Osoby zakwalifikowane do przyjęcia składają dokumenty w postaci papierowej w Biurze Obsługi Studentów właściwym dla kierunku studiów.

 • Warunkiem przyjęcia na studia drugiego stopnia jest m.in. wcześniejsze ukończenie studiów. Złożenie egzaminu dyplomowego (obrona) powinno nastąpić przed upływem terminu rejestracji.
 • W systemie należy wgrać skan/zdjęcie dyplomu wraz z suplementem do dyplomu. Wgrany plik powinien zawierać wszystkie strony suplementu.
 • Osoby, które jeszcze nie otrzymały dyplomu wraz z suplementem, wgrywają do systemu zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające wykaz zaliczonych zajęć i uzyskanych ocen końcowych oraz informację o średniej ocen ze studiów (jest to średnia z wszystkich ocen końcowych ważona liczbą punktów ECTS dla poszczególnych przedmiotów). Osoby, które wgrały do systemu zaświadczenie o ukończeniu studiów, będą zobowiązane do przedłożenia dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem w ciągu 30 dni od dnia przyjęcia na studia.
 • Absolwenci sprzed 2005 roku, którzy nie posiadają suplementu do dyplomu, wgrywają zamiast niego skan karty przebiegu studiów, indeksu lub innego dokumentu zawierającego wykaz przedmiotów.

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia pierwszego stopnia

 1. Kwestionariusz osobowy (dostępny w systemie IRK po zakwalifikowaniu kandydata),
 2. Fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w postaci elektronicznej – do wgrania w systemie IRK),
 3. Poświadczona przez uczelnię kopia świadectwa dojrzałości – świadectwo jest kopiowane w trakcie składania dokumentów,
 4. Poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu zawodowego – jeżeli dyplom był uwzględniany w kwalifikacji kandydata; dyplom jest kopiowany w trakcie składania dokumentów.

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia drugiego stopnia

 1. Kwestionariusz osobowy (dostępny w systemie IRK po zakwalifikowaniu kandydata),
 2. Fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w postaci elektronicznej – do wgrania w systemie IRK),
 3. Poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów, wraz z kopią suplementu do dyplomu – dokumenty są kopiowane w trakcie składania dokumentów.

Dokumenty dodatkowe (składane przez niektóre osoby)

 1. Oryginał dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady, lub tytułu laureata konkursu, uprawniających do dodatkowych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym lub do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego,
 2. Pełnomocnictwo – w przypadku gdy kandydat nie składa dokumentów osobiście,
 3. Zgoda przedstawiciela ustawowego – w przypadku kandydatów niepełnoletnich. Ponadto w przypadku osób niepełnoletnich komplet dokumentów składa rodzic lub opiekun prawny.

W trakcie składania dokumentów w postaci papierowej kandydat przedstawia oryginały lub odpisy dokumentów w celu poświadczenia kopii przez pracowników Politechniki Śląskiej.

Świadectwa i dyplomy wydane za granicą powinny być zalegalizowane lub opatrzone apostille. Dokumenty wydane w języku innym niż język polski lub język angielski kandydat składa wraz z dokonanym przez tłumacza przysięgłego tłumaczeniem na język polski.

UWAGA: Pamiętaj o poprawnym wypełnieniu wszystkich danych w systemie rekrutacyjnym. Pomyłka może skutkować problemami w czasie rekrutacji lub w czasie studiów. W szczególności zwróć uwagę na drobne błędy (tzw. literówki). W trakcie składania dokumentów będziesz musiał przedstawić swój dowód osobisty lub paszport w celu potwierdzenia tożsamości oraz weryfikacji danych zawartych w kwestionariuszu osobowym.

Fotografia kandydata

Zdjęcie musi być zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. W szczególności upewnij się, że fotografia:

 • jest aktualna,
 • jest kolorowa, wykonana na gładkim, białym tle i z równomiernym oświetleniem,
 • ma dobrą ostrość oraz odwzorowuje naturalny kolor skóry,
 • obejmuje wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków – tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii,
 • pokazuje wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), z widocznymi brwiami,
 • przedstawia Cię w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącego na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Jeżeli stan zdrowia kandydata nie pozwala na spełnienie powyższych wymogów, możliwe są odstępstwa od niektórych z powyższych zasad.

Instrukcję wykonywania zdjęcia znajdziesz na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

UWAGA: Zdjęcie zostanie wykorzystane do druku legitymacji studenckiej, którą student będzie posługiwał się przez całe studia. Bez zaakceptowanego zdjęcia nie będzie również możliwe wydrukowanie kwestionariusza osobowego i złożenie dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia.

Zdjęcie musi być kolorowe, ale kwestionariusz można wydrukować czarno-biały.

Przesyłanie zdjęcia w postaci elektronicznej

Jedynym sposobem dostarczenia zdjęcia w postaci elektronicznej jest wgranie pliku do systemu rekrutacyjnego. Nie można dostarczyć zdjęcia w postaci papierowej lub na nośniku danych. Maksymalny rozmiar zdjęcia to 5 MB. Dopuszczalne jest zdjęcie w formacie JPEG lub PNG o wymiarach minimum 500 x 625 pikseli (proporcje 4:5). Zdjęcie można wykadrować samodzielnie w systemie rekrutacyjnym.

Prosimy nie skanować zdjęć w postaci papierowej, nawet jeżeli zdjęcie zostało wykorzystane na potrzeby wydruku dowodu osobistego. Zwykłe, domowe skanery nie pozwalają na uzyskanie skanów odpowiedniej jakości. Zalecamy, aby pozyskać plik ze zdjęciem bezpośrednio od fotografa.

Pełnomocnictwo

Jeżeli nie możesz osobiście wziąć udziału w rekrutacji zgodnie z harmonogramem, to możesz upoważnić inną osobę do dokończenia procesu rekrutacji w Twoim imieniu. Pełnomocnictwo nie musi być potwierdzone notarialnie.

 1. Pobierz i wypełnij (na komputerze albo odręcznie) formularz pełnomocnictwa. Dołącz podpisany formularz do składanych dokumentów.
 2. Pełnomocnik musi znać wszystkie Twoje dane osobowe oraz informacje dotyczące Twojej edukacji. Musi także mieć dostęp do Twojego konta w systemie IRK i na bieżąco sprawdzać pojawiające się tam powiadomienia.
 3. Przekaż pełnomocnikowi dokumenty, na podstawie których ubiegasz się o przyjęcie. Wgraj swoje zdjęcie do systemu IRK i upewnij się, że zostało ono zaakceptowane.
 4. Upewnij się, że pełnomocnik zna harmonogram i w odpowiednim terminie dokończy za Ciebie rekrutację.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa kwestionariusz osobowy podpisuje w imieniu kandydata jego pełnomocnik.

Kandydaci niepełnoletni

Kandydaci niepełnoletni uczestniczą w rekrutacji na podstawie zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego) wydanej po uprzednim zapoznaniu się przez niego z klauzulą informacyjną. W przypadku kandydatów niepełnoletnich zakwalifikowanych do przyjęcia komplet dokumentów składa rodzic lub opiekun prawny. Dokumenty nie będą przyjmowane od osób niepełnoletnich.

Przedstawiciel ustawowy podejmuje w imieniu niepełnoletniego dziecka/podopiecznego wszelkie decyzje dotyczące udziału w rekrutacji oraz podjęcia studiów – do dnia uzyskania pełnoletności przez kandydata lub studenta. Przedstawiciel ustawowy jest osobą, która może złożyć odwołanie od decyzji administracyjnej w imieniu swojego dziecka/podopiecznego (nie może tego zrobić niepełnoletni kandydat). Jest również odpowiedzialny za wszelkie zobowiązania (w szczególności zobowiązania finansowe) wynikające z odbywania studiów przez swojego niepełnoletniego dziecka/podopiecznego – np. ponosi koszty zamieszkania w domu studenckim, koszty studiów niestacjonarnych itd.

Począwszy od dnia uzyskania pełnoletności kandydat lub student może samodzielnie decydować o swoim udziale w rekrutacji oraz odbywanych studiach.

Czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia występujące na studiach

Kandydat jest obowiązany do zapoznania się z występującymi na poszczególnych kierunkach studiów czynnikami szkodliwymi, uciążliwymi lub niebezpiecznymi dla zdrowia. Uczelnia nie wymaga wykonywania badań lekarskich, jednak w razie wątpliwości zalecamy konsultację z lekarzem możliwości podjęcia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu. Ponadto wszyscy studenci Politechniki Śląskiej są kierowani po rozpoczęciu studiów na badania profilaktyczne w Przychodni Akademickiej.

Wymagane dokumenty

 • poświadczona przez Centralną Komisję Rekrutacyjną kopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich bądź dyplomu, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 2 ustawy, dającego prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała;
 • w przypadku gdy dyplom, o którym mowa w pkt 1, nie potwierdza znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego:
  1. poświadczona przez Centralną Komisję Rekrutacyjną kopia innego dyplomu ukończenia studiów potwierdzającego znajomość języka angielskiego na tym poziomie albo
  2. poświadczona przez Centralną Komisję Rekrutacyjną kopia certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na tym poziomie,

jeżeli kandydat ubiega się o potwierdzenie znajomości języka angielskiego na tej podstawie; 

 • wstępna koncepcja rozprawy doktorskiej sporządzona zgodnie ze wzorem
 • Curriculum Vitae – życiorys zawodowy;
 • aktualna fotografia (w formie elektronicznej i papierowej) kandydata zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych/paszportów;
 • oświadczenie wybranego przez kandydata promotora sporządzone zgodnie ze wzorem
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe kandydata:
  1. publikacje naukowe,
  2. wygłoszenie referatów naukowych na konferencjach naukowych,
  3. udział w projektach badawczych,
  4. działalność w kołach i organizacjach naukowych,
  5. uzyskane patenty i dokonane zgłoszenia patentowe,
  6. uzyskane nagrody i wyróżnienia,
  7. uzyskane stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,
  8. staże i praktyki krajowe oraz zagraniczne,
  9. dodatkowe studia wyższe, studia podyplomowe, nabyte uprawnienia, ukończone kursy specjalistyczne;
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia sporządzone zgodnie ze wzorem
 • oświadczenie o statusie kandydata sporządzone zgodnie ze wzorem

Wszystkie wymienione dokumenty (oprócz ankiety osobowej) muszą zostać złożone w sekretariacie Szkoły Doktorów, w terminie określonym w harmonogramie. Kandydaci z zagranicy składają dokumenty w postaci papierowej po przyjęciu do Szkoły.

* Jeżeli przedstawiony dyplom ukończenia studiów nie potwierdza znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, kandydat może przedstawić dodatkowo:

 • kopię innego dyplomu ukończenia studiów potwierdzającego znajomość języka angielskiego na tym poziomie albo
 • kopię certyfikatu poświadczającego znajomość języka angielskiego na tym poziomie.

W przypadku braku tych dokumentów znajomość języka angielskiego będzie oceniona w drodze rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej w tym języku.
Poświadczenia dokumentów dokonuje centralna komisja rekrutacyjna na podstawie przedstawionego do wglądu oryginału lub odpisu.

Studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia pierwszego stopnia

 1. Kwestionariusz osobowy (dostępny w systemie IRK po zakwalifikowaniu kandydata),
 2. Fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w postaci elektronicznej – do wgrania w systemie IRK),
 3. Poświadczona przez uczelnię kopia świadectwa dojrzałości – świadectwo jest kopiowane w trakcie składania dokumentów,
 4. Poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu zawodowego – jeżeli dyplom był uwzględniany w kwalifikacji kandydata; dyplom jest kopiowany w trakcie składania dokumentów.

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia drugiego stopnia

 1. Kwestionariusz osobowy (dostępny w systemie IRK po zakwalifikowaniu kandydata),
 2. Fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w postaci elektronicznej – do wgrania w systemie IRK),
 3. Poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów, wraz z kopią suplementu do dyplomu – dokumenty są kopiowane w trakcie składania dokumentów.

Dokumenty dodatkowe (składane przez niektóre osoby)

 1. Oryginał dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady, lub tytułu laureata konkursu, uprawniających do dodatkowych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym lub do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego,
 2. Pełnomocnictwo – w przypadku gdy kandydat nie składa dokumentów osobiście,
 3. Zgoda przedstawiciela ustawowego – w przypadku kandydatów niepełnoletnich. Ponadto w przypadku osób niepełnoletnich komplet dokumentów składa rodzic lub opiekun prawny.

W trakcie składania dokumentów w postaci papierowej kandydat przedstawia oryginały lub odpisy dokumentów w celu poświadczenia kopii przez pracowników Politechniki Śląskiej.

Świadectwa i dyplomy wydane za granicą powinny być zalegalizowane lub opatrzone apostille. Dokumenty wydane w języku innym niż język polski lub język angielski kandydat składa wraz z dokonanym przez tłumacza przysięgłego tłumaczeniem na język polski.

UWAGA: Pamiętaj o poprawnym wypełnieniu wszystkich danych w systemie rekrutacyjnym. Pomyłka może skutkować problemami w czasie rekrutacji lub w czasie studiów. W szczególności zwróć uwagę na drobne błędy (tzw. literówki). W trakcie składania dokumentów będziesz musiał przedstawić swój dowód osobisty lub paszport w celu potwierdzenia tożsamości oraz weryfikacji danych zawartych w kwestionariuszu osobowym.

Fotografia kandydata

Zdjęcie musi być zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. W szczególności upewnij się, że fotografia:

 • jest aktualna,
 • jest kolorowa, wykonana na gładkim, białym tle i z równomiernym oświetleniem,
 • ma dobrą ostrość oraz odwzorowuje naturalny kolor skóry,
 • obejmuje wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków – tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii,
 • pokazuje wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), z widocznymi brwiami,
 • przedstawia Cię w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącego na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Jeżeli stan zdrowia kandydata nie pozwala na spełnienie powyższych wymogów, możliwe są odstępstwa od niektórych z powyższych zasad.

Instrukcję wykonywania zdjęcia znajdziesz na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

UWAGA: Zdjęcie zostanie wykorzystane do druku legitymacji studenckiej, którą student będzie posługiwał się przez całe studia. Bez zaakceptowanego zdjęcia nie będzie również możliwe wydrukowanie kwestionariusza osobowego i złożenie dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia.

Zdjęcie musi być kolorowe, ale kwestionariusz można wydrukować czarno-biały.

Przesyłanie zdjęcia w postaci elektronicznej

Jedynym sposobem dostarczenia zdjęcia w postaci elektronicznej jest wgranie pliku do systemu rekrutacyjnego. Nie można dostarczyć zdjęcia w postaci papierowej lub na nośniku danych. Maksymalny rozmiar zdjęcia to 5 MB. Dopuszczalne jest zdjęcie w formacie JPEG lub PNG o wymiarach minimum 500 x 625 pikseli (proporcje 4:5). Zdjęcie można wykadrować samodzielnie w systemie rekrutacyjnym.

Prosimy nie skanować zdjęć w postaci papierowej, nawet jeżeli zdjęcie zostało wykorzystane na potrzeby wydruku dowodu osobistego. Zwykłe, domowe skanery nie pozwalają na uzyskanie skanów odpowiedniej jakości. Zalecamy, aby pozyskać plik ze zdjęciem bezpośrednio od fotografa.

Pełnomocnictwo

Jeżeli nie możesz osobiście wziąć udziału w rekrutacji zgodnie z harmonogramem, to możesz upoważnić inną osobę do dokończenia procesu rekrutacji w Twoim imieniu. Pełnomocnictwo nie musi być potwierdzone notarialnie.

 1. Pobierz i wypełnij (na komputerze albo odręcznie) formularz pełnomocnictwa. Dołącz podpisany formularz do składanych dokumentów.
 2. Pełnomocnik musi znać wszystkie Twoje dane osobowe oraz informacje dotyczące Twojej edukacji. Musi także mieć dostęp do Twojego konta w systemie IRK i na bieżąco sprawdzać pojawiające się tam powiadomienia.
 3. Przekaż pełnomocnikowi dokumenty, na podstawie których ubiegasz się o przyjęcie. Wgraj swoje zdjęcie do systemu IRK i upewnij się, że zostało ono zaakceptowane.
 4. Upewnij się, że pełnomocnik zna harmonogram i w odpowiednim terminie dokończy za Ciebie rekrutację.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa kwestionariusz osobowy podpisuje w imieniu kandydata jego pełnomocnik.

Kandydaci niepełnoletni

Kandydaci niepełnoletni uczestniczą w rekrutacji na podstawie zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego) wydanej po uprzednim zapoznaniu się przez niego z klauzulą informacyjną. W przypadku kandydatów niepełnoletnich zakwalifikowanych do przyjęcia komplet dokumentów składa rodzic lub opiekun prawny. Dokumenty nie będą przyjmowane od osób niepełnoletnich.

Przedstawiciel ustawowy podejmuje w imieniu niepełnoletniego dziecka/podopiecznego wszelkie decyzje dotyczące udziału w rekrutacji oraz podjęcia studiów – do dnia uzyskania pełnoletności przez kandydata lub studenta. Przedstawiciel ustawowy jest osobą, która może złożyć odwołanie od decyzji administracyjnej w imieniu swojego dziecka/podopiecznego (nie może tego zrobić niepełnoletni kandydat). Jest również odpowiedzialny za wszelkie zobowiązania (w szczególności zobowiązania finansowe) wynikające z odbywania studiów przez swojego niepełnoletniego dziecka/podopiecznego – np. ponosi koszty zamieszkania w domu studenckim, koszty studiów niestacjonarnych itd.

Począwszy od dnia uzyskania pełnoletności kandydat lub student może samodzielnie decydować o swoim udziale w rekrutacji oraz odbywanych studiach.

Czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia występujące na studiach

Kandydat jest obowiązany do zapoznania się z występującymi na poszczególnych kierunkach studiów czynnikami szkodliwymi, uciążliwymi lub niebezpiecznymi dla zdrowia. Uczelnia nie wymaga wykonywania badań lekarskich, jednak w razie wątpliwości zalecamy konsultację z lekarzem możliwości podjęcia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu. Ponadto wszyscy studenci Politechniki Śląskiej są kierowani po rozpoczęciu studiów na badania profilaktyczne w Przychodni Akademickiej.

Wspólna Szkoła Doktorska

Wymagane dokumenty

 • poświadczona przez Centralną Komisję Rekrutacyjną kopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich bądź dyplomu, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 2 ustawy, dającego prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała;
 • w przypadku gdy dyplom, o którym mowa w pkt 1, nie potwierdza znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego:
  1. poświadczona przez Centralną Komisję Rekrutacyjną kopia innego dyplomu ukończenia studiów potwierdzającego znajomość języka angielskiego na tym poziomie albo
  2. poświadczona przez Centralną Komisję Rekrutacyjną kopia certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na tym poziomie,

jeżeli kandydat ubiega się o potwierdzenie znajomości języka angielskiego na tej podstawie; 

 • wstępna koncepcja rozprawy doktorskiej sporządzona zgodnie ze wzorem
 • Curriculum Vitae – życiorys zawodowy;
 • aktualna fotografia (w formie elektronicznej i papierowej) kandydata zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych/paszportów;
 • oświadczenie wybranego przez kandydata promotora sporządzone zgodnie ze wzorem
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe kandydata:
  1. publikacje naukowe,
  2. wygłoszenie referatów naukowych na konferencjach naukowych,
  3. udział w projektach badawczych,
  4. działalność w kołach i organizacjach naukowych,
  5. uzyskane patenty i dokonane zgłoszenia patentowe,
  6. uzyskane nagrody i wyróżnienia,
  7. uzyskane stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,
  8. staże i praktyki krajowe oraz zagraniczne,
  9. dodatkowe studia wyższe, studia podyplomowe, nabyte uprawnienia, ukończone kursy specjalistyczne;
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia sporządzone zgodnie ze wzorem
 • oświadczenie o statusie kandydata sporządzone zgodnie ze wzorem

Wszystkie wymienione dokumenty (oprócz ankiety osobowej) muszą zostać złożone w sekretariacie Szkoły Doktorów, w terminie określonym w harmonogramie. Kandydaci z zagranicy składają dokumenty w postaci papierowej po przyjęciu do Szkoły.

* Jeżeli przedstawiony dyplom ukończenia studiów nie potwierdza znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, kandydat może przedstawić dodatkowo:

 • kopię innego dyplomu ukończenia studiów potwierdzającego znajomość języka angielskiego na tym poziomie albo
 • kopię certyfikatu poświadczającego znajomość języka angielskiego na tym poziomie.

W przypadku braku tych dokumentów znajomość języka angielskiego będzie oceniona w drodze rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej w tym języku.
Poświadczenia dokumentów dokonuje centralna komisja rekrutacyjna na podstawie przedstawionego do wglądu oryginału lub odpisu.

Font Resize
Contrast