Kryteria

Studia I stopnia i jednolite studia magisterskie

Kwalifikacja na studia I stopnia odbywa się na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego. Brane są pod uwagę punkty z przedmiotu głównego i jednego przedmiotu dodatkowego wybranego przez kandydata z katalogu Wdodatkowy, z wyjątkiem kierunku architektura i lingwistyka stosowana.

Przedmiotem dodatkowym jest przedmiot:

 • dla absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy zdawali egzamin maturalny tzw. nową maturę w 2015 roku i latach późniejszych oraz absolwentów techników w 2016 roku i latach późniejszych – zdawany na poziomie rozszerzonym,
 • dla absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy zdawali egzamin maturalny tzw. nową maturę w 2014 roku i latach wcześniejszych oraz absolwentów techników w 2015 roku i latach wcześniejszych – zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym – z wyjątkiem matematyki i języka polskiego.

W przypadku kwalifikacji na studia na kierunek:

 • architektura – brany jest pod uwagę, oprócz sprawdzianu uzdolnień artystycznych, wynik egzaminu maturalnego wyłącznie z matematyki,
 • lingwistyka stosowana – brany jest pod uwagę wynik egzaminu maturalnego z jednego, określonego w wymaganiach rekrutacyjnych przedmiotu na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym wyznaczana jest według następującego wzoru:

Dla kierunków inżynierskich oraz dla kierunków: analityka biznesowa, matematyka oraz zarządzanie projektami:

P = 0,6 × Wgłówny + 0,4 ×k× Wdodatkowy

gdzie:

P  – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Wgłówny  – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki (poziom podstawowy),

Wdodatkowy  – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z przedmiotu dodatkowego do wyboru przez kandydata (matematyka – poziom rozszerzony, fizyka, chemia, biologia, informatyka),

k = 0,5 dla poziomu podstawowego,

k = 1 dla poziomu rozszerzonego.

Wykaz kierunków inżynierskich, na które jest prowadzona rekrutacja na studia I stopnia na rok akademicki 2019/2020 na Politechnice Śląskiej, zawiera tabela nr 1

 

Dla kierunku gospodarka surowcami mineralnymi oraz kierunku górnictwo i geologia:

P = 0,6 × Wgłówny + 0,4 ×k× Wdodatkowy

gdzie:

P– liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Wgłówny – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki (poziom podstawowy),

Wdodatkowy  – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z przedmiotu dodatkowego do wyboru przez kandydata (matematyka – poziom rozszerzony, fizyka, chemia, biologia, informatyka, geografia),

k = 0,5 dla poziomu podstawowego,

k = 1 dla poziomu rozszerzonego.

 

Dla kierunku architektura:

Sprawdzian uzdolnień artystycznych oraz wynik egzaminu maturalnego z matematyki.

P = Pspar + Wm

Wm = 0,4Wmp + 0,6Wmr

gdzie:

P– liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Pspar – liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień artystycznych,

Wm  – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki,

Wmp – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki – poziom podstawowy,

Wmr   – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki – poziom rozszerzony.

 

Dla kierunku architektura wnętrz:

P = P1 + P2

gdzie:

P  – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

P– liczba punktów uzyskanych z I etapu sprawdzianu uzdolnień artystycznych,

P– liczba punktów uzyskanych z II etapu sprawdzianu uzdolnień artystycznych – dotyczy kandydatów, którzy uzyskali (w poprzed­nim etapie) minimalną liczbę punktów określoną przez Centralną Komisję Rekrutacyjną.

 

Dla kierunków: socjologia oraz zarządzanie:

P = 0,6 × Wgłówny + 0,4 ×k× Wdodatkowy

gdzie:

P   – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Wgłówny  – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z języka polskiego (poziom podstawowy),

Wdodatkowy  – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z przedmiotu do wyboru przez kandydata (język polski – poziom rozszerzony, matematyka, geografia, język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie),

k = 0,5 dla poziomu podstawowego,

k = 1 dla poziomu rozszerzonego.

 

Dla kierunku lingwistyka stosowana:

P = 0,5 × Wjop

lub

 P = 1 × Wjor

gdzie:

P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Wjop – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z języka obcego na poziomie podstawowym,

Wjor– liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z języka obcego na poziomie rozszerzonym.

Kandydat wpisuje tylko jeden, wybrany przez siebie wynik z poziomu podstawowego lub rozszerzonego.

Na specjalnościach: język angielski z językiem hiszpańskim oraz język angielski z językiem włoskim, językiem obcym uwzględnianym w kwalifikacji jest wyłącznie język angielski na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Na specjalności język francuski z językiem angielskim, językiem obcym uwzględnianym w kwalifikacji jest do wyboru przez kandydata język: angielski lub francuski na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Na specjalności język niemiecki z językiem angielskim, językiem obcym uwzględnianym w kwalifikacji jest do wyboru przez kandydata język: angielski lub niemiecki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

 

Dla kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite studia magisterskie):

P = 0,6 ×k× Wgłówny + 0,4 ×k× Wdodatkowy

gdzie:

P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Wgłówny – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z języka polskiego,

Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z przedmiotu dodatkowego do wyboru przez kandydata (język obcy nowożytny, historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, matematyka).

k = 0,5 dla poziomu podstawowego,

k = 1 dla poziomu rozszerzonego.

 

 1. Kandydatom będącymi absolwentami klas dwujęzycznych przyznaje się maksymalną liczbę punktów z języka obcego. W przypadku kandydatów na kierunek filologia maksymalną liczbę punktów z języka obcego przyznaje się wyłącznie w przypadku, gdy absolwent zdawał egzamin maturalny na poziomie dwujęzycznym.
 2. Kandydatom, którzy egzamin maturalny zdawali w 2002 roku, przedmioty, które można było zdawać tylko na jednym poziomie, traktuje się jak zdawane na poziomie rozszerzonym.
 3. Kandydatom, którzy egzamin maturalny zdawali w latach: 2007, 2008 i 2009, mogącym zdawać przedmioty tylko na jednym poziomie, przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym traktuje się jak zdawane na poziomie podstawowym i rozszerzonym. W przypadku egzaminu na poziomie podstawowym, uznaje się ocenę tylko z tego poziomu.
 4. Kandydatom, którzy egzamin maturalny z matematyki zdawali przez ponowne przystąpienie do egzaminu w kolejnych sesjach na poziomie rozszerzonym, przedmiot traktuje się jak zdawany na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
 5. Przeprowadza się rekrutację uzupełniającą na wniosek kandydata, który ubiegał się o przyjęcie na studia I stopnia na danym kierunku studiów oraz którego wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.), uwzględnia się podwyższony wynik w odniesieniu do tego kierunku studiów. Kandydat składa pisemny wniosek do Centralnej Komisji Rekrutacyjnej do czasu zakończenia rekrutacji określonego w harmonogramie. Wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
 6. Dokumenty wydane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinny zostać zalegalizowane lub opatrzone apostille.

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników z egzaminu dojrzałości pisemnego lub, w razie jej braku, oceny końcowej z przedmiotów i zajęć obowiązkowych – z wyjątkiem kierunku lingwistyka stosowana.  W przypadku kandydatów na kierunek lingwistyka stosowana bierze się pod uwagę ocenę z egzaminu dojrzałości pisemnego lub, w razie jej braku, ustnego z przedmiotów wymaganych dla poszczególnych specjalności kierunku lingwistyka stosowana, a w przypadku braku tych ocen – ocena końcowa z przedmiotów i zajęć obowiązkowych.

Oceny z przedmiotów wymaganych na poszczególnych kierunkach studiów zamienia się na punkty w następujący sposób:

Ocena Liczba punktów
celujący 100
bardzo dobry 90
dobry 85
dostateczny 50
dopuszczający 30

Liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym wyznaczana jest według następującego wzoru:

Dla kierunków inżynierskich oraz dla kierunków: analityka biznesowa, matematyka oraz zarządzanie projektami:

P = 0,6 × Wgłówny + 0,4 × Wdodatkowy

gdzie:

P  – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Wgłówny   – liczba punktów uzyskanych na maturze z matematyki,

Wdodatkowy  – liczba punktów uzyskanych na maturze z przedmiotu dodatkowego do wyboru przez kandydata (matematyka, fizyka, chemia, biologia, informatyka),

Wykaz kierunków inżynierskich, na które jest prowadzona rekrutacja na studia I stopnia na rok akademicki 2019/2020 na Politechnice Śląskiej, zawiera tabela nr 1.

 

Dla kierunku gospodarka surowcami mineralnymi oraz kierunku górnictwo i geologia:

P = 0,6 × Wgłówny + 0,4 × Wdodatkowy

gdzie:

P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Wgłówny  – liczba punktów uzyskanych na maturze z matematyki,

Wdodatkowy  – liczba punktów uzyskanych na maturze z przedmiotu dodatkowego do wyboru przez kandydata (matematyka, fizyka, chemia, biologia, informatyka, geografia),

 

Dla kierunku architektura:

Sprawdzian uzdolnień artystycznych oraz wynik egzaminu maturalnego z matematyki.

P = Pspar + Wm

gdzie:

P  – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Pspar  – liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień artystycznych,

Wm   – liczba punktów uzyskanych na maturze z matematyki,

 

Dla kierunku architektura wnętrz:

P = P1 + P2

gdzie:

P  – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

P1  – liczba punktów uzyskanych z I etapu sprawdzianu uzdolnień artystycznych,

P2  – liczba punktów uzyskanych z II etapu sprawdzianu uzdolnień artystycznych – dotyczy kandydatów, którzy uzyskali (w poprzed­nim etapie) minimalną liczbę punktów określoną przez Centralną Komisję Rekrutacyjną.

 

Dla kierunków: socjologia oraz zarządzanie:

P = 0,6 × Wgłówny + 0,4 × Wdodatkowy

gdzie:

P   – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Wgłówny   – liczba punktów uzyskanych na maturze z języka polskiego,

Wdodatkowy  – liczba punktów uzyskanych na maturze z przedmiotu do wyboru przez kandydata (matematyka, geografia, język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie),

 

 

Dla kierunku lingwistyka stosowana:

P = Wjo

gdzie:

P  – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Wjo– liczba punktów uzyskanych na maturze z języka obcego,

Na specjalnościach: język angielski z językiem hiszpańskim oraz język angielski z językiem włoskim, językiem obcym uwzględnianym w kwalifikacji jest wyłącznie język angielski na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Na specjalności język francuski z językiem angielskim, językiem obcym uwzględnianym w kwalifikacji jest do wyboru przez kandydata język: angielski lub francuski na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Na specjalności język niemiecki z językiem angielskim, językiem obcym uwzględnianym w kwalifikacji jest do wyboru przez kandydata język: angielski lub niemiecki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

 

Dla kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite studia magisterskie):

P = 0,6 × Wgłówny + 0,4 × Wdodatkowy

gdzie:

P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Wgłówny – liczba punktów uzyskanych na maturze z języka polskiego,

Wdodatkowy – liczba punktów uzyskanych na maturze z przedmiotu dodatkowego do wyboru przez kandydata (język obcy nowożytny, historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, matematyka).

 1.  Przy ustalaniu wyniku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny w ramach programu Matury Międzynarodowej i uzyskali dyplom IB, bierze się pod uwagę oceny uzyskane na tym egzaminie z przedmiotów wymaganych na poszczególnych kierunkach studiów i zamienia się je na punkty w następujący sposób:
Ocena Liczba punktów
Poziom SL Poziom HL
excellent (7) 100 100
very good (6) 90 100
good (5) 85 100
satisfactory (4) 50 85
mediocre (3) 30 50
poor (2) 20 30
very poor (1) 15

 

Poziom SL – poziom podstawowy,

Poziom HL – poziom rozszerzony.

Dla kierunków inżynierskich oraz dla kierunków: analityka biznesowa, matematyka oraz zarządzanie projektami:

P = 0,6 × Wgłówny + 0,4 ×k× Wdodatkowy

gdzie:

P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Wgłówny – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki (poziom podstawowy),

Wdodatkowy  – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z przedmiotu dodatkowego do wyboru przez kandydata (matematyka – poziom rozszerzony, fizyka, chemia, biologia, informatyka),

k = 0,5 dla poziomu podstawowego,

k = 1 dla poziomu rozszerzonego.

Wykaz kierunków inżynierskich, na które jest prowadzona rekrutacja na studia I stopnia na rok akademicki 2019/2020 na Politechnice Śląskiej, zawiera tabela nr 1.

Dla kierunku gospodarka surowcami mineralnymi oraz kierunku górnictwo i geologia:

P = 0,6 × Wgłówny + 0,4 ×k× Wdodatkowy

gdzie:

P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Wgłówny – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki (poziom podstawowy),

Wdodatkowy  – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z przedmiotu dodatkowego do wyboru przez kandydata (matematyka – poziom rozszerzony, fizyka, chemia, biologia, informatyka, geografia),

k = 0,5 dla poziomu podstawowego,

k = 1 dla poziomu rozszerzonego.

Dla kierunku architektura:

Sprawdzian uzdolnień artystycznych oraz wynik egzaminu maturalnego z matematyki.

P = Pspar + Wm

Wm = 0,4Wmp + 0,6Wmr

gdzie:

P  – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Pspar  – liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień artystycznych,

Wm  – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki,

Wmp  – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki – poziom podstawowy,

Wmr  – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki – poziom rozszerzony.

Dla kierunku architektura wnętrz:

P = P1 + P2

gdzie:

P  – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

P1  – liczba punktów uzyskanych z I etapu sprawdzianu uzdolnień artystycznych,

P– liczba punktów uzyskanych z II etapu sprawdzianu uzdolnień artystycznych – dotyczy kandydatów, którzy uzyskali (w poprzed­nim etapie) minimalną liczbę punktów określoną przez Centralną Komisję Rekrutacyjną.

Dla kierunków: socjologia oraz zarządzanie:

 P = 0,6 × Wgłówny + 0,4 ×k× Wdodatkowy

gdzie:

P  – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Wgłówny  – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z języka polskiego (poziom podstawowy),

Wdodatkowy  – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z przedmiotu do wyboru przez kandydata (język polski – poziom rozszerzony, matematyka, geografia, język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie),

k = 0,5 dla poziomu podstawowego,

k = 1 dla poziomu rozszerzonego.

Dla kierunku lingwistyka stosowana:

P = 0,5 × Wjop

lub

 P = 1 × Wjor

gdzie:

P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Wjop    – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z języka obcego na poziomie podstawowym,

Wjor  – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z języka obcego na poziomie rozszerzonym.

Kandydat wpisuje tylko jeden, wybrany przez siebie wynik z poziomu podstawowego lub rozszerzonego.

Na specjalnościach: język angielski z językiem hiszpańskim oraz język angielski z językiem włoskim, językiem obcym uwzględnianym w kwalifikacji jest wyłącznie język angielski na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Na specjalności język francuski z językiem angielskim, językiem obcym uwzględnianym w kwalifikacji jest do wyboru przez kandydata język: angielski lub francuski na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Na specjalności język niemiecki z językiem angielskim, językiem obcym uwzględnianym w kwalifikacji jest do wyboru przez kandydata język: angielski lub niemiecki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Dla kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite studia magisterskie):

P = 0,6 ×k×Wgłówny + 0,4 ×k× Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wgłówny  – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z języka polskiego,
Wdodatkowy  – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z przedmiotudodatkowego do wyboru przez kandydata (język obcy nowożytny, historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, matematyka).

k= 0,5 dla poziomu podstawowego,
k= 1 dla poziomu rozszerzonego.

 1. Prawo przyjęcia na pierwszy rok studiów I stopnia bez postępowania kwalifikacyjnego, z maksymalną liczbą punktów, mają laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego zgodnego z poniższym wykazem.
 2. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego: Artystycznej, Historycznej, Fizycznej, Językowych, Matematycznej, Wiedzy Ekonomicznej, Wiedzy Technicznej, Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, Innowacji Technicznych i Wynalazczości, na kierunek architektura i kierunek architektura wnętrz muszą przystąpić do sprawdzianu uzdolnień artystycznych. Na kierunku architektura kandydaci, którzy przystąpili do sprawdzianu, otrzymują dodatkowo 100 pkt (nie dolicza się wówczas punktów dodatkowych za matematykę z egzaminu maturalnego).
 3. Podstawą uzyskania uprawnień określonych w pkt. 1 i 2 jest przedłożenie oryginału właściwego dokumentu.
 4. Z uprawnień określonych w pkt 1 i 2 mogą korzystać kandydaci jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w roku następnym.

Wykaz olimpiad stopnia centralnego uprawniających do przyjęcia na pierwszy rok studiów I stopnia bez postępowania kwalifikacyjnego

NAZWA OLIMPIADY KIERUNEK STUDIÓW
I. Olimpiada z Astronomii i Astrofizyki – analityka biznesowa,
– automatyka i informatyka przemysłowa,
– automatyka i robotyka,
– automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (w języku angielskim),
– biotechnologia,
– budownictwo podziemne,
– budownictwo,
– chemia,
– energetyka,
– fizyka techniczna,
– gospodarka obiegu zamkniętego,
– gospodarka surowcami mineralnymi,
– górnictwo i geologia,
– informatyka,
– inżynieria bezpieczeństwa,
– inżynieria biomedyczna,
– inżynieria materiałowa,
– inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa,
– inżynieria środowiska,
– logistyka,
– matematyka,
– mechanika i budowa maszyn,
– mechatronika,
– modelowanie komputerowe,
– technologia chemiczna,
– technologia i inżynieria chemiczna (w języku angielskim),
– zarządzanie,
– zarządzanie i inżynieria produkcji,
– zarządzanie projektami
II. Olimpiada Biologiczna – biotechnologia,
– chemia,
– fizyka techniczna,
– gospodarka obiegu zamkniętego,
– inżynieria bezpieczeństwa,
– inżynieria biomedyczna,
– inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa,
– inżynieria środowiska,
– technologia chemiczna,
– technologia i inżynieria chemiczna (w języku angielskim)
III. Olimpiada Chemiczna – automatyka i informatyka przemysłowa,
– automatyka i robotyka,
– biotechnologia,
– budownictwo podziemne,
– budownictwo,
– chemia,
– energetyka,
– fizyka techniczna.
– gospodarka obiegu zamkniętego,
– gospodarka surowcami mineralnymi,
– górnictwo i geologia,
– informatyka przemysłowa,
– inżynieria bezpieczeństwa,
– inżynieria biomedyczna,
– inżynieria materiałowa,
– inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa,
– inżynieria produkcji,
– inżynieria środowiska,
– matematyka,
– mechanika i budowa maszyn,
– mechatronika,
– modelowanie komputerowe,
– technologia chemiczna,
– technologia i inżynieria chemiczna (w języku angielskim),
– technologie metali,
– zarządzanie i inżynieria produkcji
IV. Olimpiada Fizyczna – analityka biznesowa,
– automatyka i informatyka przemysłowa,
– automatyka i robotyka,
– automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (w języku angielskim),
– biotechnologia,
– budownictwo podziemne,
– budownictwo,
– chemia,
– elektronika i telekomunikacja,
– elektrotechnika,
– energetyka,
– fizyka techniczna,
– gospodarka obiegu zamkniętego,
– gospodarka surowcami mineralnymi,
– górnictwo i geologia,
– informatyka przemysłowa,
– informatyka,
– inżynieria bezpieczeństwa,
– inżynieria biomedyczna,
– inżynieria materiałowa,
– inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa,
– inżynieria produkcji,
– inżynieria środowiska,
– logistyka,
– matematyka,
– mechanika i budowa maszyn,
– mechatronika,
– modelowanie komputerowe,
– technologia chemiczna,
– technologia i inżynieria chemiczna (w języku angielskim),
– technologie metali,
– teleinformatyka,
– transport,
– transport kolejowy,
– zarządzanie,
– zarządzanie i inżynieria produkcji,
– zarządzanie projektami
V. Ogólnopolska Olimpiada Historyczna – socjologia
VI. Olimpiada Informatyczna – analityka biznesowa,
– automatyka i informatyka przemysłowa,
– automatyka i robotyka,
– automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (w języku angielskim),
– biotechnologia,
– budownictwo,
– budownictwo podziemne,
– chemia,
– elektronika i telekomunikacja,
– elektrotechnika,
– energetyka,
– fizyka techniczna,
– gospodarka obiegu zamkniętego,
– gospodarka surowcami mineralnymi,
– górnictwo i geologia,
– informatyka przemysłowa,
– informatyka,
– inżynieria bezpieczeństwa,
– inżynieria biomedyczna,
– inżynieria materiałowa,
– inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa,
– inżynieria produkcji,
– inżynieria środowiska,
– logistyka,
– matematyka,
– mechanika i budowa maszyn,
– mechatronika,
– modelowanie komputerowe,
– technologia chemiczna,
– technologia i inżynieria chemiczna (w języku angielskim),
– technologie metali,
– teleinformatyka,
– transport,
– transport kolejowy,
– zarządzanie,
– zarządzanie i inżynieria produkcji,
– zarządzanie projektami
VII. Olimpiada Matematyczna – analityka biznesowa,
– automatyka i informatyka przemysłowa,
– automatyka i robotyka,
– automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (w języku angielskim),
– biotechnologia,
– budownictwo,
– budownictwo podziemne,
– chemia,
– elektronika i telekomunikacja,
– elektrotechnika,
– energetyka,
– fizyka techniczna,
– gospodarka obiegu zamkniętego,
– gospodarka surowcami mineralnymi,
– górnictwo i geologia,
– informatyka przemysłowa,
– informatyka,
– inżynieria bezpieczeństwa,
– inżynieria biomedyczna,
– inżynieria materiałowa,
– inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa,
– inżynieria produkcji,
– inżynieria środowiska,
– logistyka,
– matematyka,
– mechanika i budowa maszyn,
– mechatronika,
– modelowanie komputerowe,
– technologia chemiczna,
– technologia i inżynieria chemiczna (w języku angielskim),
– technologie metali,
– teleinformatyka,
– transport,
– transport kolejowy,
– zarządzanie,
– zarządzanie i inżynieria produkcji,
– zarządzanie projektami
VIII. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej – automatyka i informatyka przemysłowa,
– automatyka i robotyka,
– biotechnologia,
– budownictwo,
– budownictwo podziemne,
– chemia,
– energetyka,
– fizyka techniczna,
– gospodarka obiegu zamkniętego,
– gospodarka surowcami mineralnymi,
– górnictwo i geologia,
– informatyka przemysłowa,
– inżynieria bezpieczeństwa,
– inżynieria materiałowa,
– inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa,
– inżynieria produkcji,
– inżynieria środowiska,
– mechanika i budowa maszyn,
– mechatronika,
– modelowanie komputerowe,
– technologia chemiczna,
– technologia i inżynieria chemiczna (w języku angielskim),
– technologie metali,
– zarządzanie i inżynieria produkcji
IX. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej – automatyka i informatyka przemysłowa,
– automatyka i robotyka,
– fizyka techniczna,
– gospodarka surowcami mineralnymi,
– górnictwo i geologia,
– informatyka przemysłowa,
– inżynieria bezpieczeństwa,
– inżynieria materiałowa,
– inżynieria produkcji,
– mechanika i budowa maszyn,
– mechatronika,
– technologie metali,
– transport,
– transport kolejowy,
– zarządzanie i inżynieria produkcji
X. Olimpiada Wiedzy Technicznej – automatyka i informatyka przemysłowa,
– automatyka i robotyka,
– automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (w języku angielskim),
– biotechnologia,
– budownictwo,
– budownictwo podziemne,
– chemia,
– elektronika i telekomunikacja,
– elektrotechnika,
– energetyka,
– fizyka techniczna,
– gospodarka obiegu zamkniętego,
– gospodarka surowcami mineralnymi,
– górnictwo i geologia,
– informatyka przemysłowa,
– informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach,
– informatyka,
– inżynieria bezpieczeństwa,
– inżynieria materiałowa,
– inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa,
– inżynieria produkcji,
– inżynieria środowiska,
– mechanika i budowa maszyn,
– mechatronika,
– modelowanie komputerowe,
– technologia chemiczna,
– technologia i inżynieria chemiczna (w języku angielskim),
– technologie metali,
– teleinformatyka,
– transport,
– transport kolejowy,
– zarządzanie i inżynieria produkcji
XI. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych – budownictwo,
– budownictwo podziemne
XII. Olimpiada Wiedzy Elektrycznej
i Elektronicznej „Euroelektra” organizowana przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej organizowana przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie
– automatyka i informatyka przemysłowa,
– automatyka i robotyka,
– automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (w języku angielskim),
– biotechnologia,
– elektronika i telekomunikacja,
– elektrotechnika,
– energetyka,
– fizyka techniczna,
– gospodarka obiegu zamkniętego,
– gospodarka surowcami mineralnymi,
– górnictwo i geologia,
– informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach,
– informatyka,
– inżynieria bezpieczeństwa,
– inżynieria materiałowa,
– inżynieria środowiska,
– mechanika i budowa maszyn,
– mechatronika,
– modelowanie komputerowe,
– teleinformatyka,
– transport kolejowy,
– zarządzanie i inżynieria produkcji
XIII. Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości – automatyka i informatyka przemysłowa,
– automatyka i robotyka,
– automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (w języku angielskim),
– biotechnologia,
– budownictwo,
– budownictwo podziemne,
– elektronika i telekomunikacja,
– energetyka,
– fizyka techniczna,
– gospodarka obiegu zamkniętego,
– gospodarka surowcami mineralnymi,
– górnictwo i geologia,
– inżynieria bezpieczeństwa,
– inżynieria materiałowa,
– inżynieria środowiska,
– mechanika i budowa maszyn,
– mechatronika,
– modelowanie komputerowe,
– teleinformatyka,
– transport,
– transport kolejowy,
– zarządzanie i inżynieria produkcji
XIV. Olimpiada Lingwistyki Matematycznej – automatyka i robotyka,
– automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (w języku angielskim),
– elektronika i telekomunikacja,
– matematyka
XV. Olimpiada Geograficzna – automatyka i informatyka przemysłowa,
– gospodarka surowcami mineralnymi,
– górnictwo i geologia,
– inżynieria bezpieczeństwa,
– socjologia
XVI. Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej – automatyka i informatyka przemysłowa,
– gospodarka surowcami mineralnymi,
– górnictwo i geologia,
– inżynieria bezpieczeństwa
XVII. Olimpiada Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę” – automatyka i informatyka przemysłowa,
– gospodarka surowcami mineralnymi,
– górnictwo i geologia,
– inżynieria bezpieczeństwa
XVIII. Olimpiada Języka Łacińskiego – socjologia
XIX. Olimpiada Filozoficzna – socjologia,
– fizyka techniczna
XX. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym organizowana przez Polskie Towarzystwo Historyczne oraz Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym organizowana przez Uniwersytet Warszawski – socjologia
XXI. Olimpiada Techniki Samochodowej – biotechnologia,
– energetyka,
– fizyka techniczna,
– gospodarka obiegu zamkniętego,
– inżynieria bezpieczeństwa,
– inżynieria środowiska,
– mechanika i budowa maszyn,
– modelowanie komputerowe,
– transport,
– transport kolejowy
XXII. Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego – lingwistyka stosowana – specjalność: język angielski z językiem hiszpańskim, język angielski z językiem włoskim, język francuski z językiem angielskim, język niemiecki z językiem angielskim
XXIII. Olimpiada Języka Francuskiego – lingwistyka stosowana – specjalność: język angielski z językiem hiszpańskim, język angielski z językiem włoskim, język francuski z językiem angielskim
XXIV. Olimpiada Języka Hiszpańskiego – lingwistyka stosowana – specjalność: język angielski z językiem hiszpańskim, język angielski z językiem włoskim, język francuski z językiem angielskim
XXV. Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego – lingwistyka stosowana – specjalność: język niemiecki z językiem angielskim
XXVI. Olimpiada Języka Rosyjskiego – lingwistyka stosowana – specjalność: język angielski z językiem hiszpańskim, język angielski z językiem włoskim, język francuski z językiem angielskim, język niemiecki z językiem angielskim
XXVII. Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym – pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
XXVIII. Olimpiada Artystyczna (historia sztuki) – socjologia
XXIX. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – biotechnologia,
– gospodarka obiegu zamkniętego
XXX. Olimpiada Przedsiębiorczości – inżynieria produkcji,
– zarządzanie i inżynieria produkcji
XXXI. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego – pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,
– socjologia,
– zarządzanie
XXXII. Olimpiada Wiedzy o Rodzinie – pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
XXXIII. Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna – logistyka
XXXIV. Konkurs Naukowy E(x)plory – automatyka i informatyka przemysłowa,
– automatyka i robotyka,
– biotechnologia,
– chemia,
– elektrotechnika,
– energetyka,
– fizyka techniczna,
– gospodarka obiegu zamkniętego,
– gospodarka surowcami mineralnymi,
– górnictwo i geologia,
– informatyka,
– inżynieria bezpieczeństwa,
– inżynieria materiałowa,
– inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa,
– inżynieria środowiska,
– logistyka,
– matematyka,
– mechanika i budowa maszyn,
– mechatronika,
– modelowanie komputerowe,
– technologia chemiczna,
– technologia i inżynieria chemiczna (w języku angielskim),
– transport,
– transport kolejowy,
– zarządzanie i inżynieria produkcji
 1. Laureaci I stopnia Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” mają prawo przyjęcia na pierwszy rok studiów I stopnia bez postępowania kwalifikacyjnego na kierunki: analityka biznesowa, matematyka, zarządzanie projektami oraz kierunki wskazane w poniższej tabeli.
 2. Laureaci II i III stopnia podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu zgodnie z kryteriami określonymi dla kandydatów z nową maturą.
 3. Laureaci II stopnia otrzymują 40 punktów preferencyjnych w postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunki: analityka biznesowa, matematyka, zarządzanie projektami oraz kierunki wskazane w poniższej tabeli.
 4. Laureaci III stopnia otrzymują 30 punktów preferencyjnych w postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunki: analityka biznesowa, matematyka, zarządzanie projektami oraz kierunki wskazane w poniższej tabeli.
 5. Laureaci Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” z przysługującego im uprawnienia mogą skorzystać jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w roku następnym

 

Wykaz kierunków inżynierskich, na które prowadzona jest rekrutacja na studia I stopnia
na rok akademicki 2019/2020 na Politechnice Śląskiej

KIERUNEK

1. automatyka i informatyka przemysłowa
2. automatyka i robotyka
3. automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (w języku angielskim)
4. biotechnologia 1)
5. budownictwo 1)
6. budownictwo podziemne
7. chemia
8. elektronika i telekomunikacja
9. elektrotechnika 1)
10. energetyka 1)
11. fizyka techniczna
12. gospodarka obiegu zamkniętego
13. gospodarka surowcami mineralnymi
14. górnictwo i geologia 1)
15. informatyka 1)
16. informatyka przemysłowa
17. inżynieria bezpieczeństwa
18. inżynieria biomedyczna 1)
19. inżynieria materiałowa
20. inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa
21. inżynieria produkcji
22. inżynieria środowiska
23. logistyka
24. mechanika i budowa maszyn 1)
25. mechanika i budowa maszyn (studia dualne)2)
26. mechatronika
27. modelowanie komputerowe
28. technologia chemiczna
29. technologia i inżynieria chemiczna (w języku angielskim)
30. technologie metali
31. teleinformatyka
32. transport 1)
33. transport kolejowy
34. zarządzanie i inżynieria produkcji 1)

1) również specjalność w języku angielskim,

2) po pozytywnym zakończeniu wstępnej rekrutacji przeprowadzonej przez instytucję współtworzącą kierunek studiów

Na studia II stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów wydany:

 • w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • za granicą i uznany w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 326 i 327 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dokumenty wydane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinny zostać zalegalizowane lub opatrzone apostille.

Kandydat powinien spełniać również kryteria określone w tabeli:

Kierunek Oczekiwane efekty kształcenia od kandydata Forma sprawdzenia kwalifikacji kandydata
architektura Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku architektura posiada kwalifikacje uzyskane na studiach I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, potwierdzone dyplomem inżyniera architekta lub inżyniera budownictwa specjalności budowlano-architektonicznej, a w szczególności:

•      ma wiedzę z zakresu historii i teorii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji, fizyki budowli oraz projektowania architektonicznego i urbanistycznego,

•      zna przepisy techniczno-budowlane, a także metody organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego,

•      ma umiejętności gromadzenia informacji, kształtowania środowiska człowieka zgodnie z jego potrzebami użytkowymi (z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych) oraz tworzenia projektów spełniających wymagania estetyczne, użytkowe i techniczne,

•      zna prawo budowlane, a także zasady ekonomiki, organizacji procesu inwestycyjnego i organizacji procesu projektowego w kraju oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej,

•      zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

1.      Kandydaci na studia II stopnia przyjmowani są na podstawie łącznej liczby punktów uzyskanych w wyniku trzyetapowego postępowania rekrutacyjnego:

Etap I ‒ ostateczny wynik studiów I stopnia,

Etap II ‒ pisemny sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu architektury i urbanistyki,

Etap III ‒ ocena indywidualnych osiągnięć kandydata na podstawie złożonego portfolio.

2.      Warunkiem przystąpienia do sprawdzianu w II etapie jest uzyskanie w poprzednim etapie minimalnej liczby punktów ustalonej przez Centralną Komisję Rekrutacyjną.

3.      Absolwenci Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, których ostateczny wynik studiów I stopnia wynosi 5,0, otrzymują w II etapie maksymalną liczbę punktów i są zwolnieni z pisemnego sprawdzianu wiedzy i umiejętności z zakresu architektury i urbanistyki.

4.      Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji na II stopień absolwentów specjalności budowlano-architektonicznej jest uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu uzdolnień artystycznych.

architektura wnętrz Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku architektura wnętrz posiada kwalifikacje uzyskane na studiach I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, potwierdzone dyplomem licencjata, a w szczególności:

•      ma gruntowną wiedzę oraz umiejętności w zakresie świadomego i odpowiedzialnego kształtowania najbliższego otoczenia człowieka,

•      jest przygotowany do podejmowania zadań projektowych łączących wartości formalne, użytkowe i konstrukcyjne uwzględniające kontekst,

•      jest przygotowany do zespołowej i indywidualnej pracy projektowej w zakresie architektury wnętrz oraz do organizowania działalności projektowej,

•      umie komunikować się i aktywnie uczestniczyć w pracy zespołowej,

•      zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu architektury wnętrz.

1.      Kandydaci na studia II stopnia przyjmowani są na podstawie łącznej liczby punktów uzyskanych w wyniku dwuetapowego postępowania rekrutacyjnego:

Etap I – ostateczny wynik studiów I stopnia,

Etap II – rozmowa kwalifikacyjna z prezentacją portfolio.

2.      Warunkiem przystąpienia do sprawdzianu w II etapie jest uzyskanie w poprzednim etapie minimalnej liczby punktów, ustalonej przez Centralną Komisję Rekrutacyjną.

automatyka i robotyka Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku automatyka i robotyka posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

•      ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, mechaniki, elektrotechniki i elektromechaniki niezbędną do zrozumienia funkcjonowania systemów dynamicznych oraz rozwiązywania prostych zadań związanych z modelowaniem, optymalizacją, przetwarzaniem danych i sterowaniem,

•      zna i rozumie zagadnienia projektowania i analizy prostych i złożonych układów sterowania ciągłych i dyskretnych, w tym analizy ich własności (stabilności, sterowalności, obserwowalności) i jakości sterowania,

•      zna podstawy informatyki, programowania obliczeń inżynierskich, metod numerycznych, programowania w językach niskiego i wysokiego poziomu, metodyki i technik programowania obiektowego, oraz tworzenia oprogramowania do systemów czasu rzeczywistego,

•      zna i rozumie zagadnienia metrologii, metodyki przeprowadzania pomiarów i opracowywania wyników pomiarowych, zasady działania przetworników i przyrządów pomiarowych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych (w tym stosowane w układach napędowych typu serwo oraz w robotyce) oraz metody wykorzystania systemów pomiarowych dla potrzeb automatyki i robotyki, diagnostyki maszyn, systemów i procesów produkcyjnych,

•      potrafi, przy identyfikacji i formułowaniu specyfikacji zadań inżynierskich oraz ich rozwiązywaniu, dobrać i posłużyć się odpowiednimi metodami numerycznymi oraz narzędziami komputerowymi do symulacji, projektowania, oceny jakości oraz optymalizacji elementów i układów automatyki i robotyki,

•      potrafi dobrać i zaprojektować proste układy regulacji, dobierając odpowiednią strukturę, rodzaje i nastawy regulatorów, układy robotyczne, dobierając elementy napędów robotów, ich wyposażenia, z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych,

•      potrafi zaprojektować lub dobrać elementy funkcjonalne, zbudować i uruchomić oraz przetestować układ automatyki, zaprogramować i zasymulować działanie układu robotycznego, wykorzystując odpowiedni system komputerowego wspomagania,

•      potrafi komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii, a także przygotować i przedstawić krótką prezentację, poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego,

•      potrafi posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w celu porozumiewania się, opracowywania dokumentacji i prezentacji wyników zadań inżynierskich, a także czytania ze zrozumieniem kart katalogowych, not aplikacyjnych, instrukcji obsługi urządzeń technicznych  i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów.

1.      Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem do dyplomu.

2.   W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów I stopnia pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Współczynnik wynosi:

1 – zgodność w zakresie 80% – 100%

0,8 – zgodność w zakresie 40% – 79%

0,6 – zgodność poniżej 40%

automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (w języku angielskim)

automatic control and robotics, electronics and telecommunication, informatics

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Control, Electronic, and Information Engineering posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

•      ma wiedzę z matematyki i fizyki niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w układach dynamicznych, elementach i układach elektrycznych oraz elektronicznych analogowych i cyfrowych oraz przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich,

•      ma uporządkowaną wiedzę w zakresie teorii obwodów elektrycznych, w zakresie teorii sygnałów, filtracji sygnałów oraz rozumie analizę czasową i częstotliwościową sygnałów,

•      ma podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu metod projektowania urządzeń cyfrowych w podstawowych technologiach (w tym programowalnych) oraz ich oddziaływania na otoczenie,

•      ma uporządkowaną wiedzę w zakresie opisu, projektowania i analizy prostych układów automatyki i robotyki, w tym zagadnień stabilności i jakości sterowania układów regulacji oraz budowy, programowania i sterowania robotów,

•      ma teoretyczną wiedzę ogólną w zakresie: architektury systemów komputerowych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i technologii sieciowych, systemów wbudowanych rozproszonych systemów komputerowych, zna podstawowe struktury danych i wykonywane na nich operacje oraz strategie doboru właściwych struktur danych do zadania algorytmicznego,

•      umie tworzyć proste projekty programistyczne, w tym aplikacje internetowe, programy wykorzystujące metody sztucznej inteligencji; potrafi zaprojektować dobry, graficzny, funkcjonalny, niezawodny i użyteczny interfejs użytkownika dla aplikacji. Potrafi projektować proste systemy informatyczne: sieciowe, bazodanowe, wbudowane, przemysłowe systemy komputerowe,

•      zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

1.      Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem do dyplomu.

2.      W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów I stopnia pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Współczynnik wynosi:

1 – zgodność w zakresie 80% – 100%

0,8 – zgodność w zakresie 40% – 79%

0,6 – zgodność poniżej 40%

biotechnologia Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku biotechnologia posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

•      zna podstawowe kategorie pojęciowe i terminologiczne w biotechnologii oraz z zakresu matematyki, biologii, fizyki, chemii, statystyki, biometrii, informatyki oraz ochrony środowiska,

•      ma wiedzę o surowcach, produktach i procesach stosowanych w biotechnologii oraz o kierunkach rozwoju tej gałęzi przemysłu w kraju i na świecie,

•      ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych w biotechnologii,

•      ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad organizacji produkcji biotechnologicznej, zapewnienia jakości, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej,

•      ma podstawową wiedzę i umiejętności w planowaniu prostych eksperymentów, wykorzystuje podstawowe techniki analityczne, laboratoryjne i symulacyjne w celu formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, w tym procesów biotechnologicznych, dokonuje ich interpretacji i wyciąga poprawne wnioski, przeprowadza dyskusję z danymi literaturowymi,

•      ma szczegółową wiedzę z zakresu biotechnologii środowiskowej (obejmującą zagadnienia oczyszczania ścieków i gazów, przetwarzania odpadów stałych oraz bioremediacji gruntów), medycznej i leków,

•      rozwiązuje proste zadania inżynierskie związane z realizacją procesów i operacji jednostkowych w biotechnologii; proponuje technologie oczyszczania ścieków/gruntów/powietrza oraz wybiera odpowiednie metody zagospodarowania odpadów w zależności od właściwości usuwanych zanieczyszczeń i warunków prowadzenia procesu,

•      zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

1.      Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem do dyplomu.

2.      W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów I stopnia pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Współczynnik wynosi:

1 – zgodność w zakresie 80% – 100%

0,8 – zgodność w zakresie 40% – 79%

0,6 – zgodność poniżej 40%

budownictwo Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku budownictwo posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

•      zna zasady konstruowania i wymiarowania elementów konstrukcji budowlanych: metalowych, żelbetowych, zespolonych, drewnianych i murowych,

•      zna zasady konstruowania i analizy wybranych obiektów budownictwa ogólnego, przemysłowego i komunikacyjnego/mostowego,

•      zna podstawy fizyki budowli dotyczące migracji ciepła i wilgoci w obiektach budowlanych,

•      zna najczęściej stosowane materiały budowlane oraz podstawowe elementy technologii ich wytwarzania,

•      ma podstawową wiedzę na temat projektowania obiektów infrastruktury transportu drogowego i szynowego,

•      potrafi wykonać analizę statyczną konstrukcji prętowych statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych; potrafi wyznaczać częstości drgań własnych dla prostych konstrukcji prętowych oraz wykonać ich analizę dynamiczną w zakresie oceny stanów rezonansowych,

•      potrafi zaprojektować proste fundamenty pod obiekty budownictwa ogólnego,

•      potrafi sporządzać elementy bilansu energetycznego obiektu budowlanego,

•      potrafi odczytać rysunki architektoniczne, budowlane i geodezyjne oraz potrafi sporządzić dokumentację graficzną w środowisku wybranych programów CAD,

•      zna i stosuje przepisy prawa budowlanego oraz normy i normatywy obowiązujące w budownictwie,

•      zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

1.      Weryfikacja dokumentów ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo (o pozycji na liście rankingowej decyduje ocena z przebiegu studiów).

2.      Egzamin kwalifikacyjny ‒ w przypadku braku wymaganych efektów kształcenia (dla osób nieposiadających dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo)./p>

chemia Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku chemia posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

•      ma uporządkowaną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki klasycznej, relatywistycznej i kwantowej, chemii oraz podstawową wiedzę z dziedziny nauk biologicznych oraz informatyki w zakresie potrzebnym do rozwiązywania zadań związanych z chemią,

•      ma wiedzę i umiejętności na temat syntezy, oczyszczania, analizowania składu i określania struktury związków chemicznych z zastosowaniem metod klasycznych i instrumentalnych,

•      zna podstawowe zasady BHP, bezpiecznego postępowania z chemikaliami oraz selekcji i utylizacji odpadów chemicznych,

•      umie stosować podstawowe techniki laboratoryjne do oceny właściwości fizykochemicznych związków chemicznych,

•      ma wiedzę i umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentalnych,

•      zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

1.      Weryfikacja dokumentów potwierdzających posiadane kompetencje (dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem do dyplomu).

2.      W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów I stopnia.

elektronika i telekomunikacja Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

•      ma wiedzę z zakresu fizyki i matematyki, umożliwiającą zrozumienie podstaw fizycznych elektroniki oraz formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań projektowych z zakresu elektroniki,

•      ma wiedzę i umiejętności z zakresu teorii obwodów i sygnałów elektrycznych, metrologii, a także elementów, analogowych i cyfrowych układów oraz systemów elektronicznych, umożliwiających pomiary, analizę, symulację i projektowanie prostych elementów i układów elektronicznych,

•      umie wykorzystywać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich,

•      ma wiedzę i umiejętności z zakresu architektury i oprogramowania systemów komputerowych,

•      ma wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki i techniki programowania, umożliwiające sformułowanie algorytmu prostego problemu inżynierskiego i opracowanie oprogramowania w wybranym języku wysokiego poziomu z wykorzystaniem właściwych narzędzi informatycznych,

•      ma umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadania o charakterze projektowym,

•      zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

1.      Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem do dyplomu.

2.      W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów I stopnia pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Współczynnik wynosi:

1 – zgodność w zakresie 80% – 100%

0,8 – zgodność w zakresie 40% – 79%

0,6 – zgodność poniżej 40%

elektrotechnika Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku elektrotechnika posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

•      ma wiedzę z zakresu fizyki i matematyki, umożliwiającą zrozumienie podstaw fizycznych elektrotechniki oraz formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań projektowych z zakresu elektrotechniki,

•      ma wiedzę i umiejętności z zakresu teorii obwodów, elektroniki, metrologii, maszyn elektrycznych, napędu elektrycznego, energoelektroniki, elektroenergetyki, umożliwiające pomiary, analizę, symulację i projektowanie prostych urządzeń i układów elektrycznych,

•      ma wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw informatyki, metod numerycznych i programowania, umożliwiające sformułowanie i rozwiązanie prostego problemu inżynierskiego,

•      umie wykorzystać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne do formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich,

•      ma umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadań o charakterze projektowym,

•      umie porównywać i oceniać istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności podzespołów, urządzeń i systemów elektrycznych,

•      zna zasady bezpiecznej obsługi urządzeń i instalacji elektrycznych, w tym aspektów prawnych oraz zasad projektowania instalacji ochronnych,

•      umie wykonać wstępną analizę ekonomiczną podejmowanych działań inżynierskich,

•      ma podstawową wiedzę z zakresu stosowania prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej oraz umiejętność korzystania z zasobów informacji patentowej,

•      zna język angielski na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Rozmowa kwalifikacyjna i weryfikacja dokumentów (dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem do dyplomu)
energetyka Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku energetyka posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

•      ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii, umożliwiającą formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań z zakresu problematyki energetycznej,

•      ma umiejętność opisu przebiegu różnych procesów fizycznych i chemicznych z wykorzystaniem praw termodynamiki, transportu ciepła i masy oraz mechaniki płynów,

•      umie rozwiązywać proste problemy energetyczne opisane metodami matematycznymi, stosując metody analityczne i numeryczne,

•      zna budowę i działanie podstawowych urządzeń energetyki konwencjonalnej oraz umie przeprowadzić analizę porównawczą różnych układów technologicznych tych urządzeń metodami matematycznymi i ekonomicznymi,

•      ma umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadań o charakterze projektowym,

•      zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

1.     Weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydata, potwierdzających posiadane kompetencje (dyplom ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem i ocena z przebiegu studiów I stopnia).

2.     W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów I stopnia.

gospodarka surowcami mineralnymi Kandydat na studia II stopnia na kierunku gospodarka surowcami mineralnymi posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

•      ma uporządkowaną wiedzę z matematyki, fizyki, chemii oraz inżynierii ogólnej, umożliwiającą formułowanie i rozwiązywanie prostych inżynierskich zadań projektowych,

•      zna i rozumie procesy geologiczne kształtujące skorupę ziemską, w tym prowadzące do powstania złóż kopalin, i ich skutki oraz zna budowę geologiczną Polski, w tym złóż kopalin,

•      zna i rozumie podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów, systemów technicznych i technologii stosowanych na różnych etapach gospodarki surowcami mineralnymi,

•      potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski oraz, na tej podstawie sporządzać protokoły i sprawozdania,

•      potrafi, przy identyfikacji i formułowaniu specyfikacji zadań inżynierskich z kierunku gospodarka surowcami mineralnymi oraz ich rozwiązywaniu:

o   wykorzystać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne,

o   dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne,

o   dokonać wstępnej oceny ekonomicznej proponowanych rozwiązań i podejmowanych działań inżynierskich,

•      ma udokumentowaną (np. projekt inżynierski) umiejętność pozyskiwania i wykorzystywania wiedzy przez: właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji, jak również dobór oraz stosowanie zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych,

•      jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych,

•      zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

1.     Weryfikacja dokumentów (dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem do dyplomu).

2.     Jeżeli liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów inżynierskich I stopnia

górnictwo i geologia Kandydat na studia II stopnia na kierunku górnictwo i geologia posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

•      ma uporządkowaną wiedzę z matematyki, fizyki, mechaniki, elektrotechniki oraz inżynierii ogólnej, umożliwiającą formułowanie i rozwiązywanie prostych inżynierskich zadań projektowych,

•      ma uporządkowaną wiedzę ogólną z geologii w zakresie procesów geologicznych kształtujących sfery Ziemi,

•      ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie systemów eksploatacji podziemnej węgla kamiennego,

•      orientuje się w obecnym stanie oraz trendach rozwojowych w wybranej specjalności z kierunku górnictwo i geologia,

•      potrafi przygotować i opracować dokumentację oraz przedstawić krótką prezentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego z zakresu górnictwa i geologii,

•      ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku górniczym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą,

•      ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje,

•      ma udokumentowaną (np. projekt inżynierski) umiejętność pozyskiwania informacji z literatury, baz danych, kart katalogowych producentów oraz innych właściwie dobranych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie,

•      zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

1.      Weryfikacja dokumentów (dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem do dyplomu).

2.      Jeżeli liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów inżynierskich I stopnia

informatyka Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku informatyka posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

•      ma uporządkowaną wiedzę w zakresie arytmetyki cyfrowej, metod numerycznych, algebry liniowej i geometrii analitycznej, rachunku różniczkowego i całkowego oraz jego zastosowań, a także matematyki dyskretnej,

•      ma elementarną wiedzę w zakresie fizyki i elektroniki, obejmującą: podstawowe układy elektroniczne, przetworniki A/C i C/A, podstawy techniki mikroprocesorowej, techniki cyfrowej i zasady funkcjonowania współczesnych komputerów,

•      ma teoretyczną wiedzę ogólną w zakresie: architektury systemów komputerowych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i technologii sieciowych, systemów wbudowanych oraz rozproszonych systemów komputerowych,

•      zna podstawowe struktury danych i wykonywane na nich operacje (reprezentacja danych liczbowych, arytmetyka i błędy zaokrągleń, tablice, napisy, zbiory, rekordy, pliki, wskaźniki i referencje, struktury wskaźnikowe, listy, stosy, kolejki, drzewa i grafy) oraz strategie doboru właściwych struktur danych do zadania algorytmicznego,

•      zna i potrafi zastosować podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu analizy złożoności obliczeniowej algorytmów, grafiki i komunikacji człowiek-komputer, sztucznej inteligencji, baz danych, hurtowni danych, inżynierii oprogramowania,

•      umie tworzyć proste projekty programistyczne, w tym aplikacje internetowe, programy wykorzystujące metody sztucznej inteligencji; potrafi zaprojektować dobry, graficzny, funkcjonalny, niezawodny i użyteczny interfejs użytkownika dla aplikacji. Potrafi projektować proste systemy informatyczne: sieciowe, bazodanowe, wbudowane, przemysłowe systemy komputerowe,

•      zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

1.     Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem do dyplomu.

2.     W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów I stopnia pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Współczynnik wynosi:

1 – zgodność w zakresie 80% – 100%

0,8 – zgodność w zakresie 40% – 79%

0,6 – zgodność poniżej 40%

informatyka przemysłowa (profil ogólnoakademicki) Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku informatyka przemysłowa posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z informatyki przemysłowej.

Zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

1.     Weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydata, potwierdzających posiadane kompetencje (dyplom ukończenia studiów inżynierskich I stopnia wraz z suplementem).

2.     W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów I stopnia.

inżynieria bezpieczeństwa Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

•      ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii, umożliwiającą formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań inżynierskich,

•      ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomii oraz organizacji i zarządzania,

•      zna możliwości wykorzystania rysunku technicznego i techniki komputerowej do realizacji zadań inżynierskich,

•      potrafi oszacować podstawowe ryzyka związane z funkcjonowaniem obiektów technicznych oraz dokonać oceny ryzyka i zagrożeń w środowisku pracy,

•      zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

1.      Weryfikacja dokumentów (dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem do dyplomu).

2.      Jeżeli liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów inżynierskich I stopnia

inżynieria biomedyczna Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku inżynieria biomedyczna posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

•      ma uporządkowaną wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą podstawy logiki, algebrę liniową i geometrię analityczną, rachunek różniczkowy i całkowy oraz jego zastosowania, statystykę, probabilistykę oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowanej, w tym metody matematyczne i metody numeryczne, niezbędne do opisu zagadnień związanych z Inżynierią Biomedyczną,

•      ma wiedzę w zakresie fizyki, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych powiązanych z kierunkiem inżynieria biomedyczna, ma podstawową wiedzę na temat zasad przeprowadzania i opracowania wyników pomiarów fizycznych, rodzajów niepewności pomiarowych, sposobów ich wyznaczania i wyrażania,

•      ma szczegółową wiedzę w zakresie inżynierii materiałowej, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych metod kształtowania struktury oraz zespołu własności użytkowych materiałów inżynierskich i biomedycznych, doboru materiałów, badań i odpowiednich technologii, z uwzględnieniem uwarunkowań stosowania wyrobów z materiałów inżynierskich i biomedycznych,

•      ma elementarną wiedzę z zakresu podstaw modelowania, narządu ruchu, analizy obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego oraz rozkładu odkształceń i naprężeń w elementach układu implant-kość, ma podstawową wiedzę w zakresie wykorzystania metody elementów skończonych w inżynierii biomedycznej,

•      ma elementarną wiedzę w zakresie architektury systemów komputerowych, zna elementy wchodzące w ich skład, sposób reprezentacji danych w takich systemach, ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie analizy i projektowania algorytmów, a także wykorzystywanych struktur danych, w tym również baz danych,

•      ma podstawową wiedzę z zakresu fizyki i elektrotechniki, pozwalającą na zrozumienie zagadnień z elektroniki, ma elementarną wiedzę z zakresu teorii sygnałów, a także metod ich przetwarzania, zna teoretyczne podstawy akwizycji i rozpoznawania wybranych sygnałów biomedycznych i obrazów radiologicznych oraz ich analizy i przetwarzania,

•      potrafi zaprojektować sprzęt rehabilitacyjny i medyczny oraz postać konstrukcyjną implantu, a także przeprowadzić ich analizę wytrzymałościową,

•      potrafi opracować dokumentację wykonawczą i na tej podstawie ramowy proces technologiczny analizowanej postaci wyrobu medycznego,

•      potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego oraz przygotować tekst zawierający omówienie otrzymanych wyników, umie przygotować, a także zaprezentować wyniki badań otrzymane w efekcie realizacji zadania inżynierskiego,

•      potrafi dobrać odpowiednie narzędzia, oprogramowanie do rozwiązania problemu natury inżynierskiej, potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi, symulatorami oraz narzędziami komputerowo wspomaganego projektowania inżynierskiego, potrafi sformułować algorytm, posłużyć się językami programowania niskiego i wysokiego poziomu oraz odpowiednimi narzędziami informatycznymi przeznaczonymi do opracowywania programów komputerowych,

•      zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Weryfikacja dokumentów:

1.      Dyplom inżynierski wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane kompetencje (suplement).

2.      W przypadku braku formalnego potwierdzenia części kompetencji lub posiadania dyplomu ukończenia studiów I stopnia studiów ze stopniem licencjata ‒ rozmowa kwalifikacyjna.

3.      W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów I stopnia pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Współczynnik wynosi:

1 – zgodność w zakresie 80% – 100%

0,8 – zgodność w zakresie 40% – 79%

0,6 – zgodność poniżej 40%

inżynieria materiałowa Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku inżynieria materiałowa posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

•     zna i rozumie zagadnienia dotyczące badania struktury i właściwości materiałów metalowych, ceramicznych, polimerowych, kompozytowych, biomateriałów i nanomateriałów

•     zna i rozumie procesy technologiczne wykorzystywane w kształtowaniu struktury i właściwości materiałów inżynierskich oraz ich powierzchni

•     zna i rozumie cykle życia urządzeń, obiektów, systemów technicznych oraz ich znaczenie w powiązaniu z inżynierią materiałową

•     zna i rozumie podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich związanych z inżynierią materiałową

•     potrafi korzystać ze specjalistycznego oprogramowania komputerowego przy rozwiązywaniu prostych zadań z zakresu inżynierii materiałowej

•     potrafi dobrać materiał do określonego zastosowania z uwzględnieniem łańcucha przyczynowo skutkowego: skład chemiczny – technologia – struktura – właściwości – zastosowanie

•     zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

1.     Weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydata, potwierdzających posiadane kompetencje (dyplom ukończenia studiów inżynierskich I stopnia wraz z suplementem)

2.     W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów I stopnia pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Współczynnik wynosi:

1 – zgodność w zakresie 80% – 100%

0,8 – zgodność w zakresie 40% – 79%

0,6 – zgodność poniżej 40%

inżynieria materiałowa (profil praktyczny – studia dualne) Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku inżynieria materiałowa posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

•     ma wiedzę z zakresu: nauki o materiałach, materiałów metalicznych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych, doboru materiałów inżynierskich, technologii wytwarzania i przetwórstwa materiałów, metod badań materiałów oraz rozwiązywania prostych problemów inżynierskich,

•     umie przygotować i przedstawić prezentację, dotyczącą zagadnień z zakresu inżynierii materiałowej,

•     potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł w zakresie inżynierii materiałowej,

•     zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

1.      Weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydata, potwierdzających posiadane kompetencje (dyplom ukończenia studiów inżynierskich I stopnia wraz z suplementem)

2.     W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów I stopnia pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Współczynnik wynosi:

1 – zgodność w zakresie 80% – 100%

0,8 – zgodność w zakresie 40% – 79%

0,6 – zgodność poniżej 40%

Kandydaci na studia dualne przystępują do rekrutacji na Politechnice Śląskiej po pozytywnym zakończeniu wstępnej rekrutacji przeprowadzonej przez instytucję współtworzącą kierunek studiów.

inżynieria środowiska Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku inżynieria środowiska posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

•      potrafi efektywnie stosować wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii, którą wykorzystuje w działalności inżynierskiej,

•      zna podstawy projektowania technologii, urządzeń i systemów wodno-kanalizacyjnych, ochrony powietrza, ogrzewnictwa i wentylacji oraz gospodarowania odpadami,

•      potrafi dokonać oceny sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych, obiektów, systemów i procesów stosowanych w inżynierii środowiska,

•      umie wykorzystać przepisy prawa oraz instrumenty ekonomiczne w zakresie inżynierii środowiska,

zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

1.      Weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydata, potwierdzających posiadane kompetencje (dyplom ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem i ocena z przebiegu studiów I stopnia).

2.      W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów I stopnia.

logistyka Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku logistyka posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

•      rozumie istotę procesów i zjawisk społecznych,

•      rozumie istotę procesów i zjawisk ekonomicznych oraz logistycznych przebiegających w przedsiębiorstwie,

•      potrafi efektywnie stosować wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i szeroko pojętej inżynierii ogólnej do rozwiązywania współczesnych problemów technologicznych,

•      potrafi identyfikować, formułować oraz rozwiązywać problemy praktyczne w dziedzinie logistyki i procesów logistycznych,

•      zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

1.      Weryfikacja dokumentów potwierdzających posiadane kompetencje (suplementu i dyplomu ukończenia studiów I stopnia z tytułem zawodowym inżyniera).

2.      W przypadku braku formalnego potwierdzenia części kompetencji lub posiadania dyplomu ukończenia studiów I stopnia ze stopniem licencjata rozmowa kwalifikacyjna.

3.      W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów I stopnia pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Współczynnik wynosi:

1 – zgodność w zakresie 80% – 100%

0,8 – zgodność w zakresie 40% – 79%

0,6 – zgodność poniżej 40%

logistyka (profil praktyczny – studia dualne) Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku logistyka posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

•      rozumie istotę procesów i zjawisk społecznych,

•      rozumie istotę procesów i zjawisk ekonomicznych oraz logistycznych przebiegających w przedsiębiorstwie,

•      potrafi efektywnie stosować wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i szeroko pojętej inżynierii ogólnej do rozwiązywania współczesnych problemów technologicznych,

•      potrafi identyfikować, formułować oraz rozwiązywać problemy praktyczne w dziedzinie logistyki i procesów logistycznych,

•      zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

1.      Weryfikacja dokumentów potwierdzających posiadane kompetencje (suplementu i dyplomu ukończenia studiów I stopnia z tytułem zawodowym inżyniera).

2.      W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów I stopnia.

 

Kandydaci na studia dualne przystępują do rekrutacji na Politechnice Śląskiej po pozytywnym zakończeniu wstępnej rekrutacji przeprowadzonej przez instytucję współtworzącą kierunek studiów.

matematyka Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku matematyka posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku.

Zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Weryfikacja dokumentów potwierdzających posiadane kompetencje (suplementu i dyplomu ukończenia studiów I stopnia).

1.      Absolwenci studiów I stopnia kierunku matematyka przyjmowani będą na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

2.      Absolwenci, którzy ukończyli I stopień studiów na pozostałych kierunkach, przyjmowani będą na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

3.      W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów I stopnia.

mechanika i budowa maszyn Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

•      potrafi efektywnie stosować wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i innych obszarów właściwych dla dyscypliny mechanika do rozwiązywania współczesnych problemów technologicznych w tym zakresie,

•      ma wiedzę i umiejętności z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn, zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych,

•      jest przygotowany do realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn, prac wspomagających projektowanie maszyn, dobór materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy maszyn oraz nadzór nad ich eksploatacją, zarządzania pracą w zespole, koordynacji prac i oceny ich wyników oraz sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi,

•      potrafi dokonać interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadań o charakterze projektowym,

•      potrafi stosować metody analityczne i numeryczne do rozwiązywania prostych problemów z dziedziny mechaniki i budowy maszyn opisanych metodami numerycznymi,

•      zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

1.     Weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydata, potwierdzających posiadane kompetencje (dyplom ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem i ocena z przebiegu studiów I stopnia).

2.      W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów I stopnia.

mechanika i budowa maszyn (profil praktyczny – studia dualne) Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

•      ma wiedzę i umiejętności z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn, zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych,

•      jest przygotowany do realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn, prac wspomagających projektowanie maszyn, dobór materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy maszyn oraz nadzór nad ich eksploatacją, zarządzania pracą w zespole, koordynacji prac i oceny ich wyników oraz sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi,

•      umie wykorzystać zdobyte w środowisku zajmującym się zawodowo działalnością inżynierską doświadczenie związane z eksploatacją systemów technicznych typowych dla obszaru inżynierii mechanicznej oraz potrafi praktycznie stosować narzędzia wspomagające prace inżynierskie, podczas realizacji zadań w środowisku przemysłowym,

•      umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia,

•      zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 

1.   Weryfikacja dokumentów na podstawie dyplomu inżynierskiego wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane kompetencje.

2.   W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów I stopnia pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Współczynnik wynosi:

1 – zgodność w zakresie 80% – 100%

0,8 – zgodność w zakresie 40% – 79%

0,6 – zgodność poniżej 40%

Kandydaci na studia dualne przystępują do rekrutacji na Politechnice Śląskiej po pozytywnym zakończeniu wstępnej rekrutacji przeprowadzonej przez instytucję współtworzącą kierunek studiów.

mechatronika Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku mechatronika posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

•     ma wiedzę z zakresu fizyki i matematyki, umożliwiającą rozumienie podstaw fizycznych działania systemów mechatronicznych oraz formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań projektowych z zakresu mechatroniki,

•     zna i rozumie zagadnienia z zakresu mechaniki, w tym mechaniki płynów, a także zagadnienia z zakresu wytrzymałości materiałów, czasu ich zużycia, oddziaływania zużytych materiałów na środowisko naturalne, oraz dostrzega konieczność ich powtórnego wykorzystania,

•     zna i rozumie zagadnienia z zakresu teorii sterowania automatycznego, w tym zagadnienia z zakresu projektowania i realizacji automatycznej regulacji układów wykonawczych,

•     zna i rozumie zagadnienia z zakresu elektrotechniki w obszarze: metod analizy prostych obwodów elektrycznych prądu stałego i przemiennego jedno- i trójfazowego oraz podstaw obliczania obwodów magnetycznych,

•     zna i rozumie elementarne zagadnienia z zakresu cyklu życia układów mechatronicznych, oraz eksploatacji i diagnostyki układów mechatronicznych i diagnostyki procesów produkcyjnych,

•     zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

1.     Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem do dyplomu.

2.      W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów I stopnia pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Współczynnik wynosi:

1 – zgodność w zakresie 80% – 100%

0,8 – zgodność w zakresie 40% – 79%

0,6 – zgodność poniżej 40%

nanotechnologia Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku nanotechnologia posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, w tym:

•     umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia

•     zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

1.      Weryfikacja dokumentów na podstawie dyplomu inżynierskiego wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane kompetencje.

2.      W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów I stopnia

ochrona środowiska Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku ochrona środowiska posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

•      ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i biologii, umożliwiającą zrozumienie podstaw teoretycznych do opisu zjawisk przyrodniczych i analizy danych w ochronie środowiska,

•      rozróżnia podstawowe metody, techniki, technologie, narzędzia i materiały stosowane w ochronie powietrza, gleby i wody,

•      identyfikuje systemy i techniki pomiarowe oraz zna procedury związane z monitoringiem środowiska,

•      identyfikuje podstawowe regulacje prawa dotyczące ochrony środowiska, procesy oceny oddziaływania na środowisko i systemy zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie oraz charakteryzuje metody analiz opłacalności projektów inwestycyjnych w odnowie środowiska,

•      zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

1.     Weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydata, potwierdzających posiadane kompetencje (dyplom ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem i ocena z przebiegu studiów I stopnia).

2.     W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów I stopnia.

pedagogika Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku pedagogika o profilu praktycznym posiada kwalifikacje I stopnia uzyskane na dowolnym kierunku z obszaru nauk społecznych lub humanistycznych z przygotowaniem pedagogicznym oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

•      ma podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki i jej subdyscyplin;

•      ma wiedzę na temat zasad i norm moralnych;

•      umie obserwować, badać i wyciągać wnioski z różnych obszarów działalności społecznej;

•      potrafi rozwijać swoje umiejętności w zakresie wiedzy i kompetencji społecznych,

•      zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

1.      Weryfikacja dokumentów (dyplomu ukończenia studiów I stopnia i suplementu) na dowolnym kierunku z obszaru nauk społecznych lub humanistycznych z przygotowaniem pedagogicznym.

2.      W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej z ocen: ostatecznego wyniku studiów i oceny z przebiegu studiów.

socjologia Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku socjologia posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

•      ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych,

•      zna ich miejsce w systemie nauk i relacje do innych nauk,

•      zna podstawowe metody badań społecznych,

•      zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

1.      Weryfikacja dokumentów potwierdzających posiadane kompetencje (suplementu i dyplomu ukończenia studiów I stopnia).

2.      W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów I stopnia.

technologia chemiczna Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku technologia chemiczna posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

•      ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii, umożliwiającą zrozumienie oraz opis zjawisk i procesów stosowanych w technologii chemicznej oraz wykonywanie obliczeń potrzebnych w praktyce inżynierskiej, ma wiedzę o surowcach, produktach i procesach stosowanych w przemyśle chemicznym i o kierunkach rozwoju przemysłu chemicznego w kraju i na świecie,

•      ma wiedzę i umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadań o charakterze projektowym,

•      ma wiedzę i umiejętności z zakresu technik oraz metod charakteryzowania i identyfikacji związków chemicznych,

•      ma wiedzę i umiejętności z zakresu inżynierii chemicznej, maszynoznawstwa i aparatury przemysłu chemicznego,

•      zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

1.      Weryfikacja dokumentów potwierdzających posiadane kompetencje (dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem do dyplomu).

2.      W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów I stopnia.

technologia i inżynieria chemiczna (w języku angielskim)

Industrial and Engineering Chemistry

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku technologia i inżynieria chemiczna posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

•      ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii, umożliwiającą zrozumienie oraz opis zjawisk i procesów stosowanych w technologii chemicznej, a także podstaw teoretycznych inżynierii chemicznej i procesowej wykonywania obliczeń potrzebnych w praktyce inżynierskiej,

•      posługuje się biegle specjalistycznym językiem angielskim w obszarze technologii i inżynierii chemicznej,

•      ma wiedzę o surowcach, produktach i procesach stosowanych w przemyśle chemicznym oraz o kierunkach rozwoju przemysłu chemicznego w kraju i na świecie,

•      ma podstawową wiedzę i umiejętności dotyczące zarządzania, w tym zarządzania jakością, prowadzenia działalności gospodarczej oraz transferu technologii, ochrony praw autorskich i pokrewnych,

•      ma wiedzę i umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadań o charakterze projektowym,

•      zna zasady budowy i doboru aparatów i urządzeń stosowanych w przemyśle chemicznym i pokrewnych,

•      zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

1.      Weryfikacja dokumentów potwierdzających posiadane kompetencje (dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem do dyplomu).

2.      W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów I stopnia.

technologie metali Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku technologie metali posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności ma podstawową wiedzę w zakresie technologii wytwarzania stali i metali nieżelaznych z surowców pierwotnych i wtórnych.

Zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

1.     Weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydata, potwierdzających posiadane kompetencje (dyplom ukończenia studiów inżynierskich I stopnia wraz z suplementem).

2.     W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów I stopnia.

teleinformatyka Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku teleinformatyka posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

•      ma wiedzę z zakresu fizyki i matematyki, umożliwiającą zrozumienie funkcjonowania systemów teleinformatycznych oraz formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań z tego zakresu,

•      ma wiedzę i umiejętności z zakresu teorii obwodów i sygnałów elektrycznych, metrologii, a także elementów, analogowych i cyfrowych układów oraz systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych, umożliwiającą pomiary, analizę, symulację i projektowanie prostych układów elektronicznych,

•      ma teoretyczną wiedzę ogólną w zakresie: architektury oprogramowania systemów komputerowych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i technologii sieciowych, systemów wbudowanych, rozproszonych systemów komputerowych, zna podstawowe struktury danych i wykonywane na nich operacje oraz strategie doboru właściwych struktur danych do zadania algorytmicznego,

•      umie tworzyć proste projekty programistyczne, w tym aplikacje internetowe, potrafi projektować proste systemy informatyczne: sieciowe, bazodanowe, wbudowane,

•      ma umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadania o charakterze projektowym,

•      zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

1.      Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem do dyplomu.

2.      W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów I stopnia pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Współczynnik wynosi:

1 – zgodność w zakresie 80% – 100%

0,8 – zgodność w zakresie 40% – 79%

0,6 – zgodność poniżej 40%

transport Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku transport posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

•      ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie metod i analiz matematycznych do opisu procesów technicznych, systemów i procesów transportowych,

•      ma podstawową wiedzę dotyczącą procesów ekonomicznych i ekonomiki transportu,

•      zna i stosuje metody oraz techniki pomiaru wielkości fizycznych,

•      zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane w projektowaniu i analizie systemów transportowych oraz zagadnień inżynierii ruchu, stosuje podstawowe metody i narzędzia w projektowaniu obiektów technicznych w transporcie, również z wykorzystaniem technik komputerowych,

•      ma podstawową wiedzę o aktualnym stanie i najnowszych trendach rozwojowych w zakresie transportu oraz o jego oddziaływaniu na środowisko, a także na temat cyklu życia środków transportu oraz obiektów i systemów technicznych,

•      ma uporządkowaną wiedzę w zakresie rozumienia i tworzenia dokumentacji technicznej elementów infrastruktury i suprastruktury transportu,

•      ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością,

•      potrafi analizować i rozwiązywać proste problemy fizyczne na podstawie poznanych praw i metod fizyki oraz przeprowadzać proste pomiary fizyczne, potrafi uwzględniać aspekty systemowe i pozatechniczne oraz wykonywać wstępne analizy ekonomiczne podejmowanych zadań inżynierskich,

•      potrafi wykorzystywać narzędzia komputerowo wspomaganego projektowania do symulacji i projektowania elementów infrastruktury i suprastruktury transportu,

•      potrafi posłużyć się odpowiednimi metodami oraz przyrządami, a także wykorzystać stanowiska umożliwiające pomiary podstawowych wielkości określających stan techniczny elementów środków transportu oraz dokonać identyfikacji i weryfikacji prostych elementów, urządzeń i procesów transportowych,

•      potrafi projektować proste obiekty i systemy zaplecza technicznego, elementy infrastruktury i suprastruktury transportu oraz logistyki, a także zaprojektować elementy i urządzenia środków transportu z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych,

•      potrafi dobrać i stosować odpowiednie metody i narzędzia służące do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich dotyczących zagadnień związanych z transportem,

•      potrafi, przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących projektowanie obiektów, systemów i procesów transportowych, dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne,

•      potrafi przeprowadzać analizę i dokonać oceny systemów oraz procesów transportowych, zaproponować ich modyfikację i udoskonalenie oraz stosować proste metody i narzędzia w sterowaniu transportem,

•      ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko,

•      zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

1.      Weryfikacja dokumentów potwierdzających posiadane kompetencje (suplementu i dyplomu ukończenia studiów I stopnia).

a)     Absolwenci studiów I stopnia kierunku transport z tytułem inżyniera przyjmowani będą na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

b)     Absolwenci, którzy ukończyli I stopień studiów z tytułem inżyniera na pozostałych kierunkach, przyjmowani będą na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej systemów  i środków transportowych.

2.      W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów I stopnia.

zarządzanie Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku zarządzanie posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

•      rozumie istotę procesów i zjawisk społecznych,

•      rozumie istotę procesów i zjawisk ekonomicznych przebiegających w przedsiębiorstwie,

•      zna metody badawcze właściwe dla kierunku studiów,

•      zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

1.      Weryfikacja dokumentów potwierdzających posiadane kompetencje (suplementu i dyplomu ukończenia studiów I stopnia).

2.      W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów I stopnia.

zarządzanie i inżynieria produkcji Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

•      potrafi efektywnie stosować wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i szeroko pojętej inżynierii ogólnej do rozwiązywania współczesnych problemów technologicznych,

•      zna i rozumie podstawowe pojęcia i koncepcje nauk o zarządzaniu, w tym zarządzania przedsiębiorstwem, marketingu i logistyki oraz zagadnienia z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, zarządzania wiedzą oraz systemów wspomagania decyzji,

•      zna i rozumie zasady, koncepcje i metody zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii pracy,

•      potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym w oparciu o posiadaną wiedzę z zarządzania i inżynierii produkcji,

•      zna i rozumie podstawowe pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej, w szczególności w zakresie wybranych nauk humanistyczno-społecznych oraz potrzebę ich uwzględnienia w praktyce inżynierskiej,

•      zna i rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości,

•      zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

1.      Weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydata, potwierdzających posiadane kompetencje (dyplom ukończenia studiów inżynierskich I stopnia wraz z suplementem).

2.      W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów I stopnia pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Współczynnik wynosi:

1 – zgodność w zakresie 80% – 100%

0,8 – zgodność w zakresie 40% – 79%

0,6 – zgodność poniżej 40%

zarządzanie projektami Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku zarządzanie projektami posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

•      rozumie istotę procesów i zjawisk społecznych,

•      rozumie istotę procesów i zjawisk ekonomicznych przebiegających w przedsiębiorstwie,

•      zna metody badawcze właściwe dla kierunku studiów,

•      zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

1.      Weryfikacja dokumentów potwierdzających posiadane kompetencje (suplementu i dyplomu ukończenia studiów I stopnia).

2.      W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów I stopnia.

Ilekroć w tabeli mowa jest o dyplomie ukończenia studiów I stopnia należy przez to rozumieć również dyplom ukończenia studiów jednolitych magisterskich.

Centralna Komisja Rekrutacyjna może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na rozpoczęcie studiów II stopnia przez kandydata, który w wyniku ukończenia studiów I stopnia nie uzyskał części wymienionych kompetencji, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane przez zaliczenie wskazanych zajęć w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS. Zgodnie z art. 79 ustawy ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zajęcia nieobjęte programem studiów są odpłatne.

 

Przez ocenę z przebiegu studiów rozumie się ocenę wyznaczoną jako średnią ważoną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, określoną wzorem (przy uwzględnieniu wszystkich ocen końcowych):

wzor

Przez ostateczny wynik studiów rozumie się ocenę wpisaną w dyplomie ukończenia studiów.

Zasady rekrutacji do szkoły doktorskiej pod nazwą „Wspólna Szkoła Doktorska” dla kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2019/2020

 

Rekrutacja dla kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2019/2020 jest prowadzona do szkoły doktorskiej pod nazwą „Wspólna Szkoła Doktorska”, prowadzonej w dyscyplinach:

 • architektura i urbanistyka,
 • automatyka, elektronika i elektrotechnika,
 • informatyka techniczna i telekomunikacja,
 • inżynieria biomedyczna,
 • inżynieria chemiczna,
 • inżynieria lądowa i transport,
 • inżynieria materiałowa,
 • inżynieria mechaniczna,
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,
 • nauki chemiczne,
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Do szkoły doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny. Do szkoły doktorskiej może być przyjęta również osoba będąca absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich, w przypadku gdy:

 1. na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów centralna komisja rekrutacyjna stwierdzi posiadanie przez kandydata szczególnie wysokich osiągnięć naukowych w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny, w której jest prowadzona szkoła doktorska,
 2. na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej z kandydatem centralna komisja rekrutacyjna stwierdzi posiadanie przez kandydata poszerzonej wiedzy w zakresie metodologii badań naukowych oraz upowszechniania wyników działalności naukowej

Jednocześnie można być doktorantem tylko w jednej szkole doktorskiej.

Rekrutacja jest prowadzona drogą elektroniczną poprzez system DreamApply.

Kandydaci składają wymagane dokumenty w siedzibie centralnej komisji rekrutacyjnej w terminie określonym w harmonogramie. Centralna komisja rekrutacyjna przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy złożyli komplet dokumentów.

Przyjęcie do szkoły doktorskiej następuje na podstawie wyników postępowania konkursowego w ramach liczby miejsc w szkole doktorskiej. Lista rankingowa jest ustalana na podstawie liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów, przyznanych zgodnie z szczegółowymi zasadami i trybem oceniania kandydatów do szkoły doktorskiej. Kandydaci są kwalifikowani w zależności od miejsca na liście rankingowej do wysokości liczby miejsc oraz po jednej osobie do każdego ogłoszonego tematu badawczego. Centralna komisja rekrutacyjna określa obowiązującą w trakcie całej rekrutacji minimalną liczbę punktów, jaką muszą uzyskać kandydaci. Ustalona liczba punktów obowiązuje w ramach wszystkich naborów w tej rekrutacji.

Przyjęcie do szkoły doktorskiej następuje w drodze wpisu na listę doktorantów. Odmowa przyjęcia do szkoły doktorskiej następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Szczegółowe zasady i tryb oceniania kandydatów do szkoły doktorskiej

 

 1. Maksymalna, możliwa do uzyskania przez kandydata liczba punktów wynosi 100.
 2. Rozmowa kwalifikacyjna jest przeprowadzana:
  1) w przypadku gdy kandydat złoży dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – w języku polskim lub, na wniosek kandydata, w języku angielskim,
  2) w przypadku gdy kandydat nie złoży dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – w języku angielskim.
 3. Rozmowa kwalifikacyjna składa się z dwóch części:
  1) prezentacji multimedialnej kandydata, trwającej nie dłużej niż 15 minut, obejmującej przedstawienie:
  a) sylwetki kandydata,
  b) dotychczasowych wyników pracy naukowej (w tym zakresu pracy magisterskiej),
  c) zainteresowania kandydata wybraną tematyką badawczą
  d) motywacji kandydata do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej,
  2) pytań zadawanych przez zespół rekrutacyjny dotyczących w szczególności treści przedstawionej przez kandydata prezentacji oraz mających na celu sprawdzenie przygotowania merytorycznego kandydata do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej w wybranym obszarze tematycznym.
 4. Liczba pytań zadanych przez wybranego przez kandydata promotora nie może przekroczyć połowy ogólnej liczby pytań zadanych przez zespół rekrutacyjny.
 5. Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oceniana jest w drodze rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej w języku angielskim. W przypadku gdy kandydat złoży dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, kandydatowi przyznaje się maksymalną liczbę punktów z tytułu znajomości języka angielskiego.
 6. W zakresie osiągnięć naukowych oceniane są wyłącznie osiągnięcia z okresu 5 lat poprzedzających rekrutację do szkoły doktorskiej.
 7. Oceniane są wyłącznie osiągnięcia naukowe w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny, w której jest prowadzona szkoła doktorska.
 8. Przy ocenie osiągnięć naukowych kandydata uwzględnia się następujące kryteria:
  1) w przypadku osiągnięć naukowych dotyczących:
  a) monografii naukowej albo artykułu naukowego:
  – rodzaj i formę,
  – procentowy wkład autorski,
  – liczbę punktów w wykazie wydawnictw lub w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, sporządzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 Ustawy,
  – innowacyjność tematyki badań naukowych, których dotyczy monografia naukowa albo artykuł naukowy,
  b) projektu badawczego:
  – pełnioną rolę,
  – okres uczestnictwa,
  – liczbę referatów naukowych, monografii naukowych, rozdziałów w monografii naukowej lub artykułów naukowych, zastosowań praktycznych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, lub wdrożeń wyników działalności naukowej, będących wynikiem udziału w projekcie,
  – prestiż konkursu, w ramach którego jest finansowany projekt,
  – innowacyjność i znaczenie projektu dla rozwoju nauki,
  c) konferencji naukowej:
  – zasięg,
  – liczbę uczestników,
  – liczbę reprezentowanych instytucji,
  – liczbę prelegentów posiadających co najmniej stopień doktora,
  – innowacyjność badań naukowych będących tematyką referatu naukowego,
  – status organizatora,
  d) konkursu:
  – zasięg,
  – uzyskane miejsce,
  – procentowy udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę lub wyróżnienie zespołowe,
  – liczbę uczestników, w tym liczbę zespołów,
  – status organizatora,
  e) zastosowań praktycznych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym zgłoszeń patentowych, udzielonych patentów lub wdrożenia wyników działalności naukowej w innej formie – liczbę tych zastosowań,
  f) udziału w działalności koła lub organizacji naukowej:
  – pełnioną rolę,
  – okres uczestnictwa,
  – udział w konkursach,
  – innowacyjność tematyki badań naukowych, których dotyczy działalność koła lub organizacji naukowej.
 9. Osiągnięcia naukowe kandydata są dokumentowane w postaci pisemnej, w formie:
  1) stron monografii naukowej lub czasopisma naukowego, zawierających imiona i nazwisko autora albo imiona i nazwiska autorów, tytuł monografii naukowej lub artykułu naukowego, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, ISBN, elSBN, ISSN, elSSN lub DOI,
  2) oświadczeń współautorów monografii naukowej, rozdziału w monografii naukowej albo artykułu naukowego o procentowym wkładzie autorskim kandydata w monografię naukową, rozdział w monografii naukowej albo artykuł naukowy – w przypadku współautorstwa,
  3) oświadczenia kierownika projektu badawczego zawierającego informacje o numerze, źródle finansowania, okresie trwania i celu projektu, roli pełnionej przez kandydata w projekcie i zakresie realizowanych przez niego zadań oraz o efektach projektu,
  4) programu konferencji naukowej lub materiału pokonferencyjnego, zawierającego imiona i nazwiska prelegentów oraz nazwy reprezentowanych przez nich instytucji,
  5) oświadczenia kandydata o autorstwie i wygłoszeniu referatu naukowego,
  6) dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie nagrody lub wyróżnienia w konkursie,
  7) oświadczenia kierownika zespołu albo oświadczeń członków zespołu o procentowym udziale kandydata
  w powstaniu osiągnięcia – w przypadku nagrody zespołowej,
  8) potwierdzenia złożenia zgłoszenia patentowego, udzielenia patentu lub wdrożenia wyników działalności naukowej w innej formie,
  9) potwierdzenia otrzymania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
 10. Maksymalną liczbę punktów, które może uzyskać kandydat w ramach poszczególnych elementów oceny, określa tabela.
I Rozmowa
kwalifikacyjna, w tym:
60
1 Prezentacja multimedialna kandydata 10
2 Zainteresowanie kandydata wybraną tematyką badawczą oraz motywacja kandydata do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej, na podstawie oceny wybranego przez kandydata promotora 30
3 Przygotowanie merytoryczne do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej w wybranym obszarze tematycznym 10
4 Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 10
II Udokumentowane osiągnięcia naukowe kandydata, w tym: 40
1 Autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej 10
2 Autorstwo lub współautorstwo rozdziału w monografii naukowej 5
3 Autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej 5
4 Udział w projekcie badawczym 5
5 Autorstwo i wygłoszenie referatu naukowego na ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej 2
6 Uzyskanie nagrody lub wyróżnienia indywidualne lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę lub wyróżnienie zespołowe w konkursie o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym 7
7 Zastosowanie praktyczne wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym zgłoszenie patentowe, udzielony patent lub wdrożenie wyników działalności naukowej w innej formie 5
8 Otrzymane stypendium ministra za wybitne osiągnięcia 40
9 Udział w działalności kół i organizacji naukowych 1
Nowa matura

Kwalifikacja na studia I stopnia odbywa się na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego. Brane są pod uwagę punkty z przedmiotu głównego i jednego przedmiotu dodatkowego wybranego przez kandydata z katalogu Wdodatkowy, z wyjątkiem kierunku architektura i lingwistyka stosowana.

Przedmiotem dodatkowym jest przedmiot:

 • dla absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy zdawali egzamin maturalny tzw. nową maturę w 2015 roku i latach późniejszych oraz absolwentów techników w 2016 roku i latach późniejszych – zdawany na poziomie rozszerzonym,
 • dla absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy zdawali egzamin maturalny tzw. nową maturę w 2014 roku i latach wcześniejszych oraz absolwentów techników w 2015 roku i latach wcześniejszych – zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym – z wyjątkiem matematyki i języka polskiego.

W przypadku kwalifikacji na studia na kierunek:

 • architektura – brany jest pod uwagę, oprócz sprawdzianu uzdolnień artystycznych, wynik egzaminu maturalnego wyłącznie z matematyki,
 • lingwistyka stosowana – brany jest pod uwagę wynik egzaminu maturalnego z jednego, określonego w wymaganiach rekrutacyjnych przedmiotu na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym wyznaczana jest według następującego wzoru:

Dla kierunków inżynierskich oraz dla kierunków: analityka biznesowa, matematyka oraz zarządzanie projektami:

P = 0,6 × Wgłówny + 0,4 ×k× Wdodatkowy

gdzie:

P  – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Wgłówny  – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki (poziom podstawowy),

Wdodatkowy  – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z przedmiotu dodatkowego do wyboru przez kandydata (matematyka – poziom rozszerzony, fizyka, chemia, biologia, informatyka),

k = 0,5 dla poziomu podstawowego,

k = 1 dla poziomu rozszerzonego.

Wykaz kierunków inżynierskich, na które jest prowadzona rekrutacja na studia I stopnia na rok akademicki 2019/2020 na Politechnice Śląskiej, zawiera tabela nr 1

 

Dla kierunku gospodarka surowcami mineralnymi oraz kierunku górnictwo i geologia:

P = 0,6 × Wgłówny + 0,4 ×k× Wdodatkowy

gdzie:

P– liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Wgłówny – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki (poziom podstawowy),

Wdodatkowy  – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z przedmiotu dodatkowego do wyboru przez kandydata (matematyka – poziom rozszerzony, fizyka, chemia, biologia, informatyka, geografia),

k = 0,5 dla poziomu podstawowego,

k = 1 dla poziomu rozszerzonego.

 

Dla kierunku architektura:

Sprawdzian uzdolnień artystycznych oraz wynik egzaminu maturalnego z matematyki.

P = Pspar + Wm

Wm = 0,4Wmp + 0,6Wmr

gdzie:

P– liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Pspar – liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień artystycznych,

Wm  – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki,

Wmp – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki – poziom podstawowy,

Wmr   – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki – poziom rozszerzony.

 

Dla kierunku architektura wnętrz:

P = P1 + P2

gdzie:

P  – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

P– liczba punktów uzyskanych z I etapu sprawdzianu uzdolnień artystycznych,

P– liczba punktów uzyskanych z II etapu sprawdzianu uzdolnień artystycznych – dotyczy kandydatów, którzy uzyskali (w poprzed­nim etapie) minimalną liczbę punktów określoną przez Centralną Komisję Rekrutacyjną.

 

Dla kierunków: socjologia oraz zarządzanie:

P = 0,6 × Wgłówny + 0,4 ×k× Wdodatkowy

gdzie:

P   – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Wgłówny  – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z języka polskiego (poziom podstawowy),

Wdodatkowy  – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z przedmiotu do wyboru przez kandydata (język polski – poziom rozszerzony, matematyka, geografia, język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie),

k = 0,5 dla poziomu podstawowego,

k = 1 dla poziomu rozszerzonego.

 

Dla kierunku lingwistyka stosowana:

P = 0,5 × Wjop

lub

 P = 1 × Wjor

gdzie:

P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Wjop – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z języka obcego na poziomie podstawowym,

Wjor– liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z języka obcego na poziomie rozszerzonym.

Kandydat wpisuje tylko jeden, wybrany przez siebie wynik z poziomu podstawowego lub rozszerzonego.

Na specjalnościach: język angielski z językiem hiszpańskim oraz język angielski z językiem włoskim, językiem obcym uwzględnianym w kwalifikacji jest wyłącznie język angielski na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Na specjalności język francuski z językiem angielskim, językiem obcym uwzględnianym w kwalifikacji jest do wyboru przez kandydata język: angielski lub francuski na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Na specjalności język niemiecki z językiem angielskim, językiem obcym uwzględnianym w kwalifikacji jest do wyboru przez kandydata język: angielski lub niemiecki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

 

Dla kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite studia magisterskie):

P = 0,6 ×k× Wgłówny + 0,4 ×k× Wdodatkowy

gdzie:

P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Wgłówny – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z języka polskiego,

Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z przedmiotu dodatkowego do wyboru przez kandydata (język obcy nowożytny, historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, matematyka).

k = 0,5 dla poziomu podstawowego,

k = 1 dla poziomu rozszerzonego.

 

 1. Kandydatom będącymi absolwentami klas dwujęzycznych przyznaje się maksymalną liczbę punktów z języka obcego. W przypadku kandydatów na kierunek filologia maksymalną liczbę punktów z języka obcego przyznaje się wyłącznie w przypadku, gdy absolwent zdawał egzamin maturalny na poziomie dwujęzycznym.
 2. Kandydatom, którzy egzamin maturalny zdawali w 2002 roku, przedmioty, które można było zdawać tylko na jednym poziomie, traktuje się jak zdawane na poziomie rozszerzonym.
 3. Kandydatom, którzy egzamin maturalny zdawali w latach: 2007, 2008 i 2009, mogącym zdawać przedmioty tylko na jednym poziomie, przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym traktuje się jak zdawane na poziomie podstawowym i rozszerzonym. W przypadku egzaminu na poziomie podstawowym, uznaje się ocenę tylko z tego poziomu.
 4. Kandydatom, którzy egzamin maturalny z matematyki zdawali przez ponowne przystąpienie do egzaminu w kolejnych sesjach na poziomie rozszerzonym, przedmiot traktuje się jak zdawany na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
 5. Przeprowadza się rekrutację uzupełniającą na wniosek kandydata, który ubiegał się o przyjęcie na studia I stopnia na danym kierunku studiów oraz którego wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.), uwzględnia się podwyższony wynik w odniesieniu do tego kierunku studiów. Kandydat składa pisemny wniosek do Centralnej Komisji Rekrutacyjnej do czasu zakończenia rekrutacji określonego w harmonogramie. Wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
 6. Dokumenty wydane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinny zostać zalegalizowane lub opatrzone apostille.
Stara matura

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników z egzaminu dojrzałości pisemnego lub, w razie jej braku, oceny końcowej z przedmiotów i zajęć obowiązkowych – z wyjątkiem kierunku lingwistyka stosowana.  W przypadku kandydatów na kierunek lingwistyka stosowana bierze się pod uwagę ocenę z egzaminu dojrzałości pisemnego lub, w razie jej braku, ustnego z przedmiotów wymaganych dla poszczególnych specjalności kierunku lingwistyka stosowana, a w przypadku braku tych ocen – ocena końcowa z przedmiotów i zajęć obowiązkowych.

Oceny z przedmiotów wymaganych na poszczególnych kierunkach studiów zamienia się na punkty w następujący sposób:

Ocena Liczba punktów
celujący 100
bardzo dobry 90
dobry 85
dostateczny 50
dopuszczający 30

Liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym wyznaczana jest według następującego wzoru:

Dla kierunków inżynierskich oraz dla kierunków: analityka biznesowa, matematyka oraz zarządzanie projektami:

P = 0,6 × Wgłówny + 0,4 × Wdodatkowy

gdzie:

P  – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Wgłówny   – liczba punktów uzyskanych na maturze z matematyki,

Wdodatkowy  – liczba punktów uzyskanych na maturze z przedmiotu dodatkowego do wyboru przez kandydata (matematyka, fizyka, chemia, biologia, informatyka),

Wykaz kierunków inżynierskich, na które jest prowadzona rekrutacja na studia I stopnia na rok akademicki 2019/2020 na Politechnice Śląskiej, zawiera tabela nr 1.

 

Dla kierunku gospodarka surowcami mineralnymi oraz kierunku górnictwo i geologia:

P = 0,6 × Wgłówny + 0,4 × Wdodatkowy

gdzie:

P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Wgłówny  – liczba punktów uzyskanych na maturze z matematyki,

Wdodatkowy  – liczba punktów uzyskanych na maturze z przedmiotu dodatkowego do wyboru przez kandydata (matematyka, fizyka, chemia, biologia, informatyka, geografia),

 

Dla kierunku architektura:

Sprawdzian uzdolnień artystycznych oraz wynik egzaminu maturalnego z matematyki.

P = Pspar + Wm

gdzie:

P  – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Pspar  – liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień artystycznych,

Wm   – liczba punktów uzyskanych na maturze z matematyki,

 

Dla kierunku architektura wnętrz:

P = P1 + P2

gdzie:

P  – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

P1  – liczba punktów uzyskanych z I etapu sprawdzianu uzdolnień artystycznych,

P2  – liczba punktów uzyskanych z II etapu sprawdzianu uzdolnień artystycznych – dotyczy kandydatów, którzy uzyskali (w poprzed­nim etapie) minimalną liczbę punktów określoną przez Centralną Komisję Rekrutacyjną.

 

Dla kierunków: socjologia oraz zarządzanie:

P = 0,6 × Wgłówny + 0,4 × Wdodatkowy

gdzie:

P   – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Wgłówny   – liczba punktów uzyskanych na maturze z języka polskiego,

Wdodatkowy  – liczba punktów uzyskanych na maturze z przedmiotu do wyboru przez kandydata (matematyka, geografia, język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie),

 

 

Dla kierunku lingwistyka stosowana:

P = Wjo

gdzie:

P  – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Wjo– liczba punktów uzyskanych na maturze z języka obcego,

Na specjalnościach: język angielski z językiem hiszpańskim oraz język angielski z językiem włoskim, językiem obcym uwzględnianym w kwalifikacji jest wyłącznie język angielski na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Na specjalności język francuski z językiem angielskim, językiem obcym uwzględnianym w kwalifikacji jest do wyboru przez kandydata język: angielski lub francuski na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Na specjalności język niemiecki z językiem angielskim, językiem obcym uwzględnianym w kwalifikacji jest do wyboru przez kandydata język: angielski lub niemiecki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

 

Dla kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite studia magisterskie):

P = 0,6 × Wgłówny + 0,4 × Wdodatkowy

gdzie:

P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Wgłówny – liczba punktów uzyskanych na maturze z języka polskiego,

Wdodatkowy – liczba punktów uzyskanych na maturze z przedmiotu dodatkowego do wyboru przez kandydata (język obcy nowożytny, historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, matematyka).

Matura IB
 1.  Przy ustalaniu wyniku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny w ramach programu Matury Międzynarodowej i uzyskali dyplom IB, bierze się pod uwagę oceny uzyskane na tym egzaminie z przedmiotów wymaganych na poszczególnych kierunkach studiów i zamienia się je na punkty w następujący sposób:
Ocena Liczba punktów
Poziom SL Poziom HL
excellent (7) 100 100
very good (6) 90 100
good (5) 85 100
satisfactory (4) 50 85
mediocre (3) 30 50
poor (2) 20 30
very poor (1) 15

 

Poziom SL – poziom podstawowy,

Poziom HL – poziom rozszerzony.

Dla kierunków inżynierskich oraz dla kierunków: analityka biznesowa, matematyka oraz zarządzanie projektami:

P = 0,6 × Wgłówny + 0,4 ×k× Wdodatkowy

gdzie:

P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Wgłówny – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki (poziom podstawowy),

Wdodatkowy  – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z przedmiotu dodatkowego do wyboru przez kandydata (matematyka – poziom rozszerzony, fizyka, chemia, biologia, informatyka),

k = 0,5 dla poziomu podstawowego,

k = 1 dla poziomu rozszerzonego.

Wykaz kierunków inżynierskich, na które jest prowadzona rekrutacja na studia I stopnia na rok akademicki 2019/2020 na Politechnice Śląskiej, zawiera tabela nr 1.

Dla kierunku gospodarka surowcami mineralnymi oraz kierunku górnictwo i geologia:

P = 0,6 × Wgłówny + 0,4 ×k× Wdodatkowy

gdzie:

P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Wgłówny – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki (poziom podstawowy),

Wdodatkowy  – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z przedmiotu dodatkowego do wyboru przez kandydata (matematyka – poziom rozszerzony, fizyka, chemia, biologia, informatyka, geografia),

k = 0,5 dla poziomu podstawowego,

k = 1 dla poziomu rozszerzonego.

Dla kierunku architektura:

Sprawdzian uzdolnień artystycznych oraz wynik egzaminu maturalnego z matematyki.

P = Pspar + Wm

Wm = 0,4Wmp + 0,6Wmr

gdzie:

P  – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Pspar  – liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień artystycznych,

Wm  – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki,

Wmp  – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki – poziom podstawowy,

Wmr  – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki – poziom rozszerzony.

Dla kierunku architektura wnętrz:

P = P1 + P2

gdzie:

P  – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

P1  – liczba punktów uzyskanych z I etapu sprawdzianu uzdolnień artystycznych,

P– liczba punktów uzyskanych z II etapu sprawdzianu uzdolnień artystycznych – dotyczy kandydatów, którzy uzyskali (w poprzed­nim etapie) minimalną liczbę punktów określoną przez Centralną Komisję Rekrutacyjną.

Dla kierunków: socjologia oraz zarządzanie:

 P = 0,6 × Wgłówny + 0,4 ×k× Wdodatkowy

gdzie:

P  – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Wgłówny  – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z języka polskiego (poziom podstawowy),

Wdodatkowy  – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z przedmiotu do wyboru przez kandydata (język polski – poziom rozszerzony, matematyka, geografia, język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie),

k = 0,5 dla poziomu podstawowego,

k = 1 dla poziomu rozszerzonego.

Dla kierunku lingwistyka stosowana:

P = 0,5 × Wjop

lub

 P = 1 × Wjor

gdzie:

P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Wjop    – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z języka obcego na poziomie podstawowym,

Wjor  – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z języka obcego na poziomie rozszerzonym.

Kandydat wpisuje tylko jeden, wybrany przez siebie wynik z poziomu podstawowego lub rozszerzonego.

Na specjalnościach: język angielski z językiem hiszpańskim oraz język angielski z językiem włoskim, językiem obcym uwzględnianym w kwalifikacji jest wyłącznie język angielski na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Na specjalności język francuski z językiem angielskim, językiem obcym uwzględnianym w kwalifikacji jest do wyboru przez kandydata język: angielski lub francuski na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Na specjalności język niemiecki z językiem angielskim, językiem obcym uwzględnianym w kwalifikacji jest do wyboru przez kandydata język: angielski lub niemiecki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Dla kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite studia magisterskie):

P = 0,6 ×k×Wgłówny + 0,4 ×k× Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wgłówny  – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z języka polskiego,
Wdodatkowy  – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z przedmiotudodatkowego do wyboru przez kandydata (język obcy nowożytny, historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, matematyka).

k= 0,5 dla poziomu podstawowego,
k= 1 dla poziomu rozszerzonego.

Olimpijczycy
 1. Prawo przyjęcia na pierwszy rok studiów I stopnia bez postępowania kwalifikacyjnego, z maksymalną liczbą punktów, mają laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego zgodnego z poniższym wykazem.
 2. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego: Artystycznej, Historycznej, Fizycznej, Językowych, Matematycznej, Wiedzy Ekonomicznej, Wiedzy Technicznej, Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, Innowacji Technicznych i Wynalazczości, na kierunek architektura i kierunek architektura wnętrz muszą przystąpić do sprawdzianu uzdolnień artystycznych. Na kierunku architektura kandydaci, którzy przystąpili do sprawdzianu, otrzymują dodatkowo 100 pkt (nie dolicza się wówczas punktów dodatkowych za matematykę z egzaminu maturalnego).
 3. Podstawą uzyskania uprawnień określonych w pkt. 1 i 2 jest przedłożenie oryginału właściwego dokumentu.
 4. Z uprawnień określonych w pkt 1 i 2 mogą korzystać kandydaci jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w roku następnym.

Wykaz olimpiad stopnia centralnego uprawniających do przyjęcia na pierwszy rok studiów I stopnia bez postępowania kwalifikacyjnego

NAZWA OLIMPIADY KIERUNEK STUDIÓW
I. Olimpiada z Astronomii i Astrofizyki – analityka biznesowa,
– automatyka i informatyka przemysłowa,
– automatyka i robotyka,
– automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (w języku angielskim),
– biotechnologia,
– budownictwo podziemne,
– budownictwo,
– chemia,
– energetyka,
– fizyka techniczna,
– gospodarka obiegu zamkniętego,
– gospodarka surowcami mineralnymi,
– górnictwo i geologia,
– informatyka,
– inżynieria bezpieczeństwa,
– inżynieria biomedyczna,
– inżynieria materiałowa,
– inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa,
– inżynieria środowiska,
– logistyka,
– matematyka,
– mechanika i budowa maszyn,
– mechatronika,
– modelowanie komputerowe,
– technologia chemiczna,
– technologia i inżynieria chemiczna (w języku angielskim),
– zarządzanie,
– zarządzanie i inżynieria produkcji,
– zarządzanie projektami
II. Olimpiada Biologiczna – biotechnologia,
– chemia,
– fizyka techniczna,
– gospodarka obiegu zamkniętego,
– inżynieria bezpieczeństwa,
– inżynieria biomedyczna,
– inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa,
– inżynieria środowiska,
– technologia chemiczna,
– technologia i inżynieria chemiczna (w języku angielskim)
III. Olimpiada Chemiczna – automatyka i informatyka przemysłowa,
– automatyka i robotyka,
– biotechnologia,
– budownictwo podziemne,
– budownictwo,
– chemia,
– energetyka,
– fizyka techniczna.
– gospodarka obiegu zamkniętego,
– gospodarka surowcami mineralnymi,
– górnictwo i geologia,
– informatyka przemysłowa,
– inżynieria bezpieczeństwa,
– inżynieria biomedyczna,
– inżynieria materiałowa,
– inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa,
– inżynieria produkcji,
– inżynieria środowiska,
– matematyka,
– mechanika i budowa maszyn,
– mechatronika,
– modelowanie komputerowe,
– technologia chemiczna,
– technologia i inżynieria chemiczna (w języku angielskim),
– technologie metali,
– zarządzanie i inżynieria produkcji
IV. Olimpiada Fizyczna – analityka biznesowa,
– automatyka i informatyka przemysłowa,
– automatyka i robotyka,
– automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (w języku angielskim),
– biotechnologia,
– budownictwo podziemne,
– budownictwo,
– chemia,
– elektronika i telekomunikacja,
– elektrotechnika,
– energetyka,
– fizyka techniczna,
– gospodarka obiegu zamkniętego,
– gospodarka surowcami mineralnymi,
– górnictwo i geologia,
– informatyka przemysłowa,
– informatyka,
– inżynieria bezpieczeństwa,
– inżynieria biomedyczna,
– inżynieria materiałowa,
– inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa,
– inżynieria produkcji,
– inżynieria środowiska,
– logistyka,
– matematyka,
– mechanika i budowa maszyn,
– mechatronika,
– modelowanie komputerowe,
– technologia chemiczna,
– technologia i inżynieria chemiczna (w języku angielskim),
– technologie metali,
– teleinformatyka,
– transport,
– transport kolejowy,
– zarządzanie,
– zarządzanie i inżynieria produkcji,
– zarządzanie projektami
V. Ogólnopolska Olimpiada Historyczna – socjologia
VI. Olimpiada Informatyczna – analityka biznesowa,
– automatyka i informatyka przemysłowa,
– automatyka i robotyka,
– automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (w języku angielskim),
– biotechnologia,
– budownictwo,
– budownictwo podziemne,
– chemia,
– elektronika i telekomunikacja,
– elektrotechnika,
– energetyka,
– fizyka techniczna,
– gospodarka obiegu zamkniętego,
– gospodarka surowcami mineralnymi,
– górnictwo i geologia,
– informatyka przemysłowa,
– informatyka,
– inżynieria bezpieczeństwa,
– inżynieria biomedyczna,
– inżynieria materiałowa,
– inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa,
– inżynieria produkcji,
– inżynieria środowiska,
– logistyka,
– matematyka,
– mechanika i budowa maszyn,
– mechatronika,
– modelowanie komputerowe,
– technologia chemiczna,
– technologia i inżynieria chemiczna (w języku angielskim),
– technologie metali,
– teleinformatyka,
– transport,
– transport kolejowy,
– zarządzanie,
– zarządzanie i inżynieria produkcji,
– zarządzanie projektami
VII. Olimpiada Matematyczna – analityka biznesowa,
– automatyka i informatyka przemysłowa,
– automatyka i robotyka,
– automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (w języku angielskim),
– biotechnologia,
– budownictwo,
– budownictwo podziemne,
– chemia,
– elektronika i telekomunikacja,
– elektrotechnika,
– energetyka,
– fizyka techniczna,
– gospodarka obiegu zamkniętego,
– gospodarka surowcami mineralnymi,
– górnictwo i geologia,
– informatyka przemysłowa,
– informatyka,
– inżynieria bezpieczeństwa,
– inżynieria biomedyczna,
– inżynieria materiałowa,
– inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa,
– inżynieria produkcji,
– inżynieria środowiska,
– logistyka,
– matematyka,
– mechanika i budowa maszyn,
– mechatronika,
– modelowanie komputerowe,
– technologia chemiczna,
– technologia i inżynieria chemiczna (w języku angielskim),
– technologie metali,
– teleinformatyka,
– transport,
– transport kolejowy,
– zarządzanie,
– zarządzanie i inżynieria produkcji,
– zarządzanie projektami
VIII. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej – automatyka i informatyka przemysłowa,
– automatyka i robotyka,
– biotechnologia,
– budownictwo,
– budownictwo podziemne,
– chemia,
– energetyka,
– fizyka techniczna,
– gospodarka obiegu zamkniętego,
– gospodarka surowcami mineralnymi,
– górnictwo i geologia,
– informatyka przemysłowa,
– inżynieria bezpieczeństwa,
– inżynieria materiałowa,
– inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa,
– inżynieria produkcji,
– inżynieria środowiska,
– mechanika i budowa maszyn,
– mechatronika,
– modelowanie komputerowe,
– technologia chemiczna,
– technologia i inżynieria chemiczna (w języku angielskim),
– technologie metali,
– zarządzanie i inżynieria produkcji
IX. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej – automatyka i informatyka przemysłowa,
– automatyka i robotyka,
– fizyka techniczna,
– gospodarka surowcami mineralnymi,
– górnictwo i geologia,
– informatyka przemysłowa,
– inżynieria bezpieczeństwa,
– inżynieria materiałowa,
– inżynieria produkcji,
– mechanika i budowa maszyn,
– mechatronika,
– technologie metali,
– transport,
– transport kolejowy,
– zarządzanie i inżynieria produkcji
X. Olimpiada Wiedzy Technicznej – automatyka i informatyka przemysłowa,
– automatyka i robotyka,
– automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (w języku angielskim),
– biotechnologia,
– budownictwo,
– budownictwo podziemne,
– chemia,
– elektronika i telekomunikacja,
– elektrotechnika,
– energetyka,
– fizyka techniczna,
– gospodarka obiegu zamkniętego,
– gospodarka surowcami mineralnymi,
– górnictwo i geologia,
– informatyka przemysłowa,
– informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach,
– informatyka,
– inżynieria bezpieczeństwa,
– inżynieria materiałowa,
– inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa,
– inżynieria produkcji,
– inżynieria środowiska,
– mechanika i budowa maszyn,
– mechatronika,
– modelowanie komputerowe,
– technologia chemiczna,
– technologia i inżynieria chemiczna (w języku angielskim),
– technologie metali,
– teleinformatyka,
– transport,
– transport kolejowy,
– zarządzanie i inżynieria produkcji
XI. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych – budownictwo,
– budownictwo podziemne
XII. Olimpiada Wiedzy Elektrycznej
i Elektronicznej „Euroelektra” organizowana przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej organizowana przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie
– automatyka i informatyka przemysłowa,
– automatyka i robotyka,
– automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (w języku angielskim),
– biotechnologia,
– elektronika i telekomunikacja,
– elektrotechnika,
– energetyka,
– fizyka techniczna,
– gospodarka obiegu zamkniętego,
– gospodarka surowcami mineralnymi,
– górnictwo i geologia,
– informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach,
– informatyka,
– inżynieria bezpieczeństwa,
– inżynieria materiałowa,
– inżynieria środowiska,
– mechanika i budowa maszyn,
– mechatronika,
– modelowanie komputerowe,
– teleinformatyka,
– transport kolejowy,
– zarządzanie i inżynieria produkcji
XIII. Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości – automatyka i informatyka przemysłowa,
– automatyka i robotyka,
– automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (w języku angielskim),
– biotechnologia,
– budownictwo,
– budownictwo podziemne,
– elektronika i telekomunikacja,
– energetyka,
– fizyka techniczna,
– gospodarka obiegu zamkniętego,
– gospodarka surowcami mineralnymi,
– górnictwo i geologia,
– inżynieria bezpieczeństwa,
– inżynieria materiałowa,
– inżynieria środowiska,
– mechanika i budowa maszyn,
– mechatronika,
– modelowanie komputerowe,
– teleinformatyka,
– transport,
– transport kolejowy,
– zarządzanie i inżynieria produkcji
XIV. Olimpiada Lingwistyki Matematycznej – automatyka i robotyka,
– automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (w języku angielskim),
– elektronika i telekomunikacja,
– matematyka
XV. Olimpiada Geograficzna – automatyka i informatyka przemysłowa,
– gospodarka surowcami mineralnymi,
– górnictwo i geologia,
– inżynieria bezpieczeństwa,
– socjologia
XVI. Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej – automatyka i informatyka przemysłowa,
– gospodarka surowcami mineralnymi,
– górnictwo i geologia,
– inżynieria bezpieczeństwa
XVII. Olimpiada Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę” – automatyka i informatyka przemysłowa,
– gospodarka surowcami mineralnymi,
– górnictwo i geologia,
– inżynieria bezpieczeństwa
XVIII. Olimpiada Języka Łacińskiego – socjologia
XIX. Olimpiada Filozoficzna – socjologia,
– fizyka techniczna
XX. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym organizowana przez Polskie Towarzystwo Historyczne oraz Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym organizowana przez Uniwersytet Warszawski – socjologia
XXI. Olimpiada Techniki Samochodowej – biotechnologia,
– energetyka,
– fizyka techniczna,
– gospodarka obiegu zamkniętego,
– inżynieria bezpieczeństwa,
– inżynieria środowiska,
– mechanika i budowa maszyn,
– modelowanie komputerowe,
– transport,
– transport kolejowy
XXII. Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego – lingwistyka stosowana – specjalność: język angielski z językiem hiszpańskim, język angielski z językiem włoskim, język francuski z językiem angielskim, język niemiecki z językiem angielskim
XXIII. Olimpiada Języka Francuskiego – lingwistyka stosowana – specjalność: język angielski z językiem hiszpańskim, język angielski z językiem włoskim, język francuski z językiem angielskim
XXIV. Olimpiada Języka Hiszpańskiego – lingwistyka stosowana – specjalność: język angielski z językiem hiszpańskim, język angielski z językiem włoskim, język francuski z językiem angielskim
XXV. Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego – lingwistyka stosowana – specjalność: język niemiecki z językiem angielskim
XXVI. Olimpiada Języka Rosyjskiego – lingwistyka stosowana – specjalność: język angielski z językiem hiszpańskim, język angielski z językiem włoskim, język francuski z językiem angielskim, język niemiecki z językiem angielskim
XXVII. Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym – pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
XXVIII. Olimpiada Artystyczna (historia sztuki) – socjologia
XXIX. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – biotechnologia,
– gospodarka obiegu zamkniętego
XXX. Olimpiada Przedsiębiorczości – inżynieria produkcji,
– zarządzanie i inżynieria produkcji
XXXI. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego – pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,
– socjologia,
– zarządzanie
XXXII. Olimpiada Wiedzy o Rodzinie – pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
XXXIII. Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna – logistyka
XXXIV. Konkurs Naukowy E(x)plory – automatyka i informatyka przemysłowa,
– automatyka i robotyka,
– biotechnologia,
– chemia,
– elektrotechnika,
– energetyka,
– fizyka techniczna,
– gospodarka obiegu zamkniętego,
– gospodarka surowcami mineralnymi,
– górnictwo i geologia,
– informatyka,
– inżynieria bezpieczeństwa,
– inżynieria materiałowa,
– inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa,
– inżynieria środowiska,
– logistyka,
– matematyka,
– mechanika i budowa maszyn,
– mechatronika,
– modelowanie komputerowe,
– technologia chemiczna,
– technologia i inżynieria chemiczna (w języku angielskim),
– transport,
– transport kolejowy,
– zarządzanie i inżynieria produkcji
Złoty Indeks
 1. Laureaci I stopnia Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” mają prawo przyjęcia na pierwszy rok studiów I stopnia bez postępowania kwalifikacyjnego na kierunki: analityka biznesowa, matematyka, zarządzanie projektami oraz kierunki wskazane w poniższej tabeli.
 2. Laureaci II i III stopnia podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu zgodnie z kryteriami określonymi dla kandydatów z nową maturą.
 3. Laureaci II stopnia otrzymują 40 punktów preferencyjnych w postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunki: analityka biznesowa, matematyka, zarządzanie projektami oraz kierunki wskazane w poniższej tabeli.
 4. Laureaci III stopnia otrzymują 30 punktów preferencyjnych w postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunki: analityka biznesowa, matematyka, zarządzanie projektami oraz kierunki wskazane w poniższej tabeli.
 5. Laureaci Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” z przysługującego im uprawnienia mogą skorzystać jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w roku następnym

 

Wykaz kierunków inżynierskich, na które prowadzona jest rekrutacja na studia I stopnia
na rok akademicki 2019/2020 na Politechnice Śląskiej

KIERUNEK

1. automatyka i informatyka przemysłowa
2. automatyka i robotyka
3. automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (w języku angielskim)
4. biotechnologia 1)
5. budownictwo 1)
6. budownictwo podziemne
7. chemia
8. elektronika i telekomunikacja
9. elektrotechnika 1)
10. energetyka 1)
11. fizyka techniczna
12. gospodarka obiegu zamkniętego
13. gospodarka surowcami mineralnymi
14. górnictwo i geologia 1)
15. informatyka 1)
16. informatyka przemysłowa
17. inżynieria bezpieczeństwa
18. inżynieria biomedyczna 1)
19. inżynieria materiałowa
20. inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa
21. inżynieria produkcji
22. inżynieria środowiska
23. logistyka
24. mechanika i budowa maszyn 1)
25. mechanika i budowa maszyn (studia dualne)2)
26. mechatronika
27. modelowanie komputerowe
28. technologia chemiczna
29. technologia i inżynieria chemiczna (w języku angielskim)
30. technologie metali
31. teleinformatyka
32. transport 1)
33. transport kolejowy
34. zarządzanie i inżynieria produkcji 1)

1) również specjalność w języku angielskim,

2) po pozytywnym zakończeniu wstępnej rekrutacji przeprowadzonej przez instytucję współtworzącą kierunek studiów

Studia II stopnia

Na studia II stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów wydany:

 • w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • za granicą i uznany w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 326 i 327 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dokumenty wydane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinny zostać zalegalizowane lub opatrzone apostille.

Kandydat powinien spełniać również kryteria określone w tabeli:

Kierunek Oczekiwane efekty kształcenia od kandydata Forma sprawdzenia kwalifikacji kandydata
architektura Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku architektura posiada kwalifikacje uzyskane na studiach I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, potwierdzone dyplomem inżyniera architekta lub inżyniera budownictwa specjalności budowlano-architektonicznej, a w szczególności:

•      ma wiedzę z zakresu historii i teorii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji, fizyki budowli oraz projektowania architektonicznego i urbanistycznego,

•      zna przepisy techniczno-budowlane, a także metody organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego,

•      ma umiejętności gromadzenia informacji, kształtowania środowiska człowieka zgodnie z jego potrzebami użytkowymi (z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych) oraz tworzenia projektów spełniających wymagania estetyczne, użytkowe i techniczne,

•      zna prawo budowlane, a także zasady ekonomiki, organizacji procesu inwestycyjnego i organizacji procesu projektowego w kraju oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej,

•      zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

1.      Kandydaci na studia II stopnia przyjmowani są na podstawie łącznej liczby punktów uzyskanych w wyniku trzyetapowego postępowania rekrutacyjnego:

Etap I ‒ ostateczny wynik studiów I stopnia,

Etap II ‒ pisemny sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu architektury i urbanistyki,

Etap III ‒ ocena indywidualnych osiągnięć kandydata na podstawie złożonego portfolio.

2.      Warunkiem przystąpienia do sprawdzianu w II etapie jest uzyskanie w poprzednim etapie minimalnej liczby punktów ustalonej przez Centralną Komisję Rekrutacyjną.

3.      Absolwenci Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, których ostateczny wynik studiów I stopnia wynosi 5,0, otrzymują w II etapie maksymalną liczbę punktów i są zwolnieni z pisemnego sprawdzianu wiedzy i umiejętności z zakresu architektury i urbanistyki.

4.      Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji na II stopień absolwentów specjalności budowlano-architektonicznej jest uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu uzdolnień artystycznych.

architektura wnętrz Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku architektura wnętrz posiada kwalifikacje uzyskane na studiach I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, potwierdzone dyplomem licencjata, a w szczególności:

•      ma gruntowną wiedzę oraz umiejętności w zakresie świadomego i odpowiedzialnego kształtowania najbliższego otoczenia człowieka,

•      jest przygotowany do podejmowania zadań projektowych łączących wartości formalne, użytkowe i konstrukcyjne uwzględniające kontekst,

•      jest przygotowany do zespołowej i indywidualnej pracy projektowej w zakresie architektury wnętrz oraz do organizowania działalności projektowej,

•      umie komunikować się i aktywnie uczestniczyć w pracy zespołowej,

•      zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu architektury wnętrz.

1.      Kandydaci na studia II stopnia przyjmowani są na podstawie łącznej liczby punktów uzyskanych w wyniku dwuetapowego postępowania rekrutacyjnego:

Etap I – ostateczny wynik studiów I stopnia,

Etap II – rozmowa kwalifikacyjna z prezentacją portfolio.

2.      Warunkiem przystąpienia do sprawdzianu w II etapie jest uzyskanie w poprzednim etapie minimalnej liczby punktów, ustalonej przez Centralną Komisję Rekrutacyjną.

automatyka i robotyka Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku automatyka i robotyka posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

•      ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, mechaniki, elektrotechniki i elektromechaniki niezbędną do zrozumienia funkcjonowania systemów dynamicznych oraz rozwiązywania prostych zadań związanych z modelowaniem, optymalizacją, przetwarzaniem danych i sterowaniem,

•      zna i rozumie zagadnienia projektowania i analizy prostych i złożonych układów sterowania ciągłych i dyskretnych, w tym analizy ich własności (stabilności, sterowalności, obserwowalności) i jakości sterowania,

•      zna podstawy informatyki, programowania obliczeń inżynierskich, metod numerycznych, programowania w językach niskiego i wysokiego poziomu, metodyki i technik programowania obiektowego, oraz tworzenia oprogramowania do systemów czasu rzeczywistego,

•      zna i rozumie zagadnienia metrologii, metodyki przeprowadzania pomiarów i opracowywania wyników pomiarowych, zasady działania przetworników i przyrządów pomiarowych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych (w tym stosowane w układach napędowych typu serwo oraz w robotyce) oraz metody wykorzystania systemów pomiarowych dla potrzeb automatyki i robotyki, diagnostyki maszyn, systemów i procesów produkcyjnych,

•      potrafi, przy identyfikacji i formułowaniu specyfikacji zadań inżynierskich oraz ich rozwiązywaniu, dobrać i posłużyć się odpowiednimi metodami numerycznymi oraz narzędziami komputerowymi do symulacji, projektowania, oceny jakości oraz optymalizacji elementów i układów automatyki i robotyki,

•      potrafi dobrać i zaprojektować proste układy regulacji, dobierając odpowiednią strukturę, rodzaje i nastawy regulatorów, układy robotyczne, dobierając elementy napędów robotów, ich wyposażenia, z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych,

•      potrafi zaprojektować lub dobrać elementy funkcjonalne, zbudować i uruchomić oraz przetestować układ automatyki, zaprogramować i zasymulować działanie układu robotycznego, wykorzystując odpowiedni system komputerowego wspomagania,

•      potrafi komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii, a także przygotować i przedstawić krótką prezentację, poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego,

•      potrafi posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w celu porozumiewania się, opracowywania dokumentacji i prezentacji wyników zadań inżynierskich, a także czytania ze zrozumieniem kart katalogowych, not aplikacyjnych, instrukcji obsługi urządzeń technicznych  i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów.

1.      Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem do dyplomu.

2.   W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów I stopnia pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Współczynnik wynosi:

1 – zgodność w zakresie 80% – 100%

0,8 – zgodność w zakresie 40% – 79%

0,6 – zgodność poniżej 40%

automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (w języku angielskim)

automatic control and robotics, electronics and telecommunication, informatics

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Control, Electronic, and Information Engineering posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

•      ma wiedzę z matematyki i fizyki niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w układach dynamicznych, elementach i układach elektrycznych oraz elektronicznych analogowych i cyfrowych oraz przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich,

•      ma uporządkowaną wiedzę w zakresie teorii obwodów elektrycznych, w zakresie teorii sygnałów, filtracji sygnałów oraz rozumie analizę czasową i częstotliwościową sygnałów,

•      ma podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu metod projektowania urządzeń cyfrowych w podstawowych technologiach (w tym programowalnych) oraz ich oddziaływania na otoczenie,

•      ma uporządkowaną wiedzę w zakresie opisu, projektowania i analizy prostych układów automatyki i robotyki, w tym zagadnień stabilności i jakości sterowania układów regulacji oraz budowy, programowania i sterowania robotów,

•      ma teoretyczną wiedzę ogólną w zakresie: architektury systemów komputerowych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i technologii sieciowych, systemów wbudowanych rozproszonych systemów komputerowych, zna podstawowe struktury danych i wykonywane na nich operacje oraz strategie doboru właściwych struktur danych do zadania algorytmicznego,

•      umie tworzyć proste projekty programistyczne, w tym aplikacje internetowe, programy wykorzystujące metody sztucznej inteligencji; potrafi zaprojektować dobry, graficzny, funkcjonalny, niezawodny i użyteczny interfejs użytkownika dla aplikacji. Potrafi projektować proste systemy informatyczne: sieciowe, bazodanowe, wbudowane, przemysłowe systemy komputerowe,

•      zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

1.      Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem do dyplomu.

2.      W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów I stopnia pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Współczynnik wynosi:

1 – zgodność w zakresie 80% – 100%

0,8 – zgodność w zakresie 40% – 79%

0,6 – zgodność poniżej 40%

biotechnologia Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku biotechnologia posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

•      zna podstawowe kategorie pojęciowe i terminologiczne w biotechnologii oraz z zakresu matematyki, biologii, fizyki, chemii, statystyki, biometrii, informatyki oraz ochrony środowiska,

•      ma wiedzę o surowcach, produktach i procesach stosowanych w biotechnologii oraz o kierunkach rozwoju tej gałęzi przemysłu w kraju i na świecie,

•      ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych w biotechnologii,

•      ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad organizacji produkcji biotechnologicznej, zapewnienia jakości, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej,

•      ma podstawową wiedzę i umiejętności w planowaniu prostych eksperymentów, wykorzystuje podstawowe techniki analityczne, laboratoryjne i symulacyjne w celu formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, w tym procesów biotechnologicznych, dokonuje ich interpretacji i wyciąga poprawne wnioski, przeprowadza dyskusję z danymi literaturowymi,

•      ma szczegółową wiedzę z zakresu biotechnologii środowiskowej (obejmującą zagadnienia oczyszczania ścieków i gazów, przetwarzania odpadów stałych oraz bioremediacji gruntów), medycznej i leków,

•      rozwiązuje proste zadania inżynierskie związane z realizacją procesów i operacji jednostkowych w biotechnologii; proponuje technologie oczyszczania ścieków/gruntów/powietrza oraz wybiera odpowiednie metody zagospodarowania odpadów w zależności od właściwości usuwanych zanieczyszczeń i warunków prowadzenia procesu,

•      zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

1.      Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem do dyplomu.

2.      W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów I stopnia pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Współczynnik wynosi:

1 – zgodność w zakresie 80% – 100%

0,8 – zgodność w zakresie 40% – 79%

0,6 – zgodność poniżej 40%

budownictwo Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku budownictwo posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

•      zna zasady konstruowania i wymiarowania elementów konstrukcji budowlanych: metalowych, żelbetowych, zespolonych, drewnianych i murowych,

•      zna zasady konstruowania i analizy wybranych obiektów budownictwa ogólnego, przemysłowego i komunikacyjnego/mostowego,

•      zna podstawy fizyki budowli dotyczące migracji ciepła i wilgoci w obiektach budowlanych,

•      zna najczęściej stosowane materiały budowlane oraz podstawowe elementy technologii ich wytwarzania,

•      ma podstawową wiedzę na temat projektowania obiektów infrastruktury transportu drogowego i szynowego,

•      potrafi wykonać analizę statyczną konstrukcji prętowych statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych; potrafi wyznaczać częstości drgań własnych dla prostych konstrukcji prętowych oraz wykonać ich analizę dynamiczną w zakresie oceny stanów rezonansowych,

•      potrafi zaprojektować proste fundamenty pod obiekty budownictwa ogólnego,

•      potrafi sporządzać elementy bilansu energetycznego obiektu budowlanego,

•      potrafi odczytać rysunki architektoniczne, budowlane i geodezyjne oraz potrafi sporządzić dokumentację graficzną w środowisku wybranych programów CAD,

•      zna i stosuje przepisy prawa budowlanego oraz normy i normatywy obowiązujące w budownictwie,

•      zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

1.      Weryfikacja dokumentów ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo (o pozycji na liście rankingowej decyduje ocena z przebiegu studiów).

2.      Egzamin kwalifikacyjny ‒ w przypadku braku wymaganych efektów kształcenia (dla osób nieposiadających dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo)./p>

chemia Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku chemia posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

•      ma uporządkowaną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki klasycznej, relatywistycznej i kwantowej, chemii oraz podstawową wiedzę z dziedziny nauk biologicznych oraz informatyki w zakresie potrzebnym do rozwiązywania zadań związanych z chemią,

•      ma wiedzę i umiejętności na temat syntezy, oczyszczania, analizowania składu i określania struktury związków chemicznych z zastosowaniem metod klasycznych i instrumentalnych,

•      zna podstawowe zasady BHP, bezpiecznego postępowania z chemikaliami oraz selekcji i utylizacji odpadów chemicznych,

•      umie stosować podstawowe techniki laboratoryjne do oceny właściwości fizykochemicznych związków chemicznych,

•      ma wiedzę i umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentalnych,

•      zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

1.      Weryfikacja dokumentów potwierdzających posiadane kompetencje (dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem do dyplomu).

2.      W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów I stopnia.

elektronika i telekomunikacja Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

•      ma wiedzę z zakresu fizyki i matematyki, umożliwiającą zrozumienie podstaw fizycznych elektroniki oraz formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań projektowych z zakresu elektroniki,

•      ma wiedzę i umiejętności z zakresu teorii obwodów i sygnałów elektrycznych, metrologii, a także elementów, analogowych i cyfrowych układów oraz systemów elektronicznych, umożliwiających pomiary, analizę, symulację i projektowanie prostych elementów i układów elektronicznych,

•      umie wykorzystywać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich,

•      ma wiedzę i umiejętności z zakresu architektury i oprogramowania systemów komputerowych,

•      ma wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki i techniki programowania, umożliwiające sformułowanie algorytmu prostego problemu inżynierskiego i opracowanie oprogramowania w wybranym języku wysokiego poziomu z wykorzystaniem właściwych narzędzi informatycznych,

•      ma umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadania o charakterze projektowym,

•      zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

1.      Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem do dyplomu.

2.      W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów I stopnia pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Współczynnik wynosi:

1 – zgodność w zakresie 80% – 100%

0,8 – zgodność w zakresie 40% – 79%

0,6 – zgodność poniżej 40%

elektrotechnika Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku elektrotechnika posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

•      ma wiedzę z zakresu fizyki i matematyki, umożliwiającą zrozumienie podstaw fizycznych elektrotechniki oraz formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań projektowych z zakresu elektrotechniki,

•      ma wiedzę i umiejętności z zakresu teorii obwodów, elektroniki, metrologii, maszyn elektrycznych, napędu elektrycznego, energoelektroniki, elektroenergetyki, umożliwiające pomiary, analizę, symulację i projektowanie prostych urządzeń i układów elektrycznych,

•      ma wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw informatyki, metod numerycznych i programowania, umożliwiające sformułowanie i rozwiązanie prostego problemu inżynierskiego,

•      umie wykorzystać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne do formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich,

•      ma umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadań o charakterze projektowym,

•      umie porównywać i oceniać istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności podzespołów, urządzeń i systemów elektrycznych,

•      zna zasady bezpiecznej obsługi urządzeń i instalacji elektrycznych, w tym aspektów prawnych oraz zasad projektowania instalacji ochronnych,

•      umie wykonać wstępną analizę ekonomiczną podejmowanych działań inżynierskich,

•      ma podstawową wiedzę z zakresu stosowania prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej oraz umiejętność korzystania z zasobów informacji patentowej,

•      zna język angielski na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Rozmowa kwalifikacyjna i weryfikacja dokumentów (dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem do dyplomu)
energetyka Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku energetyka posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

•      ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii, umożliwiającą formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań z zakresu problematyki energetycznej,

•      ma umiejętność opisu przebiegu różnych procesów fizycznych i chemicznych z wykorzystaniem praw termodynamiki, transportu ciepła i masy oraz mechaniki płynów,

•      umie rozwiązywać proste problemy energetyczne opisane metodami matematycznymi, stosując metody analityczne i numeryczne,

•      zna budowę i działanie podstawowych urządzeń energetyki konwencjonalnej oraz umie przeprowadzić analizę porównawczą różnych układów technologicznych tych urządzeń metodami matematycznymi i ekonomicznymi,

•      ma umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadań o charakterze projektowym,

•      zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

1.     Weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydata, potwierdzających posiadane kompetencje (dyplom ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem i ocena z przebiegu studiów I stopnia).

2.     W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów I stopnia.

gospodarka surowcami mineralnymi Kandydat na studia II stopnia na kierunku gospodarka surowcami mineralnymi posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

•      ma uporządkowaną wiedzę z matematyki, fizyki, chemii oraz inżynierii ogólnej, umożliwiającą formułowanie i rozwiązywanie prostych inżynierskich zadań projektowych,

•      zna i rozumie procesy geologiczne kształtujące skorupę ziemską, w tym prowadzące do powstania złóż kopalin, i ich skutki oraz zna budowę geologiczną Polski, w tym złóż kopalin,

•      zna i rozumie podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów, systemów technicznych i technologii stosowanych na różnych etapach gospodarki surowcami mineralnymi,

•      potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski oraz, na tej podstawie sporządzać protokoły i sprawozdania,

•      potrafi, przy identyfikacji i formułowaniu specyfikacji zadań inżynierskich z kierunku gospodarka surowcami mineralnymi oraz ich rozwiązywaniu:

o   wykorzystać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne,

o   dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne,

o   dokonać wstępnej oceny ekonomicznej proponowanych rozwiązań i podejmowanych działań inżynierskich,

•      ma udokumentowaną (np. projekt inżynierski) umiejętność pozyskiwania i wykorzystywania wiedzy przez: właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji, jak również dobór oraz stosowanie zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych,

•      jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych,

•      zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

1.     Weryfikacja dokumentów (dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem do dyplomu).

2.     Jeżeli liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów inżynierskich I stopnia

górnictwo i geologia Kandydat na studia II stopnia na kierunku górnictwo i geologia posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

•      ma uporządkowaną wiedzę z matematyki, fizyki, mechaniki, elektrotechniki oraz inżynierii ogólnej, umożliwiającą formułowanie i rozwiązywanie prostych inżynierskich zadań projektowych,

•      ma uporządkowaną wiedzę ogólną z geologii w zakresie procesów geologicznych kształtujących sfery Ziemi,

•      ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie systemów eksploatacji podziemnej węgla kamiennego,

•      orientuje się w obecnym stanie oraz trendach rozwojowych w wybranej specjalności z kierunku górnictwo i geologia,

•      potrafi przygotować i opracować dokumentację oraz przedstawić krótką prezentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego z zakresu górnictwa i geologii,

•      ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku górniczym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą,

•      ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje,

•      ma udokumentowaną (np. projekt inżynierski) umiejętność pozyskiwania informacji z literatury, baz danych, kart katalogowych producentów oraz innych właściwie dobranych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie,

•      zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

1.      Weryfikacja dokumentów (dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem do dyplomu).

2.      Jeżeli liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów inżynierskich I stopnia

informatyka Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku informatyka posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

•      ma uporządkowaną wiedzę w zakresie arytmetyki cyfrowej, metod numerycznych, algebry liniowej i geometrii analitycznej, rachunku różniczkowego i całkowego oraz jego zastosowań, a także matematyki dyskretnej,

•      ma elementarną wiedzę w zakresie fizyki i elektroniki, obejmującą: podstawowe układy elektroniczne, przetworniki A/C i C/A, podstawy techniki mikroprocesorowej, techniki cyfrowej i zasady funkcjonowania współczesnych komputerów,

•      ma teoretyczną wiedzę ogólną w zakresie: architektury systemów komputerowych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i technologii sieciowych, systemów wbudowanych oraz rozproszonych systemów komputerowych,

•      zna podstawowe struktury danych i wykonywane na nich operacje (reprezentacja danych liczbowych, arytmetyka i błędy zaokrągleń, tablice, napisy, zbiory, rekordy, pliki, wskaźniki i referencje, struktury wskaźnikowe, listy, stosy, kolejki, drzewa i grafy) oraz strategie doboru właściwych struktur danych do zadania algorytmicznego,

•      zna i potrafi zastosować podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu analizy złożoności obliczeniowej algorytmów, grafiki i komunikacji człowiek-komputer, sztucznej inteligencji, baz danych, hurtowni danych, inżynierii oprogramowania,

•      umie tworzyć proste projekty programistyczne, w tym aplikacje internetowe, programy wykorzystujące metody sztucznej inteligencji; potrafi zaprojektować dobry, graficzny, funkcjonalny, niezawodny i użyteczny interfejs użytkownika dla aplikacji. Potrafi projektować proste systemy informatyczne: sieciowe, bazodanowe, wbudowane, przemysłowe systemy komputerowe,

•      zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

1.     Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem do dyplomu.

2.     W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów I stopnia pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Współczynnik wynosi:

1 – zgodność w zakresie 80% – 100%

0,8 – zgodność w zakresie 40% – 79%

0,6 – zgodność poniżej 40%

informatyka przemysłowa (profil ogólnoakademicki) Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku informatyka przemysłowa posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z informatyki przemysłowej.

Zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

1.     Weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydata, potwierdzających posiadane kompetencje (dyplom ukończenia studiów inżynierskich I stopnia wraz z suplementem).

2.     W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów I stopnia.

inżynieria bezpieczeństwa Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

•      ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii, umożliwiającą formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań inżynierskich,

•      ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomii oraz organizacji i zarządzania,

•      zna możliwości wykorzystania rysunku technicznego i techniki komputerowej do realizacji zadań inżynierskich,

•      potrafi oszacować podstawowe ryzyka związane z funkcjonowaniem obiektów technicznych oraz dokonać oceny ryzyka i zagrożeń w środowisku pracy,

•      zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

1.      Weryfikacja dokumentów (dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem do dyplomu).

2.      Jeżeli liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów inżynierskich I stopnia

inżynieria biomedyczna Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku inżynieria biomedyczna posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

•      ma uporządkowaną wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą podstawy logiki, algebrę liniową i geometrię analityczną, rachunek różniczkowy i całkowy oraz jego zastosowania, statystykę, probabilistykę oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowanej, w tym metody matematyczne i metody numeryczne, niezbędne do opisu zagadnień związanych z Inżynierią Biomedyczną,

•      ma wiedzę w zakresie fizyki, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych powiązanych z kierunkiem inżynieria biomedyczna, ma podstawową wiedzę na temat zasad przeprowadzania i opracowania wyników pomiarów fizycznych, rodzajów niepewności pomiarowych, sposobów ich wyznaczania i wyrażania,

•      ma szczegółową wiedzę w zakresie inżynierii materiałowej, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych metod kształtowania struktury oraz zespołu własności użytkowych materiałów inżynierskich i biomedycznych, doboru materiałów, badań i odpowiednich technologii, z uwzględnieniem uwarunkowań stosowania wyrobów z materiałów inżynierskich i biomedycznych,

•      ma elementarną wiedzę z zakresu podstaw modelowania, narządu ruchu, analizy obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego oraz rozkładu odkształceń i naprężeń w elementach układu implant-kość, ma podstawową wiedzę w zakresie wykorzystania metody elementów skończonych w inżynierii biomedycznej,

•      ma elementarną wiedzę w zakresie architektury systemów komputerowych, zna elementy wchodzące w ich skład, sposób reprezentacji danych w takich systemach, ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie analizy i projektowania algorytmów, a także wykorzystywanych struktur danych, w tym również baz danych,

•      ma podstawową wiedzę z zakresu fizyki i elektrotechniki, pozwalającą na zrozumienie zagadnień z elektroniki, ma elementarną wiedzę z zakresu teorii sygnałów, a także metod ich przetwarzania, zna teoretyczne podstawy akwizycji i rozpoznawania wybranych sygnałów biomedycznych i obrazów radiologicznych oraz ich analizy i przetwarzania,

•      potrafi zaprojektować sprzęt rehabilitacyjny i medyczny oraz postać konstrukcyjną implantu, a także przeprowadzić ich analizę wytrzymałościową,

•      potrafi opracować dokumentację wykonawczą i na tej podstawie ramowy proces technologiczny analizowanej postaci wyrobu medycznego,

•      potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego oraz przygotować tekst zawierający omówienie otrzymanych wyników, umie przygotować, a także zaprezentować wyniki badań otrzymane w efekcie realizacji zadania inżynierskiego,

•      potrafi dobrać odpowiednie narzędzia, oprogramowanie do rozwiązania problemu natury inżynierskiej, potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi, symulatorami oraz narzędziami komputerowo wspomaganego projektowania inżynierskiego, potrafi sformułować algorytm, posłużyć się językami programowania niskiego i wysokiego poziomu oraz odpowiednimi narzędziami informatycznymi przeznaczonymi do opracowywania programów komputerowych,

•      zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Weryfikacja dokumentów:

1.      Dyplom inżynierski wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane kompetencje (suplement).

2.      W przypadku braku formalnego potwierdzenia części kompetencji lub posiadania dyplomu ukończenia studiów I stopnia studiów ze stopniem licencjata ‒ rozmowa kwalifikacyjna.

3.      W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów I stopnia pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Współczynnik wynosi:

1 – zgodność w zakresie 80% – 100%

0,8 – zgodność w zakresie 40% – 79%

0,6 – zgodność poniżej 40%

inżynieria materiałowa Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku inżynieria materiałowa posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

•     zna i rozumie zagadnienia dotyczące badania struktury i właściwości materiałów metalowych, ceramicznych, polimerowych, kompozytowych, biomateriałów i nanomateriałów

•     zna i rozumie procesy technologiczne wykorzystywane w kształtowaniu struktury i właściwości materiałów inżynierskich oraz ich powierzchni

•     zna i rozumie cykle życia urządzeń, obiektów, systemów technicznych oraz ich znaczenie w powiązaniu z inżynierią materiałową

•     zna i rozumie podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich związanych z inżynierią materiałową

•     potrafi korzystać ze specjalistycznego oprogramowania komputerowego przy rozwiązywaniu prostych zadań z zakresu inżynierii materiałowej

•     potrafi dobrać materiał do określonego zastosowania z uwzględnieniem łańcucha przyczynowo skutkowego: skład chemiczny – technologia – struktura – właściwości – zastosowanie

•     zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

1.     Weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydata, potwierdzających posiadane kompetencje (dyplom ukończenia studiów inżynierskich I stopnia wraz z suplementem)

2.     W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów I stopnia pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Współczynnik wynosi:

1 – zgodność w zakresie 80% – 100%

0,8 – zgodność w zakresie 40% – 79%

0,6 – zgodność poniżej 40%

inżynieria materiałowa (profil praktyczny – studia dualne) Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku inżynieria materiałowa posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

•     ma wiedzę z zakresu: nauki o materiałach, materiałów metalicznych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych, doboru materiałów inżynierskich, technologii wytwarzania i przetwórstwa materiałów, metod badań materiałów oraz rozwiązywania prostych problemów inżynierskich,

•     umie przygotować i przedstawić prezentację, dotyczącą zagadnień z zakresu inżynierii materiałowej,

•     potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł w zakresie inżynierii materiałowej,

•     zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

1.      Weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydata, potwierdzających posiadane kompetencje (dyplom ukończenia studiów inżynierskich I stopnia wraz z suplementem)

2.     W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów I stopnia pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Współczynnik wynosi:

1 – zgodność w zakresie 80% – 100%

0,8 – zgodność w zakresie 40% – 79%

0,6 – zgodność poniżej 40%

Kandydaci na studia dualne przystępują do rekrutacji na Politechnice Śląskiej po pozytywnym zakończeniu wstępnej rekrutacji przeprowadzonej przez instytucję współtworzącą kierunek studiów.

inżynieria środowiska Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku inżynieria środowiska posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

•      potrafi efektywnie stosować wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii, którą wykorzystuje w działalności inżynierskiej,

•      zna podstawy projektowania technologii, urządzeń i systemów wodno-kanalizacyjnych, ochrony powietrza, ogrzewnictwa i wentylacji oraz gospodarowania odpadami,

•      potrafi dokonać oceny sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych, obiektów, systemów i procesów stosowanych w inżynierii środowiska,

•      umie wykorzystać przepisy prawa oraz instrumenty ekonomiczne w zakresie inżynierii środowiska,

zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

1.      Weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydata, potwierdzających posiadane kompetencje (dyplom ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem i ocena z przebiegu studiów I stopnia).

2.      W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów I stopnia.

logistyka Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku logistyka posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

•      rozumie istotę procesów i zjawisk społecznych,

•      rozumie istotę procesów i zjawisk ekonomicznych oraz logistycznych przebiegających w przedsiębiorstwie,

•      potrafi efektywnie stosować wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i szeroko pojętej inżynierii ogólnej do rozwiązywania współczesnych problemów technologicznych,

•      potrafi identyfikować, formułować oraz rozwiązywać problemy praktyczne w dziedzinie logistyki i procesów logistycznych,

•      zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

1.      Weryfikacja dokumentów potwierdzających posiadane kompetencje (suplementu i dyplomu ukończenia studiów I stopnia z tytułem zawodowym inżyniera).

2.      W przypadku braku formalnego potwierdzenia części kompetencji lub posiadania dyplomu ukończenia studiów I stopnia ze stopniem licencjata rozmowa kwalifikacyjna.

3.      W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów I stopnia pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Współczynnik wynosi:

1 – zgodność w zakresie 80% – 100%

0,8 – zgodność w zakresie 40% – 79%

0,6 – zgodność poniżej 40%

logistyka (profil praktyczny – studia dualne) Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku logistyka posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

•      rozumie istotę procesów i zjawisk społecznych,

•      rozumie istotę procesów i zjawisk ekonomicznych oraz logistycznych przebiegających w przedsiębiorstwie,

•      potrafi efektywnie stosować wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i szeroko pojętej inżynierii ogólnej do rozwiązywania współczesnych problemów technologicznych,

•      potrafi identyfikować, formułować oraz rozwiązywać problemy praktyczne w dziedzinie logistyki i procesów logistycznych,

•      zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

1.      Weryfikacja dokumentów potwierdzających posiadane kompetencje (suplementu i dyplomu ukończenia studiów I stopnia z tytułem zawodowym inżyniera).

2.      W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów I stopnia.

 

Kandydaci na studia dualne przystępują do rekrutacji na Politechnice Śląskiej po pozytywnym zakończeniu wstępnej rekrutacji przeprowadzonej przez instytucję współtworzącą kierunek studiów.

matematyka Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku matematyka posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku.

Zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Weryfikacja dokumentów potwierdzających posiadane kompetencje (suplementu i dyplomu ukończenia studiów I stopnia).

1.      Absolwenci studiów I stopnia kierunku matematyka przyjmowani będą na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

2.      Absolwenci, którzy ukończyli I stopień studiów na pozostałych kierunkach, przyjmowani będą na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

3.      W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów I stopnia.

mechanika i budowa maszyn Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

•      potrafi efektywnie stosować wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i innych obszarów właściwych dla dyscypliny mechanika do rozwiązywania współczesnych problemów technologicznych w tym zakresie,

•      ma wiedzę i umiejętności z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn, zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych,

•      jest przygotowany do realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn, prac wspomagających projektowanie maszyn, dobór materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy maszyn oraz nadzór nad ich eksploatacją, zarządzania pracą w zespole, koordynacji prac i oceny ich wyników oraz sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi,

•      potrafi dokonać interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadań o charakterze projektowym,

•      potrafi stosować metody analityczne i numeryczne do rozwiązywania prostych problemów z dziedziny mechaniki i budowy maszyn opisanych metodami numerycznymi,

•      zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

1.     Weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydata, potwierdzających posiadane kompetencje (dyplom ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem i ocena z przebiegu studiów I stopnia).

2.      W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów I stopnia.

mechanika i budowa maszyn (profil praktyczny – studia dualne) Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

•      ma wiedzę i umiejętności z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn, zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych,

•      jest przygotowany do realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn, prac wspomagających projektowanie maszyn, dobór materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy maszyn oraz nadzór nad ich eksploatacją, zarządzania pracą w zespole, koordynacji prac i oceny ich wyników oraz sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi,

•      umie wykorzystać zdobyte w środowisku zajmującym się zawodowo działalnością inżynierską doświadczenie związane z eksploatacją systemów technicznych typowych dla obszaru inżynierii mechanicznej oraz potrafi praktycznie stosować narzędzia wspomagające prace inżynierskie, podczas realizacji zadań w środowisku przemysłowym,

•      umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia,

•      zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 

1.   Weryfikacja dokumentów na podstawie dyplomu inżynierskiego wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane kompetencje.

2.   W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów I stopnia pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Współczynnik wynosi:

1 – zgodność w zakresie 80% – 100%

0,8 – zgodność w zakresie 40% – 79%

0,6 – zgodność poniżej 40%

Kandydaci na studia dualne przystępują do rekrutacji na Politechnice Śląskiej po pozytywnym zakończeniu wstępnej rekrutacji przeprowadzonej przez instytucję współtworzącą kierunek studiów.

mechatronika Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku mechatronika posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

•     ma wiedzę z zakresu fizyki i matematyki, umożliwiającą rozumienie podstaw fizycznych działania systemów mechatronicznych oraz formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań projektowych z zakresu mechatroniki,

•     zna i rozumie zagadnienia z zakresu mechaniki, w tym mechaniki płynów, a także zagadnienia z zakresu wytrzymałości materiałów, czasu ich zużycia, oddziaływania zużytych materiałów na środowisko naturalne, oraz dostrzega konieczność ich powtórnego wykorzystania,

•     zna i rozumie zagadnienia z zakresu teorii sterowania automatycznego, w tym zagadnienia z zakresu projektowania i realizacji automatycznej regulacji układów wykonawczych,

•     zna i rozumie zagadnienia z zakresu elektrotechniki w obszarze: metod analizy prostych obwodów elektrycznych prądu stałego i przemiennego jedno- i trójfazowego oraz podstaw obliczania obwodów magnetycznych,

•     zna i rozumie elementarne zagadnienia z zakresu cyklu życia układów mechatronicznych, oraz eksploatacji i diagnostyki układów mechatronicznych i diagnostyki procesów produkcyjnych,

•     zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

1.     Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem do dyplomu.

2.      W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów I stopnia pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Współczynnik wynosi:

1 – zgodność w zakresie 80% – 100%

0,8 – zgodność w zakresie 40% – 79%

0,6 – zgodność poniżej 40%

nanotechnologia Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku nanotechnologia posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, w tym:

•     umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia

•     zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

1.      Weryfikacja dokumentów na podstawie dyplomu inżynierskiego wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane kompetencje.

2.      W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów I stopnia

ochrona środowiska Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku ochrona środowiska posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

•      ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i biologii, umożliwiającą zrozumienie podstaw teoretycznych do opisu zjawisk przyrodniczych i analizy danych w ochronie środowiska,

•      rozróżnia podstawowe metody, techniki, technologie, narzędzia i materiały stosowane w ochronie powietrza, gleby i wody,

•      identyfikuje systemy i techniki pomiarowe oraz zna procedury związane z monitoringiem środowiska,

•      identyfikuje podstawowe regulacje prawa dotyczące ochrony środowiska, procesy oceny oddziaływania na środowisko i systemy zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie oraz charakteryzuje metody analiz opłacalności projektów inwestycyjnych w odnowie środowiska,

•      zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

1.     Weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydata, potwierdzających posiadane kompetencje (dyplom ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem i ocena z przebiegu studiów I stopnia).

2.     W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów I stopnia.

pedagogika Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku pedagogika o profilu praktycznym posiada kwalifikacje I stopnia uzyskane na dowolnym kierunku z obszaru nauk społecznych lub humanistycznych z przygotowaniem pedagogicznym oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

•      ma podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki i jej subdyscyplin;

•      ma wiedzę na temat zasad i norm moralnych;

•      umie obserwować, badać i wyciągać wnioski z różnych obszarów działalności społecznej;

•      potrafi rozwijać swoje umiejętności w zakresie wiedzy i kompetencji społecznych,

•      zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

1.      Weryfikacja dokumentów (dyplomu ukończenia studiów I stopnia i suplementu) na dowolnym kierunku z obszaru nauk społecznych lub humanistycznych z przygotowaniem pedagogicznym.

2.      W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej z ocen: ostatecznego wyniku studiów i oceny z przebiegu studiów.

socjologia Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku socjologia posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

•      ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych,

•      zna ich miejsce w systemie nauk i relacje do innych nauk,

•      zna podstawowe metody badań społecznych,

•      zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

1.      Weryfikacja dokumentów potwierdzających posiadane kompetencje (suplementu i dyplomu ukończenia studiów I stopnia).

2.      W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów I stopnia.

technologia chemiczna Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku technologia chemiczna posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

•      ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii, umożliwiającą zrozumienie oraz opis zjawisk i procesów stosowanych w technologii chemicznej oraz wykonywanie obliczeń potrzebnych w praktyce inżynierskiej, ma wiedzę o surowcach, produktach i procesach stosowanych w przemyśle chemicznym i o kierunkach rozwoju przemysłu chemicznego w kraju i na świecie,

•      ma wiedzę i umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadań o charakterze projektowym,

•      ma wiedzę i umiejętności z zakresu technik oraz metod charakteryzowania i identyfikacji związków chemicznych,

•      ma wiedzę i umiejętności z zakresu inżynierii chemicznej, maszynoznawstwa i aparatury przemysłu chemicznego,

•      zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

1.      Weryfikacja dokumentów potwierdzających posiadane kompetencje (dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem do dyplomu).

2.      W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów I stopnia.

technologia i inżynieria chemiczna (w języku angielskim)

Industrial and Engineering Chemistry

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku technologia i inżynieria chemiczna posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

•      ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii, umożliwiającą zrozumienie oraz opis zjawisk i procesów stosowanych w technologii chemicznej, a także podstaw teoretycznych inżynierii chemicznej i procesowej wykonywania obliczeń potrzebnych w praktyce inżynierskiej,

•      posługuje się biegle specjalistycznym językiem angielskim w obszarze technologii i inżynierii chemicznej,

•      ma wiedzę o surowcach, produktach i procesach stosowanych w przemyśle chemicznym oraz o kierunkach rozwoju przemysłu chemicznego w kraju i na świecie,

•      ma podstawową wiedzę i umiejętności dotyczące zarządzania, w tym zarządzania jakością, prowadzenia działalności gospodarczej oraz transferu technologii, ochrony praw autorskich i pokrewnych,

•      ma wiedzę i umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadań o charakterze projektowym,

•      zna zasady budowy i doboru aparatów i urządzeń stosowanych w przemyśle chemicznym i pokrewnych,

•      zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

1.      Weryfikacja dokumentów potwierdzających posiadane kompetencje (dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem do dyplomu).

2.      W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów I stopnia.

technologie metali Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku technologie metali posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności ma podstawową wiedzę w zakresie technologii wytwarzania stali i metali nieżelaznych z surowców pierwotnych i wtórnych.

Zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

1.     Weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydata, potwierdzających posiadane kompetencje (dyplom ukończenia studiów inżynierskich I stopnia wraz z suplementem).

2.     W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów I stopnia.

teleinformatyka Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku teleinformatyka posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

•      ma wiedzę z zakresu fizyki i matematyki, umożliwiającą zrozumienie funkcjonowania systemów teleinformatycznych oraz formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań z tego zakresu,

•      ma wiedzę i umiejętności z zakresu teorii obwodów i sygnałów elektrycznych, metrologii, a także elementów, analogowych i cyfrowych układów oraz systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych, umożliwiającą pomiary, analizę, symulację i projektowanie prostych układów elektronicznych,

•      ma teoretyczną wiedzę ogólną w zakresie: architektury oprogramowania systemów komputerowych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i technologii sieciowych, systemów wbudowanych, rozproszonych systemów komputerowych, zna podstawowe struktury danych i wykonywane na nich operacje oraz strategie doboru właściwych struktur danych do zadania algorytmicznego,

•      umie tworzyć proste projekty programistyczne, w tym aplikacje internetowe, potrafi projektować proste systemy informatyczne: sieciowe, bazodanowe, wbudowane,

•      ma umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadania o charakterze projektowym,

•      zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

1.      Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem do dyplomu.

2.      W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów I stopnia pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Współczynnik wynosi:

1 – zgodność w zakresie 80% – 100%

0,8 – zgodność w zakresie 40% – 79%

0,6 – zgodność poniżej 40%

transport Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku transport posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

•      ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie metod i analiz matematycznych do opisu procesów technicznych, systemów i procesów transportowych,

•      ma podstawową wiedzę dotyczącą procesów ekonomicznych i ekonomiki transportu,

•      zna i stosuje metody oraz techniki pomiaru wielkości fizycznych,

•      zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane w projektowaniu i analizie systemów transportowych oraz zagadnień inżynierii ruchu, stosuje podstawowe metody i narzędzia w projektowaniu obiektów technicznych w transporcie, również z wykorzystaniem technik komputerowych,

•      ma podstawową wiedzę o aktualnym stanie i najnowszych trendach rozwojowych w zakresie transportu oraz o jego oddziaływaniu na środowisko, a także na temat cyklu życia środków transportu oraz obiektów i systemów technicznych,

•      ma uporządkowaną wiedzę w zakresie rozumienia i tworzenia dokumentacji technicznej elementów infrastruktury i suprastruktury transportu,

•      ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością,

•      potrafi analizować i rozwiązywać proste problemy fizyczne na podstawie poznanych praw i metod fizyki oraz przeprowadzać proste pomiary fizyczne, potrafi uwzględniać aspekty systemowe i pozatechniczne oraz wykonywać wstępne analizy ekonomiczne podejmowanych zadań inżynierskich,

•      potrafi wykorzystywać narzędzia komputerowo wspomaganego projektowania do symulacji i projektowania elementów infrastruktury i suprastruktury transportu,

•      potrafi posłużyć się odpowiednimi metodami oraz przyrządami, a także wykorzystać stanowiska umożliwiające pomiary podstawowych wielkości określających stan techniczny elementów środków transportu oraz dokonać identyfikacji i weryfikacji prostych elementów, urządzeń i procesów transportowych,

•      potrafi projektować proste obiekty i systemy zaplecza technicznego, elementy infrastruktury i suprastruktury transportu oraz logistyki, a także zaprojektować elementy i urządzenia środków transportu z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych,

•      potrafi dobrać i stosować odpowiednie metody i narzędzia służące do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich dotyczących zagadnień związanych z transportem,

•      potrafi, przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących projektowanie obiektów, systemów i procesów transportowych, dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne,

•      potrafi przeprowadzać analizę i dokonać oceny systemów oraz procesów transportowych, zaproponować ich modyfikację i udoskonalenie oraz stosować proste metody i narzędzia w sterowaniu transportem,

•      ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko,

•      zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

1.      Weryfikacja dokumentów potwierdzających posiadane kompetencje (suplementu i dyplomu ukończenia studiów I stopnia).

a)     Absolwenci studiów I stopnia kierunku transport z tytułem inżyniera przyjmowani będą na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

b)     Absolwenci, którzy ukończyli I stopień studiów z tytułem inżyniera na pozostałych kierunkach, przyjmowani będą na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej systemów  i środków transportowych.

2.      W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów I stopnia.

zarządzanie Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku zarządzanie posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

•      rozumie istotę procesów i zjawisk społecznych,

•      rozumie istotę procesów i zjawisk ekonomicznych przebiegających w przedsiębiorstwie,

•      zna metody badawcze właściwe dla kierunku studiów,

•      zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

1.      Weryfikacja dokumentów potwierdzających posiadane kompetencje (suplementu i dyplomu ukończenia studiów I stopnia).

2.      W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów I stopnia.

zarządzanie i inżynieria produkcji Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

•      potrafi efektywnie stosować wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i szeroko pojętej inżynierii ogólnej do rozwiązywania współczesnych problemów technologicznych,

•      zna i rozumie podstawowe pojęcia i koncepcje nauk o zarządzaniu, w tym zarządzania przedsiębiorstwem, marketingu i logistyki oraz zagadnienia z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, zarządzania wiedzą oraz systemów wspomagania decyzji,

•      zna i rozumie zasady, koncepcje i metody zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii pracy,

•      potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym w oparciu o posiadaną wiedzę z zarządzania i inżynierii produkcji,

•      zna i rozumie podstawowe pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej, w szczególności w zakresie wybranych nauk humanistyczno-społecznych oraz potrzebę ich uwzględnienia w praktyce inżynierskiej,

•      zna i rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości,

•      zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

1.      Weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydata, potwierdzających posiadane kompetencje (dyplom ukończenia studiów inżynierskich I stopnia wraz z suplementem).

2.      W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów I stopnia pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Współczynnik wynosi:

1 – zgodność w zakresie 80% – 100%

0,8 – zgodność w zakresie 40% – 79%

0,6 – zgodność poniżej 40%

zarządzanie projektami Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku zarządzanie projektami posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

•      rozumie istotę procesów i zjawisk społecznych,

•      rozumie istotę procesów i zjawisk ekonomicznych przebiegających w przedsiębiorstwie,

•      zna metody badawcze właściwe dla kierunku studiów,

•      zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

1.      Weryfikacja dokumentów potwierdzających posiadane kompetencje (suplementu i dyplomu ukończenia studiów I stopnia).

2.      W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów I stopnia.

Ilekroć w tabeli mowa jest o dyplomie ukończenia studiów I stopnia należy przez to rozumieć również dyplom ukończenia studiów jednolitych magisterskich.

Centralna Komisja Rekrutacyjna może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na rozpoczęcie studiów II stopnia przez kandydata, który w wyniku ukończenia studiów I stopnia nie uzyskał części wymienionych kompetencji, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane przez zaliczenie wskazanych zajęć w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS. Zgodnie z art. 79 ustawy ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zajęcia nieobjęte programem studiów są odpłatne.

 

Przez ocenę z przebiegu studiów rozumie się ocenę wyznaczoną jako średnią ważoną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, określoną wzorem (przy uwzględnieniu wszystkich ocen końcowych):

wzor

Przez ostateczny wynik studiów rozumie się ocenę wpisaną w dyplomie ukończenia studiów.

Wspólna Szkoła Doktorska

Zasady rekrutacji do szkoły doktorskiej pod nazwą „Wspólna Szkoła Doktorska” dla kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2019/2020

 

Rekrutacja dla kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2019/2020 jest prowadzona do szkoły doktorskiej pod nazwą „Wspólna Szkoła Doktorska”, prowadzonej w dyscyplinach:

 • architektura i urbanistyka,
 • automatyka, elektronika i elektrotechnika,
 • informatyka techniczna i telekomunikacja,
 • inżynieria biomedyczna,
 • inżynieria chemiczna,
 • inżynieria lądowa i transport,
 • inżynieria materiałowa,
 • inżynieria mechaniczna,
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,
 • nauki chemiczne,
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Do szkoły doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny. Do szkoły doktorskiej może być przyjęta również osoba będąca absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich, w przypadku gdy:

 1. na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów centralna komisja rekrutacyjna stwierdzi posiadanie przez kandydata szczególnie wysokich osiągnięć naukowych w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny, w której jest prowadzona szkoła doktorska,
 2. na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej z kandydatem centralna komisja rekrutacyjna stwierdzi posiadanie przez kandydata poszerzonej wiedzy w zakresie metodologii badań naukowych oraz upowszechniania wyników działalności naukowej

Jednocześnie można być doktorantem tylko w jednej szkole doktorskiej.

Rekrutacja jest prowadzona drogą elektroniczną poprzez system DreamApply.

Kandydaci składają wymagane dokumenty w siedzibie centralnej komisji rekrutacyjnej w terminie określonym w harmonogramie. Centralna komisja rekrutacyjna przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy złożyli komplet dokumentów.

Przyjęcie do szkoły doktorskiej następuje na podstawie wyników postępowania konkursowego w ramach liczby miejsc w szkole doktorskiej. Lista rankingowa jest ustalana na podstawie liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów, przyznanych zgodnie z szczegółowymi zasadami i trybem oceniania kandydatów do szkoły doktorskiej. Kandydaci są kwalifikowani w zależności od miejsca na liście rankingowej do wysokości liczby miejsc oraz po jednej osobie do każdego ogłoszonego tematu badawczego. Centralna komisja rekrutacyjna określa obowiązującą w trakcie całej rekrutacji minimalną liczbę punktów, jaką muszą uzyskać kandydaci. Ustalona liczba punktów obowiązuje w ramach wszystkich naborów w tej rekrutacji.

Przyjęcie do szkoły doktorskiej następuje w drodze wpisu na listę doktorantów. Odmowa przyjęcia do szkoły doktorskiej następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Szczegółowe zasady i tryb oceniania kandydatów do szkoły doktorskiej

 

 1. Maksymalna, możliwa do uzyskania przez kandydata liczba punktów wynosi 100.
 2. Rozmowa kwalifikacyjna jest przeprowadzana:
  1) w przypadku gdy kandydat złoży dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – w języku polskim lub, na wniosek kandydata, w języku angielskim,
  2) w przypadku gdy kandydat nie złoży dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – w języku angielskim.
 3. Rozmowa kwalifikacyjna składa się z dwóch części:
  1) prezentacji multimedialnej kandydata, trwającej nie dłużej niż 15 minut, obejmującej przedstawienie:
  a) sylwetki kandydata,
  b) dotychczasowych wyników pracy naukowej (w tym zakresu pracy magisterskiej),
  c) zainteresowania kandydata wybraną tematyką badawczą
  d) motywacji kandydata do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej,
  2) pytań zadawanych przez zespół rekrutacyjny dotyczących w szczególności treści przedstawionej przez kandydata prezentacji oraz mających na celu sprawdzenie przygotowania merytorycznego kandydata do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej w wybranym obszarze tematycznym.
 4. Liczba pytań zadanych przez wybranego przez kandydata promotora nie może przekroczyć połowy ogólnej liczby pytań zadanych przez zespół rekrutacyjny.
 5. Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oceniana jest w drodze rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej w języku angielskim. W przypadku gdy kandydat złoży dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, kandydatowi przyznaje się maksymalną liczbę punktów z tytułu znajomości języka angielskiego.
 6. W zakresie osiągnięć naukowych oceniane są wyłącznie osiągnięcia z okresu 5 lat poprzedzających rekrutację do szkoły doktorskiej.
 7. Oceniane są wyłącznie osiągnięcia naukowe w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny, w której jest prowadzona szkoła doktorska.
 8. Przy ocenie osiągnięć naukowych kandydata uwzględnia się następujące kryteria:
  1) w przypadku osiągnięć naukowych dotyczących:
  a) monografii naukowej albo artykułu naukowego:
  – rodzaj i formę,
  – procentowy wkład autorski,
  – liczbę punktów w wykazie wydawnictw lub w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, sporządzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 Ustawy,
  – innowacyjność tematyki badań naukowych, których dotyczy monografia naukowa albo artykuł naukowy,
  b) projektu badawczego:
  – pełnioną rolę,
  – okres uczestnictwa,
  – liczbę referatów naukowych, monografii naukowych, rozdziałów w monografii naukowej lub artykułów naukowych, zastosowań praktycznych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, lub wdrożeń wyników działalności naukowej, będących wynikiem udziału w projekcie,
  – prestiż konkursu, w ramach którego jest finansowany projekt,
  – innowacyjność i znaczenie projektu dla rozwoju nauki,
  c) konferencji naukowej:
  – zasięg,
  – liczbę uczestników,
  – liczbę reprezentowanych instytucji,
  – liczbę prelegentów posiadających co najmniej stopień doktora,
  – innowacyjność badań naukowych będących tematyką referatu naukowego,
  – status organizatora,
  d) konkursu:
  – zasięg,
  – uzyskane miejsce,
  – procentowy udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę lub wyróżnienie zespołowe,
  – liczbę uczestników, w tym liczbę zespołów,
  – status organizatora,
  e) zastosowań praktycznych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym zgłoszeń patentowych, udzielonych patentów lub wdrożenia wyników działalności naukowej w innej formie – liczbę tych zastosowań,
  f) udziału w działalności koła lub organizacji naukowej:
  – pełnioną rolę,
  – okres uczestnictwa,
  – udział w konkursach,
  – innowacyjność tematyki badań naukowych, których dotyczy działalność koła lub organizacji naukowej.
 9. Osiągnięcia naukowe kandydata są dokumentowane w postaci pisemnej, w formie:
  1) stron monografii naukowej lub czasopisma naukowego, zawierających imiona i nazwisko autora albo imiona i nazwiska autorów, tytuł monografii naukowej lub artykułu naukowego, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, ISBN, elSBN, ISSN, elSSN lub DOI,
  2) oświadczeń współautorów monografii naukowej, rozdziału w monografii naukowej albo artykułu naukowego o procentowym wkładzie autorskim kandydata w monografię naukową, rozdział w monografii naukowej albo artykuł naukowy – w przypadku współautorstwa,
  3) oświadczenia kierownika projektu badawczego zawierającego informacje o numerze, źródle finansowania, okresie trwania i celu projektu, roli pełnionej przez kandydata w projekcie i zakresie realizowanych przez niego zadań oraz o efektach projektu,
  4) programu konferencji naukowej lub materiału pokonferencyjnego, zawierającego imiona i nazwiska prelegentów oraz nazwy reprezentowanych przez nich instytucji,
  5) oświadczenia kandydata o autorstwie i wygłoszeniu referatu naukowego,
  6) dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie nagrody lub wyróżnienia w konkursie,
  7) oświadczenia kierownika zespołu albo oświadczeń członków zespołu o procentowym udziale kandydata
  w powstaniu osiągnięcia – w przypadku nagrody zespołowej,
  8) potwierdzenia złożenia zgłoszenia patentowego, udzielenia patentu lub wdrożenia wyników działalności naukowej w innej formie,
  9) potwierdzenia otrzymania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
 10. Maksymalną liczbę punktów, które może uzyskać kandydat w ramach poszczególnych elementów oceny, określa tabela.
I Rozmowa
kwalifikacyjna, w tym:
60
1 Prezentacja multimedialna kandydata 10
2 Zainteresowanie kandydata wybraną tematyką badawczą oraz motywacja kandydata do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej, na podstawie oceny wybranego przez kandydata promotora 30
3 Przygotowanie merytoryczne do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej w wybranym obszarze tematycznym 10
4 Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 10
II Udokumentowane osiągnięcia naukowe kandydata, w tym: 40
1 Autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej 10
2 Autorstwo lub współautorstwo rozdziału w monografii naukowej 5
3 Autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej 5
4 Udział w projekcie badawczym 5
5 Autorstwo i wygłoszenie referatu naukowego na ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej 2
6 Uzyskanie nagrody lub wyróżnienia indywidualne lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę lub wyróżnienie zespołowe w konkursie o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym 7
7 Zastosowanie praktyczne wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym zgłoszenie patentowe, udzielony patent lub wdrożenie wyników działalności naukowej w innej formie 5
8 Otrzymane stypendium ministra za wybitne osiągnięcia 40
9 Udział w działalności kół i organizacji naukowych 1
Font Resize
Contrast