wymagane dokumenty

 1. Ankieta osobowa [Z]
 2. Aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w postaci elektronicznej)
 3. Poświadczona przez uczelnię kopia świadectwa dojrzałości
 4. Poświadczona przez uczelnię kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej – dodatkowo, w przypadku kandydatów ze starą maturą (do roku 2004 w liceach oraz do roku 2005 w technikach)
 5. Poświadczona przez uczelnię kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość
 6. Oryginał dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady, lub tytułu laureata konkursu, uprawniających do preferencyjnych warunków w postępowaniu kwalifikacyjnych – w przypadku kandydatów korzystających z tego uprawnienia na podstawie właściwych uchwał Senatu
 7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunkach, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych (wykaz kierunków)
 8. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej – w przypadku gdy opłata nie została zaksięgowana automatycznie w systemie  [R]
 9. Pełnomocnictwo – w przypadku gdy kandydat nie składa dokumentów osobiście

 

[R]          Dokument dostępny w Module Kandydata Systemu Obsługi Rekrutacji od momentu rejestracji

[Z]          Dokument dostępny w Module Kandydata Systemu Obsługi Rekrutacji po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych do przyjęcia (patrz harmonogram)

Poświadczenia dokonuje Centralna Komisja Rekrutacyjna na podstawie przedstawionego do wglądu oryginału lub odpisu.

 

Fotografia kandydata

Powinna być aktualna i zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych: kolorowa,  wykonana na jednolitym jasnym tle, o dobrej ostrości oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia przez kandydata kompletu dokumentów.

Na stronie Ministerstwa Cyfryzacji dostępne są praktyczne wskazówki jak powinno wyglądać zdjęcie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, wraz z przykładami prawidłowych i nieprawidłowych zdjęć.

UWAGA: Przesłanie przez kandydata nieprawidłowego zdjęcia może skutkować odrzuceniem jego dokumentów przez komisję rekrutacyjną lub brakiem możliwości wydruku legitymacji studenckiej.

 

Przesyłanie zdjęcia w postaci elektronicznej

Jedyną dopuszczalną formą dostarczenia zdjęcia w postaci elektronicznej jest wgranie go (upload) do Systemu Obsługi Rekrutacji. Zdjęcia na nośnikach elektronicznych nie będą przyjmowane. Wszyscy kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia w kolejnych etapach rekrutacji (etap 8.) będą mieli możliwość wypełnienia kwestionariusza osobowego i wgrania (upload) własnego zdjęcia w formie elektronicznej.

Akceptowane formaty plików zdjęć: JPEG (jpg), TIFF (tif), BITMAP (bmp), PNG (png), GIF (gif), jednak zalecany format to JPEG. Minimalny rozmiar zdjęcia to 236 x 295 pikseli. Zdjęcia o rozmiarze większym niż 236 x 295 pikseli zostaną automatycznie przeskalowane i przycięte do formatu 4:5 (symetrycznie z każdej ze stron, których przycięcie będzie wymagane). Automatyczne przycinanie nie zawsze daje pożądane efekty, dlatego zalecamy ręczne wykadrowanie zdjęcia. Instrukcję kadrowania znajdziesz tutaj.

Zdjęcie wstawione do systemu musi być kolorowe, ale sam wydruk kwestionariusza osobowego może być czarno-biały

 

Pełnomocnictwo

Jeżeli nie możesz osobiście wziąć udziału w rekrutacji zgodnie z harmonogramem, to możesz upoważnić inną osobę do dokończenia procesu rekrutacji w Twoim imieniu. Pełnomocnictwo nie musi być uwierzytelnione notarialnie.

 1. Pobierz i wypełnij (na komputerze lub ręcznie) odpowiedni formularz pełnomocnictwa. Dołącz wypełniony formularz do dokumentów składanych w rekrutacji.
 2. Pełnomocnik musi znać wszystkie Twoje dane osobowe i dane dotyczące Twojej edukacji oraz mieć dostęp do skrzynki email podanej przez Ciebie podczas rejestracji w Systemie Obsługi Rekrutacji. Szczegółowe dane trzeba będzie wpisać w kwestionariuszu osobowym dostępnym po ogłoszeniu list zakwalifikowanych do przyjęcia.
 3. Przygotuj wszystkie wymagane dokumenty.
  UWAGA: Przygotuj zdjęcie w postaci cyfrowej (w pliku) – będzie ono niezbędne pełnomocnikowi podczas wypełniania kwestionariusza osobowego.
  UWAGA: Przygotuj poświadczoną kserokopię swojego dowodu tożsamości (poświadczenie możesz uzyskać w siedzibie komisji rekrutacyjnej odpowiedniego wydziału lub w dziekanacie wydziału). Poświadczenie notarialne nie jest wymagane, jednak jest dopuszczalne w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 4. Upewnij się, że pełnomocnik zna harmonogram rekrutacji i w odpowiednim terminie dokończy za Ciebie proces rekrutacji.
 1. Ankieta osobowa [Z]
 2. Aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w postaci elektronicznej)
 3. Poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów
 4. Poświadczona przez uczelnię kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość
 5. Oświadczenie o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunkach, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych (wykaz kierunków)
 6. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej – w przypadku gdy opłata nie została zaksięgowana automatycznie w systemie  [R]
 7. Pełnomocnictwo – w przypadku gdy kandydat nie składa dokumentów osobiście

 

[R]          Dokument dostępny w Module Kandydata Systemu Obsługi Rekrutacji od momentu rejestracji

[Z]          Dokument dostępny w Module Kandydata Systemu Obsługi Rekrutacji po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych do przyjęcia (patrz harmonogram)

Poświadczenia dokonuje Centralna Komisja Rekrutacyjna na podstawie przedstawionego do wglądu oryginału lub odpisu.

 

Fotografia kandydata

Powinna być aktualna i zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych: kolorowa,  wykonana na jednolitym jasnym tle, o dobrej ostrości oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia przez kandydata kompletu dokumentów.

Na stronie Ministerstwa Cyfryzacji dostępne są praktyczne wskazówki jak powinno wyglądać zdjęcie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, wraz z przykładami prawidłowych i nieprawidłowych zdjęć.

UWAGA: Przesłanie przez kandydata nieprawidłowego zdjęcia może skutkować odrzuceniem jego dokumentów przez komisję rekrutacyjną lub brakiem możliwości wydruku legitymacji studenckiej.

 

Przesyłanie zdjęcia w postaci elektronicznej

Jedyną dopuszczalną formą dostarczenia zdjęcia w postaci elektronicznej jest wgranie go (upload) do Systemu Obsługi Rekrutacji. Zdjęcia na nośnikach elektronicznych nie będą przyjmowane. Wszyscy kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia w kolejnych etapach rekrutacji (etap 8.) będą mieli możliwość wypełnienia kwestionariusza osobowego i wgrania (upload) własnego zdjęcia w formie elektronicznej.

Akceptowane formaty plików zdjęć: JPEG (jpg), TIFF (tif), BITMAP (bmp), PNG (png), GIF (gif), jednak zalecany format to JPEG. Minimalny rozmiar zdjęcia to 236 x 295 pikseli. Zdjęcia o rozmiarze większym niż 236 x 295 pikseli zostaną automatycznie przeskalowane i przycięte do formatu 4:5 (symetrycznie z każdej ze stron, których przycięcie będzie wymagane). Automatyczne przycinanie nie zawsze daje pożądane efekty, dlatego zalecamy ręczne wykadrowanie zdjęcia. Instrukcję kadrowania znajdziesz tutaj.

Zdjęcie wstawione do systemu musi być kolorowe, ale sam wydruk kwestionariusza osobowehttp://kadrowanie-zdjecgo może być czarno-biały

 

Pełnomocnictwo

Jeżeli nie możesz osobiście wziąć udziału w rekrutacji zgodnie z harmonogramem, to możesz upoważnić inną osobę do dokończenia procesu rekrutacji w Twoim imieniu. Pełnomocnictwo nie musi być uwierzytelnione notarialnie.

 1. Pobierz i wypełnij (na komputerze lub ręcznie) odpowiedni formularz pełnomocnictwa. Dołącz wypełniony formularz do dokumentów składanych w rekrutacji.
 2. Pełnomocnik musi znać wszystkie Twoje dane osobowe i dane dotyczące Twojej edukacji oraz mieć dostęp do skrzynki email podanej przez Ciebie podczas rejestracji w Systemie Obsługi Rekrutacji. Szczegółowe dane trzeba będzie wpisać w kwestionariuszu osobowym dostępnym po ogłoszeniu list zakwalifikowanych do przyjęcia.
 3. Przygotuj wszystkie wymagane dokumenty.
  UWAGA: Przygotuj zdjęcie w postaci cyfrowej (w pliku) – będzie ono niezbędne pełnomocnikowi podczas wypełniania kwestionariusza osobowego.
  UWAGA: Przygotuj poświadczoną kserokopię swojego dowodu tożsamości (poświadczenie możesz uzyskać w siedzibie komisji rekrutacyjnej odpowiedniego wydziału lub w dziekanacie wydziału). Poświadczenie notarialne nie jest wymagane, jednak jest dopuszczalne w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 4. Upewnij się, że pełnomocnik zna harmonogram rekrutacji i w odpowiednim terminie dokończy za Ciebie proces rekrutacji.
 1. Kwestionariusz osobowy [R]
 2. Aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w postaci elektronicznej)
 3. Kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uczelnię
 4. Poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 5. Zaświadczenie z oceną z przebiegu studiów potwierdzoną przez dziekanat (dla studiów dwustopniowych – ocenę z przebiegu studiów II stopnia)
 6. W przypadku obywateli polskich, którzy ukończyli studia wyższe za granicą wymagany jest wykaz uzyskanych ocen oraz zaświadczenie z uczelni o skali stosowanych ocen
 7. Udokumentowanie znajomości języka obcego na poziomie co najmniej B2
 8. Opinia samodzielnego pracownika naukowego dotyczącą kandydata
 9. Oświadczenie o braku przeciwwskazań do studiowania na studiach doktoranckich, na których doktorant narażony będzie na działanie czynników szkodliwych (wykaz dyscyplin)
 10. Inne dokumenty, potwierdzające:
  • udział w stażach, praktykach zagranicznych, konferencjach, seminariach, konkursach, badaniach naukowych, itp.,
  • pracę w kołach naukowych, działalność w organizacjach studenckich, pracę zawodową, itp.
 11. inne dokumenty określone szczegółowo przez wydziałową komisję rekrutacyjną na studia doktoranckie prowadzone w ramach różnych projektów edukacyjnych.

 

[R]Dokument dostępny w Module Kandydata Systemu Obsługi Rekrutacji od momentu rejestracji

Poświadczenia dokumentów dokonuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie przedstawionego do wglądu oryginału lub odpisu.

 

Fotografia kandydata

Fotografia kandydata powinna być aktualna i zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Kandydat powinien przesłać kolorową fotografię wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia przez kandydata kompletu dokumentów.

Na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji  (obywatel.gov.pl) dostępne są praktyczne wskazówki jak powinno wyglądać zdjęcie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, wraz z przykładami prawidłowych i nieprawidłowych zdjęć.

UWAGA: Przesłanie przez kandydata nieprawidłowego zdjęcia może skutkować odrzuceniem jego dokumentów przez wydziałową komisję rekrutacyjną lub brakiem możliwości wydruku legitymacji studenckiej.

Przesyłanie zdjęcia w postaci elektronicznej

Jedyną dopuszczalną formą dostarczenia zdjęcia w postaci elektronicznej jest wgranie go (upload) do Systemu Obsługi Rekrutacji.

Zdjęcia na nośnikach elektronicznych nie będą przyjmowane.

Akceptowane formaty plików zdjęć: JPEG (jpg), TIFF (tif), BITMAP (bmp), PNG (png), GIF (gif), jednak zalecany format to JPEG. Minimalny rozmiar zdjęcia to 236 x 295 pikseli. Zdjęcia o rozmiarze większym niż 236 x 295 pikseli zostaną automatycznie przeskalowane i przycięte do formatu 4:5 (symetrycznie z każdej ze stron, których przycięcie będzie wymagane). Automatyczne przycinanie nie zawsze daje pożądane efekty, dlatego zalecamy ręczne wykadrowanie zdjęcia. Instrukcję kadrowania znajdziesz tutaj.

Zdjęcie wstawione do systemu musi być kolorowe, ale sam wydruk kwestionariusza osobowego może być czarno-biały.

 

Zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku

Obowiązek dostarczenia zaświadczenia o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunkach, na których kandydat na studia będzie narażony na działanie czynników szkodliwych dotyczy części kierunków i stopni studiów. Wykaz kierunków oraz czynników szkodliwych

Zaświadczenie może mieć dowolną formę pisemną. Powinno zawierać nazwę kierunku studiów oraz występujące czynniki szkodliwe. Politechnika Śląska nie wymaga zaświadczenia od lekarza medycyny pracy. Akceptowane są również kopie zaświadczeń z badań okresowych, jeśli w miejscu pracy występują takie same czynniki szkodliwe.

W przypadku nieuzyskania od lekarza rodzinnego lub lekarza medycyny pracy zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do studiowania na dyscyplinie, na którym kandydat na studia będzie narażony na działanie czynników szkodliwych, kandydat zakwalifikowany do przyjęcia w momencie składania dokumentów zobowiązany jest podpisać stosowne oświadczenie.

Studia I stopnia
 1. Ankieta osobowa [Z]
 2. Aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w postaci elektronicznej)
 3. Poświadczona przez uczelnię kopia świadectwa dojrzałości
 4. Poświadczona przez uczelnię kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej – dodatkowo, w przypadku kandydatów ze starą maturą (do roku 2004 w liceach oraz do roku 2005 w technikach)
 5. Poświadczona przez uczelnię kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość
 6. Oryginał dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady, lub tytułu laureata konkursu, uprawniających do preferencyjnych warunków w postępowaniu kwalifikacyjnych – w przypadku kandydatów korzystających z tego uprawnienia na podstawie właściwych uchwał Senatu
 7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunkach, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych (wykaz kierunków)
 8. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej – w przypadku gdy opłata nie została zaksięgowana automatycznie w systemie  [R]
 9. Pełnomocnictwo – w przypadku gdy kandydat nie składa dokumentów osobiście

 

[R]          Dokument dostępny w Module Kandydata Systemu Obsługi Rekrutacji od momentu rejestracji

[Z]          Dokument dostępny w Module Kandydata Systemu Obsługi Rekrutacji po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych do przyjęcia (patrz harmonogram)

Poświadczenia dokonuje Centralna Komisja Rekrutacyjna na podstawie przedstawionego do wglądu oryginału lub odpisu.

 

Fotografia kandydata

Powinna być aktualna i zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych: kolorowa,  wykonana na jednolitym jasnym tle, o dobrej ostrości oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia przez kandydata kompletu dokumentów.

Na stronie Ministerstwa Cyfryzacji dostępne są praktyczne wskazówki jak powinno wyglądać zdjęcie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, wraz z przykładami prawidłowych i nieprawidłowych zdjęć.

UWAGA: Przesłanie przez kandydata nieprawidłowego zdjęcia może skutkować odrzuceniem jego dokumentów przez komisję rekrutacyjną lub brakiem możliwości wydruku legitymacji studenckiej.

 

Przesyłanie zdjęcia w postaci elektronicznej

Jedyną dopuszczalną formą dostarczenia zdjęcia w postaci elektronicznej jest wgranie go (upload) do Systemu Obsługi Rekrutacji. Zdjęcia na nośnikach elektronicznych nie będą przyjmowane. Wszyscy kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia w kolejnych etapach rekrutacji (etap 8.) będą mieli możliwość wypełnienia kwestionariusza osobowego i wgrania (upload) własnego zdjęcia w formie elektronicznej.

Akceptowane formaty plików zdjęć: JPEG (jpg), TIFF (tif), BITMAP (bmp), PNG (png), GIF (gif), jednak zalecany format to JPEG. Minimalny rozmiar zdjęcia to 236 x 295 pikseli. Zdjęcia o rozmiarze większym niż 236 x 295 pikseli zostaną automatycznie przeskalowane i przycięte do formatu 4:5 (symetrycznie z każdej ze stron, których przycięcie będzie wymagane). Automatyczne przycinanie nie zawsze daje pożądane efekty, dlatego zalecamy ręczne wykadrowanie zdjęcia. Instrukcję kadrowania znajdziesz tutaj.

Zdjęcie wstawione do systemu musi być kolorowe, ale sam wydruk kwestionariusza osobowego może być czarno-biały

 

Pełnomocnictwo

Jeżeli nie możesz osobiście wziąć udziału w rekrutacji zgodnie z harmonogramem, to możesz upoważnić inną osobę do dokończenia procesu rekrutacji w Twoim imieniu. Pełnomocnictwo nie musi być uwierzytelnione notarialnie.

 1. Pobierz i wypełnij (na komputerze lub ręcznie) odpowiedni formularz pełnomocnictwa. Dołącz wypełniony formularz do dokumentów składanych w rekrutacji.
 2. Pełnomocnik musi znać wszystkie Twoje dane osobowe i dane dotyczące Twojej edukacji oraz mieć dostęp do skrzynki email podanej przez Ciebie podczas rejestracji w Systemie Obsługi Rekrutacji. Szczegółowe dane trzeba będzie wpisać w kwestionariuszu osobowym dostępnym po ogłoszeniu list zakwalifikowanych do przyjęcia.
 3. Przygotuj wszystkie wymagane dokumenty.
  UWAGA: Przygotuj zdjęcie w postaci cyfrowej (w pliku) – będzie ono niezbędne pełnomocnikowi podczas wypełniania kwestionariusza osobowego.
  UWAGA: Przygotuj poświadczoną kserokopię swojego dowodu tożsamości (poświadczenie możesz uzyskać w siedzibie komisji rekrutacyjnej odpowiedniego wydziału lub w dziekanacie wydziału). Poświadczenie notarialne nie jest wymagane, jednak jest dopuszczalne w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 4. Upewnij się, że pełnomocnik zna harmonogram rekrutacji i w odpowiednim terminie dokończy za Ciebie proces rekrutacji.
Studia II stopnia
 1. Ankieta osobowa [Z]
 2. Aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w postaci elektronicznej)
 3. Poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów
 4. Poświadczona przez uczelnię kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość
 5. Oświadczenie o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunkach, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych (wykaz kierunków)
 6. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej – w przypadku gdy opłata nie została zaksięgowana automatycznie w systemie  [R]
 7. Pełnomocnictwo – w przypadku gdy kandydat nie składa dokumentów osobiście

 

[R]          Dokument dostępny w Module Kandydata Systemu Obsługi Rekrutacji od momentu rejestracji

[Z]          Dokument dostępny w Module Kandydata Systemu Obsługi Rekrutacji po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych do przyjęcia (patrz harmonogram)

Poświadczenia dokonuje Centralna Komisja Rekrutacyjna na podstawie przedstawionego do wglądu oryginału lub odpisu.

 

Fotografia kandydata

Powinna być aktualna i zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych: kolorowa,  wykonana na jednolitym jasnym tle, o dobrej ostrości oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia przez kandydata kompletu dokumentów.

Na stronie Ministerstwa Cyfryzacji dostępne są praktyczne wskazówki jak powinno wyglądać zdjęcie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, wraz z przykładami prawidłowych i nieprawidłowych zdjęć.

UWAGA: Przesłanie przez kandydata nieprawidłowego zdjęcia może skutkować odrzuceniem jego dokumentów przez komisję rekrutacyjną lub brakiem możliwości wydruku legitymacji studenckiej.

 

Przesyłanie zdjęcia w postaci elektronicznej

Jedyną dopuszczalną formą dostarczenia zdjęcia w postaci elektronicznej jest wgranie go (upload) do Systemu Obsługi Rekrutacji. Zdjęcia na nośnikach elektronicznych nie będą przyjmowane. Wszyscy kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia w kolejnych etapach rekrutacji (etap 8.) będą mieli możliwość wypełnienia kwestionariusza osobowego i wgrania (upload) własnego zdjęcia w formie elektronicznej.

Akceptowane formaty plików zdjęć: JPEG (jpg), TIFF (tif), BITMAP (bmp), PNG (png), GIF (gif), jednak zalecany format to JPEG. Minimalny rozmiar zdjęcia to 236 x 295 pikseli. Zdjęcia o rozmiarze większym niż 236 x 295 pikseli zostaną automatycznie przeskalowane i przycięte do formatu 4:5 (symetrycznie z każdej ze stron, których przycięcie będzie wymagane). Automatyczne przycinanie nie zawsze daje pożądane efekty, dlatego zalecamy ręczne wykadrowanie zdjęcia. Instrukcję kadrowania znajdziesz tutaj.

Zdjęcie wstawione do systemu musi być kolorowe, ale sam wydruk kwestionariusza osobowehttp://kadrowanie-zdjecgo może być czarno-biały

 

Pełnomocnictwo

Jeżeli nie możesz osobiście wziąć udziału w rekrutacji zgodnie z harmonogramem, to możesz upoważnić inną osobę do dokończenia procesu rekrutacji w Twoim imieniu. Pełnomocnictwo nie musi być uwierzytelnione notarialnie.

 1. Pobierz i wypełnij (na komputerze lub ręcznie) odpowiedni formularz pełnomocnictwa. Dołącz wypełniony formularz do dokumentów składanych w rekrutacji.
 2. Pełnomocnik musi znać wszystkie Twoje dane osobowe i dane dotyczące Twojej edukacji oraz mieć dostęp do skrzynki email podanej przez Ciebie podczas rejestracji w Systemie Obsługi Rekrutacji. Szczegółowe dane trzeba będzie wpisać w kwestionariuszu osobowym dostępnym po ogłoszeniu list zakwalifikowanych do przyjęcia.
 3. Przygotuj wszystkie wymagane dokumenty.
  UWAGA: Przygotuj zdjęcie w postaci cyfrowej (w pliku) – będzie ono niezbędne pełnomocnikowi podczas wypełniania kwestionariusza osobowego.
  UWAGA: Przygotuj poświadczoną kserokopię swojego dowodu tożsamości (poświadczenie możesz uzyskać w siedzibie komisji rekrutacyjnej odpowiedniego wydziału lub w dziekanacie wydziału). Poświadczenie notarialne nie jest wymagane, jednak jest dopuszczalne w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 4. Upewnij się, że pełnomocnik zna harmonogram rekrutacji i w odpowiednim terminie dokończy za Ciebie proces rekrutacji.
Studia III stopnia
 1. Kwestionariusz osobowy [R]
 2. Aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w postaci elektronicznej)
 3. Kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uczelnię
 4. Poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 5. Zaświadczenie z oceną z przebiegu studiów potwierdzoną przez dziekanat (dla studiów dwustopniowych – ocenę z przebiegu studiów II stopnia)
 6. W przypadku obywateli polskich, którzy ukończyli studia wyższe za granicą wymagany jest wykaz uzyskanych ocen oraz zaświadczenie z uczelni o skali stosowanych ocen
 7. Udokumentowanie znajomości języka obcego na poziomie co najmniej B2
 8. Opinia samodzielnego pracownika naukowego dotyczącą kandydata
 9. Oświadczenie o braku przeciwwskazań do studiowania na studiach doktoranckich, na których doktorant narażony będzie na działanie czynników szkodliwych (wykaz dyscyplin)
 10. Inne dokumenty, potwierdzające:
  • udział w stażach, praktykach zagranicznych, konferencjach, seminariach, konkursach, badaniach naukowych, itp.,
  • pracę w kołach naukowych, działalność w organizacjach studenckich, pracę zawodową, itp.
 11. inne dokumenty określone szczegółowo przez wydziałową komisję rekrutacyjną na studia doktoranckie prowadzone w ramach różnych projektów edukacyjnych.

 

[R]Dokument dostępny w Module Kandydata Systemu Obsługi Rekrutacji od momentu rejestracji

Poświadczenia dokumentów dokonuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie przedstawionego do wglądu oryginału lub odpisu.

 

Fotografia kandydata

Fotografia kandydata powinna być aktualna i zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Kandydat powinien przesłać kolorową fotografię wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia przez kandydata kompletu dokumentów.

Na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji  (obywatel.gov.pl) dostępne są praktyczne wskazówki jak powinno wyglądać zdjęcie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, wraz z przykładami prawidłowych i nieprawidłowych zdjęć.

UWAGA: Przesłanie przez kandydata nieprawidłowego zdjęcia może skutkować odrzuceniem jego dokumentów przez wydziałową komisję rekrutacyjną lub brakiem możliwości wydruku legitymacji studenckiej.

Przesyłanie zdjęcia w postaci elektronicznej

Jedyną dopuszczalną formą dostarczenia zdjęcia w postaci elektronicznej jest wgranie go (upload) do Systemu Obsługi Rekrutacji.

Zdjęcia na nośnikach elektronicznych nie będą przyjmowane.

Akceptowane formaty plików zdjęć: JPEG (jpg), TIFF (tif), BITMAP (bmp), PNG (png), GIF (gif), jednak zalecany format to JPEG. Minimalny rozmiar zdjęcia to 236 x 295 pikseli. Zdjęcia o rozmiarze większym niż 236 x 295 pikseli zostaną automatycznie przeskalowane i przycięte do formatu 4:5 (symetrycznie z każdej ze stron, których przycięcie będzie wymagane). Automatyczne przycinanie nie zawsze daje pożądane efekty, dlatego zalecamy ręczne wykadrowanie zdjęcia. Instrukcję kadrowania znajdziesz tutaj.

Zdjęcie wstawione do systemu musi być kolorowe, ale sam wydruk kwestionariusza osobowego może być czarno-biały.

 

Zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku

Obowiązek dostarczenia zaświadczenia o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunkach, na których kandydat na studia będzie narażony na działanie czynników szkodliwych dotyczy części kierunków i stopni studiów. Wykaz kierunków oraz czynników szkodliwych

Zaświadczenie może mieć dowolną formę pisemną. Powinno zawierać nazwę kierunku studiów oraz występujące czynniki szkodliwe. Politechnika Śląska nie wymaga zaświadczenia od lekarza medycyny pracy. Akceptowane są również kopie zaświadczeń z badań okresowych, jeśli w miejscu pracy występują takie same czynniki szkodliwe.

W przypadku nieuzyskania od lekarza rodzinnego lub lekarza medycyny pracy zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do studiowania na dyscyplinie, na którym kandydat na studia będzie narażony na działanie czynników szkodliwych, kandydat zakwalifikowany do przyjęcia w momencie składania dokumentów zobowiązany jest podpisać stosowne oświadczenie.