VADEMECUM KANDYDATA

Główną siedzibą Politechniki Śląskiej są Gliwice, ale uczelnia jest także obecna w Katowicach, Zabrzu i Rybniku.

Gliwice to miasto o ponad 750-letniej tradycji, zlokalizowane na skrzyżowaniu ważnych, europejskich szlaków komunikacyjnych. Technopolia opierająca swój dynamiczny rozwój na szeroko rozumianych innowacjach, przemyśle skupionym wokół branży automotive, doskonale wykształconej kadrze pracowniczej oraz idealnej lokalizacji.

Katowice to administracyjne, akademickie i kulturalne serce Górnego Śląska. To wyjątkowe miasto, historycznie związane z górnictwem i hutnictwem, obecnie wyrasta na prężny ośrodek gospodarczy, kulturalny i rozrywkowy.

Zabrze łączy przemysłową tradycję z nowatorskim podejściem do innowacyjnych przedsięwzięć. Markami miasta są m.in. Śląskie Centrum Chorób Serca, Sztolnia Królowa Luiza i Kopalnia Guido.

Rybnik to miasto położone w sercu Górnego Śląska, mocno osadzone w tradycji regionu, ale też czerpiące z osiągnięć współczesności. Kiedyś miasto górnicze – dziś nowoczesny ośrodek o profilu usługowo-handlowym, stawiający na kulturę, rekreację czy edukację.

Politechnika Śląska umożliwia rozwijanie różnorodnych pasji i zainteresowań.

Studenci pragnący przede wszystkim rozwoju naukowego mają możliwość działać w ponad 180 studenckich kołach naukowych. Warto wymienić choćby takie koła naukowe jak: PolSl Racing, Silesian Greenpower, AI-METH, Silesian Aerospace Technologies czy High Flyers, których członkowie odnoszą liczne sukcesy na arenach ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Najbardziej spektakularną akcją samorządu są corocznie organizowane juwenalia Politechniki Śląskiej, czyli Igry. Stałym punktem wydarzenia jest tradycyjny korowód przebierańców, podczas którego studenci dają popis swojej niezwykłej pomysłowości.

Stowarzyszenie Studentów BEST Gliwice regularnie organizuje wiele projektów lokalnych i międzynarodowych, w tym między innymi popularny Konkurs Inżynierski EBEC Poland. Komitet Lokalny IAESTE Gliwice skupia się natomiast na rozwoju współpracy z firmami, dzięki czemu wielu studentów ma szansę wyjechać na zagraniczne praktyki. Europejskie Forum Studentów AEGEE Gliwice jest organizatorem Summer University, a także Targów Organizacji Studenckich TOST. Celem organizacji Erasmus Student Network Silesian University of Technology jest natomiast popularyzacja studenckich wymian międzynarodowych oraz integracja studentów zagranicznych, przyjeżdżających na naszą uczelnię.

Na Politechnice Śląskiej działają trzy organizacje turystyczne: Akademicki Klub Turystyczny “Watra”, Studenckie Koło Przewodników Górskich “Harnasie” oraz Akademicki Klub Podwodny “Kalmar”.

Na uczelni funkcjonuje także, działający na terenie miasteczka akademickiego, Ośrodek Radia Studenckiego oraz Akademicki Klub Krótkofalowców.

Osiągnięcia

Politechnika Śląska jest laureatem pierwszego konkursu “Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, którego celem było wyłonienie i wsparcie uczelni, mogących dążyć do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego, a także skutecznego konkurowania z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie. Do najważniejszych osiągnięć uczelni należą również:

 • 4. miejsce w Polsce oraz 17. w regionie Europy Wschodniej w międzynarodowym rankingu SCImago (2017)
 • Złote Godło “QualityInternational” 2018 dla Centrum Inkubacji i Transferu Technologii oraz tytuł Najwyższa Jakość w kategorii QI Services
 • SuperMarka-Śląskie 2018
 • Nagroda Elsevier Research Impact Leaders 2018
 • Sukces Politechniki Śląskiej w rankingu Times Higher Education by subject
 • 1. miejsce w Polsce w zakresie liczby przyznanych środków na realizację doktoratów wdrożeniowych (78 doktoratów, w tym 10 ze sztucznej inteligencji)
 • Certyfikat “Uczelni Liderów” 2019 oraz Wyróżnienie Nadzwyczajne “Aurea Praxis” dla Rektora prof. dr hab. inż. Arkadiusza Mężyka za wykazywanie się szczególnym zaangażowaniem na rzecz rozwoju i promowania w swoich uczelniach idei edukacji dla rynku pracy i praktyki gospodarczej
 • Studencki Nobel 2019 dla studenta Wydziału Matematyki Stosowanej
 • 5. miejsce w Polsce w rankingu uczelni, których absolwenci zajmują stanowiska prezesów dużych firm (Ranking “Rzeczpospolitej” 2020)

Ponadto Politechnika Śląska uzyskała logo HR Excellence in Research, będące wyrazem uznania przez Komisję Europejską starań uczelni w zakresie wdrożenia zasad przyjętych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

W trakcie składania dokumentów w postaci papierowej kandydat przedstawia oryginały lub odpisy dokumentów w celu poświadczenia kopii przez pracowników Politechniki Śląskiej.

Świadectwa i dyplomy wydane za granicą powinny być zalegalizowane lub opatrzone apostille. Dokumenty wydane w języku innym niż język polski lub język angielski kandydat składa wraz z dokonanym przez tłumacza przysięgłego tłumaczeniem na język polski.

UWAGA: Pamiętaj o poprawnym wypełnieniu wszystkich danych w systemie rekrutacyjnym. Pomyłka może skutkować problemami w czasie rekrutacji lub w czasie studiów. W szczególności zwróć uwagę na drobne błędy (tzw. literówki). W trakcie składania dokumentów będziesz musiał przedstawić swój dowód osobisty lub paszport w celu potwierdzenia tożsamości oraz weryfikacji danych zawartych w kwestionariuszu osobowym.

Fotografia kandydata

Zdjęcie musi być zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. W szczególności upewnij się, że fotografia:

 • jest aktualna,
 • jest kolorowa, wykonana na gładkim, białym tle i z równomiernym oświetleniem,
 • ma dobrą ostrość oraz odwzorowuje naturalny kolor skóry,
 • obejmuje wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków – tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii,
 • pokazuje wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), z widocznymi brwiami,
 • przedstawia Cię w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącego na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Jeżeli stan zdrowia kandydata nie pozwala na spełnienie powyższych wymogów, możliwe są odstępstwa od niektórych z powyższych zasad.

Instrukcję wykonywania zdjęcia znajdziesz na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

UWAGA: Zdjęcie zostanie wykorzystane do druku legitymacji studenckiej, którą student będzie posługiwał się przez całe studia. Bez zaakceptowanego zdjęcia nie będzie również możliwe wydrukowanie kwestionariusza osobowego i złożenie dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia.

Zdjęcie musi być kolorowe, ale kwestionariusz można wydrukować czarno-biały.

Przesyłanie zdjęcia w postaci elektronicznej

Jedynym sposobem dostarczenia zdjęcia w postaci elektronicznej jest wgranie pliku do systemu rekrutacyjnego. Nie można dostarczyć zdjęcia w postaci papierowej lub na nośniku danych. Maksymalny rozmiar zdjęcia to 5 MB. Dopuszczalne jest zdjęcie w formacie JPEG lub PNG o wymiarach minimum 500 x 625 pikseli (proporcje 4:5). Zdjęcie można wykadrować samodzielnie w systemie rekrutacyjnym.

Prosimy nie skanować zdjęć w postaci papierowej, nawet jeżeli zdjęcie zostało wykorzystane na potrzeby wydruku dowodu osobistego. Zwykłe, domowe skanery nie pozwalają na uzyskanie skanów odpowiedniej jakości. Zalecamy, aby pozyskać plik ze zdjęciem bezpośrednio od fotografa.

Pełnomocnictwo

Jeżeli nie możesz osobiście wziąć udziału w rekrutacji zgodnie z harmonogramem, to możesz upoważnić inną osobę do dokończenia procesu rekrutacji w Twoim imieniu. Pełnomocnictwo nie musi być potwierdzone notarialnie.

 1. Pobierz i wypełnij (na komputerze albo odręcznie) formularz pełnomocnictwa. Dołącz podpisany formularz do składanych dokumentów.
 2. Pełnomocnik musi znać wszystkie Twoje dane osobowe oraz informacje dotyczące Twojej edukacji. Musi także mieć dostęp do Twojego konta w systemie IRK i na bieżąco sprawdzać pojawiające się tam powiadomienia.
 3. Przekaż pełnomocnikowi dokumenty, na podstawie których ubiegasz się o przyjęcie. Wgraj swoje zdjęcie do systemu IRK i upewnij się, że zostało ono zaakceptowane.
 4. Upewnij się, że pełnomocnik zna harmonogram i w odpowiednim terminie dokończy za Ciebie rekrutację.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa kwestionariusz osobowy podpisuje w imieniu kandydata jego pełnomocnik.

Kandydaci niepełnoletni

Kandydaci niepełnoletni uczestniczą w rekrutacji na podstawie zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego) wydanej po uprzednim zapoznaniu się przez niego z klauzulą informacyjną. W przypadku kandydatów niepełnoletnich zakwalifikowanych do przyjęcia komplet dokumentów składa rodzic lub opiekun prawny. Dokumenty nie będą przyjmowane od osób niepełnoletnich.

Przedstawiciel ustawowy podejmuje w imieniu niepełnoletniego dziecka/podopiecznego wszelkie decyzje dotyczące udziału w rekrutacji oraz podjęcia studiów – do dnia uzyskania pełnoletności przez kandydata lub studenta. Przedstawiciel ustawowy jest osobą, która może złożyć odwołanie od decyzji administracyjnej w imieniu swojego dziecka/podopiecznego (nie może tego zrobić niepełnoletni kandydat). Jest również odpowiedzialny za wszelkie zobowiązania (w szczególności zobowiązania finansowe) wynikające z odbywania studiów przez swojego niepełnoletniego dziecka/podopiecznego – np. ponosi koszty zamieszkania w domu studenckim, koszty studiów niestacjonarnych itd.

Począwszy od dnia uzyskania pełnoletności kandydat lub student może samodzielnie decydować o swoim udziale w rekrutacji oraz odbywanych studiach.

Czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia występujące na studiach

Kandydat jest obowiązany do zapoznania się z występującymi na poszczególnych kierunkach studiów czynnikami szkodliwymi, uciążliwymi lub niebezpiecznymi dla zdrowia. Uczelnia nie wymaga wykonywania badań lekarskich, jednak w razie wątpliwości zalecamy konsultację z lekarzem możliwości podjęcia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu. Ponadto wszyscy studenci Politechniki Śląskiej są kierowani po rozpoczęciu studiów na badania profilaktyczne w Przychodni Akademickiej.

Wysokość opłaty rekrutacyjnej

Kandydaci na studia wnoszą opłatę w wysokości:

 • na kierunek Architektura – 150 zł,
 • na kierunek Architektura wnętrz – 150 zł,
 • na pozostałe kierunki – 85 zł.

Opłata obowiązuje odrębnie za każde zgłoszenie rekrutacyjne.

Opłata rekrutacyjna nie obowiązuje w rekrutacji na studia podyplomowe oraz do Wspólnej Szkoły Doktorskiej.

Wnoszenie opłaty rekrutacyjnej

Ostateczny termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej jest wskazany w harmonogramie.

Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na indywidualny rachunek kandydata. Numer rachunku będzie podany na koncie kandydata w systemie IRK po wysłaniu zgłoszenia rekrutacyjnego. Każdy kandydat ma inny numer rachunku, na który wnosi opłatę rekrutacyjną. Tytuł przelewu jest wykorzystywany tylko pomocniczo (można tam podać np. imię i nazwisko kandydata). Konto wskazane w systemie IRK służy wyłącznie do wnoszenia opłat rekrutacyjnych. Inne opłaty nie zostaną zaksięgowane poprawnie.

Opłatę rekrutacyjną można również wnieść z wykorzystaniem funkcji szybkiej płatności on-line dostępnej w systemie IRK. To najszybszy sposób na wniesienie opłaty rekrutacyjnej – opłata będzie widoczna na koncie IRK w ciągu kilku minut.

UWAGA: O terminowym wniesieniu opłaty rekrutacyjnej decyduje data jej wpływu na konto. Zalecamy wcześniejsze dokonywanie wpłat, aby opłata została zaksięgowana zgodnie z harmonogramem.

Zwrot opłaty rekrutacyjnej

Uczelnia dokonuje zwrotu opłaty rekrutacyjnej na wniosek kandydata wyłącznie w przypadku:

 • wycofania przez kandydata zgłoszenia przed zakończeniem terminu rejestracji,
 • usprawiedliwionej przez Centralną Komisję Rekrutacyjną nieobecności na sprawdzianie uzdolnień artystycznych,
 • wniesienia opłaty rekrutacyjnej w błędnej wysokości (również w przypadku wniesienia podwójnej opłaty),
 • niedopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego z powodu wniesienia opłaty po terminie,
 • nieuruchomienia studiów na określonym kierunku, poziomie, profilu i w określonej formie.

Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej należy złożyć do Centralnej Komisji Rekrutacyjnej – w postaci papierowej: osobiście, za pośrednictwem pełnomocnika lub przesyłając wniosek pocztą albo w postaci elektronicznej: przez ePUAP albo w systemie IRK. Dokumenty elektroniczne powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Wnioski w formie skanu lub wiadomości e-mail zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej można złożyć:

 • do 15 października – w przypadku naboru letniego,
 • do 15 marca – w przypadku naboru zimowego.

Po 15 października/15 marca można ubiegać się wyłącznie o przywrócenie opłaty do wykorzystania w kolejnej rekrutacji.

UWAGA: Nieprzyjęcie na studia z powodu niespełnienia kryteriów lub niezłożenia wymaganych dokumentów nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty.

Opłata rekrutacyjna jest zwracana w wysokości pomniejszonej o 15 zł tytułem kosztów Uczelni – z wyjątkiem zwrotu w przypadku nieuruchomienia studiów.

Konto w systemie USOS

Po przyjęciu na studia zostaniesz wpisana(-ny) na listę studentów, a pracownicy utworzą Ci konto w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS). Będzie to Twoje „centrum dowodzenia” przez całe studia. Informację o utworzeniu konta otrzymasz na adres e-mail wskazany przez Ciebie w systemie IRK. Jeżeli byłeś już studentem Politechniki Śląskiej, to Twoje konto się nie zmieni.

Oświadczenia elektroniczne

Po rozpoczęciu semestru koniecznie zaloguj się na swoje konto w USOS, aby zaakceptować dokumenty elektroniczne:

 • ślubowanie,
 • klauzulę RODO,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat oraz zasadami odpłatności za studia.

Musisz to zrobić w ciągu 30 dni – w przeciwnym wypadku zostaniesz skreślona(-y) z listy studentów.

Poczta elektroniczna

Jako student Politechniki Śląskiej otrzymasz dostęp do poczty elektronicznej w domenie @student.polsl.pl. Pamiętaj, aby używać jej do kontaktu we wszystkich sprawach studenckich.

Legitymacja studencka

Opłata za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej wynosi 22 zł. Opłata zostanie naliczona w systemie USOS. Będzie tam również dostępny numer indywidualnego rachunku bankowego, na który należy wnieść opłatę.

Wydział Architektury – Gliwice, ul. Akademicka 7

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki – Gliwice, ul. Akademicka 16

Wydział Budownictwa – Gliwice, ul. Akademicka 5

Wydział Chemiczny Gliwice, ul. Marcina Strzody 9

Wydział Elektryczny – Gliwice, ul. Bolesława Krzywoustego 2

Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej – Gliwice, ul. Akademicka 2

Wydział Inżynierii Biomedycznej – Zabrze, ul. Roosevelta 40

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki – Gliwice, ul. Konarskiego 18

Wydział Inżynierii Materiałowej – Katowice, ul. Krasińskiego 8

Wydział Matematyki Stosowanej – Gliwice, ul. Kaszubska 23

Wydział Mechaniczny Technologiczny – Gliwice, ul. Konarskiego 18A

Wydział Organizacji i Zarządzania – Zabrze, ul. Roosevelta 26-28

Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej – Katowice, ul. Krasińskiego 8

Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne – Gliwice, ul. Konarskiego 22B

Aktywność Stypendium Zakwaterowanie w DS.
Reprezentujący Polskę na olimpiadach międzynarodowych 1500 zł Sfinansowanie zakwaterowania w pełnej wysokości przez 10 miesięcy na pierwszym roku studiów
Laureat olimpiady stopnia centralnego 1100 zł
Finalista olimpiady stopnia centralnego 700 zł
Laureat konkursu ogólnopolskiego organizowanego
przez PŚ (tylko miejsca 1-3)
500 zł
Osoba uzyskująca 100% punktów w procesie rekrutacji 500 zł
Osoba uzyskująca powyżej 85% punktów w procesie rekrutacji Sfinansowanie zakwaterowania do wysokości 750 zł miesięcznie przez 10 miesięcy na pierwszym roku studiów
Osoba spełniająca warunki zakwaterowania w Domu Studenckim Gwarantowane miejsce w Domu Studenckim

Studenci I roku studiów chcący ubiegać się w ramach programu projakościowego o przyznanie stypendium lub dofinansowanie zakwaterowania w domu studenckim Politechniki Śląskiej, powinni złożyć wniosek o objęcie tym programem. Wniosek można złożyć do 15 października (w przypadku osób przyjętych w naborze letnim) lub do 15 marca (w przypadku osób przyjętych w naborze zimowym) osobiście w Sekcji Spraw Stypendialnych lub przesyłając wniosek pocztą (liczy się data stempla pocztowego).
Warunkiem uzyskania stypendium lub dofinansowania zakwaterowania w domu studenckim Politechniki Śląskiej jest spełnienie kryteriów udziału w programie projakościowym, w tym posiadanie statusu studenta.

Komunikat w sprawie zasad kwaterowania w domach studenckich Politechniki Śląskiej studentów I roku w roku akademickim 2023/2024

Stawki opłat miesięcznych za miejsce w domu studenckim

Miasteczko akademickie Politechniki Śląskiej jest jednym z większych w Polsce. Od lat dokładamy wszelkich starań, aby ulepszyć jego infrastrukturę. Uczelnia dysponuje atrakcyjną bazą mieszkaniową na terenie wszystkich swoich kampusów. W Gliwicach znajduje się 11 domów studenckich. Po jednym akademiku mają katowicki i zabrzański kampus. W sumie domów studenta posiada blisko 3 tys. miejsc noclegowych w pokojach jedno-, dwu- i trzyosobowych,  o zróżnicowanym standardzie.

W Gliwicach wszystkie budynki położone w dzielnicy akademickiej są obiektami, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, znajdują się tam także akademiki, siedziby organizacji studenckich, kluby studenckie oraz bogato wyposażona baza sportowa. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się przychodnia oraz duża stołówka. W każdym z akademików jest m.in. sala TV, siłownia i sala do tenisa stołowego, pralnice. Do każdego z budynków jest doprowadzone łącze światłowodowe. W każdym z nich istnieje lokalna sieć komputerowa z dostępem do Internetu, dostępna dla wszystkich mieszkańców. Na osiedlu studenckim znajdują się boiska sportowe, parkingi, miejsca  do rekreacji, rozrywki i wypoczynku a do terenów miasteczka przylegają obiekty Ośrodka Sportu: dwie hale sportowe, korty tenisowe, lodowisko.

Teren Osiedla Studenckiego Politechniki Śląskiej łącznie z akademikami w Zabrzu i w Katowicach z dniem 10.07.2020 został objęty monitoringiem zewnętrznym.

Stołówki

Stołówka Studencka, ul. Łużycka 24, tel. 32 237-23-47
– serwuje śniadania, obiady, kolacje i jest czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 21.00
a w soboty i w niedziele w godz. 11.00 – 18.00

Dom Asystenta
Młodzi pracownicy naukowi oraz doktoranci mogą skorzystać z zakwaterowania w Domu Asystenta zlokalizowanym przy ul. Kochanowskiego 35, tel. 32 237-24-68

Administracja Osiedla Studenckiego mieści się w Domu Studenckim „Karlik” cz. A przy ul. Kujawskiej 10, 44-100 Gliwice
tel. +48 32 237-26-97; +48 32 237-15- 85.

Szczegółowych informacji dotyczących zakwaterowania w domach studenckich udziela Administracja Osiedla Studenckiego: kwaterowanie@polsl.pl

UWAGA   STUDENCI  I   ROKU  AK. 2023/2024

Ośrodek Sportu Politechniki Śląskiej, który jest jednostką OGÓLNOUCZELNIANĄ odpowiedzialną za ZAJĘCIA  DYDAKTYCZNE z wychowania fizycznego oraz prowadzi i bierze udział w Akademickich Mistrzostwach Polski, Akademickich Mistrzostwach Śląska i Ogólnopolskich Igrzyskach Studentów I roku w 45 dyscyplinach – ORGANIZUJE

CAMP  SPORTOWO – INTEGRACYJNY

dla studentów I roku 2023/24 w niżej wymienionych dniach i dyscyplinach.

I.TERMINY :

I TURNUS : od  11 września do 14 września 2023

II  TURNUS :  od  14 września do 17 września 2023

 II. DYSCYPLINY :

Siatkówka
Koszykówka
Futsal
Tenis Stołowy
Tenis Ziemny
Badminton
Judo – samoobrona 

III. Zajęcia sportowe będą odbywać się na  OBIEKTACH   OŚRODKA  SPORTU Pol. Śl.

IV.Zapisy mailowo na adres Ośrodka Sportu – rjo6-os@polsl.pl – grupy 20 osobowe ( koedukacyjne ).

V. ZGŁOSZENIA :

Zgłaszając uczestnictwo należy podać :   Imię i Nazwisko, wybrany TURNUS

 ( 1 lub 2 ), wybrana dyscyplinę sportu, wydział i kierunek studiów.

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

VI. ZAKWATEROWANIE : Akademiki Politechniki Śląskiej ew. Hotel Mikulski ze specjalna zniżką dla uczestników.

VII. WYŻYWIENIE :  śn, obiad, kolacje – stołówka STUDENCKA lub w Hotelu Mikulski

VIII.  Koszulki : w cenie 25 złotych ( po kosztach ) ze specjalna grafiką.

 Każdy z uczestników ZOSTANIE  UBEZPIECZONY ( NW ) przez Ośrodek Sportu.

 1. OPŁATY KTÓRE  POKRYWA UCZESTNIK CAMP-u :
 2. Wyżywienie – 3 dni ( 3-osobodzień ) –  255,00,-zł
 3. Noclegi – 3 noclegi                     –  120,00,-zł                
 4. Koszulki – 1 szt.                           –     25,-zł

                                                ————————————–

                                                  RAZEM:     400,00,- zł

Koszty hal, boisk i prowadzenia zajęć

NIE  OBCIĄŻAJĄ  UCZESTNIKÓW.

Program   zajęć :

Turnus  PIERWSZY    Dzień pierwszy 11-IX-2023 

Turnus  DRUGI            Dzień pierwszy 14-IX-2023

11.IX   i  14.IX – Przyjazd uczestników godz.12.00 ( Nowa Hala, ul. Kaszubska 28),

– SPOTKANIE  z  JM  REKTOREM oraz sprawy organizacyjne

13.30- 14.00- Zakwaterowanie

14.00 – Obiad

16.00- 18. 00-  Zajęcia sportowe w wybranych dyscyplinach sportu

19.00 – Kolacja

20.00-22.00 – Czas wolny

23.00 – obowiązkowo w miejscu zamieszkania

Dzień drugi    12-IX   ( I turnus )   i  15-IX -2023 ( II Turnus )

Godz. 9.00 śniadanie

Godz. 9.30 – 11. 30 – poznanie Miasteczka Akademickiego ( Wydziały Pol. Śl. , Obiekty sportowe Ośrodka Sportu )

12.00- 13.30 –  SPOTKANIE  Z   PROFESORAMI  UCZĄCYMI  FIZYKI  i  MATEMATYKI

( m. in. Organizacja zajęć, wymagania zaliczeniowe i egzaminacyjne, konsultacje i zajęcia wyrównawcze itp. ) Możliwość zadawania pytań i dyskusje.

14.00 – Obiad

16.00- 18.00  – Zajęcia sportowe

19.00- Kolacja

19.00- 23.00 Czas wolny

23.00 – obowiązkowo w miejscu zamieszkania

Dzień trzeci   13-IX ( śr )   i     16-IX ( sob )

9.00- śniadanie

10.00- 12.00 Zwiedzanie atrakcyjnych miejsc w Gliwicach ( m.inn. Palmiarnia, Arena, Stare Gliwice itp. )

12.30 – 13.30 – Spotkanie z Władzami UCZELNI  :  JM REKTOR, PROREKTOR ds. Studenckich i Kształcenia, PROREKTOR ds. Nauki.

14.00- Obiad

16.00-18.00  – Zajęcia Sportowe

19.00 – Kolacja

19.00-23.00 – Czas wolny

23.00 – obowiązkowo w miejscu zamieszkania

Dzień czwarty ( czw ) 14-IX – I Turnus    i     niedziela  17-IX– II turnus

9.00- śniadanie

10.00- Zakończenie

Uczestnicy wnoszą opłaty przelewem na konto Politechniki Śląskiej nr ING  BANK  60 1050 1230 1000 0002 0211 3056

za noclegi i wyżywienie oraz koszulki w kwocie      400,- złotych

Każdy UCZESTNIK otrzyma fakturę.

Opłaty należy uiścić po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania się na CAMP. W treści przelewu należy wpisać imię i nazwisko oraz  CAMP.

W przypadku rezygnacji z przyczyn losowych wpłacone środki ulegają zwrotowi pod warunkiem zgłoszenia na dwa dni przed rozpoczęciem TURNUSU.

Inne sprawy dotyczące przebywania i uczestnictwa w CAMP-ie podane zostaną na spotkaniu organizacyjnym.

Zapisy DO 18 sierpnia mailowo na adres Ośrodka Sportu  :

rjo6-os@polsl.pl

UWAGA

STUDENCI  I  roku  ak.   2023/ 2024.

 OŚRODEK  SPORTU  POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

ORGANIZUJE

dla studentów I roku Politechniki Śląskiej 2023/2024

OBÓZ  TURYSTYCZNO – REKREACYJNY  w SZCZYRKU

w dn. od 18 września do 21 września ( czwartek )

w DOMU WCZASOWYM Politechniki Śląskiej  „CIS’’.

W programie turystyka  górska , zwiedzanie Centralnego Ośrodka Przygotowań Olimpijskich, poznanie Zimowych Ośrodków Narciarskich itp. )

Przewidywane są spotkania z Kadrą Profesorską prowadzącą zajęcia z FIZYKI i  MATEMATYKI oraz Spotkania z Władzami Uczelni m.in : Z JM  REKTOREM,  PROREKTOREM ds. Studenckich i Kształcenia i PROREKTOREM ds. Nauki.

Zapisy DO 18 sierpnia mailowo na adres Ośrodka Sportu  : 

rjo6-os@polsl.pl

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przewidujemy grupę koedukacyjną max. 30 osobową.

Każdy z uczestników ZOSTANIE  UBEZPIECZONY ( NW )

przez Ośrodek Sportu.

Dla najlepszych studentów rozpoczynających studia stacjonarne pierwszego stopnia lub drugiego stopnia w pełnym cyklu kształcenia na Politechnice Śląskiej przygotowano program projakościowy w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

Olimpiady przedmiotowe i tematyczne

 1. Prawo przyjęcia na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia bez postępowania kwalifikacyjnego, z maksymalną liczbą punktów, mają laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego zgodnie z poniższym wykazem.
 2. Podstawą uzyskania uprawnień określonych w pkt 1 jest przedłożenie oryginału właściwego dokumentu.
 3. Z uprawnień określonych w pkt 1 mogą korzystać kandydaci jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w okresie czterech następnych lat.

Wykaz olimpiad stopnia centralnego uprawniających do przyjęcia na pierwszy rok studiów bez postępowania kwalifikacyjnego

 1. Olimpiada z Astronomii i Astrofizyki
 2. Olimpiada Biologiczna
 3. Olimpiada Chemiczna
 4. Olimpiada Fizyczna
 5. Ogólnopolska Olimpiada Historyczna
 6. Olimpiada Informatyczna
 7. Olimpiada Matematyczna
 8. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
 9. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
 10. Olimpiada Wiedzy Technicznej
 11. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
 12. Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej “Euroelektra” organizowana przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej organizowana przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie
 13. Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
 14. Olimpiada Lingwistyki Matematycznej
 15. Olimpiada Geograficzna
 16. Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej
 17. Olimpiada Wiedzy Górniczej “O Złotą Lampkę”
 18. Olimpiada Języka Łacińskiego
 19. Olimpiada Filozoficzna
 20. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym organizowana przez Polskie Towarzystwo Historyczne oraz Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym organizowana przez Uniwersytet Warszawski
 21. Olimpiada Techniki Samochodowej
 22. Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego
 23. Olimpiada Języka Francuskiego
 24. Olimpiada Języka Hiszpańskiego
 25. Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego
 26. Olimpiada Języka Rosyjskiego
 27. Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym
 28. Olimpiada Artystyczna (historia sztuki)
 29. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
 30. Olimpiada Przedsiębiorczości
 31. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
 32. Olimpiada Wiedzy o Rodzinie
 33. Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna
 34. Konkurs Naukowy E(x)plory
 35. Olimpiada Innowacji Technicznych w Elektronice i Mechatronice
 36. Olimpiada Innowacji Technicznych w Mechanice
 37. Olimpiada Innowacji Technicznych w Ochronie Środowiska
 38. Olimpiada Innowacji Technicznych w Telekomunikacji i Informatyce
 39. Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna
 40. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Procesie Inwestycyjno-Budowlanym
 41. Olimpiada Elektroników i Mechatroników “ELEKTROMECHATRON”
 42. Olimpiada Liderów Telekomunikacji i Informatyki “POLTELEINFO”
 43. Olimpiada Ochrony Środowiska i Chemii Zrównoważonego Rozwoju
 44. Olimpiada Statystyczna
 45. Olimpiada Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce “EDU-ELEKTRA”
 46. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Menadżerskich
 47. Olimpiada Wiedzy Technicznej – Inżynieria w Elektroenergetyce
 48. Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Energetycznej „Euroelektra”
 49. Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości

Konkurs “O złoty indeks Politechniki Śląskiej”

 1. Laureaci I stopnia Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” są przyjmowani na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia bez postępowania kwalifikacyjnego na wszystkie kierunki studiów na Politechnice Śląskiej.
 2. Laureaci II i III stopnia podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu zgodnie z kryteriami określonymi dla kandydatów z nową maturą.
 3. Laureaci II stopnia otrzymują dodatkowo 40% maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 4. Laureaci III stopnia otrzymują dodatkowo 30% maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 5. Laureaci Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” z przysługującego im uprawnienia mogą skorzystać jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w okresie czterech kolejnych lat.

Inne konkursy

 1. Finaliści “Ogólnopolskiego Sejmiku Matematycznego” organizowanego przez Pałac Młodzieży w Katowicach otrzymują dodatkowo 20 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunek matematyka.
 2. Laureaci pierwszych 10 miejsc Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego Politechniki Śląskiej dodatkowo otrzymują 30 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunki: chemia, inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa, technologia chemiczna oraz technologia i inżynieria chemiczna (w języku angielskim).
 3. Laureaci ogólnopolskiego konkursu “Algorytmion” organizowanego przez Politechnikę Śląską otrzymują dodatkowo 30 punktów, finaliści tego konkursu otrzymują 20 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunek informatyka (profil praktyczny).
 4. Laureaci pierwszych 10 miejsc ogólnopolskiego konkursu “Elektronika – by żyło się łatwiej” otrzymują dodatkowo 30 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunek elektronika i telekomunikacja.
 5. Laureaci pierwszych 3 miejsc i autorzy prac wyróżnionych ogólnopolskiego konkursu “Fizyka a ekologia” oraz uczniowie zakwalifikowani do Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców ICYS otrzymują dodatkowo 30 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunek fizyka techniczna (profil praktyczny).
 6. Laureaci pierwszych 15 miejsc ogólnopolskiego konkursu “Z Elektryką przez Świat” otrzymują dodatkowo 30 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunki: elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, mechatronika.
 7. Laureaci ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez fundację „Zwolnieni z Teorii”, posiadający Certyfikat TAS (Teamwork Achievement Score Certificate), otrzymują dodatkowo punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym na wszystkie kierunki studiów zgodnie ze wzorem: Pp = 0,2 × TAS,
  gdzie:
  Pp – liczba dodatkowych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
  TAS – liczba punktów uzyskanych przy zespołowej realizacji projektu społecznego (Teamwork Achievement Score).
  Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów z tytułu posiadania Certyfikatu TAS wynosi 20. Kandydaci na kierunek architektura oraz kierunek architektura wnętrz muszą przystąpić do sprawdzianu uzdolnień artystycznych.
 8. Laureaci ogólnopolskiego konkursu SkillsPoland otrzymują dodatkowo 30 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym, zgodnie z poniższą tabelą.
Nazwa konkurencji Nazwa obszaru Kierunek studiów
Technologia budowlana Instalacje elektryczne
 • elektrotechnika,
 • informatyka w systemach i układach elektronicznych,
 • inżynieria ogólna,
 • mechatronika
Technologia informacyjna i komunikacyjna Wszystkie
 • elektrotechnika,
 • fizyka techniczna,
 • informatyka w systemach i układach elektronicznych,
 • inżynieria ogólna,
 • mechatronika
Technologia wytwarzania i inżynieria Wszystkie
 • fizyka techniczna,
 • geoinżynieria i eksploatacja surowców,
 • Elektronika,
 • Integracja robotów przemysłowych,
 • Mechatronika,
 • Robotyka mobilna,
 • Sterowanie przemysłowe
 • elektrotechnika,
 • informatyka w systemach i układach elektronicznych,
 • inżynieria ogólna,
 • mechatronika
Inżynieria mechaniczna CAD inżynieria biomedyczna
Transport i logistyka Technologia samochodowa
 • elektrotechnika,
 • fizyka techniczna,
 • informatyka w systemach i układach elektronicznych,
 • inżynieria ogólna,
 • mechatronika
 1. Laureaci pierwszych 3 miejsc ogólnopolskiego konkursu “Młody Einstein” otrzymują dodatkowo 30 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunek fizyka techniczna (profil praktyczny).
 2. Laureaci ogólnopolskiego konkursu Silesian CYBERhackathon otrzymują dodatkowo 30 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunki: automatyka i informatyka przemysłowa, geoinżynieria i eksploatacja surowców.
 3. Podstawą uzyskania uprawnień określonych w pkt 1-10 jest przedłożenie oryginału właściwego dokumentu.
 4. Z uprawnień określonych w pkt 1-10 mogą korzystać kandydaci jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w okresie czterech następnych lat.

Uchwały Senatu

 1. Uchwała nr 37/2022 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024
 2. Uchwała nr 5/2023 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 30 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024
 3. Uchwała nr 11/2023 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 27 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024
 4. Uchwała nr 31/2023 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 22 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024
 5. Uchwała nr 54/2023 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 18 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024
 6. Uchwała nr 34/2023 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025
 7. Uchwała nr 55/2023 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 18 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025
 8. Uchwała nr 57/2019 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie “Zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad na Politechnikę Śląską na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w latach akademickich 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 i 2026/2027” – tekst jednolity na dzień 13 marca 2023 r.
 9. Uchwała nr 12/2023 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 27 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie “Zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad na Politechnikę Śląską na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w latach akademickich 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 i 2026/2027”
 10. Uchwała nr 35/2023 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 26 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie “Zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad na Politechnikę Śląską na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w latach akademickich 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 i 2026/2027”
 11. Uchwała nr 41/2023 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 10 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie “Zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad na Politechnikę Śląską na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w latach akademickich 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 i 2027/2028”

Zarządzenia Rektora

 1. Zarządzenie nr 100/2021 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie materiałów egzaminacyjnych na sprawdzian uzdolnień artystycznych obowiązujący kandydatów na studia na kierunkach architektura oraz architektura wnętrz
 2. Zarządzenie nr 53/2023 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie programu projakościowego dla najlepszych studentów rozpoczynających studia stacjonarne pierwszego lub drugiego stopnia, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza
 3. Zarządzenie nr 187/2023 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 16 października 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie programu projakościowego dla najlepszych studentów rozpoczynających studia stacjonarne pierwszego lub drugiego stopnia, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza
 4. Zarządzenie nr 72/2023 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024 na Politechnice Śląskiej
 5. Zarządzenie nr 85/2023 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2023/2024
 6. Zarządzenie nr 91/2023 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 maja 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2023/2024
 7. Zarządzenie nr 10/2024 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 16 stycznia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2023/2024

Opłaty za studia

Wysokość opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Politechnikę Śląską ustala Rektor w drodze zarządzenia. Student potwierdza w oświadczeniu, że zapoznał się z obowiązującymi opłatami i akceptuje warunki odpłatności.

Student może ubiegać się o:

 1. stypendium socjalne,
 2. stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 3. zapomogę,
 4. stypendium rektora.

Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 12 semestrów (Łączny okres, przez który przysługują świadczenia wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach: pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów; drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.).

Świadczenia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

O ŚWIADCZENIACH

Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza 1 051,70 zł. Na podstawie art. 20  ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (Dz.U. z 2022 r., poz. 2754) od dnia 1 lutego 2023 r. został podwyższony próg dochodu uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Do szczególnie uzasadnionych przypadków uprawniających do przyznania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości zalicza się w szczególności:

 1. zamieszkanie studenta w domu studenckim Politechniki Śląskiej, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do siedziby Uczelni jest utrudniony,
 2. zamieszkanie z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim Politechniki Śląskiej, jeżeli codzienny dojazd studenta z miejsca stałego zamieszkania do siedziby Uczelni jest utrudniony.

Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami może otrzymać student posiadający:

 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów albo
 • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji lub o częściowej niezdolności do pracy.

Otrzymywanie stypendium nie wyklucza możliwości korzystania z wsparcia oferowanego przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Do przejściowo trudnych sytuacji życiowych zalicza się w szczególności:

 1. nieszczęśliwy wypadek studenta,
 2. choroba studenta, jego rodziców, dziecka lub współmałżonka, jeżeli wymaga zakupu kosztownych leków,
 3. utrata rodziców, opiekunów, dziecka lub współmałżonka,
 4. zniszczenie mieszkania, domu lub gospodarstwa na skutek pożaru, powodzi lub klęski żywiołowej.

Zapomoga może być przyznana nie częściej niż 2 razy w roku akademickim. Student nie może otrzymać zapomogi dwa i więcej razy na to samo zdarzenie powodujące przejściową trudną sytuację życiową.

Stypendium rektora może otrzymać student, który realizuje na bieżąco tok studiów, uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Wszystkie osiągnięcia są punktowane zgodnie ze szczegółowymi zasadami przyznawania stypendium rektora określonymi w Regulaminie.

Stypendium rektora może otrzymać również student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 1. laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 2. medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Informacje dla kandydatów z niepełnosprawnością i przewlekle chorych

Osoby z niepełnosprawnością mogą rekrutować się na dowolny, wybrany przez siebie kierunek studiów. Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się na zasadach ogólnych.

W przypadku gdy tryb rekrutacji przewiduje dodatkowo organizację sprawdzianu uzdolnień artystycznych, istnieje możliwość dostosowania formy jego przeprowadzania do indywidualnych potrzeb kandydata. Zmiana formy sprawdzianu nie jest jednoznaczna ze zwolnieniem z procedury rekrutacyjnej – ma ona na celu jedynie dostosowanie jej do potrzeb niepełnosprawnego kandydata.

W rekrutacji sprawdzian obowiązuje tylko kandydatów na kierunki Architektura i Architektura wnętrz. Kandydaci ci muszą wziąć udział w sprawdzianie uzdolnień artystycznych.

Osoby ubiegające się o dostosowanie formy sprawdzianu prosimy o wcześniejsze zgłoszenie się do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami co najmniej 2 tygodnie przed terminem sprawdzianu. W przypadku zgłoszeń po tym terminie nie możemy zagwarantować możliwości udzielenia wsparcia.

Pomoc podczas sprawdzianów

Oferujemy pomoc kandydatom z niepełnosprawnością stosownie do ich potrzeb. Forma wsparcia jest ustalana indywidualnie dla każdego kandydata i może obejmować:

 • dostosowanie formy sprawdzianu – przez zmianę formy z pisemnej na ustną lub z ustnej na pisemną,
 • możliwość zdawania sprawdzianu z wykorzystaniem dostosowanego komputera lub z użyciem oprogramowania wspomagającego,
 • adaptację materiałów egzaminacyjnych (materiały opracowane w brajlu, druku powiększonym lub w formie elektronicznej),
 • wydłużenie czasu trwania sprawdzianu – maksymalnie o 50%,
 • możliwość korzystania ze specjalistycznego sprzętu,
 • możliwość korzystania z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

 

Kandydat ma możliwość skorzystania ze wsparcia asystenta, który pomoże przejść cały proces rekrutacji (zapoznanie kandydata z ofertą edukacyjną, zasadami i terminami rekrutacji, wsparcie w kontakcie z Biurem Obsługi Studentów wybranego Wydziału, pomoc w wypełnieniu dokumentów w systemie rekrutacyjnym IRK oraz w złożeniu dokumentów w Centralnej Komisji Rekrutacyjnej).

Forma wsparcia jest ustalana na podstawie przedstawionych przez kandydata informacji. Kandydatom mogą zostać zaproponowane również inne formy wsparcia, w zależności od rodzaju i stopnia ich niepełnosprawności.

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami:
tel. 32 237 23 50
e-mail: bon@polsl.pl
www.polsl.pl/rd1-cos/bon/

Bazę najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi do nich znajdziesz pod adresem: https://rekrutacja.polsl.pl/_faq/

Centrum Obsługi Studiów
Rekrutacja na studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia:
tel. 32 400 30 55 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:10-14:50)
Rekrutacja na studia podyplomowe:
tel. 32 237 11 90 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:10-14:50)
e-mail: rekrutacja@polsl.pl

Foreign students (cudzoziemcy)
Admission Office
tel. (+48) 32 237 16 90
e-mail: study@polsl.pl

Rekrutacja do Wspólnej Szkoły Doktorskiej
e-mail: rjo15-sd@polsl.pl

Trwa wczytywanie
Font Resize
Contrast