Wymagane dokumenty

 • Warunkiem przyjęcia na studia drugiego stopnia jest m.in. wcześniejsze ukończenie studiów. Złożenie egzaminu dyplomowego (obrona) powinno nastąpić przed upływem terminu rejestracji.
 • W systemie należy wgrać skan/zdjęcie dyplomu wraz z suplementem do dyplomu. Wszystkie strony suplementu powinny być zawarte we wgranym pliku.
 • Absolwenci sprzed 2005 roku, którzy nie posiadają suplementu do dyplomu, wgrywają zamiast niego skan karty przebiegu studiów, indeksu lub innego dokumentu zawierającego wykaz przedmiotów.
 • Osoby zakwalifikowane do przyjęcia składają dokumenty w postaci papierowej.

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia pierwszego stopnia

 1. Kwestionariusz osobowy (dostępny w systemie IRK po zakwalifikowaniu kandydata),
 2. Fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w postaci elektronicznej – do wgrania w systemie IRK),
 3. Poświadczona przez uczelnię kopia świadectwa dojrzałości – świadectwo jest kopiowane w trakcie składania dokumentów.

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia drugiego stopnia

 1. Kwestionariusz osobowy (dostępny w systemie IRK po zakwalifikowaniu kandydata),
 2. Fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w postaci elektronicznej – do wgrania w systemie IRK),
 3. Poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów, wraz z kopią suplementu do dyplomu – dokumenty są kopiowane w trakcie składania dokumentów.

Dokumenty dodatkowe (składane przez niektóre osoby)

 1. Oryginał dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady, lub tytułu laureata konkursu, uprawniających do preferencyjnych warunków w postępowaniu kwalifikacyjnym – w przypadku kandydatów na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie korzystających z tego uprawnienia na podstawie uchwały Senatu,
 2. Pełnomocnictwo – w przypadku gdy kandydat nie składa dokumentów osobiście,
 3. Zgoda przedstawiciela ustawowego – w przypadku kandydatów niepełnoletnich. Ponadto w przypadku osób niepełnoletnich komplet dokumentów składa rodzic lub opiekun prawny.

W trakcie składania dokumentów w postaci papierowej kandydat przedstawia oryginały lub odpisy dokumentów w celu poświadczenia kopii przez pracowników Politechniki Śląskiej.

Świadectwa i dyplomy wydane za granicą powinny być zalegalizowane lub opatrzone apostille. Dokumenty wydane w języku innym niż język polski lub język angielski kandydat składa wraz z dokonanym przez tłumacza przysięgłego tłumaczeniem na język polski.

UWAGA: Pamiętaj o poprawnym wypełnieniu wszystkich danych w systemie rekrutacyjnym. Pomyłka może skutkować problemami w czasie rekrutacji lub w czasie studiów. W szczególności zwróć uwagę na drobne błędy (tzw. literówki). W trakcie składania dokumentów będziesz musiał przedstawić swój dowód osobisty lub paszport w celu potwierdzenia tożsamości oraz weryfikacji danych zawartych w kwestionariuszu osobowym.

Fotografia kandydata

Zdjęcie musi być zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. W szczególności upewnij się, że fotografia:

 • jest aktualna,
 • jest kolorowa, wykonana na gładkim, białym tle i z równomiernym oświetleniem,
 • ma dobrą ostrość oraz odwzorowuje naturalny kolor skóry,
 • obejmuje wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków – tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii,
 • pokazuje wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), z widocznymi brwiami,
 • przedstawia Cię w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącego na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Jeżeli stan zdrowia kandydata nie pozwala na spełnienie powyższych wymogów, możliwe są odstępstwa od niektórych z powyższych zasad.

Instrukcję wykonywania zdjęcia znajdziesz na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

UWAGA: Zdjęcie zostanie wykorzystane do druku legitymacji studenckiej, którą student będzie posługiwał się przez całe studia. Bez zaakceptowanego zdjęcia nie będzie również możliwe wydrukowanie kwestionariusza osobowego i złożenie dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia.

Zdjęcie musi być kolorowe, ale kwestionariusz można wydrukować czarno-biały.

Przesyłanie zdjęcia w postaci elektronicznej

Jedynym sposobem dostarczenia zdjęcia w postaci elektronicznej jest wgranie pliku do systemu rekrutacyjnego. Nie można dostarczyć zdjęcia w postaci papierowej lub na nośniku danych. Maksymalny rozmiar zdjęcia to 5 MB. Dopuszczalne jest zdjęcie w formacie JPEG lub PNG o wymiarach minimum 500 x 625 pikseli (proporcje 4:5). Zdjęcie można wykadrować samodzielnie w systemie rekrutacyjnym.

Prosimy nie skanować zdjęć w postaci papierowej, nawet jeżeli zdjęcie zostało wykorzystane na potrzeby wydruku dowodu osobistego. Zwykłe, domowe skanery nie pozwalają na uzyskanie skanów odpowiedniej jakości. Zalecamy, aby pozyskać plik ze zdjęciem bezpośrednio od fotografa.

Pełnomocnictwo

Jeżeli nie możesz osobiście wziąć udziału w rekrutacji zgodnie z harmonogramem, to możesz upoważnić inną osobę do dokończenia procesu rekrutacji w Twoim imieniu. Pełnomocnictwo nie musi być potwierdzone notarialnie.

 1. Pobierz i wypełnij (na komputerze albo odręcznie) formularz pełnomocnictwa. Dołącz podpisany formularz do składanych dokumentów.
 2. Pełnomocnik musi znać wszystkie Twoje dane osobowe oraz informacje dotyczące Twojej edukacji. Musi także mieć dostęp do Twojego konta w systemie IRK i na bieżąco sprawdzać pojawiające się tam powiadomienia.
 3. Przekaż pełnomocnikowi dokumenty, na podstawie których ubiegasz się o przyjęcie. Wgraj swoje zdjęcie do systemu IRK i upewnij się, że zostało ono zaakceptowane.
 4. Upewnij się, że pełnomocnik zna harmonogram i w odpowiednim terminie dokończy za Ciebie rekrutację.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa kwestionariusz osobowy podpisuje w imieniu kandydata jego pełnomocnik.

Kandydaci niepełnoletni

Kandydaci niepełnoletni uczestniczą w rekrutacji na podstawie zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego) wydanej po uprzednim zapoznaniu się przez niego z klauzulą informacyjną. W przypadku kandydatów niepełnoletnich zakwalifikowanych do przyjęcia komplet dokumentów składa rodzic lub opiekun prawny. Dokumenty nie będą przyjmowane od osób niepełnoletnich.

Przedstawiciel ustawowy podejmuje w imieniu niepełnoletniego dziecka/podopiecznego wszelkie decyzje dotyczące udziału w rekrutacji oraz podjęcia studiów – do dnia uzyskania pełnoletności przez kandydata lub studenta. Przedstawiciel ustawowy jest osobą, która może złożyć odwołanie od decyzji administracyjnej w imieniu swojego dziecka/podopiecznego (nie może tego zrobić niepełnoletni kandydat). Jest również odpowiedzialny za wszelkie zobowiązania (w szczególności zobowiązania finansowe) wynikające z odbywania studiów przez swojego niepełnoletniego dziecka/podopiecznego – np. ponosi koszty zamieszkania w domu studenckim, koszty studiów niestacjonarnych itd.

Począwszy od dnia uzyskania pełnoletności kandydat lub student może samodzielnie decydować o swoim udziale w rekrutacji oraz odbywanych studiach.

Czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia występujące na studiach

Kandydat jest obowiązany do zapoznania się z występującymi na poszczególnych kierunkach studiów czynnikami szkodliwymi, uciążliwymi lub niebezpiecznymi dla zdrowia. Uczelnia nie wymaga wykonywania badań lekarskich, jednak w razie wątpliwości zalecamy konsultację z lekarzem możliwości podjęcia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu. Ponadto wszyscy studenci Politechniki Śląskiej są kierowani po rozpoczęciu studiów na badania profilaktyczne w Przychodni Akademickiej.

Wymagane dokumenty
(składane w postaci elektronicznej w systemie rekrutacyjnym)

 1. Ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata, imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało, płeć, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, obywatelstwo, a w przypadku cudzoziemców również nazwę państwa urodzenia i informacje o posiadaniu Karty Polaka (ankieta wypełniana w systemie rekrutacyjnym).
 2. Aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 3. Kopia dyplomu ukończenia studiów mgr z suplementem.
 4. Dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (opcjonalnie)*.
 5. Wstępna koncepcja rozprawy doktorskiej, zgodnie ze wzorem.
 6. List motywacyjny przedstawiający motywację kandydata do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej, w tym w zakresie przewidywanego obszaru tematycznego rozprawy doktorskiej kandydata.
 7. Oświadczenie wybranego przez kandydata promotora o podjęciu się opieki naukowej nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej, zgodnie ze wzorem.
 8. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe kandydata – publikacje naukowe, wygłoszenie referatu naukowego na konferencji naukowej, udział w projektach badawczych, działalność w kołach i organizacjach naukowych, uzyskane patenty i dokonane zgłoszenia patentowe, uzyskane nagrody i wyróżnienia, uzyskane stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
 9. Oświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia, w ramach którego występują czynniki szkodliwe, zgodnie ze wzorem.
 10. Oświadczenie o statusie kandydata w innej szkole doktorskiej, zgodnie ze wzorem.

Wszystkie wymienione dokumenty (oprócz ankiety osobowej) muszą zostać złożone w sekretariacie Szkoły Doktorów, w terminie określonym w harmonogramie. Kandydaci z zagranicy składają dokumenty w postaci papierowej po przyjęciu do Szkoły.

* Jeżeli przedstawiony dyplom ukończenia studiów nie potwierdza znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, kandydat może przedstawić dodatkowo:

 • kopię innego dyplomu ukończenia studiów potwierdzającego znajomość języka angielskiego na tym poziomie albo
 • kopię certyfikatu poświadczającego znajomość języka angielskiego na tym poziomie.

W przypadku braku tych dokumentów znajomość języka angielskiego będzie oceniona w drodze rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej w tym języku.
Poświadczenia dokumentów dokonuje centralna komisja rekrutacyjna na podstawie przedstawionego do wglądu oryginału lub odpisu.

Studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia pierwszego stopnia

 1. Kwestionariusz osobowy (dostępny w systemie IRK po zakwalifikowaniu kandydata),
 2. Fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w postaci elektronicznej – do wgrania w systemie IRK),
 3. Poświadczona przez uczelnię kopia świadectwa dojrzałości – świadectwo jest kopiowane w trakcie składania dokumentów.

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia drugiego stopnia

 1. Kwestionariusz osobowy (dostępny w systemie IRK po zakwalifikowaniu kandydata),
 2. Fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w postaci elektronicznej – do wgrania w systemie IRK),
 3. Poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów, wraz z kopią suplementu do dyplomu – dokumenty są kopiowane w trakcie składania dokumentów.

Dokumenty dodatkowe (składane przez niektóre osoby)

 1. Oryginał dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady, lub tytułu laureata konkursu, uprawniających do preferencyjnych warunków w postępowaniu kwalifikacyjnym – w przypadku kandydatów na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie korzystających z tego uprawnienia na podstawie uchwały Senatu,
 2. Pełnomocnictwo – w przypadku gdy kandydat nie składa dokumentów osobiście,
 3. Zgoda przedstawiciela ustawowego – w przypadku kandydatów niepełnoletnich. Ponadto w przypadku osób niepełnoletnich komplet dokumentów składa rodzic lub opiekun prawny.

W trakcie składania dokumentów w postaci papierowej kandydat przedstawia oryginały lub odpisy dokumentów w celu poświadczenia kopii przez pracowników Politechniki Śląskiej.

Świadectwa i dyplomy wydane za granicą powinny być zalegalizowane lub opatrzone apostille. Dokumenty wydane w języku innym niż język polski lub język angielski kandydat składa wraz z dokonanym przez tłumacza przysięgłego tłumaczeniem na język polski.

UWAGA: Pamiętaj o poprawnym wypełnieniu wszystkich danych w systemie rekrutacyjnym. Pomyłka może skutkować problemami w czasie rekrutacji lub w czasie studiów. W szczególności zwróć uwagę na drobne błędy (tzw. literówki). W trakcie składania dokumentów będziesz musiał przedstawić swój dowód osobisty lub paszport w celu potwierdzenia tożsamości oraz weryfikacji danych zawartych w kwestionariuszu osobowym.

Fotografia kandydata

Zdjęcie musi być zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. W szczególności upewnij się, że fotografia:

 • jest aktualna,
 • jest kolorowa, wykonana na gładkim, białym tle i z równomiernym oświetleniem,
 • ma dobrą ostrość oraz odwzorowuje naturalny kolor skóry,
 • obejmuje wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków – tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii,
 • pokazuje wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), z widocznymi brwiami,
 • przedstawia Cię w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącego na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Jeżeli stan zdrowia kandydata nie pozwala na spełnienie powyższych wymogów, możliwe są odstępstwa od niektórych z powyższych zasad.

Instrukcję wykonywania zdjęcia znajdziesz na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

UWAGA: Zdjęcie zostanie wykorzystane do druku legitymacji studenckiej, którą student będzie posługiwał się przez całe studia. Bez zaakceptowanego zdjęcia nie będzie również możliwe wydrukowanie kwestionariusza osobowego i złożenie dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia.

Zdjęcie musi być kolorowe, ale kwestionariusz można wydrukować czarno-biały.

Przesyłanie zdjęcia w postaci elektronicznej

Jedynym sposobem dostarczenia zdjęcia w postaci elektronicznej jest wgranie pliku do systemu rekrutacyjnego. Nie można dostarczyć zdjęcia w postaci papierowej lub na nośniku danych. Maksymalny rozmiar zdjęcia to 5 MB. Dopuszczalne jest zdjęcie w formacie JPEG lub PNG o wymiarach minimum 500 x 625 pikseli (proporcje 4:5). Zdjęcie można wykadrować samodzielnie w systemie rekrutacyjnym.

Prosimy nie skanować zdjęć w postaci papierowej, nawet jeżeli zdjęcie zostało wykorzystane na potrzeby wydruku dowodu osobistego. Zwykłe, domowe skanery nie pozwalają na uzyskanie skanów odpowiedniej jakości. Zalecamy, aby pozyskać plik ze zdjęciem bezpośrednio od fotografa.

Pełnomocnictwo

Jeżeli nie możesz osobiście wziąć udziału w rekrutacji zgodnie z harmonogramem, to możesz upoważnić inną osobę do dokończenia procesu rekrutacji w Twoim imieniu. Pełnomocnictwo nie musi być potwierdzone notarialnie.

 1. Pobierz i wypełnij (na komputerze albo odręcznie) formularz pełnomocnictwa. Dołącz podpisany formularz do składanych dokumentów.
 2. Pełnomocnik musi znać wszystkie Twoje dane osobowe oraz informacje dotyczące Twojej edukacji. Musi także mieć dostęp do Twojego konta w systemie IRK i na bieżąco sprawdzać pojawiające się tam powiadomienia.
 3. Przekaż pełnomocnikowi dokumenty, na podstawie których ubiegasz się o przyjęcie. Wgraj swoje zdjęcie do systemu IRK i upewnij się, że zostało ono zaakceptowane.
 4. Upewnij się, że pełnomocnik zna harmonogram i w odpowiednim terminie dokończy za Ciebie rekrutację.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa kwestionariusz osobowy podpisuje w imieniu kandydata jego pełnomocnik.

Kandydaci niepełnoletni

Kandydaci niepełnoletni uczestniczą w rekrutacji na podstawie zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego) wydanej po uprzednim zapoznaniu się przez niego z klauzulą informacyjną. W przypadku kandydatów niepełnoletnich zakwalifikowanych do przyjęcia komplet dokumentów składa rodzic lub opiekun prawny. Dokumenty nie będą przyjmowane od osób niepełnoletnich.

Przedstawiciel ustawowy podejmuje w imieniu niepełnoletniego dziecka/podopiecznego wszelkie decyzje dotyczące udziału w rekrutacji oraz podjęcia studiów – do dnia uzyskania pełnoletności przez kandydata lub studenta. Przedstawiciel ustawowy jest osobą, która może złożyć odwołanie od decyzji administracyjnej w imieniu swojego dziecka/podopiecznego (nie może tego zrobić niepełnoletni kandydat). Jest również odpowiedzialny za wszelkie zobowiązania (w szczególności zobowiązania finansowe) wynikające z odbywania studiów przez swojego niepełnoletniego dziecka/podopiecznego – np. ponosi koszty zamieszkania w domu studenckim, koszty studiów niestacjonarnych itd.

Począwszy od dnia uzyskania pełnoletności kandydat lub student może samodzielnie decydować o swoim udziale w rekrutacji oraz odbywanych studiach.

Czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia występujące na studiach

Kandydat jest obowiązany do zapoznania się z występującymi na poszczególnych kierunkach studiów czynnikami szkodliwymi, uciążliwymi lub niebezpiecznymi dla zdrowia. Uczelnia nie wymaga wykonywania badań lekarskich, jednak w razie wątpliwości zalecamy konsultację z lekarzem możliwości podjęcia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu. Ponadto wszyscy studenci Politechniki Śląskiej są kierowani po rozpoczęciu studiów na badania profilaktyczne w Przychodni Akademickiej.

Wspólna Szkoła Doktorska

Wymagane dokumenty
(składane w postaci elektronicznej w systemie rekrutacyjnym)

 1. Ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata, imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało, płeć, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, obywatelstwo, a w przypadku cudzoziemców również nazwę państwa urodzenia i informacje o posiadaniu Karty Polaka (ankieta wypełniana w systemie rekrutacyjnym).
 2. Aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 3. Kopia dyplomu ukończenia studiów mgr z suplementem.
 4. Dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (opcjonalnie)*.
 5. Wstępna koncepcja rozprawy doktorskiej, zgodnie ze wzorem.
 6. List motywacyjny przedstawiający motywację kandydata do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej, w tym w zakresie przewidywanego obszaru tematycznego rozprawy doktorskiej kandydata.
 7. Oświadczenie wybranego przez kandydata promotora o podjęciu się opieki naukowej nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej, zgodnie ze wzorem.
 8. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe kandydata – publikacje naukowe, wygłoszenie referatu naukowego na konferencji naukowej, udział w projektach badawczych, działalność w kołach i organizacjach naukowych, uzyskane patenty i dokonane zgłoszenia patentowe, uzyskane nagrody i wyróżnienia, uzyskane stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
 9. Oświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia, w ramach którego występują czynniki szkodliwe, zgodnie ze wzorem.
 10. Oświadczenie o statusie kandydata w innej szkole doktorskiej, zgodnie ze wzorem.

Wszystkie wymienione dokumenty (oprócz ankiety osobowej) muszą zostać złożone w sekretariacie Szkoły Doktorów, w terminie określonym w harmonogramie. Kandydaci z zagranicy składają dokumenty w postaci papierowej po przyjęciu do Szkoły.

* Jeżeli przedstawiony dyplom ukończenia studiów nie potwierdza znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, kandydat może przedstawić dodatkowo:

 • kopię innego dyplomu ukończenia studiów potwierdzającego znajomość języka angielskiego na tym poziomie albo
 • kopię certyfikatu poświadczającego znajomość języka angielskiego na tym poziomie.

W przypadku braku tych dokumentów znajomość języka angielskiego będzie oceniona w drodze rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej w tym języku.
Poświadczenia dokumentów dokonuje centralna komisja rekrutacyjna na podstawie przedstawionego do wglądu oryginału lub odpisu.

Font Resize
Contrast