach elektronicznych nie będą przyjmowane. Wszyscy kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia w kolejnych etapach rekrutacji (etap 8.) będą mieli możliwość wypełnienia ankiety osobowej i wgrania (upload) własnego zdjęcia w postaci elektronicznej.

Akceptowane formaty plików zdjęć: JPEG (jpg), TIFF (tif), BITMAP (bmp), PNG (png), GIF (gif), jednak zalecany format to JPEG. Minimalny rozmiar zdjęcia to 236 x 295 pikseli. Zdjęcia o rozmiarze większym niż 236 x 295 pikseli zostaną automatycznie przeskalowane i przycięte do formatu 4:5 (symetrycznie z każdej ze stron, których przycięcie będzie wymagane). Automatyczne przycinanie nie zawsze daje pożądane efekty, dlatego zalecamy ręczne wykadrowanie zdjęcia. Instrukcję kadrowania znajdziesz tutaj.

Zdjęcie wstawione do systemu musi być kolorowe. Wydrukowana ankieta osobowa może być czarno-biała.

Pełnomocnictwo

Jeżeli nie możesz osobiście wziąć udziału w rekrutacji zgodnie z harmonogramem, to możesz upoważnić inną osobę do dokończenia procesu rekrutacji w Twoim imieniu. Pełnomocnictwo nie musi być uwierzytelnione notarialnie.

 1. Pobierz i wypełnij (na komputerze lub ręcznie) odpowiedni formularz pełnomocnictwa. Dołącz wypełniony formularz do dokumentów składanych w rekrutacji.
 2. Pełnomocnik musi znać wszystkie Twoje dane osobowe i informacje dotyczące Twojej edukacji oraz mieć dostęp do skrzynki e-mail wskazanej przez Ciebie podczas rejestracji w Systemie Obsługi Rekrutacji. Szczegółowe dane trzeba będzie wpisać w ankiecie osobowej dostępnej po ogłoszeniu list zakwalifikowanych do przyjęcia.
 3. Przygotuj wszystkie wymagane dokumenty.
  UWAGA: Przygotuj zdjęcie w postaci elektronicznej (w pliku) – będzie ono potrzebne pełnomocnikowi podczas wypełniania ankiety osobowej.
 4. Upewnij się, że pełnomocnik zna harmonogram rekrutacji i w odpowiednim terminie dokończy za Ciebie proces rekrutacji.
Studia II stopnia
 1. Ankieta osobowa (dostępna w Systemie Obsługi Rekrutacji po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych do przyjęcia – patrz harmonogram)
 2. Aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w postaci elektronicznej)
 3. Poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów, wraz z suplementem do dyplomu
 4. Oświadczenie o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunkach, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych (wykaz kierunków)
 5. Pełnomocnictwo – w przypadku gdy kandydat nie składa dokumentów osobiście

 

W trakcie składania dokumentów kandydat przedstawia oryginały lub odpisy dokumentów w celu ich poświadczenia przez Centralną Komisja Rekrutacyjną.

UWAGA: Należy pamiętać o poprawnym wypełnieniu danych w Systemie Obsługi Rekrutacji. Ewentualna pomyłka może skutkować odmową przyjęcia na studia. Szczególną uwagę należy zwrócić na możliwość wystąpienia drobnych błędów (literówek). W trakcie składania dokumentów kandydat ma obowiązek przedstawić dowód osobisty lub paszport w celu potwierdzenia tożsamości oraz weryfikacji danych zawartych w ankiecie osobowej.

Fotografia kandydata

Powinna być aktualna i zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych: kolorowa, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia przez kandydata kompletu dokumentów.

Na stronie Ministerstwa Cyfryzacji dostępne są praktyczne wskazówki jak powinno wyglądać zdjęcie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, wraz z przykładami prawidłowych i nieprawidłowych zdjęć.

UWAGA: Przesłanie przez kandydata nieprawidłowego zdjęcia może skutkować odrzuceniem jego dokumentów przez komisję rekrutacyjną lub brakiem możliwości wydruku legitymacji studenckiej.

Przesyłanie zdjęcia w postaci elektronicznej

Jedyną dopuszczalną formą dostarczenia zdjęcia w postaci elektronicznej jest wgranie go (upload) do Systemu Obsługi Rekrutacji. Zdjęcia na nośnikach elektronicznych nie będą przyjmowane. Wszyscy kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia w kolejnych etapach rekrutacji (etap 8.) będą mieli możliwość wypełnienia ankiety osobowej i wgrania (upload) własnego zdjęcia w postaci elektronicznej.

Akceptowane formaty plików zdjęć: JPEG (jpg), TIFF (tif), BITMAP (bmp), PNG (png), GIF (gif), jednak zalecany format to JPEG. Minimalny rozmiar zdjęcia to 236 x 295 pikseli. Zdjęcia o rozmiarze większym niż 236 x 295 pikseli zostaną automatycznie przeskalowane i przycięte do formatu 4:5 (symetrycznie z każdej ze stron, których przycięcie będzie wymagane). Automatyczne przycinanie nie zawsze daje pożądane efekty, dlatego zalecamy ręczne wykadrowanie zdjęcia. Instrukcję kadrowania znajdziesz tutaj.

Zdjęcie wstawione do systemu musi być kolorowe. Wydrukowana ankieta osobowa może być czarno-biała.

Pełnomocnictwo

Jeżeli nie możesz osobiście wziąć udziału w rekrutacji zgodnie z harmonogramem, to możesz upoważnić inną osobę do dokończenia procesu rekrutacji w Twoim imieniu. Pełnomocnictwo nie musi być uwierzytelnione notarialnie.

 1. Pobierz i wypełnij (na komputerze lub ręcznie) odpowiedni formularz pełnomocnictwa. Dołącz wypełniony formularz do dokumentów składanych w rekrutacji.
 2. Pełnomocnik musi znać wszystkie Twoje dane osobowe i informacje dotyczące Twojej edukacji oraz mieć dostęp do skrzynki e-mail podanej przez Ciebie podczas rejestracji w Systemie Obsługi Rekrutacji. Szczegółowe dane trzeba będzie wpisać w ankiecie osobowej dostępnej po ogłoszeniu list zakwalifikowanych do przyjęcia.
 3. Przygotuj wszystkie wymagane dokumenty.
  UWAGA: Przygotuj zdjęcie w postaci elektronicznej (w pliku) – będzie ono potrzebne pełnomocnikowi podczas wypełniania ankiety osobowej.
 4. Upewnij się, że pełnomocnik zna harmonogram rekrutacji i w odpowiednim terminie dokończy za Ciebie proces rekrutacji.
Wspólna Szkoła Doktorska
 1. Ankieta osobowa
 2. Aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w postaci elektronicznej)
 3. Poświadczona przez komisję rekrutacyjną kopia dyplomu ukończenia studiów
 4. Dokumenty potwierdzające znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (opcjonalnie) [A]
 5. Wstępna koncepcja rozprawy doktorskiej, zgodnie ze wzorem
 6. List motywacyjny przedstawiający motywację kandydata do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej, w tym w zakresie przewidywanego obszaru tematycznego rozprawy doktorskiej kandydata
 7. Oświadczenie wybranego przez kandydata promotora o podjęciu się opieki naukowej nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej, zgodnie ze wzorem
 8. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe kandydata – publikacje naukowe, wygłoszenie referatu naukowego na konferencji naukowej, udział w projektach badawczych, działalność w kołach i organizacjach naukowych, uzyskane patenty i dokonane zgłoszenia patentowe, uzyskane nagrody i wyróżnienia, uzyskane stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
 9. Oświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia, w ramach którego występują czynniki szkodliwe
 10. Oświadczenie o statusie kandydata w innej szkole doktorskiej, zgodnie ze wzorem

[A]Jeżeli przedstawiony dyplom ukończenia studiów nie potwierdza znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, kandydat może przedstawić dodatkowo:

 • poświadczoną przez komisję rekrutacyjną kopię innego dyplomu ukończenia studiów potwierdzającego znajomość języka angielskiego na tym poziomie albo
 • poświadczoną przez komisję rekrutacyjną kopię certyfikatu poświadczającego znajomość języka angielskiego na tym poziomie.

W przypadku braku tych dokumentów znajomość języka angielskiego będzie oceniona w drodze rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej w tym języku.

Poświadczenia dokumentów dokonuje centralna komisja rekrutacyjna na podstawie przedstawionego do wglądu oryginału lub odpisu.

Fotografia kandydata

Powinna być aktualna i zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych: kolorowa, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia przez kandydata kompletu dokumentów.

Na stronie Ministerstwa Cyfryzacji dostępne są praktyczne wskazówki jak powinno wyglądać zdjęcie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, wraz z przykładami prawidłowych i nieprawidłowych zdjęć.

UWAGA: Przesłanie przez kandydata nieprawidłowego zdjęcia może skutkować odrzuceniem jego dokumentów przez komisję rekrutacyjną lub brakiem możliwości wydruku legitymacji doktoranckiej.

Przesyłanie zdjęcia w postaci elektronicznej

Jedyną dopuszczalną formą dostarczenia zdjęcia w postaci elektronicznej jest wgranie go (upload) do Systemu Obsługi Rekrutacji. Zdjęcia na nośnikach elektronicznych nie będą przyjmowane. Wszyscy kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia w kolejnych etapach rekrutacji (etap 8.) będą mieli możliwość wgrania (upload) własnego zdjęcia w postaci elektronicznej.

Akceptowane formaty plików zdjęć: JPEG (jpg), TIFF (tif), BITMAP (bmp), PNG (png), GIF (gif), jednak zalecany format to JPEG. Minimalny rozmiar zdjęcia to 236 x 295 pikseli. Zdjęcia o rozmiarze większym niż 236 x 295 pikseli zostaną automatycznie przeskalowane i przycięte do formatu 4:5 (symetrycznie z każdej ze stron, których przycięcie będzie wymagane). Automatyczne przycinanie nie zawsze daje pożądane efekty, dlatego zalecamy ręczne wykadrowanie zdjęcia. Instrukcję kadrowania znajdziesz tutaj.

Zdjęcie wstawione do systemu musi być kolorowe, ale sam wydruk kwestionariusza osobowego może być czarno-biały.

Oświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia, w ramach którego występują czynniki szkodliwe

Kandydat jest obowiązany dostarczyć oświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia, w ramach którego występują czynniki szkodliwe. Prosimy o zapoznanie się z wykazem czynników szkodliwych.

Kandydat powinien skorzystać ze wzoru oświadczenia, które po wypełnieniu i podpisaniu należy złożyć wraz z pozostałymi dokumentami.

Font Resize
Contrast