Kryteria

UWAGA: Student Politechniki Śląskiej danego kierunku, poziomu i profilu studiów nie może zostać przyjęty na studia na tym samym kierunku, poziomie i profilu – niezależnie od wydziału, na którym odbywają się zajęcia, formy studiów (stacjonarne lub niestacjonarne) czy studiowanej specjalności.


Dla najlepszych studentów rozpoczynających studia stacjonarne pierwszego stopnia lub drugiego stopnia w pełnym cyklu kształcenia na Politechnice Śląskiej przygotowano program projakościowy w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

Studia pierwszego stopnia

Tzw. “nowa matura” (polska nowa matura) to egzamin maturalny przeprowadzany:

 • w roku 2002 – na wniosek maturzysty, w wybranych szkołach średnich,
 • od 2005 roku – w liceach,
 • od 2006 roku – w technikach.

Osoba, która zdała egzamin maturalny, posiada świadectwo dojrzałości wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Kryteria przyjęć w rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025

Kwalifikacja na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego. W przypadku kwalifikacji na studia na kierunkach architektura oraz architektura wnętrz bierze się pod uwagę również wynik sprawdzianu uzdolnień artystycznych.

Liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym wyznacza się według następującego wzoru:

Dla kierunków inżynierskich oraz dla kierunku matematyka:

P = 0,5 × Wmp + k × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wmp – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki (poziom podstawowy),
Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego (matematyka – poziom rozszerzony, biologia, chemia, fizyka, informatyka) albo wynik egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego,
k = 0,75 dla wyniku egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Wykaz kierunków inżynierskich, na które jest prowadzona rekrutacja na studia pierwszego stopnia na rok akademicki 2024/2025 na Politechnice Śląskiej, zawiera tabela nr 1.
Wykaz zawodów dla kandydatów posiadających dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika, uwzględnianych na poszczególne kierunki studiów w rekrutacji na studia pierwszego stopnia na rok akademicki 2024/2025 na Politechnice Śląskiej, stanowi tabela nr 2.

 

Dla kierunków inżynierskich: geodezja i kartografia, geoinżynieria i eksploatacja surowców, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria środowiska oraz dla kierunków: analityka biznesowa, zarządzanie projektami:

P = 0,5 × Wmp + k × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wmp – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki (poziom podstawowy),
Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego (matematyka – poziom rozszerzony, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka) albo wynik egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego,
k = 0,75 dla wyniku egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Wykaz zawodów dla kandydatów posiadających dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika, uwzględnianych na poszczególne kierunki studiów w rekrutacji na studia pierwszego stopnia na rok akademicki 2024/2025 na Politechnice Śląskiej, stanowi tabela nr 2.

 

Dla kierunku architektura:

Sprawdzian uzdolnień artystycznych oraz wynik egzaminu maturalnego z matematyki.

P = Pspr + k × Wm

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Pspr – liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień artystycznych,
Wm – liczba punktów uzyskanych z matematyki,
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego.

 

Dla kierunku architektura wnętrz:

Sprawdzian uzdolnień artystycznych oraz wynik egzaminu maturalnego z matematyki.

P = Pspr + 0,1 × Wmp

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Pspr – liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień artystycznych,
Wmp – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki (poziom podstawowy).

 

Dla kierunku lingwistyka stosowana:

P = 0,5 × Wap + k × Ward + k × Wjp

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wap – liczba punktów (%) uzyskanych z języka angielskiego (poziom podstawowy),
Ward – liczba punktów (%) uzyskanych z języka angielskiego (poziom rozszerzony albo poziom dwujęzyczny),
Wjp – liczba punktów (%) uzyskanych z języka polskiego,
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego,
k = 4/3 dla poziomu dwujęzycznego.

 

Dla kierunków: technologie kognitywne i media społecznościowe oraz zarządzanie:

P = 0,5 × Wpp + k × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wpp – liczba punktów (%) uzyskanych z języka polskiego (poziom podstawowy),
Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego (język polski – poziom rozszerzony, język angielski, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie) albo wynik egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego,
k = 4/3 dla poziomu dwujęzycznego,
k = 0,75 dla wyniku egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Wykaz zawodów dla kandydatów posiadających dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika, uwzględnianych na poszczególne kierunki studiów w rekrutacji na studia pierwszego stopnia na rok akademicki 2024/2025 na Politechnice Śląskiej, stanowi tabela nr 2.

Kandydaci, którzy na egzaminie maturalnym z przedmiotów wymaganych na poszczególnych kierunkach studiów przystąpili do rozwiązywania dodatkowych zadań egzaminacyjnych w języku obcym, otrzymują dodatkowe punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym, zgodnie ze wzorem:

Pd = 0,3 × k × Wcz

gdzie:
Pd – liczba dodatkowych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wcz – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z części w języku obcym,
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego.

W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny tzw. nową maturę w latach: 2002, 2007, 2008 lub 2009, mogących zdawać przedmioty tylko na jednym poziomie oraz kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny przez ponowne przystąpienie do tego egzaminu w kolejnych sesjach tylko na poziomie rozszerzonym, stosuje się następujące przeliczenie wyniku egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym na wynik egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym:

Wmp =

gdzie:
Wmp – zaokrąglona w górę do pełnych jednostek liczba punktów (%) z przedmiotu na poziomie podstawowym,
Wmr – liczba punktów (%) z przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Tzw. “stara matura” (polska stara matura) to egzamin dojrzałości przeprowadzany:

 • do 2004 roku – w liceach,
 • do 2005 roku – w technikach.

Osoba, która zdała egzamin dojrzałości, posiada świadectwo dojrzałości wydane przez szkołę średnią.

Kryteria przyjęć w rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników z egzaminu dojrzałości pisemnego. W przypadku kwalifikacji na studia na kierunkach architektura oraz architektura wnętrz bierze się pod uwagę również wynik sprawdzianu uzdolnień artystycznych.

Oceny z przedmiotów wymaganych na poszczególnych kierunkach studiów zamienia się na punkty w następujący sposób:

Ocena Liczba punktów dla skali ocen 1-6 Liczba punktów dla skali ocen 2-5
celujący 100
bardzo dobry 90 100
dobry 80 80
dostateczny 50 50
dopuszczający 30

Liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym wyznaczana jest według następującego wzoru:

Dla kierunków inżynierskich oraz dla kierunku matematyka:

P = 0,5 × Wmp + Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wmp – liczba punktów uzyskanych z matematyki,
Wdodatkowy – liczba punktów uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego (matematyka, biologia, chemia, fizyka, informatyka),
Wykaz kierunków inżynierskich, na które jest prowadzona rekrutacja na studia pierwszego stopnia na rok akademicki 2024/2025 na Politechnice Śląskiej, zawiera tabela nr 1.

 

Dla kierunków inżynierskich: geodezja i kartografia, geoinżynieria i eksploatacja surowców, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria środowiska oraz dla kierunków: analityka biznesowa, zarządzanie projektami:

P = 0,5 × Wmp + Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wmp – liczba punktów uzyskanych z matematyki,
Wdodatkowy – liczba punktów uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego (matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka).

 

Dla kierunku architektura:

Sprawdzian uzdolnień artystycznych oraz wynik egzaminu maturalnego z matematyki.

P = Pspr + Wm

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Pspr – liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień artystycznych,
Wm – liczba punktów uzyskanych z matematyki.

 

Dla kierunku architektura wnętrz:

Sprawdzian uzdolnień artystycznych oraz wynik egzaminu maturalnego z matematyki.

P = Pspr + 0,1 × Wm

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Pspr – liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień artystycznych,
Wm – liczba punktów uzyskanych z matematyki.

 

Dla kierunku lingwistyka stosowana:

P = 1,5 × Wja + Wjp

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wja – liczba punktów uzyskanych z języka angielskiego,
Wjp – liczba punktów uzyskanych z języka polskiego.

 

Dla kierunków technologie kognitywne i media społecznościowe oraz zarządzanie:

P = 0,5 × Wpp + Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wpp – liczba punktów (%) uzyskanych z języka polskiego,
Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego (język polski, język angielski, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie).

 • International Baccalaureate (IB), czyli tzw. matura międzynarodowa, to egzamin przeprowadzany przez szkoły akredytowane przez International Baccalaureate Organization. Osoba, która zdała egzamin IB, otrzymuje Diploma of the International Baccalaureate.
 • European Baccalaureate (EB) to egzamin przeprowadzany przez Szkoły Europejskie oraz szkoły akredytowane, zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. Osoba, która zdała egzamin EB, otrzymuje dyplom matury europejskiej.

Kryteria przyjęć w rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025

Przy ustalaniu wyniku kandydatów, którzy posiadają dyplom IB (International Baccalaureate), bierze się pod uwagę oceny z przedmiotów wymaganych na poszczególnych kierunkach studiów i zamienia się je na punkty w następujący sposób:

Ocena Liczba punktów
Poziom SL Poziom HL
excellent (7) 100 100
very good (6) 90 100
good (5) 80 90
satisfactory (4) 60 80
mediocre (3) 45 55
poor (2) 30 40
very poor (1) 0 15

Poziom SL – poziom podstawowy,
Poziom HL – poziom rozszerzony.

Przy ustalaniu wyniku kandydatów, którzy posiadają dyplom EB (European Baccalaureate), bierze się pod uwagę oceny z przedmiotów wymaganych na poszczególnych kierunkach studiów i zamienia się je na punkty w następujący sposób:

Wynik egzaminu EB Liczba punktów
9,00-10,00 100
8,00-8,99 90
7,00-7,99 80
6,00-6,99 50
5,00-5,99 30

Przyjmuje się następujące przyporządkowanie poziomów egzaminu EB do poziomów egzaminu maturalnego:

Przedmiot Poziom egzaminu EB / liczba godzin lekcyjnych tygodniowo Poziom egzaminu maturalnego
Matematyka 3 podstawowy
5 lub 5+3 rozszerzony
Język polski L1, L4 lub L5 podstawowy
Advanced L1 (L1+3), L2 lub L3 rozszerzony
Język obcy L1, L4 lub L5 podstawowy
Advanced L1 (L1+3), L2 lub L3 rozszerzony
Advanced L2 (L2+3) dwujęzyczny
Pozostałe przedmioty 2 podstawowy
4 rozszerzony

Dla kierunków inżynierskich oraz dla kierunku matematyka:

P = 0,5 × Wmp + k × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wmp – liczba punktów uzyskanych z matematyki (poziom podstawowy),
Wdodatkowy – liczba punktów uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego (matematyka – poziom rozszerzony, biologia, chemia, fizyka, informatyka) albo wynik egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego,
k = 0,75 dla wyniku egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Wykaz kierunków inżynierskich, na które jest prowadzona rekrutacja na studia pierwszego stopnia na rok akademicki 2024/2025 na Politechnice Śląskiej, zawiera tabela nr 1.
Wykaz zawodów dla kandydatów posiadających dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika, uwzględnianych na poszczególne kierunki studiów w rekrutacji na studia pierwszego stopnia na rok akademicki 2024/2025 na Politechnice Śląskiej, stanowi tabela nr 2.

Dla kierunków inżynierskich: geodezja i kartografia, geoinżynieria i eksploatacja surowców, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria środowiska oraz dla kierunków: analityka biznesowa, zarządzanie projektami:

P = 0,5 × Wmp + k × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wmp – liczba punktów uzyskanych z matematyki (poziom podstawowy),
Wdodatkowy – liczba punktów uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego (matematyka – poziom rozszerzony, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka) albo wynik egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego,
k = 0,75 dla wyniku egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Wykaz zawodów dla kandydatów posiadających dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika, uwzględnianych na poszczególne kierunki studiów w rekrutacji na studia pierwszego stopnia na rok akademicki 2024/2025 na Politechnice Śląskiej, stanowi tabela nr 2.

Dla kierunku architektura:

Sprawdzian uzdolnień artystycznych oraz wynik z matematyki.

P = Pspr + k × Wm

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Pspr – liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień artystycznych,
Wm – liczba punktów uzyskanych z matematyki,
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego.

Dla kierunku architektura wnętrz:

Sprawdzian uzdolnień artystycznych oraz wynik z matematyki.

P = Pspr + 0,1 × Wmp

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Pspr – liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień artystycznych,
Wmp – liczba punktów uzyskanych z matematyki (poziom podstawowy).

Dla kierunku lingwistyka stosowana:

P = 0,5 × Wap + k × Ward + k × Wjp

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wap – liczba punktów uzyskanych z języka angielskiego (poziom podstawowy),
Ward – liczba punktów uzyskanych z języka angielskiego (poziom rozszerzony),
Wjp – liczba punktów uzyskanych z języka polskiego,
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego.

Dla kierunków technologie kognitywne i media społecznościowe oraz zarządzanie:

P = 0,5 × Wpp + k × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wpp – liczba punktów uzyskanych z języka polskiego (poziom podstawowy),
Wdodatkowy – liczba punktów uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego (język polski – poziom rozszerzony, język angielski, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie) albo wynik egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego,
k = 0,75 dla wyniku egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Wykaz zawodów dla kandydatów posiadających dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika, uwzględnianych na poszczególne kierunki studiów w rekrutacji na studia pierwszego stopnia na rok akademicki 2024/2025 na Politechnice Śląskiej, stanowi tabela nr 2.

Kryteria przyjęć w rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025

Olimpiady przedmiotowe i tematyczne

 1. Prawo przyjęcia na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia bez postępowania kwalifikacyjnego, z maksymalną liczbą punktów, mają laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego zgodnie z poniższym wykazem.
 2. Podstawą uzyskania uprawnień określonych w pkt 1 jest przedłożenie oryginału właściwego dokumentu.
 3. Z uprawnień określonych w pkt 1 mogą korzystać kandydaci jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w okresie czterech następnych lat.

Wykaz olimpiad stopnia centralnego uprawniających do przyjęcia na pierwszy rok studiów bez postępowania kwalifikacyjnego

 1. Olimpiada z Astronomii i Astrofizyki
 2. Olimpiada Biologiczna
 3. Olimpiada Chemiczna
 4. Olimpiada Fizyczna
 5. Ogólnopolska Olimpiada Historyczna
 6. Olimpiada Informatyczna
 7. Olimpiada Matematyczna
 8. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
 9. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
 10. Olimpiada Wiedzy Technicznej
 11. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
 12. Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej “Euroelektra” organizowana przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej organizowana przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie
 13. Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
 14. Olimpiada Lingwistyki Matematycznej
 15. Olimpiada Geograficzna
 16. Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej
 17. Olimpiada Wiedzy Górniczej “O Złotą Lampkę”
 18. Olimpiada Języka Łacińskiego
 19. Olimpiada Filozoficzna
 20. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym organizowana przez Polskie Towarzystwo Historyczne oraz Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym organizowana przez Uniwersytet Warszawski
 21. Olimpiada Techniki Samochodowej
 22. Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego
 23. Olimpiada Języka Francuskiego
 24. Olimpiada Języka Hiszpańskiego
 25. Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego
 26. Olimpiada Języka Rosyjskiego
 27. Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym
 28. Olimpiada Artystyczna (historia sztuki)
 29. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
 30. Olimpiada Przedsiębiorczości
 31. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
 32. Olimpiada Wiedzy o Rodzinie
 33. Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna
 34. Konkurs Naukowy E(x)plory
 35. Olimpiada Innowacji Technicznych w Elektronice i Mechatronice
 36. Olimpiada Innowacji Technicznych w Mechanice
 37. Olimpiada Innowacji Technicznych w Ochronie Środowiska
 38. Olimpiada Innowacji Technicznych w Telekomunikacji i Informatyce
 39. Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna
 40. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Procesie Inwestycyjno-Budowlanym
 41. Olimpiada Elektroników i Mechatroników “ELEKTROMECHATRON”
 42. Olimpiada Liderów Telekomunikacji i Informatyki “POLTELEINFO”
 43. Olimpiada Ochrony Środowiska i Chemii Zrównoważonego Rozwoju
 44. Olimpiada Statystyczna
 45. Olimpiada Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce “EDU-ELEKTRA”
 46. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Menadżerskich
 47. Olimpiada Wiedzy Technicznej – Inżynieria w Elektroenergetyce
 48. Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Energetycznej „Euroelektra”
 49. Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości

Konkursy

 1. Finaliści “Ogólnopolskiego Sejmiku Matematycznego” organizowanego przez Pałac Młodzieży w Katowicach otrzymują dodatkowo 20 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunek matematyka.
 2. Laureaci pierwszych 10 miejsc Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego Politechniki Śląskiej dodatkowo otrzymują 30 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunki: chemia, inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa, technologia chemiczna oraz technologia i inżynieria chemiczna (w języku angielskim).
 3. Laureaci ogólnopolskiego konkursu “Algorytmion” organizowanego przez Politechnikę Śląską otrzymują dodatkowo 30 punktów, finaliści tego konkursu otrzymują 20 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunek informatyka (profil praktyczny).
 4. Laureaci pierwszych 10 miejsc ogólnopolskiego konkursu “Elektronika – by żyło się łatwiej” otrzymują dodatkowo 30 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunek elektronika i telekomunikacja.
 5. Laureaci pierwszych 3 miejsc i autorzy prac wyróżnionych ogólnopolskiego konkursu “Fizyka a ekologia” oraz uczniowie zakwalifikowani do Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców ICYS otrzymują dodatkowo 30 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunek fizyka techniczna (profil praktyczny).
 6. Laureaci pierwszych 15 miejsc ogólnopolskiego konkursu “Z Elektryką przez Świat” otrzymują dodatkowo 30 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunki: elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, mechatronika.
 7. Laureaci ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez fundację „Zwolnieni z Teorii”, posiadający Certyfikat TAS (Teamwork Achievement Score Certificate), otrzymują dodatkowo punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym na wszystkie kierunki studiów zgodnie ze wzorem: Pp = 0,2 × TAS,
  gdzie:
  Pp – liczba dodatkowych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
  TAS – liczba punktów uzyskanych przy zespołowej realizacji projektu społecznego (Teamwork Achievement Score).
  Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów z tytułu posiadania Certyfikatu TAS wynosi 20. Kandydaci na kierunek architektura oraz kierunek architektura wnętrz muszą przystąpić do sprawdzianu uzdolnień artystycznych.
 8. Laureaci ogólnopolskiego konkursu SkillsPoland otrzymują dodatkowo 30 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym, zgodnie z poniższą tabelą.
Nazwa konkurencji Nazwa obszaru Kierunek studiów
Technologia budowlana Instalacje elektryczne
 • elektrotechnika,
 • informatyka w systemach i układach elektronicznych,
 • inżynieria ogólna,
 • mechatronika
Technologia informacyjna i komunikacyjna Wszystkie
 • elektrotechnika,
 • fizyka techniczna,
 • informatyka w systemach i układach elektronicznych,
 • inżynieria ogólna,
 • mechatronika
Technologia wytwarzania i inżynieria Wszystkie
 • fizyka techniczna,
 • geoinżynieria i eksploatacja surowców,
 • Elektronika,
 • Integracja robotów przemysłowych,
 • Mechatronika,
 • Robotyka mobilna,
 • Sterowanie przemysłowe
 • elektrotechnika,
 • informatyka w systemach i układach elektronicznych,
 • inżynieria ogólna,
 • mechatronika
Inżynieria mechaniczna CAD inżynieria biomedyczna
Transport i logistyka Technologia samochodowa
 • elektrotechnika,
 • fizyka techniczna,
 • informatyka w systemach i układach elektronicznych,
 • inżynieria ogólna,
 • mechatronika
 1. Laureaci pierwszych 3 miejsc ogólnopolskiego konkursu „Młody Einstein” otrzymują dodatkowo 30 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunek fizyka techniczna (profil praktyczny).
 2. Laureaci ogólnopolskiego konkursu Silesian CYBERhackathon otrzymują dodatkowo 30 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunki: automatyka i informatyka przemysłowa, geoinżynieria i eksploatacja surowców.
 3. Podstawą uzyskania uprawnień określonych w pkt 1-10 jest przedłożenie oryginału właściwego dokumentu.
 4. Z uprawnień określonych w pkt 1-10 mogą korzystać kandydaci jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w okresie czterech następnych lat.

Kryteria przyjęć w rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025

 1. Laureaci I stopnia Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” są przyjmowani na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia bez postępowania kwalifikacyjnego na wszystkie kierunki studiów na Politechnice Śląskiej.
 2. Laureaci II i III stopnia podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu zgodnie z kryteriami określonymi dla kandydatów z nową maturą.
 3. Laureaci II stopnia otrzymują dodatkowo 40% maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 4. Laureaci III stopnia otrzymują dodatkowo 30% maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 5. Laureaci Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” z przysługującego im uprawnienia mogą skorzystać jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w okresie czterech kolejnych lat.

Kryteria przyjęć w rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024

Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów wydany:

 • w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • za granicą i uznany w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 326 i 327 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dokumenty wydane za granicą powinny być zalegalizowane lub opatrzone apostille.

Kandydat powinien spełniać również kryteria określone w tabeli:

Kierunek Oczekiwane kompetencje kandydata Forma sprawdzenia i oceny kompetencji kandydata
analityka biznesowa Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • zna i rozumie zagadnienia z matematyki wyższej niezbędne do formalnego opisu i analizy zjawisk ekonomicznych oraz finansowych,
 • zna i rozumie zasady oraz podstawy rachunkowości i zarządzania finansami przedsiębiorstw,
 • zna i rozumie techniki oraz narzędzia analizy i wizualizacji danych przedsiębiorstwa, danych ekonomicznych i społecznych,
 • potrafi analizować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy biznesowe, ekonomiczne i finansowe za pomocą współczesnych narzędzi, technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oraz nowoczesnych algorytmów,
 • potrafi wybrać narzędzia i techniki informacyjno-komunikacyjne (ICT) adekwatne do podejmowanych problemów biznesowych, ekonomicznych i finansowych,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
 • jest gotów do pracy zespołowej.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
architektura Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku architektura, potwierdzone dyplomem inżyniera architekta, a w szczególności:

 • zna i rozumie historię i teorię architektury oraz sztuki, techniki i nauk humanistycznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania projektów architektonicznych,
 • zna i rozumie problematykę urbanistyki, budownictwa, technologii i instalacji budowlanych, konstrukcji i fizyki budowli,
 • zna i rozumie przepisy techniczno-budowlane, a także metody organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego,
 • zna i rozumie prawo budowlane, a także zasady ekonomiki, organizacji procesu inwestycyjnego i organizacji procesu projektowego w kraju oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
 • potrafi gromadzić informacje, kształtować środowisko człowieka zgodnie z jego potrzebami użytkowymi (z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami) oraz tworzyć projekty spełniające wymagania estetyczne, użytkowe i techniczne,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Wynik kandydata stanowi suma liczby punktów uzyskanych w trzyetapowym postępowaniu kwalifikacyjnym:
  etap I – wynik ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku architektura,
  etap II – sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu architektury i urbanistyki,
  etap III – ocena osiągnięć kandydata na podstawie złożonego portfolio.
 2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi:
  • w etapie I – 20,
  • w etapie II – 50,
  • w etapie III – 80.
 3. Kandydaci, których wynik ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku architektura wynosi 5,0, otrzymują w etapie II maksymalną liczbę punktów i są zwolnieni ze sprawdzianu wiedzy i umiejętności z zakresu architektury i urbanistyki.
architektura wnętrz Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, potwierdzone dyplomem licencjata, a w szczególności:

 • ma wiedzę oraz umiejętności w zakresie świadomego i odpowiedzialnego kształtowania najbliższego otoczenia człowieka,
 • jest przygotowany do podejmowania zadań projektowych łączących wartości formalne, użytkowe i konstrukcyjne uwzględniające kontekst,
 • jest przygotowany do zespołowej i indywidualnej pracy projektowej z zakresu architektury wnętrz oraz do organizowania działalności projektowej,
 • potrafi komunikować się i aktywnie uczestniczyć w pracy zespołowej,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz umie językiem specjalistycznym z zakresu architektury wnętrz.
 1. Wynik kandydata stanowi suma liczby punktów uzyskanych w dwuetapowym postępowaniu kwalifikacyjnym:
  Etap I – wynik ukończenia studiów pierwszego stopnia,
  Etap II – rozmowa kwalifikacyjna z prezentacją portfolio.
 2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi:
  • w etapie I – 50,
  • w etapie II – 100.
automatyka i robotyka Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • zna i rozumie zagadnienia z zakresu matematyki, fizyki, mechaniki, elektrotechniki i elektromechaniki niezbędne do zrozumienia funkcjonowania systemów dynamicznych oraz rozwiązywania prostych zadań związanych z modelowaniem, optymalizacją, przetwarzaniem danych i sterowaniem,
 • zna i rozumie zagadnienia projektowania i analizy prostych oraz złożonych układów sterowania ciągłych i dyskretnych, w tym analizy ich własności (stabilności, sterowalności, obserwowalności) i jakości sterowania,
 • zna i rozumie podstawy informatyki, programowania obliczeń inżynierskich, metod numerycznych, programowania w językach niskiego i wysokiego poziomu, metodyki i technik programowania obiektowego, oraz tworzenia oprogramowania do systemów czasu rzeczywistego,
 • zna i rozumie zagadnienia metrologii, metodyki przeprowadzania pomiarów i opracowywania wyników pomiarowych, zasady działania przetworników i przyrządów pomiarowych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych (w tym stosowane w układach napędowych typu serwo oraz w robotyce) oraz metody wykorzystania systemów pomiarowych na potrzeby automatyki i robotyki, diagnostyki maszyn, systemów i procesów produkcyjnych,
 • potrafi, przy identyfikacji i formułowaniu specyfikacji zadań inżynierskich oraz ich rozwiązywaniu, dobrać i posłużyć się odpowiednimi metodami numerycznymi oraz narzędziami komputerowymi do symulacji, projektowania, oceny jakości oraz optymalizacji elementów i układów automatyki i robotyki,
 • potrafi dobrać i zaprojektować proste układy regulacji, dobierając odpowiednią strukturę, rodzaje i nastawy regulatorów, układy robotyczne, dobierając elementy napędów robotów, ich wyposażenia, z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych,
 • potrafi zaprojektować lub dobrać elementy funkcjonalne, zbudować i uruchomić oraz przetestować układ automatyki, zaprogramować i zasymulować działanie układu robotycznego, wykorzystując odpowiedni system komputerowego wspomagania,
 • potrafi komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii, a także przygotować i przedstawić krótką prezentację, poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
automatyka i robotyka przemysłowa Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, mechaniki, elektrotechniki i elektromechaniki niezbędną do zrozumienia funkcjonowania systemów dynamicznych oraz rozwiązywania prostych zadań związanych z modelowaniem, optymalizacją, przetwarzaniem danych i sterowaniem,
 • zna i rozumie zagadnienia projektowania i analizy prostych oraz złożonych układów sterowania ciągłych i dyskretnych, w tym analizy ich własności i jakości sterowania,
 • zna i rozumie podstawy informatyki, programowania obliczeń inżynierskich, metod numerycznych, programowania w językach niskiego i wysokiego poziomu, metodyki i technik programowania obiektowego oraz tworzenia oprogramowania do systemów czasu rzeczywistego,
 • zna i rozumie zagadnienia metrologii, metodyki przeprowadzania pomiarów i opracowywania wyników pomiarowych, zasady działania przetworników i przyrządów pomiarowych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych (w tym stosowane w układach napędowych typu serwo i w robotyce) oraz metody wykorzystania systemów pomiarowych na potrzeby automatyki i robotyki, diagnostyki maszyn, systemów i procesów produkcyjnych,
 • potrafi, przy identyfikacji i formułowaniu zadań inżynierskich oraz ich rozwiązywaniu, dobrać i posłużyć się odpowiednimi metodami numerycznymi oraz narzędziami komputerowymi do symulacji, projektowania, oceny jakości oraz optymalizacji elementów i układów automatyki i robotyki,
 • potrafi dobrać i zaprojektować proste układy regulacji, dobierając odpowiednią strukturę, rodzaje i nastawy regulatorów, układy robotyczne, dobierając elementy napędów robotów, ich wyposażenia, z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych,
 • potrafi zaprojektować lub dobrać elementy funkcjonalne, zbudować i uruchomić oraz przetestować układ automatyki, zaprogramować i zasymulować działanie układu robotycznego, wykorzystując odpowiedni system komputerowego wspomagania,
 • potrafi komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii, a także przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w celu porozumiewania się, opracowywania dokumentacji i prezentacji wyników zadań inżynierskich, a także czytania ze zrozumieniem kart katalogowych, not aplikacyjnych, instrukcji obsługi urządzeń technicznych i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
automatyka, elektronika i informatyka (w języku angielskim) Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z matematyki i fizyki niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w układach dynamicznych, elementach i układach elektrycznych oraz elektronicznych analogowych i cyfrowych oraz przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich,
 • ma wiedzę w zakresie teorii obwodów elektrycznych, w zakresie teorii sygnałów, filtracji sygnałów oraz rozumie analizę czasową i częstotliwościową sygnałów,
 • ma wiedzę z zakresu metod projektowania urządzeń cyfrowych w podstawowych technologiach (w tym programowalnych) oraz ich oddziaływania na otoczenie,
 • ma wiedzę w zakresie opisu, projektowania i analizy prostych układów automatyki i robotyki, w tym zagadnień stabilności i jakości sterowania układów regulacji oraz budowy, programowania i sterowania robotów,
 • ma wiedzę ogólną w zakresie: architektury systemów komputerowych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i technologii sieciowych, systemów wbudowanych rozproszonych systemów komputerowych, zna i rozumie podstawowe struktury danych i wykonywane na nich operacje oraz strategie doboru właściwych struktur danych do zadania algorytmicznego,
 • potrafi tworzyć proste projekty programistyczne, w tym aplikacje internetowe, programy wykorzystujące metody sztucznej inteligencji; potrafi zaprojektować dobry, graficzny, funkcjonalny, niezawodny i użyteczny interfejs użytkownika dla aplikacji; potrafi projektować proste systemy informatyczne: sieciowe, bazodanowe, wbudowane, przemysłowe systemy komputerowe,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
biotechnologia Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • zna i rozumie podstawowe kategorie pojęciowe i terminologiczne w biotechnologii oraz z zakresu matematyki, biologii, fizyki, chemii, statystyki, biometrii, informatyki oraz ochrony środowiska,
 • ma wiedzę o surowcach, produktach i procesach stosowanych w biotechnologii oraz o kierunkach rozwoju tej gałęzi przemysłu w kraju i na świecie,
 • ma podstawową wiedzę i umiejętności w planowaniu prostych eksperymentów, wykorzystuje podstawowe techniki analityczne, laboratoryjne i symulacyjne w celu formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, w tym procesów biotechnologicznych, dokonuje ich interpretacji i wyciąga poprawne wnioski, przeprowadza dyskusję z danymi literaturowymi,
 • rozwiązuje proste zadania inżynierskie związane z realizacją procesów i operacji jednostkowych w biotechnologii,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
budownictwo Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku budownictwo, potwierdzone dyplomem inżyniera budownictwa, a w szczególności:

 • zna i rozumie zasady konstruowania i wymiarowania elementów konstrukcji budowlanych: metalowych, żelbetowych, zespolonych, drewnianych i murowych,
 • zna i rozumie zasady konstruowania i analizy wybranych obiektów budownictwa ogólnego, przemysłowego i komunikacyjnego/mostowego,
 • zna i rozumie podstawy fizyki budowli dotyczące migracji ciepła i wilgoci w obiektach budowlanych,
 • zna najczęściej stosowane materiały budowlane oraz podstawowe elementy technologii ich wytwarzania,
 • ma podstawową wiedzę na temat projektowania obiektów infrastruktury transportu drogowego i szynowego,
 • zna, rozumie i stosuje przepisy prawa budowlanego oraz normy i normatywy obowiązujące w budownictwie,
 • potrafi wykonać analizę statyczną konstrukcji prętowych statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych; potrafi wyznaczać częstości drgań własnych dla prostych konstrukcji prętowych oraz wykonać ich analizę dynamiczną w zakresie oceny stanów rezonansowych,
 • potrafi zaprojektować proste fundamenty pod obiekty budownictwa ogólnego,
 • potrafi sporządzać elementy bilansu energetycznego obiektu budowlanego,
 • potrafi odczytać rysunki architektoniczne, budowlane i geodezyjne oraz potrafi sporządzić dokumentację graficzną w środowisku wybranych programów CAD,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów na kierunku budownictwo wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów na kierunku budownictwo.
chemia Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki klasycznej, relatywistycznej i kwantowej, chemii oraz podstawową wiedzę z dziedziny nauk biologicznych oraz informatyki w zakresie potrzebnym do rozwiązywania zadań związanych z chemią,
 • ma wiedzę i umiejętności w zakresie syntezy, oczyszczania, analizowania składu i określania struktury związków chemicznych z zastosowaniem metod klasycznych i instrumentalnych,
 • ma wiedzę i umiejętności w zakresie interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentalnych,
 • zna i rozumie podstawowe zasady BHP, bezpiecznego postępowania z chemikaliami oraz selekcji i utylizacji odpadów chemicznych,
 • potrafi stosować podstawowe techniki laboratoryjne do oceny właściwości fizykochemicznych związków chemicznych,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
chemia przemysłowa Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii oraz podstawową wiedzę z informatyki, umożliwiającą zrozumienie, opis zjawisk i procesów stosowanych w technologii chemicznej oraz wykonywanie prostych obliczeń potrzebnych w praktyce inżynierskiej,
 • ma wiedzę o surowcach, produktach i procesach stosowanych w przemyśle chemicznym,
 • ma wiedzę i umiejętności w zakresie syntezy, oczyszczania i charakteryzowania związków chemicznych,
 • ma wiedzę i umiejętności w zakresie interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadań o charakterze projektowym,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
elektronika i telekomunikacja Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu fizyki i matematyki, umożliwiającą zrozumienie podstaw fizycznych elektroniki oraz formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań projektowych z zakresu elektroniki,
 • ma wiedzę i umiejętności w zakresie teorii obwodów i sygnałów elektrycznych, metrologii, a także elementów, analogowych i cyfrowych układów oraz systemów elektronicznych, umożliwiających pomiary, analizę, symulację i projektowanie prostych elementów i układów elektronicznych,
 • ma wiedzę i umiejętności w zakresie architektury i oprogramowania systemów komputerowych,
 • ma wiedzę i umiejętności w zakresie metodyki i techniki programowania, umożliwiające sformułowanie algorytmu prostego problemu inżynierskiego i opracowanie oprogramowania w wybranym języku wysokiego poziomu z wykorzystaniem właściwych narzędzi informatycznych,
 • potrafi wykorzystywać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich,
 • ma umiejętności w zakresie interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadania o charakterze projektowym,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
elektrotechnika Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu fizyki i matematyki, umożliwiającą zrozumienie podstaw fizycznych elektrotechniki oraz formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań projektowych z zakresu elektrotechniki,
 • ma wiedzę i umiejętności w zakresie teorii obwodów, elektroniki, metrologii, maszyn elektrycznych, napędu elektrycznego, energoelektroniki, elektroenergetyki, umożliwiające pomiary, analizę, symulację i projektowanie prostych urządzeń i układów elektrycznych,
 • ma wiedzę i umiejętności w zakresie podstaw informatyki, metod numerycznych i programowania, umożliwiające sformułowanie i rozwiązanie prostego problemu inżynierskiego,
 • zna i rozumie zasady bezpiecznej obsługi urządzeń i instalacji elektrycznych, w tym aspektów prawnych oraz zasad projektowania instalacji ochronnych,
 • potrafi wykorzystać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne do formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich,
 • potrafi porównywać i oceniać istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności podzespołów, urządzeń i systemów elektrycznych,
 • potrafi wykonać wstępną analizę ekonomiczną podejmowanych działań inżynierskich,
 • ma umiejętności w zakresie interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadań o charakterze projektowym,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
energetyka Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii, umożliwiającą formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań z zakresu problematyki energetycznej,
 • zna i rozumie budowę i działanie podstawowych urządzeń energetyki oraz umie przeprowadzić analizę porównawczą różnych układów technologicznych tych urządzeń metodami matematycznymi i ekonomicznymi,
 • potrafi opisać przebieg różnych procesów fizycznych i chemicznych z wykorzystaniem praw termodynamiki, transportu ciepła i masy oraz mechaniki płynów,
 • potrafi rozwiązywać proste problemy energetyczne opisane metodami matematycznymi, stosując metody analityczne i numeryczne,
 • ma umiejętności w zakresie interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadań o charakterze projektowym,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
energetyka jądrowa Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii, umożliwiającą formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań z zakresu problematyki energetycznej,
 • zna i rozumie budowę i działanie podstawowych urządzeń energetyki oraz umie przeprowadzić analizę porównawczą różnych układów technologicznych tych urządzeń metodami matematycznymi i ekonomicznymi,
 • potrafi opisać przebieg różnych procesów fizycznych i chemicznych z wykorzystaniem praw termodynamiki, transportu ciepła i masy oraz mechaniki płynów,
 • potrafi rozwiązywać proste problemy energetyczne opisane metodami matematycznymi, stosując metody analityczne i numeryczne,
 • ma umiejętności w zakresie interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadań o charakterze projektowym,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
geodezja i kartografia Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu nauk ścisłych, pozwalającą na zrozumienie zjawisk i procesów związanych z geodezją i kartografią,
 • ma podstawową wiedzę i umiejętności z geodezji inżynieryjno-przemysłowej, geomatyki, gospodarki nieruchomościami i katastru, fotogrametrii i teledetekcji, rozgraniczania i podziałów nieruchomości oraz urządzania terenów rolnych i leśnych,
 • ma wiedzę na temat podstawowych pojęć i przepisów prawnych z zakresu geodezji i kartografii, gospodarki nieruchomościami, prawa budowlanego, prawa cywilnego i administracyjnego,
 • ma podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu narzędzi informatycznych służących do pozyskiwania, przetwarzania, analizowania i udostępniania danych geodezyjnych i kartograficznych,
 • jest gotów do pogłębiania swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie geodezji i kartografii oraz prawa, informatyki, planowania przestrzennego, budownictwa i statystyki,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego systemu Opisu Kształcenia Inżynierskiego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
geoinżynieria i eksploatacja surowców Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu nauk ścisłych umożliwiająca formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań inżynierskich,
 • rozumie istotę procesów i zjawisk ekonomicznych w przedsiębiorstwie,
 • zna i rozumie metody badawcze właściwe dla wybranego kierunku,
 • zna i rozumie pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego systemu Opisu Kształcenia Inżynierskiego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
informatyka (profil ogólnoakademicki) Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę w zakresie arytmetyki cyfrowej, metod numerycznych, algebry liniowej i geometrii analitycznej, rachunku różniczkowego i całkowego oraz jego zastosowań, a także matematyki dyskretnej,
 • ma elementarną wiedzę z zakresu fizyki i elektroniki, obejmującą: podstawowe układy elektroniczne, przetworniki A/C i C/A, podstawy techniki mikroprocesorowej, techniki cyfrowej i zasady funkcjonowania współczesnych komputerów,
 • ma wiedzę ogólną w zakresie: architektury systemów komputerowych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i technologii sieciowych, systemów wbudowanych oraz rozproszonych systemów komputerowych,
 • zna i rozumie podstawowe struktury danych i wykonywane na nich operacje (reprezentacja danych liczbowych, arytmetyka i błędy zaokrągleń, tablice, napisy, zbiory, rekordy, pliki, wskaźniki i referencje, struktury wskaźnikowe, listy, stosy, kolejki, drzewa i grafy) oraz strategie doboru właściwych struktur danych do zadania algorytmicznego,
 • zna, rozumie i potrafi zastosować podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych w zakresie analizy złożoności obliczeniowej algorytmów, grafiki i komunikacji człowiek-komputer, sztucznej inteligencji, baz danych, hurtowni danych, inżynierii oprogramowania,
 • potrafi tworzyć proste projekty programistyczne, w tym aplikacje internetowe, programy wykorzystujące metody sztucznej inteligencji; potrafi zaprojektować dobry, graficzny, funkcjonalny, niezawodny i użyteczny interfejs użytkownika dla aplikacji; potrafi projektować proste systemy informatyczne: sieciowe, bazodanowe, wbudowane, przemysłowe systemy komputerowe,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
informatyka (profil praktyczny) Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • posiada wiedzę i umiejętności z matematyki,
 • posiada gruntowną wiedzę i umiejętności z zakresu studiów inżynierskich z dyscypliną wiodącą Informatyka lub Informatyka techniczna i telekomunikacja,
 • zna, rozumie i potrafi zastosować podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych w zakresie sieci komputerowych, systemów operacyjnych, systemów sztucznej inteligencji, algorytmów i struktur danych,
 • potrafi tworzyć proste projekty programistyczne,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
informatyka przemysłowa (profil ogólnoakademicki) Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z matematyki i fizyki umożliwiającą formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań inżynierskich,
 • ma wiedzę z zakresu elektrotechniki, elektroniki i telekomunikacji, potrzebną do zrozumienia techniki cyfrowej i zasad funkcjonowania współczesnych komputerów i sieci komputerowych,
 • zna i rozumie podstawowe metody, techniki, narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań z zakresu informatyki przemysłowej,
 • potrafi tworzyć proste projekty programistyczne,
 • potrafi projektować proste systemy informatyczne: sieciowe, bazodanowe, wbudowane, przemysłowe systemy komputerowe,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
inżynieria bezpieczeństwa Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu nauk ścisłych umożliwiającą formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań inżynierskich,
 • rozumie istotę procesów i zjawisk ekonomicznych w przedsiębiorstwie,
 • zna i rozumie metody badawcze właściwe dla kierunku studiów,
 • zna i rozumie pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
inżynieria biomedyczna Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu matematyki, obejmującą podstawy logiki, algebrę liniową i geometrię analityczną, rachunek różniczkowy i całkowy oraz jego zastosowania, statystykę, probabilistykę oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowanej, w tym metody matematyczne i metody numeryczne, niezbędne do opisu zagadnień związanych z inżynierią biomedyczną,
 • ma wiedzę z zakresu fizyki, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych powiązanych z inżynierią biomedyczną, ma podstawową wiedzę na temat zasad przeprowadzania i opracowania wyników pomiarów fizycznych, rodzajów niepewności pomiarowych, sposobów ich wyznaczania i wyrażania,
 • ma szczegółową wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych metod kształtowania struktury oraz zespołu własności użytkowych materiałów inżynierskich i biomedycznych, doboru materiałów, badań i odpowiednich technologii, z uwzględnieniem uwarunkowań stosowania wyrobów z materiałów inżynierskich i biomedycznych,
 • ma wiedzę w zakresie podstaw modelowania, narządu ruchu, analizy obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego oraz rozkładu odkształceń i naprężeń w elementach układu implant-kość, ma podstawową wiedzę w zakresie wykorzystania metody elementów skończonych w inżynierii biomedycznej,
 • ma wiedzę w zakresie architektury systemów komputerowych, zna i rozumie elementy wchodzące w ich skład, sposób reprezentacji danych w takich systemach, ma wiedzę w zakresie analizy i projektowania algorytmów, a także wykorzystywanych struktur danych, w tym również baz danych,
 • ma podstawową wiedzę z zakresu fizyki i elektrotechniki, pozwalającą na zrozumienie zagadnień z elektroniki, ma elementarną wiedzę z zakresu teorii sygnałów, a także metod ich przetwarzania, zna i rozumie teoretyczne podstawy akwizycji i rozpoznawania wybranych sygnałów biomedycznych i obrazów radiologicznych oraz ich analizy i przetwarzania,
 • potrafi zaprojektować sprzęt rehabilitacyjny i medyczny oraz postać konstrukcyjną implantu, a także przeprowadzić ich analizę wytrzymałościową,
 • potrafi opracować dokumentację wykonawczą i na tej podstawie ramowy proces technologiczny analizowanej postaci wyrobu medycznego,
 • potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego oraz przygotować tekst zawierający omówienie otrzymanych wyników, potrafi przygotować, a także zaprezentować wyniki badań otrzymane w efekcie realizacji zadania inżynierskiego,
 • potrafi dobrać odpowiednie narzędzia, oprogramowanie do rozwiązania problemu natury inżynierskiej, potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi, symulatorami oraz narzędziami komputerowo wspomaganego projektowania inżynierskiego, potrafi sformułować algorytm, posłużyć się językami programowania niskiego i wysokiego poziomu oraz odpowiednimi narzędziami informatycznymi przeznaczonymi do opracowywania programów komputerowych,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
inżynieria i technologie materiałowe Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • posiada wiedzę z zakresu fizyki i matematyki, umożliwiającą rozumienie fizycznego charakteru materii, pozwalającą na przygotowywanie planu eksperymentu, statystyczne opracowanie wyników badań, oraz swobodne korzystanie z możliwości inżynierii obliczeniowej.
 • zna i rozumie zagadnienia z zakresu podstawowych i innowacyjnych technologii kształtowania struktury i właściwości materiałów inżynierskich oraz ich powierzchni,
 • zna i rozumie zagadnienia dotyczące badania struktury i właściwości mechanicznych , fizykochemicznych i użytkowych materiałów inżynierskich, w tym także biomateriałów i nanomateriałów,
 • zna i rozumie cykle życia urządzeń, obiektów, systemów technicznych oraz ich znaczenie w powiązaniu z inżynierią materiałową,
 • potrafi korzystać ze specjalistycznego oprogramowania komputerowego przy rozwiązywaniu zadań z zakresu inżynierii materiałowej,
 • potrafi dobrać materiał do określonego zastosowania z uwzględnieniem łańcucha przyczynowo skutkowego: skład chemiczny – technologia – struktura – właściwości – zastosowanie,
 • jest gotów do pracy w grupie, zarówno jako lider realizowanego projektu, jak i w roli członka zespołu oraz wykazywać się chęcią nabywania i rozwijania nowych kompetencji i umiejętności w zakresie formułowania i rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów inżynieryjno-technologicznych,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w celu porozumiewania się, opracowywania dokumentacji i prezentacji wyników zadań inżynierskich, a także czytania ze zrozumieniem instrukcji obsługi urządzeń technicznych i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
inżynieria lotnicza i kosmiczna Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • zna i rozumie zagadnienia z zakresu matematyki i fizyki wykorzystywane do opisu procesów technicznych, systemów i procesów oraz zna, rozumie i stosuje metody oraz techniki pomiaru wielkości fizycznych dla analizy i rozwiązania prostych problemów fizycznych,
 • potrafi uwzględniać aspekty systemowe i pozatechniczne (w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne) oraz zna i rozumie podstawowe zagadnienia dotyczące procesów ekonomicznych, dokonuje wstępnych analiz ekonomicznych podejmowanych zadań inżynierskich,
 • zna i rozumie podstawowe metody, techniki i narzędzia oraz stosuje je w projektowaniu obiektów technicznych, również z wykorzystaniem technik komputerowych, oraz zna, rozumie i stosuje zasady tworzenia dokumentacji technicznej szczególnie dla elementów infrastruktury inżynierii lotniczej i kosmicznej,
 • ma podstawową wiedzę o aktualnym stanie i najnowszych trendach rozwojowych w zakresie transportu oraz podstawowych procesach zachodzących w cyklu życia obiektów i systemów technicznych,
 • potrafi dobrać i stosować odpowiednie metody, narzędzia, przyrządy i stanowiska do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich dotyczących zagadnień związanych z inżynierią lotniczą i kosmiczną,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
inżynieria materiałowa Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • zna i rozumie zagadnienia dotyczące badania struktury i właściwości materiałów metalowych, ceramicznych, polimerowych, kompozytowych, biomateriałów i nanomateriałów,
 • zna i rozumie procesy technologiczne wykorzystywane w kształtowaniu struktury i właściwości materiałów inżynierskich oraz ich powierzchni,
 • zna i rozumie cykle życia urządzeń, obiektów, systemów technicznych oraz ich znaczenie w powiązaniu z inżynierią materiałową,
 • zna i rozumie podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich związanych z inżynierią materiałową,
 • potrafi korzystać ze specjalistycznego oprogramowania komputerowego przy rozwiązywaniu prostych zadań z zakresu inżynierii materiałowej,
 • potrafi dobrać materiał do określonego zastosowania z uwzględnieniem łańcucha przyczynowo skutkowego: skład chemiczny – technologia – struktura – właściwości – zastosowanie,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
inżynieria produkcji i zarządzania Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • zna i rozumie zagadnienia z zakresu matematyki, fizyki i szeroko pojętej inżynierii ogólnej,
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia i koncepcje z zakresu inżynierii produkcji i zarządzania, w tym organizacji produkcji, narzędzi wspomagania komputerowego, technik wytwarzania, projektowania procesów,
 • zna i rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości,
 • potrafi dobierać i korzystać z właściwych technik, umiejętności i nowoczesnych narzędzi inżynierskich,
 • potrafi rozwiązywać praktyczne zadania inżynierskie wymagające korzystania ze standardów i norm inżynierskich oraz w oparciu o posiadaną wiedzę z inżynierii produkcji i zarządzania,
 • jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów,
 • potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu inżynierii produkcji i zarządzania,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
inżynieria środowiska Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • potrafi efektywnie stosować wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii, którą wykorzystuje w działalności inżynierskiej,
 • potrafi dokonać oceny sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych, obiektów, systemów i procesów stosowanych w inżynierii środowiska,
 • ma umiejętności w zakresie interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadań o charakterze projektowym,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
logistyka Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • rozumie istotę procesów i zjawisk społecznych,
 • rozumie istotę procesów i zjawisk ekonomicznych oraz logistycznych przebiegających w przedsiębiorstwie,
 • potrafi efektywnie stosować wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i szeroko pojętej inżynierii ogólnej do rozwiązywania współczesnych problemów technologicznych,
 • potrafi identyfikować, formułować oraz rozwiązywać problemy praktyczne w dziedzinie logistyki i procesów logistycznych,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
matematyka Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • posiada gruntowną wiedzę i umiejętności z zakresu studiów matematycznych lub studiów pokrewnych, w szczególności z analizy matematycznej, algebry, geometrii, logiki i teorii mnogości,
 • jest biegły w zakresie rachunku prawdopodobieństwa i potrafi używać narzędzi statystyki matematycznej do analizy danych,
 • potrafi używać nowoczesnych narzędzi informatycznych oraz posługiwać się programami służącymi do obliczeń matematycznych,
 • zna podstawy programowania w popularnych językach programistycznych,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
mechanika i budowa maszyn Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę i umiejętności w zakresie budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn, zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych,
 • jest przygotowany do realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn, prac wspomagających projektowanie maszyn, dobór materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy maszyn oraz nadzór nad ich eksploatacją, zarządzania pracą w zespole, koordynacji prac i oceny ich wyników oraz sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi,
 • potrafi efektywnie stosować wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i innych obszarów właściwych dla dyscypliny mechanika do rozwiązywania współczesnych problemów technologicznych w tym zakresie,
 • potrafi dokonać interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadań o charakterze projektowym,
 • potrafi stosować metody analityczne i numeryczne do rozwiązywania prostych problemów z dziedziny mechaniki i budowy maszyn opisanych metodami numerycznymi,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
mechanika i budowa maszyn (profil praktyczny – studia dualne) Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę i umiejętności w zakresie budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn, zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych,
 • jest przygotowany do realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn, prac wspomagających projektowanie maszyn, dobór materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy maszyn oraz nadzór nad ich eksploatacją, zarządzania pracą w zespole, koordynacji prac i oceny ich wyników oraz sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi,
 • potrafi wykorzystać zdobyte w środowisku zajmującym się zawodowo działalnością inżynierską doświadczenie związane z eksploatacją systemów technicznych typowych dla obszaru inżynierii mechanicznej oraz potrafi praktycznie stosować narzędzia wspomagające prace inżynierskie, podczas realizacji zadań w środowisku przemysłowym,
 • potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Kandydaci na studia dualne przystępują do rekrutacji na Politechnice Śląskiej po pozytywnym zakończeniu wstępnej rekrutacji przeprowadzonej przez instytucję współtworzącą kierunek studiów.

mechatronika Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu fizyki i matematyki, umożliwiającą rozumienie podstaw fizycznych działania systemów mechatronicznych oraz formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań projektowych z zakresu mechatroniki,
 • zna i rozumie zagadnienia z zakresu mechaniki, w tym mechaniki płynów, a także zagadnienia z zakresu wytrzymałości materiałów, czasu ich zużycia, oddziaływania zużytych materiałów na środowisko naturalne, oraz dostrzega konieczność ich powtórnego wykorzystania,
 • zna i rozumie zagadnienia w zakresie teorii sterowania automatycznego, w tym zagadnienia z zakresu projektowania i realizacji automatycznej regulacji układów wykonawczych,
 • zna i rozumie zagadnienia z zakresu elektrotechniki w obszarze: metod analizy prostych obwodów elektrycznych prądu stałego i przemiennego jedno- i trójfazowego oraz podstaw obliczania obwodów magnetycznych,
 • zna i rozumie elementarne zagadnienia w zakresie cyklu życia układów mechatronicznych, oraz eksploatacji i diagnostyki układów mechatronicznych i diagnostyki procesów produkcyjnych,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
mechatronika przemysłowa Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • posiada wiedzę z zakresu fizyki i matematyki, umożliwiającą rozumienie podstaw fizycznych działania systemów mechatronicznych oraz formułowania i rozwiązywania prostych zadań projektowych z zakresu mechatroniki,
 • zna i rozumie zagadnienia z zakresu mechaniki, w tym mechaniki płynów, a także zagadnienia z zakresu wytrzymałości materiałów, czasu ich zużycia, oddziaływania zużytych materiałów na środowisko naturalne, oraz dostrzegać konieczność ich powtórnego wykorzystania,
 • zna i rozumie zagadnienia z zakresu teorii sterowania automatycznego, w tym zagadnienia z zakresu projektowania i realizacji automatycznej regulacji układów wykonawczych,
 • zna i rozumie zagadnienia z zakresu elektrotechniki w obszarze: metod analizy prostych obwodów elektrycznych prądu stałego i przemiennego jedno- i trójfazowego oraz podstaw obliczania obwodów magnetycznych,
 • zna i rozumie elementarne zagadnienia z zakresu cyklu życia układów mechatronicznych, oraz eksploatacji i diagnostyki układów mechatronicznych i diagnostyki procesów produkcyjnych,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
mikroinformatyka systemów cyfrowych Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu fizyki i matematyki umożliwiającą zrozumienie funkcjonowania systemów informatycznych oraz elektronicznych,
 • ma wiedzę z zakresu arytmetyki cyfrowej oraz algebry (ze szczególnym uwzględnieniem algebry Boole’a), a także matematyki dyskretnej,
 • ma wiedzę z zakresu teorii układów i automatów cyfrowych, metod projektowania urządzeń cyfrowych w podstawowych technologiach (w tym programowalnych), potrafi zaprojektować prosty system cyfrowy,
 • ma wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki i techniki programowania umożliwiające sformułowanie algorytmu prostego problemu inżynierskiego, zna i rozumie strategie doboru właściwych struktur danych do zadania algorytmicznego,
 • ma wiedzę ogólną z zakresu architektury oprogramowania systemów komputerowych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i technologii sieciowych oraz systemów wbudowanych,
 • ma elementarną wiedzę i umiejętności z zakresu teorii obwodów i sygnałów elektrycznych, metrologii, a także elementów układów analogowych i telekomunikacyjnych,
 • ma umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadania o charakterze projektowym,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
technologia chemiczna Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii, umożliwiającą zrozumienie oraz opis zjawisk i procesów stosowanych w technologii chemicznej oraz wykonywanie obliczeń potrzebnych w praktyce inżynierskiej, ma wiedzę o surowcach, produktach i procesach stosowanych w przemyśle chemicznym i o kierunkach rozwoju przemysłu chemicznego w kraju i na świecie,
 • ma wiedzę i umiejętności w zakresie interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadań o charakterze projektowym,
 • ma wiedzę i umiejętności w zakresie technik oraz metod charakteryzowania i identyfikacji związków chemicznych,
 • ma wiedzę i umiejętności z zakresu inżynierii chemicznej, maszynoznawstwa i aparatury przemysłu chemicznego,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
technologia i inżynieria chemiczna (w języku angielskim) Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii, umożliwiającą zrozumienie oraz opis zjawisk i procesów stosowanych w technologii chemicznej, a także podstaw inżynierii chemicznej i procesowej wykonywania obliczeń potrzebnych w praktyce inżynierskiej,
 • ma wiedzę o surowcach, produktach i procesach stosowanych w przemyśle chemicznym oraz o kierunkach rozwoju przemysłu chemicznego w kraju i na świecie,
 • zna i rozumie zasady budowy i doboru aparatów i urządzeń stosowanych w przemyśle chemicznym i pokrewnych,
 • ma wiedzę i umiejętności w zakresie interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadań o charakterze projektowym,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
 • potrafi posługiwać się biegle specjalistycznym językiem angielskim z zakresu technologii i inżynierii chemicznej.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
technologie kognitywne Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • rozumie istotę procesów i zjawisk społecznych,
 • rozumie istotę procesów i zjawisk ekonomicznych przebiegających w przedsiębiorstwie,
 • zna i rozumie metody badawcze właściwe dla kierunku studiów,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
teleinformatyka Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu fizyki i matematyki, umożliwiającą zrozumienie funkcjonowania systemów teleinformatycznych oraz formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań z tego zakresu,
 • ma wiedzę i umiejętności w zakresie teorii obwodów i sygnałów elektrycznych, metrologii, a także elementów, analogowych i cyfrowych układów oraz systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych, umożliwiającą pomiary, analizę, symulację i projektowanie prostych układów elektronicznych,
 • ma wiedzę ogólną w zakresie: architektury oprogramowania systemów komputerowych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i technologii sieciowych, systemów wbudowanych, rozproszonych systemów komputerowych, zna i rozumie podstawowe struktury danych i wykonywane na nich operacje oraz strategie doboru właściwych struktur danych do zadania algorytmicznego,
 • potrafi tworzyć proste projekty programistyczne, w tym aplikacje internetowe, potrafi projektować proste systemy informatyczne: sieciowe, bazodanowe, wbudowane,
 • ma umiejętności w zakresie interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadania o charakterze projektowym,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
transport Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • zna i rozumie zagadnienia z zakresu matematyki i fizyki wykorzystywane do opisu procesów technicznych, systemów i procesów transportowych,
 • zna i rozumie podstawowe zagadnienia dotyczące procesów ekonomicznych i ekonomiki transportu,
 • zna i rozumie podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane w projektowaniu i analizie systemów transportowych oraz zagadnień inżynierii ruchu, stosuje podstawowe metody i narzędzia w projektowaniu obiektów technicznych w transporcie, również z wykorzystaniem technik komputerowych,
 • zna i rozumie aktualny stan i najnowsze trendy rozwojowe z zakresu transportu oraz jego oddziaływania na środowisko, a także podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia środków transportu oraz obiektów i systemów technicznych,
 • zna i rozumie zasady tworzenia dokumentacji technicznej elementów infrastruktury i suprastruktury transportu,
 • zna, rozumie i stosuje metody oraz techniki pomiaru wielkości fizycznych,
 • potrafi analizować i rozwiązywać proste problemy fizyczne na podstawie poznanych praw i metod fizyki oraz przeprowadzać proste pomiary fizyczne, potrafi uwzględniać aspekty systemowe i pozatechniczne oraz wykonywać wstępne analizy ekonomiczne podejmowanych zadań inżynierskich,
 • potrafi wykorzystywać narzędzia komputerowo wspomaganego projektowania do symulacji i projektowania elementów infrastruktury i suprastruktury transportu,
 • potrafi posłużyć się odpowiednimi metodami oraz przyrządami, a także wykorzystać stanowiska umożliwiające pomiary podstawowych wielkości określających stan techniczny elementów środków transportu oraz dokonać identyfikacji i weryfikacji prostych elementów, urządzeń i procesów transportowych,
 • potrafi projektować proste obiekty i systemy zaplecza technicznego, elementy infrastruktury i suprastruktury transportu oraz logistyki, a także zaprojektować elementy i urządzenia środków transportu z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych,
 • potrafi dobrać i stosować odpowiednie metody i narzędzia służące do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich dotyczących zagadnień związanych z transportem,
 • potrafi, przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących projektowanie obiektów, systemów i procesów transportowych, dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne,
 • potrafi przeprowadzić analizę i dokonać oceny systemów oraz procesów transportowych, zaproponować ich modyfikację i udoskonalenie oraz stosować proste metody i narzędzia w sterowaniu transportem,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
zarządzanie Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • rozumie istotę procesów i zjawisk społecznych,
 • rozumie istotę procesów i zjawisk ekonomicznych przebiegających w przedsiębiorstwie,
 • zna i rozumie metody badawcze właściwe dla kierunku studiów,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
zarządzanie i inżynieria produkcji Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • zna i rozumie podstawowe pojęcia i koncepcje nauk o zarządzaniu, w tym zarządzania przedsiębiorstwem, marketingu i logistyki oraz zagadnienia z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, zarządzania wiedzą oraz systemów wspomagania decyzji,
 • zna i rozumie zasady, koncepcje i metody zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii pracy,
 • zna i rozumie podstawowe pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej, w szczególności z zakresu wybranych nauk humanistyczno-społecznych oraz potrzebę ich uwzględnienia w praktyce inżynierskiej,
 • zna i rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości,
 • potrafi efektywnie stosować wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i szeroko pojętej inżynierii ogólnej do rozwiązywania współczesnych problemów technologicznych,
 • potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym w oparciu o posiadaną wiedzę z zarządzania i inżynierii produkcji,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
zarządzanie projektami Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • rozumie istotę procesów i zjawisk społecznych,
 • rozumie istotę procesów i zjawisk ekonomicznych przebiegających w przedsiębiorstwie,
 • zna i rozumie metody badawcze właściwe dla kierunku studiów,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
zrównoważona inżynieria energetyczna (w języku angielskim) Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii umożliwiającą formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań z zakresu problemów energetycznych,
 • zna i rozumie budowę i działanie podstawowych urządzeń energetycznych,
 • ma umiejętność opisu różnych procesów z wykorzystaniem praw termodynamiki, transportu ciepła oraz mechaniki płynów,
 • ma umiejętność rozwiązywania prostych problemów energetycznych, stosując metody analityczne lub numeryczne,
 • ma umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentów oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadań o charakterze projektowym,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Kandydaci po pozytywnym zakończeniu postępowania rekrutacyjnego na Politechnice Śląskiej podlegają weryfikacji przez instytucję współtworzącą kierunek. Warunkiem przyjęcia kandydata jest pozytywny wynik tej weryfikacji.

Przez średnią ocen ze studiówrozumie się średnią ważoną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, określoną wzorem (przy uwzględnieniu ocen końcowych z wszystkich zajęć obowiązkowych, przy czym oceny wyższe niż 5 traktuje się jako 5):

Współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów wynosi:

 • 3 – zgodność w zakresie 90% – 100%
 • 2 – zgodność w zakresie 80% – 89%
 • 1 – zgodność w zakresie 70% – 79%
 • 0 – zgodność poniżej 70%

Przez wynik ukończenia studiów rozumie się liczbowe określenie oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów, przy czym oceny wyższe niż 5 traktuje się jako 5.

Zasady rekrutacji do Wspólnej Szkoły Doktorskiej dla kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2024/2025

Rekrutacja dla kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2023/2024 jest prowadzona w dyscyplinach:

 • ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
 • AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA, ELEKTROTECHNIKA I TECHNOLOGIE KOSMICZNE
 • INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA
 • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
 • INŻYNIERIA CHEMICZNA
 • INŻYNIERIA LĄDOWA GEODEZJA I TRANSPORT
 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
 • INŻYNIERIA MECHANICZNA
 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA
 • NAUKI CHEMICZNE
 • NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI
 • NAUKI MEDYCZNE

Do szkoły doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, albo osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 ustawy.

Jednocześnie można być doktorantem tylko w jednej szkole doktorskiej.

Rekrutacja jest prowadzona drogą elektroniczną poprzez system IRK.

 1. Kandydaci są kwalifikowani do przyjęcia do szkoły doktorskiej w zależności od miejsca na liście rankingowej, do wyczerpania liczby miejsc dostępnych w danej dyscyplinie, po jednej osobie do każdego ogłoszonego tematu doktoratu, przy czym wymagane jest uzyskanie co najmniej minimalnego wyniku punktowego w rekrutacji.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów przewyższa liczbę dostępnych miejsc, kandydaci niezakwalifikowani wpisywani są na listę rezerwową, odpowiednio do ich miejsca na liście rankingowej.
 3. Lista rankingowa jest ustalana na podstawie liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów, przyznanych zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 6 do Zasad rekrutacji.
 4. Lista rankingowa jest ustalana w rozdzieleniu na dyscypliny.
 5. Centralna Komisja Rekrutacyjna określa obowiązującą w trakcie całej rekrutacji minimalną liczbę punktów, która obowiązuje w ramach wszystkich naborów w danej rekrutacji.
 6. Centralna Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej Jednostki Koordynującej, wyniki rekrutacji do szkoły doktorskiej w formie list zawierających imiona i nazwiska kandydatów oraz nadane im do celów rekrutacji numery identyfikacyjne, a także liczbę uzyskanych przez nich punktów.
 7. O wyniku rekrutacji kandydaci są informowani również poprzez indywidualne konta w systemie rekrutacyjnym.

Kandydaci składają wymagane dokumenty w Sekretariacie Szkoły Doktorów w terminie określonym w harmonogramie. Centralna Komisja Rekrutacyjna przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy złożyli komplet dokumentów.

Odmowa przyjęcia do szkoły doktorskiej następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Szczegółowe zasady i tryb oceniania kandydatów do szkoły doktorskiej

 1. Maksymalna możliwa do uzyskania przez kandydata liczba punktów wynosi 100.
 2. Rozmowa kwalifikacyjna jest przeprowadzana w języku polskim lub w języku angielskim i składa się z dwóch części:
  • prezentacji multimedialnej kandydata obejmującej przedstawienie:
   1. sylwetki kandydata,
   2. dotychczasowych wyników pracy naukowej,
   3. zainteresowania kandydata wybraną tematyką badawczą,
   4. motywacji kandydata do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej;
  • pytań zadawanych przez zespół rekrutacyjny, mających na celu sprawdzenie przygotowania merytorycznego kandydata, przy czym liczba pytań zadanych przez kandydata na promotora nie może przekroczyć połowy ogólnej ich liczby. W przypadku gdy znajomość języka angielskiego jest potwierdzona certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającym znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2, kandydatowi przyznaje się maksymalną liczbę punktów z tego tytułu. W pozostałych przypadkach znajomość języka angielskiego jest oceniana w drodze rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej w tym języku.
 3. W zakresie osiągnięć naukowych oceniane są osiągnięcia z okresu 5 lat poprzedzających rekrutację do szkoły doktorskiej.
 4. Oceniane są osiągnięcia naukowe w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny, w której realizowany będzie doktorat.
 5. Przy ocenie osiągnięć naukowych kandydata uwzględnia się następujące kryteria:
  • w przypadku monografii naukowej albo artykułu naukowego: rodzaj i formę, liczbę autorów, procentowy wkład autorski potwierdzony przez autora korespondencyjnego, liczbę punktów w wykazie wydawnictw lub w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy;
  • w przypadku projektu: pełnioną rolę, okres uczestnictwa, zastosowania praktyczne wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, wdrożenia wyników działalności naukowej będące wynikiem udziału w projekcie, prestiż konkursu, w ramach którego jest finansowany projekt, innowacyjność i znaczenie projektu dla rozwoju nauki;
  • w przypadku konferencji naukowej: zasięg, liczbę reprezentowanych instytucji, innowacyjność badań naukowych będących tematyką referatu naukowego, status organizatora;
  • w przypadku konkursu: prestiż, uzyskane miejsce, procentowy udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę lub wyróżnienie zespołowe, liczbę uczestników, w tym liczbę zespołów, w przypadku zastosowań praktycznych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym zgłoszeń patentowych, udzielonych patentów lub wdrożeń wyników działalności naukowej w innej formie – liczbę tych zastosowań;
  • w przypadku zaangażowania w działalność koła lub organizacji naukowej: pełnioną rolę, okres uczestnictwa, innowacyjność tematyki badań naukowych, których dotyczy działalność koła lub organizacji naukowej.
 6. Osiągnięcia naukowe kandydata są dokumentowane w postaci pisemnej, w formie:
  • stron monografii naukowej lub czasopisma naukowego zawierających imiona i nazwisko autora albo imiona i nazwiska autorów, tytuł monografii naukowej lub artykułu naukowego, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, ISBN, elSBN, ISSN, elSSN lub DOI;
  • oświadczenia kierownika projektu badawczego zawierającego informacje o numerze, źródle finansowania, okresie trwania i celu projektu, roli pełnionej przez kandydata w projekcie i zakresie realizowanych przez niego zadań oraz o efektach projektu;
  • programu konferencji naukowej lub materiału pokonferencyjnego zawierającego imiona i nazwiska prelegentów oraz nazwy reprezentowanych przez nich instytucji;
  • oświadczenia kandydata o autorstwie i wygłoszeniu referatu naukowego;
  • dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie nagrody lub wyróżnienia w konkursie;
  • oświadczenia kierownika zespołu albo oświadczeń członków zespołu o procentowym udziale kandydata w powstaniu osiągnięcia – w przypadku nagrody zespołowej;
  • potwierdzenia złożenia zgłoszenia patentowego, udzielenia patentu lub wdrożenia wyników działalności naukowej w innej formie;
  • potwierdzenia otrzymania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
 1. Maksymalną liczbę punktów, które może uzyskać kandydat w ramach poszczególnych elementów oceny, określa poniższa tabela.
I Rozmowa kwalifikacyjna, w tym: 60
1 Prezentacja multimedialna kandydata 10
2 Zainteresowanie kandydata wybraną tematyką badawczą oraz motywacja kandydata do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej 10
3 Przygotowanie merytoryczne do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej w wybranym obszarze tematycznym 30
4 Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 10
II Udokumentowane osiągnięcia naukowe kandydata, w tym: 40
1 Autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej, rozdziału w monografii naukowej bądź artykułu naukowego opublikowanego
w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej
10
2 Autorstwo i wygłoszenie referatu naukowego na ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej 3
3 Udział w projekcie badawczym/kierowanie projektem 7
4 Uzyskanie nagrody lub wyróżnienia indywidualnego bądź znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę
lub wyróżnienie zespołowe w konkursie o zasięgu ogólnopolskim albo międzynarodowym
6
5 Zastosowanie praktyczne wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym zgłoszenie patentowe, udzielony patent
lub wdrożenie wyników działalności naukowej w innej formie
4
6 Zaangażowanie w działalność kół naukowych i organizacji naukowych 4
7 Staże i praktyki krajowe oraz zagraniczne 4
8 Dodatkowe studia wyższe, studia podyplomowe, nabyte uprawnienia, ukończone kursy specjalistyczne 5
9 Otrzymane stypendium ministra za wybitne osiągnięcia (w przypadku otrzymania stypendium nie są wliczane inne osiągnięcia cz. II pkt 1-8) 40
Nowa matura

Tzw. “nowa matura” (polska nowa matura) to egzamin maturalny przeprowadzany:

 • w roku 2002 – na wniosek maturzysty, w wybranych szkołach średnich,
 • od 2005 roku – w liceach,
 • od 2006 roku – w technikach.

Osoba, która zdała egzamin maturalny, posiada świadectwo dojrzałości wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Kryteria przyjęć w rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025

Kwalifikacja na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego. W przypadku kwalifikacji na studia na kierunkach architektura oraz architektura wnętrz bierze się pod uwagę również wynik sprawdzianu uzdolnień artystycznych.

Liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym wyznacza się według następującego wzoru:

Dla kierunków inżynierskich oraz dla kierunku matematyka:

P = 0,5 × Wmp + k × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wmp – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki (poziom podstawowy),
Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego (matematyka – poziom rozszerzony, biologia, chemia, fizyka, informatyka) albo wynik egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego,
k = 0,75 dla wyniku egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Wykaz kierunków inżynierskich, na które jest prowadzona rekrutacja na studia pierwszego stopnia na rok akademicki 2024/2025 na Politechnice Śląskiej, zawiera tabela nr 1.
Wykaz zawodów dla kandydatów posiadających dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika, uwzględnianych na poszczególne kierunki studiów w rekrutacji na studia pierwszego stopnia na rok akademicki 2024/2025 na Politechnice Śląskiej, stanowi tabela nr 2.

 

Dla kierunków inżynierskich: geodezja i kartografia, geoinżynieria i eksploatacja surowców, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria środowiska oraz dla kierunków: analityka biznesowa, zarządzanie projektami:

P = 0,5 × Wmp + k × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wmp – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki (poziom podstawowy),
Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego (matematyka – poziom rozszerzony, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka) albo wynik egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego,
k = 0,75 dla wyniku egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Wykaz zawodów dla kandydatów posiadających dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika, uwzględnianych na poszczególne kierunki studiów w rekrutacji na studia pierwszego stopnia na rok akademicki 2024/2025 na Politechnice Śląskiej, stanowi tabela nr 2.

 

Dla kierunku architektura:

Sprawdzian uzdolnień artystycznych oraz wynik egzaminu maturalnego z matematyki.

P = Pspr + k × Wm

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Pspr – liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień artystycznych,
Wm – liczba punktów uzyskanych z matematyki,
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego.

 

Dla kierunku architektura wnętrz:

Sprawdzian uzdolnień artystycznych oraz wynik egzaminu maturalnego z matematyki.

P = Pspr + 0,1 × Wmp

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Pspr – liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień artystycznych,
Wmp – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki (poziom podstawowy).

 

Dla kierunku lingwistyka stosowana:

P = 0,5 × Wap + k × Ward + k × Wjp

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wap – liczba punktów (%) uzyskanych z języka angielskiego (poziom podstawowy),
Ward – liczba punktów (%) uzyskanych z języka angielskiego (poziom rozszerzony albo poziom dwujęzyczny),
Wjp – liczba punktów (%) uzyskanych z języka polskiego,
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego,
k = 4/3 dla poziomu dwujęzycznego.

 

Dla kierunków: technologie kognitywne i media społecznościowe oraz zarządzanie:

P = 0,5 × Wpp + k × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wpp – liczba punktów (%) uzyskanych z języka polskiego (poziom podstawowy),
Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego (język polski – poziom rozszerzony, język angielski, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie) albo wynik egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego,
k = 4/3 dla poziomu dwujęzycznego,
k = 0,75 dla wyniku egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Wykaz zawodów dla kandydatów posiadających dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika, uwzględnianych na poszczególne kierunki studiów w rekrutacji na studia pierwszego stopnia na rok akademicki 2024/2025 na Politechnice Śląskiej, stanowi tabela nr 2.

Kandydaci, którzy na egzaminie maturalnym z przedmiotów wymaganych na poszczególnych kierunkach studiów przystąpili do rozwiązywania dodatkowych zadań egzaminacyjnych w języku obcym, otrzymują dodatkowe punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym, zgodnie ze wzorem:

Pd = 0,3 × k × Wcz

gdzie:
Pd – liczba dodatkowych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wcz – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z części w języku obcym,
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego.

W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny tzw. nową maturę w latach: 2002, 2007, 2008 lub 2009, mogących zdawać przedmioty tylko na jednym poziomie oraz kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny przez ponowne przystąpienie do tego egzaminu w kolejnych sesjach tylko na poziomie rozszerzonym, stosuje się następujące przeliczenie wyniku egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym na wynik egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym:

Wmp =

gdzie:
Wmp – zaokrąglona w górę do pełnych jednostek liczba punktów (%) z przedmiotu na poziomie podstawowym,
Wmr – liczba punktów (%) z przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Stara matura

Tzw. “stara matura” (polska stara matura) to egzamin dojrzałości przeprowadzany:

 • do 2004 roku – w liceach,
 • do 2005 roku – w technikach.

Osoba, która zdała egzamin dojrzałości, posiada świadectwo dojrzałości wydane przez szkołę średnią.

Kryteria przyjęć w rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników z egzaminu dojrzałości pisemnego. W przypadku kwalifikacji na studia na kierunkach architektura oraz architektura wnętrz bierze się pod uwagę również wynik sprawdzianu uzdolnień artystycznych.

Oceny z przedmiotów wymaganych na poszczególnych kierunkach studiów zamienia się na punkty w następujący sposób:

Ocena Liczba punktów dla skali ocen 1-6 Liczba punktów dla skali ocen 2-5
celujący 100
bardzo dobry 90 100
dobry 80 80
dostateczny 50 50
dopuszczający 30

Liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym wyznaczana jest według następującego wzoru:

Dla kierunków inżynierskich oraz dla kierunku matematyka:

P = 0,5 × Wmp + Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wmp – liczba punktów uzyskanych z matematyki,
Wdodatkowy – liczba punktów uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego (matematyka, biologia, chemia, fizyka, informatyka),
Wykaz kierunków inżynierskich, na które jest prowadzona rekrutacja na studia pierwszego stopnia na rok akademicki 2024/2025 na Politechnice Śląskiej, zawiera tabela nr 1.

 

Dla kierunków inżynierskich: geodezja i kartografia, geoinżynieria i eksploatacja surowców, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria środowiska oraz dla kierunków: analityka biznesowa, zarządzanie projektami:

P = 0,5 × Wmp + Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wmp – liczba punktów uzyskanych z matematyki,
Wdodatkowy – liczba punktów uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego (matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka).

 

Dla kierunku architektura:

Sprawdzian uzdolnień artystycznych oraz wynik egzaminu maturalnego z matematyki.

P = Pspr + Wm

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Pspr – liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień artystycznych,
Wm – liczba punktów uzyskanych z matematyki.

 

Dla kierunku architektura wnętrz:

Sprawdzian uzdolnień artystycznych oraz wynik egzaminu maturalnego z matematyki.

P = Pspr + 0,1 × Wm

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Pspr – liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień artystycznych,
Wm – liczba punktów uzyskanych z matematyki.

 

Dla kierunku lingwistyka stosowana:

P = 1,5 × Wja + Wjp

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wja – liczba punktów uzyskanych z języka angielskiego,
Wjp – liczba punktów uzyskanych z języka polskiego.

 

Dla kierunków technologie kognitywne i media społecznościowe oraz zarządzanie:

P = 0,5 × Wpp + Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wpp – liczba punktów (%) uzyskanych z języka polskiego,
Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego (język polski, język angielski, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie).

Dyplomy IB, EB
 • International Baccalaureate (IB), czyli tzw. matura międzynarodowa, to egzamin przeprowadzany przez szkoły akredytowane przez International Baccalaureate Organization. Osoba, która zdała egzamin IB, otrzymuje Diploma of the International Baccalaureate.
 • European Baccalaureate (EB) to egzamin przeprowadzany przez Szkoły Europejskie oraz szkoły akredytowane, zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. Osoba, która zdała egzamin EB, otrzymuje dyplom matury europejskiej.

Kryteria przyjęć w rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025

Przy ustalaniu wyniku kandydatów, którzy posiadają dyplom IB (International Baccalaureate), bierze się pod uwagę oceny z przedmiotów wymaganych na poszczególnych kierunkach studiów i zamienia się je na punkty w następujący sposób:

Ocena Liczba punktów
Poziom SL Poziom HL
excellent (7) 100 100
very good (6) 90 100
good (5) 80 90
satisfactory (4) 60 80
mediocre (3) 45 55
poor (2) 30 40
very poor (1) 0 15

Poziom SL – poziom podstawowy,
Poziom HL – poziom rozszerzony.

Przy ustalaniu wyniku kandydatów, którzy posiadają dyplom EB (European Baccalaureate), bierze się pod uwagę oceny z przedmiotów wymaganych na poszczególnych kierunkach studiów i zamienia się je na punkty w następujący sposób:

Wynik egzaminu EB Liczba punktów
9,00-10,00 100
8,00-8,99 90
7,00-7,99 80
6,00-6,99 50
5,00-5,99 30

Przyjmuje się następujące przyporządkowanie poziomów egzaminu EB do poziomów egzaminu maturalnego:

Przedmiot Poziom egzaminu EB / liczba godzin lekcyjnych tygodniowo Poziom egzaminu maturalnego
Matematyka 3 podstawowy
5 lub 5+3 rozszerzony
Język polski L1, L4 lub L5 podstawowy
Advanced L1 (L1+3), L2 lub L3 rozszerzony
Język obcy L1, L4 lub L5 podstawowy
Advanced L1 (L1+3), L2 lub L3 rozszerzony
Advanced L2 (L2+3) dwujęzyczny
Pozostałe przedmioty 2 podstawowy
4 rozszerzony

Dla kierunków inżynierskich oraz dla kierunku matematyka:

P = 0,5 × Wmp + k × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wmp – liczba punktów uzyskanych z matematyki (poziom podstawowy),
Wdodatkowy – liczba punktów uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego (matematyka – poziom rozszerzony, biologia, chemia, fizyka, informatyka) albo wynik egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego,
k = 0,75 dla wyniku egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Wykaz kierunków inżynierskich, na które jest prowadzona rekrutacja na studia pierwszego stopnia na rok akademicki 2024/2025 na Politechnice Śląskiej, zawiera tabela nr 1.
Wykaz zawodów dla kandydatów posiadających dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika, uwzględnianych na poszczególne kierunki studiów w rekrutacji na studia pierwszego stopnia na rok akademicki 2024/2025 na Politechnice Śląskiej, stanowi tabela nr 2.

Dla kierunków inżynierskich: geodezja i kartografia, geoinżynieria i eksploatacja surowców, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria środowiska oraz dla kierunków: analityka biznesowa, zarządzanie projektami:

P = 0,5 × Wmp + k × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wmp – liczba punktów uzyskanych z matematyki (poziom podstawowy),
Wdodatkowy – liczba punktów uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego (matematyka – poziom rozszerzony, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka) albo wynik egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego,
k = 0,75 dla wyniku egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Wykaz zawodów dla kandydatów posiadających dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika, uwzględnianych na poszczególne kierunki studiów w rekrutacji na studia pierwszego stopnia na rok akademicki 2024/2025 na Politechnice Śląskiej, stanowi tabela nr 2.

Dla kierunku architektura:

Sprawdzian uzdolnień artystycznych oraz wynik z matematyki.

P = Pspr + k × Wm

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Pspr – liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień artystycznych,
Wm – liczba punktów uzyskanych z matematyki,
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego.

Dla kierunku architektura wnętrz:

Sprawdzian uzdolnień artystycznych oraz wynik z matematyki.

P = Pspr + 0,1 × Wmp

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Pspr – liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień artystycznych,
Wmp – liczba punktów uzyskanych z matematyki (poziom podstawowy).

Dla kierunku lingwistyka stosowana:

P = 0,5 × Wap + k × Ward + k × Wjp

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wap – liczba punktów uzyskanych z języka angielskiego (poziom podstawowy),
Ward – liczba punktów uzyskanych z języka angielskiego (poziom rozszerzony),
Wjp – liczba punktów uzyskanych z języka polskiego,
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego.

Dla kierunków technologie kognitywne i media społecznościowe oraz zarządzanie:

P = 0,5 × Wpp + k × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wpp – liczba punktów uzyskanych z języka polskiego (poziom podstawowy),
Wdodatkowy – liczba punktów uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego (język polski – poziom rozszerzony, język angielski, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie) albo wynik egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego,
k = 0,75 dla wyniku egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Wykaz zawodów dla kandydatów posiadających dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika, uwzględnianych na poszczególne kierunki studiów w rekrutacji na studia pierwszego stopnia na rok akademicki 2024/2025 na Politechnice Śląskiej, stanowi tabela nr 2.

Olimpiady i konkursy

Kryteria przyjęć w rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025

Olimpiady przedmiotowe i tematyczne

 1. Prawo przyjęcia na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia bez postępowania kwalifikacyjnego, z maksymalną liczbą punktów, mają laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego zgodnie z poniższym wykazem.
 2. Podstawą uzyskania uprawnień określonych w pkt 1 jest przedłożenie oryginału właściwego dokumentu.
 3. Z uprawnień określonych w pkt 1 mogą korzystać kandydaci jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w okresie czterech następnych lat.

Wykaz olimpiad stopnia centralnego uprawniających do przyjęcia na pierwszy rok studiów bez postępowania kwalifikacyjnego

 1. Olimpiada z Astronomii i Astrofizyki
 2. Olimpiada Biologiczna
 3. Olimpiada Chemiczna
 4. Olimpiada Fizyczna
 5. Ogólnopolska Olimpiada Historyczna
 6. Olimpiada Informatyczna
 7. Olimpiada Matematyczna
 8. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
 9. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
 10. Olimpiada Wiedzy Technicznej
 11. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
 12. Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej “Euroelektra” organizowana przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej organizowana przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie
 13. Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
 14. Olimpiada Lingwistyki Matematycznej
 15. Olimpiada Geograficzna
 16. Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej
 17. Olimpiada Wiedzy Górniczej “O Złotą Lampkę”
 18. Olimpiada Języka Łacińskiego
 19. Olimpiada Filozoficzna
 20. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym organizowana przez Polskie Towarzystwo Historyczne oraz Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym organizowana przez Uniwersytet Warszawski
 21. Olimpiada Techniki Samochodowej
 22. Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego
 23. Olimpiada Języka Francuskiego
 24. Olimpiada Języka Hiszpańskiego
 25. Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego
 26. Olimpiada Języka Rosyjskiego
 27. Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym
 28. Olimpiada Artystyczna (historia sztuki)
 29. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
 30. Olimpiada Przedsiębiorczości
 31. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
 32. Olimpiada Wiedzy o Rodzinie
 33. Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna
 34. Konkurs Naukowy E(x)plory
 35. Olimpiada Innowacji Technicznych w Elektronice i Mechatronice
 36. Olimpiada Innowacji Technicznych w Mechanice
 37. Olimpiada Innowacji Technicznych w Ochronie Środowiska
 38. Olimpiada Innowacji Technicznych w Telekomunikacji i Informatyce
 39. Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna
 40. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Procesie Inwestycyjno-Budowlanym
 41. Olimpiada Elektroników i Mechatroników “ELEKTROMECHATRON”
 42. Olimpiada Liderów Telekomunikacji i Informatyki “POLTELEINFO”
 43. Olimpiada Ochrony Środowiska i Chemii Zrównoważonego Rozwoju
 44. Olimpiada Statystyczna
 45. Olimpiada Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce “EDU-ELEKTRA”
 46. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Menadżerskich
 47. Olimpiada Wiedzy Technicznej – Inżynieria w Elektroenergetyce
 48. Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Energetycznej „Euroelektra”
 49. Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości

Konkursy

 1. Finaliści “Ogólnopolskiego Sejmiku Matematycznego” organizowanego przez Pałac Młodzieży w Katowicach otrzymują dodatkowo 20 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunek matematyka.
 2. Laureaci pierwszych 10 miejsc Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego Politechniki Śląskiej dodatkowo otrzymują 30 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunki: chemia, inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa, technologia chemiczna oraz technologia i inżynieria chemiczna (w języku angielskim).
 3. Laureaci ogólnopolskiego konkursu “Algorytmion” organizowanego przez Politechnikę Śląską otrzymują dodatkowo 30 punktów, finaliści tego konkursu otrzymują 20 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunek informatyka (profil praktyczny).
 4. Laureaci pierwszych 10 miejsc ogólnopolskiego konkursu “Elektronika – by żyło się łatwiej” otrzymują dodatkowo 30 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunek elektronika i telekomunikacja.
 5. Laureaci pierwszych 3 miejsc i autorzy prac wyróżnionych ogólnopolskiego konkursu “Fizyka a ekologia” oraz uczniowie zakwalifikowani do Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców ICYS otrzymują dodatkowo 30 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunek fizyka techniczna (profil praktyczny).
 6. Laureaci pierwszych 15 miejsc ogólnopolskiego konkursu “Z Elektryką przez Świat” otrzymują dodatkowo 30 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunki: elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, mechatronika.
 7. Laureaci ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez fundację „Zwolnieni z Teorii”, posiadający Certyfikat TAS (Teamwork Achievement Score Certificate), otrzymują dodatkowo punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym na wszystkie kierunki studiów zgodnie ze wzorem: Pp = 0,2 × TAS,
  gdzie:
  Pp – liczba dodatkowych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
  TAS – liczba punktów uzyskanych przy zespołowej realizacji projektu społecznego (Teamwork Achievement Score).
  Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów z tytułu posiadania Certyfikatu TAS wynosi 20. Kandydaci na kierunek architektura oraz kierunek architektura wnętrz muszą przystąpić do sprawdzianu uzdolnień artystycznych.
 8. Laureaci ogólnopolskiego konkursu SkillsPoland otrzymują dodatkowo 30 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym, zgodnie z poniższą tabelą.
Nazwa konkurencji Nazwa obszaru Kierunek studiów
Technologia budowlana Instalacje elektryczne
 • elektrotechnika,
 • informatyka w systemach i układach elektronicznych,
 • inżynieria ogólna,
 • mechatronika
Technologia informacyjna i komunikacyjna Wszystkie
 • elektrotechnika,
 • fizyka techniczna,
 • informatyka w systemach i układach elektronicznych,
 • inżynieria ogólna,
 • mechatronika
Technologia wytwarzania i inżynieria Wszystkie
 • fizyka techniczna,
 • geoinżynieria i eksploatacja surowców,
 • Elektronika,
 • Integracja robotów przemysłowych,
 • Mechatronika,
 • Robotyka mobilna,
 • Sterowanie przemysłowe
 • elektrotechnika,
 • informatyka w systemach i układach elektronicznych,
 • inżynieria ogólna,
 • mechatronika
Inżynieria mechaniczna CAD inżynieria biomedyczna
Transport i logistyka Technologia samochodowa
 • elektrotechnika,
 • fizyka techniczna,
 • informatyka w systemach i układach elektronicznych,
 • inżynieria ogólna,
 • mechatronika
 1. Laureaci pierwszych 3 miejsc ogólnopolskiego konkursu „Młody Einstein” otrzymują dodatkowo 30 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunek fizyka techniczna (profil praktyczny).
 2. Laureaci ogólnopolskiego konkursu Silesian CYBERhackathon otrzymują dodatkowo 30 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunki: automatyka i informatyka przemysłowa, geoinżynieria i eksploatacja surowców.
 3. Podstawą uzyskania uprawnień określonych w pkt 1-10 jest przedłożenie oryginału właściwego dokumentu.
 4. Z uprawnień określonych w pkt 1-10 mogą korzystać kandydaci jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w okresie czterech następnych lat.
Złoty Indeks

Kryteria przyjęć w rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025

 1. Laureaci I stopnia Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” są przyjmowani na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia bez postępowania kwalifikacyjnego na wszystkie kierunki studiów na Politechnice Śląskiej.
 2. Laureaci II i III stopnia podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu zgodnie z kryteriami określonymi dla kandydatów z nową maturą.
 3. Laureaci II stopnia otrzymują dodatkowo 40% maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 4. Laureaci III stopnia otrzymują dodatkowo 30% maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 5. Laureaci Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” z przysługującego im uprawnienia mogą skorzystać jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w okresie czterech kolejnych lat.
Studia drugiego stopnia

Kryteria przyjęć w rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024

Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów wydany:

 • w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • za granicą i uznany w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 326 i 327 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dokumenty wydane za granicą powinny być zalegalizowane lub opatrzone apostille.

Kandydat powinien spełniać również kryteria określone w tabeli:

Kierunek Oczekiwane kompetencje kandydata Forma sprawdzenia i oceny kompetencji kandydata
analityka biznesowa Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • zna i rozumie zagadnienia z matematyki wyższej niezbędne do formalnego opisu i analizy zjawisk ekonomicznych oraz finansowych,
 • zna i rozumie zasady oraz podstawy rachunkowości i zarządzania finansami przedsiębiorstw,
 • zna i rozumie techniki oraz narzędzia analizy i wizualizacji danych przedsiębiorstwa, danych ekonomicznych i społecznych,
 • potrafi analizować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy biznesowe, ekonomiczne i finansowe za pomocą współczesnych narzędzi, technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oraz nowoczesnych algorytmów,
 • potrafi wybrać narzędzia i techniki informacyjno-komunikacyjne (ICT) adekwatne do podejmowanych problemów biznesowych, ekonomicznych i finansowych,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
 • jest gotów do pracy zespołowej.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
architektura Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku architektura, potwierdzone dyplomem inżyniera architekta, a w szczególności:

 • zna i rozumie historię i teorię architektury oraz sztuki, techniki i nauk humanistycznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania projektów architektonicznych,
 • zna i rozumie problematykę urbanistyki, budownictwa, technologii i instalacji budowlanych, konstrukcji i fizyki budowli,
 • zna i rozumie przepisy techniczno-budowlane, a także metody organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego,
 • zna i rozumie prawo budowlane, a także zasady ekonomiki, organizacji procesu inwestycyjnego i organizacji procesu projektowego w kraju oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
 • potrafi gromadzić informacje, kształtować środowisko człowieka zgodnie z jego potrzebami użytkowymi (z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami) oraz tworzyć projekty spełniające wymagania estetyczne, użytkowe i techniczne,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Wynik kandydata stanowi suma liczby punktów uzyskanych w trzyetapowym postępowaniu kwalifikacyjnym:
  etap I – wynik ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku architektura,
  etap II – sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu architektury i urbanistyki,
  etap III – ocena osiągnięć kandydata na podstawie złożonego portfolio.
 2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi:
  • w etapie I – 20,
  • w etapie II – 50,
  • w etapie III – 80.
 3. Kandydaci, których wynik ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku architektura wynosi 5,0, otrzymują w etapie II maksymalną liczbę punktów i są zwolnieni ze sprawdzianu wiedzy i umiejętności z zakresu architektury i urbanistyki.
architektura wnętrz Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, potwierdzone dyplomem licencjata, a w szczególności:

 • ma wiedzę oraz umiejętności w zakresie świadomego i odpowiedzialnego kształtowania najbliższego otoczenia człowieka,
 • jest przygotowany do podejmowania zadań projektowych łączących wartości formalne, użytkowe i konstrukcyjne uwzględniające kontekst,
 • jest przygotowany do zespołowej i indywidualnej pracy projektowej z zakresu architektury wnętrz oraz do organizowania działalności projektowej,
 • potrafi komunikować się i aktywnie uczestniczyć w pracy zespołowej,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz umie językiem specjalistycznym z zakresu architektury wnętrz.
 1. Wynik kandydata stanowi suma liczby punktów uzyskanych w dwuetapowym postępowaniu kwalifikacyjnym:
  Etap I – wynik ukończenia studiów pierwszego stopnia,
  Etap II – rozmowa kwalifikacyjna z prezentacją portfolio.
 2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi:
  • w etapie I – 50,
  • w etapie II – 100.
automatyka i robotyka Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • zna i rozumie zagadnienia z zakresu matematyki, fizyki, mechaniki, elektrotechniki i elektromechaniki niezbędne do zrozumienia funkcjonowania systemów dynamicznych oraz rozwiązywania prostych zadań związanych z modelowaniem, optymalizacją, przetwarzaniem danych i sterowaniem,
 • zna i rozumie zagadnienia projektowania i analizy prostych oraz złożonych układów sterowania ciągłych i dyskretnych, w tym analizy ich własności (stabilności, sterowalności, obserwowalności) i jakości sterowania,
 • zna i rozumie podstawy informatyki, programowania obliczeń inżynierskich, metod numerycznych, programowania w językach niskiego i wysokiego poziomu, metodyki i technik programowania obiektowego, oraz tworzenia oprogramowania do systemów czasu rzeczywistego,
 • zna i rozumie zagadnienia metrologii, metodyki przeprowadzania pomiarów i opracowywania wyników pomiarowych, zasady działania przetworników i przyrządów pomiarowych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych (w tym stosowane w układach napędowych typu serwo oraz w robotyce) oraz metody wykorzystania systemów pomiarowych na potrzeby automatyki i robotyki, diagnostyki maszyn, systemów i procesów produkcyjnych,
 • potrafi, przy identyfikacji i formułowaniu specyfikacji zadań inżynierskich oraz ich rozwiązywaniu, dobrać i posłużyć się odpowiednimi metodami numerycznymi oraz narzędziami komputerowymi do symulacji, projektowania, oceny jakości oraz optymalizacji elementów i układów automatyki i robotyki,
 • potrafi dobrać i zaprojektować proste układy regulacji, dobierając odpowiednią strukturę, rodzaje i nastawy regulatorów, układy robotyczne, dobierając elementy napędów robotów, ich wyposażenia, z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych,
 • potrafi zaprojektować lub dobrać elementy funkcjonalne, zbudować i uruchomić oraz przetestować układ automatyki, zaprogramować i zasymulować działanie układu robotycznego, wykorzystując odpowiedni system komputerowego wspomagania,
 • potrafi komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii, a także przygotować i przedstawić krótką prezentację, poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
automatyka i robotyka przemysłowa Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, mechaniki, elektrotechniki i elektromechaniki niezbędną do zrozumienia funkcjonowania systemów dynamicznych oraz rozwiązywania prostych zadań związanych z modelowaniem, optymalizacją, przetwarzaniem danych i sterowaniem,
 • zna i rozumie zagadnienia projektowania i analizy prostych oraz złożonych układów sterowania ciągłych i dyskretnych, w tym analizy ich własności i jakości sterowania,
 • zna i rozumie podstawy informatyki, programowania obliczeń inżynierskich, metod numerycznych, programowania w językach niskiego i wysokiego poziomu, metodyki i technik programowania obiektowego oraz tworzenia oprogramowania do systemów czasu rzeczywistego,
 • zna i rozumie zagadnienia metrologii, metodyki przeprowadzania pomiarów i opracowywania wyników pomiarowych, zasady działania przetworników i przyrządów pomiarowych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych (w tym stosowane w układach napędowych typu serwo i w robotyce) oraz metody wykorzystania systemów pomiarowych na potrzeby automatyki i robotyki, diagnostyki maszyn, systemów i procesów produkcyjnych,
 • potrafi, przy identyfikacji i formułowaniu zadań inżynierskich oraz ich rozwiązywaniu, dobrać i posłużyć się odpowiednimi metodami numerycznymi oraz narzędziami komputerowymi do symulacji, projektowania, oceny jakości oraz optymalizacji elementów i układów automatyki i robotyki,
 • potrafi dobrać i zaprojektować proste układy regulacji, dobierając odpowiednią strukturę, rodzaje i nastawy regulatorów, układy robotyczne, dobierając elementy napędów robotów, ich wyposażenia, z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych,
 • potrafi zaprojektować lub dobrać elementy funkcjonalne, zbudować i uruchomić oraz przetestować układ automatyki, zaprogramować i zasymulować działanie układu robotycznego, wykorzystując odpowiedni system komputerowego wspomagania,
 • potrafi komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii, a także przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w celu porozumiewania się, opracowywania dokumentacji i prezentacji wyników zadań inżynierskich, a także czytania ze zrozumieniem kart katalogowych, not aplikacyjnych, instrukcji obsługi urządzeń technicznych i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
automatyka, elektronika i informatyka (w języku angielskim) Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z matematyki i fizyki niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w układach dynamicznych, elementach i układach elektrycznych oraz elektronicznych analogowych i cyfrowych oraz przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich,
 • ma wiedzę w zakresie teorii obwodów elektrycznych, w zakresie teorii sygnałów, filtracji sygnałów oraz rozumie analizę czasową i częstotliwościową sygnałów,
 • ma wiedzę z zakresu metod projektowania urządzeń cyfrowych w podstawowych technologiach (w tym programowalnych) oraz ich oddziaływania na otoczenie,
 • ma wiedzę w zakresie opisu, projektowania i analizy prostych układów automatyki i robotyki, w tym zagadnień stabilności i jakości sterowania układów regulacji oraz budowy, programowania i sterowania robotów,
 • ma wiedzę ogólną w zakresie: architektury systemów komputerowych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i technologii sieciowych, systemów wbudowanych rozproszonych systemów komputerowych, zna i rozumie podstawowe struktury danych i wykonywane na nich operacje oraz strategie doboru właściwych struktur danych do zadania algorytmicznego,
 • potrafi tworzyć proste projekty programistyczne, w tym aplikacje internetowe, programy wykorzystujące metody sztucznej inteligencji; potrafi zaprojektować dobry, graficzny, funkcjonalny, niezawodny i użyteczny interfejs użytkownika dla aplikacji; potrafi projektować proste systemy informatyczne: sieciowe, bazodanowe, wbudowane, przemysłowe systemy komputerowe,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
biotechnologia Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • zna i rozumie podstawowe kategorie pojęciowe i terminologiczne w biotechnologii oraz z zakresu matematyki, biologii, fizyki, chemii, statystyki, biometrii, informatyki oraz ochrony środowiska,
 • ma wiedzę o surowcach, produktach i procesach stosowanych w biotechnologii oraz o kierunkach rozwoju tej gałęzi przemysłu w kraju i na świecie,
 • ma podstawową wiedzę i umiejętności w planowaniu prostych eksperymentów, wykorzystuje podstawowe techniki analityczne, laboratoryjne i symulacyjne w celu formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, w tym procesów biotechnologicznych, dokonuje ich interpretacji i wyciąga poprawne wnioski, przeprowadza dyskusję z danymi literaturowymi,
 • rozwiązuje proste zadania inżynierskie związane z realizacją procesów i operacji jednostkowych w biotechnologii,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
budownictwo Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku budownictwo, potwierdzone dyplomem inżyniera budownictwa, a w szczególności:

 • zna i rozumie zasady konstruowania i wymiarowania elementów konstrukcji budowlanych: metalowych, żelbetowych, zespolonych, drewnianych i murowych,
 • zna i rozumie zasady konstruowania i analizy wybranych obiektów budownictwa ogólnego, przemysłowego i komunikacyjnego/mostowego,
 • zna i rozumie podstawy fizyki budowli dotyczące migracji ciepła i wilgoci w obiektach budowlanych,
 • zna najczęściej stosowane materiały budowlane oraz podstawowe elementy technologii ich wytwarzania,
 • ma podstawową wiedzę na temat projektowania obiektów infrastruktury transportu drogowego i szynowego,
 • zna, rozumie i stosuje przepisy prawa budowlanego oraz normy i normatywy obowiązujące w budownictwie,
 • potrafi wykonać analizę statyczną konstrukcji prętowych statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych; potrafi wyznaczać częstości drgań własnych dla prostych konstrukcji prętowych oraz wykonać ich analizę dynamiczną w zakresie oceny stanów rezonansowych,
 • potrafi zaprojektować proste fundamenty pod obiekty budownictwa ogólnego,
 • potrafi sporządzać elementy bilansu energetycznego obiektu budowlanego,
 • potrafi odczytać rysunki architektoniczne, budowlane i geodezyjne oraz potrafi sporządzić dokumentację graficzną w środowisku wybranych programów CAD,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów na kierunku budownictwo wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów na kierunku budownictwo.
chemia Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki klasycznej, relatywistycznej i kwantowej, chemii oraz podstawową wiedzę z dziedziny nauk biologicznych oraz informatyki w zakresie potrzebnym do rozwiązywania zadań związanych z chemią,
 • ma wiedzę i umiejętności w zakresie syntezy, oczyszczania, analizowania składu i określania struktury związków chemicznych z zastosowaniem metod klasycznych i instrumentalnych,
 • ma wiedzę i umiejętności w zakresie interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentalnych,
 • zna i rozumie podstawowe zasady BHP, bezpiecznego postępowania z chemikaliami oraz selekcji i utylizacji odpadów chemicznych,
 • potrafi stosować podstawowe techniki laboratoryjne do oceny właściwości fizykochemicznych związków chemicznych,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
chemia przemysłowa Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii oraz podstawową wiedzę z informatyki, umożliwiającą zrozumienie, opis zjawisk i procesów stosowanych w technologii chemicznej oraz wykonywanie prostych obliczeń potrzebnych w praktyce inżynierskiej,
 • ma wiedzę o surowcach, produktach i procesach stosowanych w przemyśle chemicznym,
 • ma wiedzę i umiejętności w zakresie syntezy, oczyszczania i charakteryzowania związków chemicznych,
 • ma wiedzę i umiejętności w zakresie interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadań o charakterze projektowym,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
elektronika i telekomunikacja Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu fizyki i matematyki, umożliwiającą zrozumienie podstaw fizycznych elektroniki oraz formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań projektowych z zakresu elektroniki,
 • ma wiedzę i umiejętności w zakresie teorii obwodów i sygnałów elektrycznych, metrologii, a także elementów, analogowych i cyfrowych układów oraz systemów elektronicznych, umożliwiających pomiary, analizę, symulację i projektowanie prostych elementów i układów elektronicznych,
 • ma wiedzę i umiejętności w zakresie architektury i oprogramowania systemów komputerowych,
 • ma wiedzę i umiejętności w zakresie metodyki i techniki programowania, umożliwiające sformułowanie algorytmu prostego problemu inżynierskiego i opracowanie oprogramowania w wybranym języku wysokiego poziomu z wykorzystaniem właściwych narzędzi informatycznych,
 • potrafi wykorzystywać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich,
 • ma umiejętności w zakresie interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadania o charakterze projektowym,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
elektrotechnika Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu fizyki i matematyki, umożliwiającą zrozumienie podstaw fizycznych elektrotechniki oraz formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań projektowych z zakresu elektrotechniki,
 • ma wiedzę i umiejętności w zakresie teorii obwodów, elektroniki, metrologii, maszyn elektrycznych, napędu elektrycznego, energoelektroniki, elektroenergetyki, umożliwiające pomiary, analizę, symulację i projektowanie prostych urządzeń i układów elektrycznych,
 • ma wiedzę i umiejętności w zakresie podstaw informatyki, metod numerycznych i programowania, umożliwiające sformułowanie i rozwiązanie prostego problemu inżynierskiego,
 • zna i rozumie zasady bezpiecznej obsługi urządzeń i instalacji elektrycznych, w tym aspektów prawnych oraz zasad projektowania instalacji ochronnych,
 • potrafi wykorzystać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne do formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich,
 • potrafi porównywać i oceniać istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności podzespołów, urządzeń i systemów elektrycznych,
 • potrafi wykonać wstępną analizę ekonomiczną podejmowanych działań inżynierskich,
 • ma umiejętności w zakresie interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadań o charakterze projektowym,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
energetyka Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii, umożliwiającą formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań z zakresu problematyki energetycznej,
 • zna i rozumie budowę i działanie podstawowych urządzeń energetyki oraz umie przeprowadzić analizę porównawczą różnych układów technologicznych tych urządzeń metodami matematycznymi i ekonomicznymi,
 • potrafi opisać przebieg różnych procesów fizycznych i chemicznych z wykorzystaniem praw termodynamiki, transportu ciepła i masy oraz mechaniki płynów,
 • potrafi rozwiązywać proste problemy energetyczne opisane metodami matematycznymi, stosując metody analityczne i numeryczne,
 • ma umiejętności w zakresie interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadań o charakterze projektowym,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
energetyka jądrowa Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii, umożliwiającą formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań z zakresu problematyki energetycznej,
 • zna i rozumie budowę i działanie podstawowych urządzeń energetyki oraz umie przeprowadzić analizę porównawczą różnych układów technologicznych tych urządzeń metodami matematycznymi i ekonomicznymi,
 • potrafi opisać przebieg różnych procesów fizycznych i chemicznych z wykorzystaniem praw termodynamiki, transportu ciepła i masy oraz mechaniki płynów,
 • potrafi rozwiązywać proste problemy energetyczne opisane metodami matematycznymi, stosując metody analityczne i numeryczne,
 • ma umiejętności w zakresie interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadań o charakterze projektowym,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
geodezja i kartografia Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu nauk ścisłych, pozwalającą na zrozumienie zjawisk i procesów związanych z geodezją i kartografią,
 • ma podstawową wiedzę i umiejętności z geodezji inżynieryjno-przemysłowej, geomatyki, gospodarki nieruchomościami i katastru, fotogrametrii i teledetekcji, rozgraniczania i podziałów nieruchomości oraz urządzania terenów rolnych i leśnych,
 • ma wiedzę na temat podstawowych pojęć i przepisów prawnych z zakresu geodezji i kartografii, gospodarki nieruchomościami, prawa budowlanego, prawa cywilnego i administracyjnego,
 • ma podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu narzędzi informatycznych służących do pozyskiwania, przetwarzania, analizowania i udostępniania danych geodezyjnych i kartograficznych,
 • jest gotów do pogłębiania swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie geodezji i kartografii oraz prawa, informatyki, planowania przestrzennego, budownictwa i statystyki,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego systemu Opisu Kształcenia Inżynierskiego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
geoinżynieria i eksploatacja surowców Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu nauk ścisłych umożliwiająca formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań inżynierskich,
 • rozumie istotę procesów i zjawisk ekonomicznych w przedsiębiorstwie,
 • zna i rozumie metody badawcze właściwe dla wybranego kierunku,
 • zna i rozumie pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego systemu Opisu Kształcenia Inżynierskiego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
informatyka (profil ogólnoakademicki) Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę w zakresie arytmetyki cyfrowej, metod numerycznych, algebry liniowej i geometrii analitycznej, rachunku różniczkowego i całkowego oraz jego zastosowań, a także matematyki dyskretnej,
 • ma elementarną wiedzę z zakresu fizyki i elektroniki, obejmującą: podstawowe układy elektroniczne, przetworniki A/C i C/A, podstawy techniki mikroprocesorowej, techniki cyfrowej i zasady funkcjonowania współczesnych komputerów,
 • ma wiedzę ogólną w zakresie: architektury systemów komputerowych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i technologii sieciowych, systemów wbudowanych oraz rozproszonych systemów komputerowych,
 • zna i rozumie podstawowe struktury danych i wykonywane na nich operacje (reprezentacja danych liczbowych, arytmetyka i błędy zaokrągleń, tablice, napisy, zbiory, rekordy, pliki, wskaźniki i referencje, struktury wskaźnikowe, listy, stosy, kolejki, drzewa i grafy) oraz strategie doboru właściwych struktur danych do zadania algorytmicznego,
 • zna, rozumie i potrafi zastosować podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych w zakresie analizy złożoności obliczeniowej algorytmów, grafiki i komunikacji człowiek-komputer, sztucznej inteligencji, baz danych, hurtowni danych, inżynierii oprogramowania,
 • potrafi tworzyć proste projekty programistyczne, w tym aplikacje internetowe, programy wykorzystujące metody sztucznej inteligencji; potrafi zaprojektować dobry, graficzny, funkcjonalny, niezawodny i użyteczny interfejs użytkownika dla aplikacji; potrafi projektować proste systemy informatyczne: sieciowe, bazodanowe, wbudowane, przemysłowe systemy komputerowe,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
informatyka (profil praktyczny) Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • posiada wiedzę i umiejętności z matematyki,
 • posiada gruntowną wiedzę i umiejętności z zakresu studiów inżynierskich z dyscypliną wiodącą Informatyka lub Informatyka techniczna i telekomunikacja,
 • zna, rozumie i potrafi zastosować podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych w zakresie sieci komputerowych, systemów operacyjnych, systemów sztucznej inteligencji, algorytmów i struktur danych,
 • potrafi tworzyć proste projekty programistyczne,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
informatyka przemysłowa (profil ogólnoakademicki) Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z matematyki i fizyki umożliwiającą formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań inżynierskich,
 • ma wiedzę z zakresu elektrotechniki, elektroniki i telekomunikacji, potrzebną do zrozumienia techniki cyfrowej i zasad funkcjonowania współczesnych komputerów i sieci komputerowych,
 • zna i rozumie podstawowe metody, techniki, narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań z zakresu informatyki przemysłowej,
 • potrafi tworzyć proste projekty programistyczne,
 • potrafi projektować proste systemy informatyczne: sieciowe, bazodanowe, wbudowane, przemysłowe systemy komputerowe,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
inżynieria bezpieczeństwa Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu nauk ścisłych umożliwiającą formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań inżynierskich,
 • rozumie istotę procesów i zjawisk ekonomicznych w przedsiębiorstwie,
 • zna i rozumie metody badawcze właściwe dla kierunku studiów,
 • zna i rozumie pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
inżynieria biomedyczna Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu matematyki, obejmującą podstawy logiki, algebrę liniową i geometrię analityczną, rachunek różniczkowy i całkowy oraz jego zastosowania, statystykę, probabilistykę oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowanej, w tym metody matematyczne i metody numeryczne, niezbędne do opisu zagadnień związanych z inżynierią biomedyczną,
 • ma wiedzę z zakresu fizyki, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych powiązanych z inżynierią biomedyczną, ma podstawową wiedzę na temat zasad przeprowadzania i opracowania wyników pomiarów fizycznych, rodzajów niepewności pomiarowych, sposobów ich wyznaczania i wyrażania,
 • ma szczegółową wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych metod kształtowania struktury oraz zespołu własności użytkowych materiałów inżynierskich i biomedycznych, doboru materiałów, badań i odpowiednich technologii, z uwzględnieniem uwarunkowań stosowania wyrobów z materiałów inżynierskich i biomedycznych,
 • ma wiedzę w zakresie podstaw modelowania, narządu ruchu, analizy obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego oraz rozkładu odkształceń i naprężeń w elementach układu implant-kość, ma podstawową wiedzę w zakresie wykorzystania metody elementów skończonych w inżynierii biomedycznej,
 • ma wiedzę w zakresie architektury systemów komputerowych, zna i rozumie elementy wchodzące w ich skład, sposób reprezentacji danych w takich systemach, ma wiedzę w zakresie analizy i projektowania algorytmów, a także wykorzystywanych struktur danych, w tym również baz danych,
 • ma podstawową wiedzę z zakresu fizyki i elektrotechniki, pozwalającą na zrozumienie zagadnień z elektroniki, ma elementarną wiedzę z zakresu teorii sygnałów, a także metod ich przetwarzania, zna i rozumie teoretyczne podstawy akwizycji i rozpoznawania wybranych sygnałów biomedycznych i obrazów radiologicznych oraz ich analizy i przetwarzania,
 • potrafi zaprojektować sprzęt rehabilitacyjny i medyczny oraz postać konstrukcyjną implantu, a także przeprowadzić ich analizę wytrzymałościową,
 • potrafi opracować dokumentację wykonawczą i na tej podstawie ramowy proces technologiczny analizowanej postaci wyrobu medycznego,
 • potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego oraz przygotować tekst zawierający omówienie otrzymanych wyników, potrafi przygotować, a także zaprezentować wyniki badań otrzymane w efekcie realizacji zadania inżynierskiego,
 • potrafi dobrać odpowiednie narzędzia, oprogramowanie do rozwiązania problemu natury inżynierskiej, potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi, symulatorami oraz narzędziami komputerowo wspomaganego projektowania inżynierskiego, potrafi sformułować algorytm, posłużyć się językami programowania niskiego i wysokiego poziomu oraz odpowiednimi narzędziami informatycznymi przeznaczonymi do opracowywania programów komputerowych,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
inżynieria i technologie materiałowe Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • posiada wiedzę z zakresu fizyki i matematyki, umożliwiającą rozumienie fizycznego charakteru materii, pozwalającą na przygotowywanie planu eksperymentu, statystyczne opracowanie wyników badań, oraz swobodne korzystanie z możliwości inżynierii obliczeniowej.
 • zna i rozumie zagadnienia z zakresu podstawowych i innowacyjnych technologii kształtowania struktury i właściwości materiałów inżynierskich oraz ich powierzchni,
 • zna i rozumie zagadnienia dotyczące badania struktury i właściwości mechanicznych , fizykochemicznych i użytkowych materiałów inżynierskich, w tym także biomateriałów i nanomateriałów,
 • zna i rozumie cykle życia urządzeń, obiektów, systemów technicznych oraz ich znaczenie w powiązaniu z inżynierią materiałową,
 • potrafi korzystać ze specjalistycznego oprogramowania komputerowego przy rozwiązywaniu zadań z zakresu inżynierii materiałowej,
 • potrafi dobrać materiał do określonego zastosowania z uwzględnieniem łańcucha przyczynowo skutkowego: skład chemiczny – technologia – struktura – właściwości – zastosowanie,
 • jest gotów do pracy w grupie, zarówno jako lider realizowanego projektu, jak i w roli członka zespołu oraz wykazywać się chęcią nabywania i rozwijania nowych kompetencji i umiejętności w zakresie formułowania i rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów inżynieryjno-technologicznych,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w celu porozumiewania się, opracowywania dokumentacji i prezentacji wyników zadań inżynierskich, a także czytania ze zrozumieniem instrukcji obsługi urządzeń technicznych i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
inżynieria lotnicza i kosmiczna Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • zna i rozumie zagadnienia z zakresu matematyki i fizyki wykorzystywane do opisu procesów technicznych, systemów i procesów oraz zna, rozumie i stosuje metody oraz techniki pomiaru wielkości fizycznych dla analizy i rozwiązania prostych problemów fizycznych,
 • potrafi uwzględniać aspekty systemowe i pozatechniczne (w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne) oraz zna i rozumie podstawowe zagadnienia dotyczące procesów ekonomicznych, dokonuje wstępnych analiz ekonomicznych podejmowanych zadań inżynierskich,
 • zna i rozumie podstawowe metody, techniki i narzędzia oraz stosuje je w projektowaniu obiektów technicznych, również z wykorzystaniem technik komputerowych, oraz zna, rozumie i stosuje zasady tworzenia dokumentacji technicznej szczególnie dla elementów infrastruktury inżynierii lotniczej i kosmicznej,
 • ma podstawową wiedzę o aktualnym stanie i najnowszych trendach rozwojowych w zakresie transportu oraz podstawowych procesach zachodzących w cyklu życia obiektów i systemów technicznych,
 • potrafi dobrać i stosować odpowiednie metody, narzędzia, przyrządy i stanowiska do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich dotyczących zagadnień związanych z inżynierią lotniczą i kosmiczną,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
inżynieria materiałowa Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • zna i rozumie zagadnienia dotyczące badania struktury i właściwości materiałów metalowych, ceramicznych, polimerowych, kompozytowych, biomateriałów i nanomateriałów,
 • zna i rozumie procesy technologiczne wykorzystywane w kształtowaniu struktury i właściwości materiałów inżynierskich oraz ich powierzchni,
 • zna i rozumie cykle życia urządzeń, obiektów, systemów technicznych oraz ich znaczenie w powiązaniu z inżynierią materiałową,
 • zna i rozumie podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich związanych z inżynierią materiałową,
 • potrafi korzystać ze specjalistycznego oprogramowania komputerowego przy rozwiązywaniu prostych zadań z zakresu inżynierii materiałowej,
 • potrafi dobrać materiał do określonego zastosowania z uwzględnieniem łańcucha przyczynowo skutkowego: skład chemiczny – technologia – struktura – właściwości – zastosowanie,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
inżynieria produkcji i zarządzania Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • zna i rozumie zagadnienia z zakresu matematyki, fizyki i szeroko pojętej inżynierii ogólnej,
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia i koncepcje z zakresu inżynierii produkcji i zarządzania, w tym organizacji produkcji, narzędzi wspomagania komputerowego, technik wytwarzania, projektowania procesów,
 • zna i rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości,
 • potrafi dobierać i korzystać z właściwych technik, umiejętności i nowoczesnych narzędzi inżynierskich,
 • potrafi rozwiązywać praktyczne zadania inżynierskie wymagające korzystania ze standardów i norm inżynierskich oraz w oparciu o posiadaną wiedzę z inżynierii produkcji i zarządzania,
 • jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów,
 • potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu inżynierii produkcji i zarządzania,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
inżynieria środowiska Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • potrafi efektywnie stosować wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii, którą wykorzystuje w działalności inżynierskiej,
 • potrafi dokonać oceny sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych, obiektów, systemów i procesów stosowanych w inżynierii środowiska,
 • ma umiejętności w zakresie interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadań o charakterze projektowym,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
logistyka Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • rozumie istotę procesów i zjawisk społecznych,
 • rozumie istotę procesów i zjawisk ekonomicznych oraz logistycznych przebiegających w przedsiębiorstwie,
 • potrafi efektywnie stosować wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i szeroko pojętej inżynierii ogólnej do rozwiązywania współczesnych problemów technologicznych,
 • potrafi identyfikować, formułować oraz rozwiązywać problemy praktyczne w dziedzinie logistyki i procesów logistycznych,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
matematyka Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • posiada gruntowną wiedzę i umiejętności z zakresu studiów matematycznych lub studiów pokrewnych, w szczególności z analizy matematycznej, algebry, geometrii, logiki i teorii mnogości,
 • jest biegły w zakresie rachunku prawdopodobieństwa i potrafi używać narzędzi statystyki matematycznej do analizy danych,
 • potrafi używać nowoczesnych narzędzi informatycznych oraz posługiwać się programami służącymi do obliczeń matematycznych,
 • zna podstawy programowania w popularnych językach programistycznych,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
mechanika i budowa maszyn Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę i umiejętności w zakresie budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn, zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych,
 • jest przygotowany do realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn, prac wspomagających projektowanie maszyn, dobór materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy maszyn oraz nadzór nad ich eksploatacją, zarządzania pracą w zespole, koordynacji prac i oceny ich wyników oraz sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi,
 • potrafi efektywnie stosować wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i innych obszarów właściwych dla dyscypliny mechanika do rozwiązywania współczesnych problemów technologicznych w tym zakresie,
 • potrafi dokonać interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadań o charakterze projektowym,
 • potrafi stosować metody analityczne i numeryczne do rozwiązywania prostych problemów z dziedziny mechaniki i budowy maszyn opisanych metodami numerycznymi,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
mechanika i budowa maszyn (profil praktyczny – studia dualne) Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę i umiejętności w zakresie budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn, zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych,
 • jest przygotowany do realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn, prac wspomagających projektowanie maszyn, dobór materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy maszyn oraz nadzór nad ich eksploatacją, zarządzania pracą w zespole, koordynacji prac i oceny ich wyników oraz sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi,
 • potrafi wykorzystać zdobyte w środowisku zajmującym się zawodowo działalnością inżynierską doświadczenie związane z eksploatacją systemów technicznych typowych dla obszaru inżynierii mechanicznej oraz potrafi praktycznie stosować narzędzia wspomagające prace inżynierskie, podczas realizacji zadań w środowisku przemysłowym,
 • potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Kandydaci na studia dualne przystępują do rekrutacji na Politechnice Śląskiej po pozytywnym zakończeniu wstępnej rekrutacji przeprowadzonej przez instytucję współtworzącą kierunek studiów.

mechatronika Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu fizyki i matematyki, umożliwiającą rozumienie podstaw fizycznych działania systemów mechatronicznych oraz formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań projektowych z zakresu mechatroniki,
 • zna i rozumie zagadnienia z zakresu mechaniki, w tym mechaniki płynów, a także zagadnienia z zakresu wytrzymałości materiałów, czasu ich zużycia, oddziaływania zużytych materiałów na środowisko naturalne, oraz dostrzega konieczność ich powtórnego wykorzystania,
 • zna i rozumie zagadnienia w zakresie teorii sterowania automatycznego, w tym zagadnienia z zakresu projektowania i realizacji automatycznej regulacji układów wykonawczych,
 • zna i rozumie zagadnienia z zakresu elektrotechniki w obszarze: metod analizy prostych obwodów elektrycznych prądu stałego i przemiennego jedno- i trójfazowego oraz podstaw obliczania obwodów magnetycznych,
 • zna i rozumie elementarne zagadnienia w zakresie cyklu życia układów mechatronicznych, oraz eksploatacji i diagnostyki układów mechatronicznych i diagnostyki procesów produkcyjnych,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
mechatronika przemysłowa Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • posiada wiedzę z zakresu fizyki i matematyki, umożliwiającą rozumienie podstaw fizycznych działania systemów mechatronicznych oraz formułowania i rozwiązywania prostych zadań projektowych z zakresu mechatroniki,
 • zna i rozumie zagadnienia z zakresu mechaniki, w tym mechaniki płynów, a także zagadnienia z zakresu wytrzymałości materiałów, czasu ich zużycia, oddziaływania zużytych materiałów na środowisko naturalne, oraz dostrzegać konieczność ich powtórnego wykorzystania,
 • zna i rozumie zagadnienia z zakresu teorii sterowania automatycznego, w tym zagadnienia z zakresu projektowania i realizacji automatycznej regulacji układów wykonawczych,
 • zna i rozumie zagadnienia z zakresu elektrotechniki w obszarze: metod analizy prostych obwodów elektrycznych prądu stałego i przemiennego jedno- i trójfazowego oraz podstaw obliczania obwodów magnetycznych,
 • zna i rozumie elementarne zagadnienia z zakresu cyklu życia układów mechatronicznych, oraz eksploatacji i diagnostyki układów mechatronicznych i diagnostyki procesów produkcyjnych,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
mikroinformatyka systemów cyfrowych Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu fizyki i matematyki umożliwiającą zrozumienie funkcjonowania systemów informatycznych oraz elektronicznych,
 • ma wiedzę z zakresu arytmetyki cyfrowej oraz algebry (ze szczególnym uwzględnieniem algebry Boole’a), a także matematyki dyskretnej,
 • ma wiedzę z zakresu teorii układów i automatów cyfrowych, metod projektowania urządzeń cyfrowych w podstawowych technologiach (w tym programowalnych), potrafi zaprojektować prosty system cyfrowy,
 • ma wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki i techniki programowania umożliwiające sformułowanie algorytmu prostego problemu inżynierskiego, zna i rozumie strategie doboru właściwych struktur danych do zadania algorytmicznego,
 • ma wiedzę ogólną z zakresu architektury oprogramowania systemów komputerowych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i technologii sieciowych oraz systemów wbudowanych,
 • ma elementarną wiedzę i umiejętności z zakresu teorii obwodów i sygnałów elektrycznych, metrologii, a także elementów układów analogowych i telekomunikacyjnych,
 • ma umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadania o charakterze projektowym,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
technologia chemiczna Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii, umożliwiającą zrozumienie oraz opis zjawisk i procesów stosowanych w technologii chemicznej oraz wykonywanie obliczeń potrzebnych w praktyce inżynierskiej, ma wiedzę o surowcach, produktach i procesach stosowanych w przemyśle chemicznym i o kierunkach rozwoju przemysłu chemicznego w kraju i na świecie,
 • ma wiedzę i umiejętności w zakresie interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadań o charakterze projektowym,
 • ma wiedzę i umiejętności w zakresie technik oraz metod charakteryzowania i identyfikacji związków chemicznych,
 • ma wiedzę i umiejętności z zakresu inżynierii chemicznej, maszynoznawstwa i aparatury przemysłu chemicznego,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
technologia i inżynieria chemiczna (w języku angielskim) Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii, umożliwiającą zrozumienie oraz opis zjawisk i procesów stosowanych w technologii chemicznej, a także podstaw inżynierii chemicznej i procesowej wykonywania obliczeń potrzebnych w praktyce inżynierskiej,
 • ma wiedzę o surowcach, produktach i procesach stosowanych w przemyśle chemicznym oraz o kierunkach rozwoju przemysłu chemicznego w kraju i na świecie,
 • zna i rozumie zasady budowy i doboru aparatów i urządzeń stosowanych w przemyśle chemicznym i pokrewnych,
 • ma wiedzę i umiejętności w zakresie interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadań o charakterze projektowym,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
 • potrafi posługiwać się biegle specjalistycznym językiem angielskim z zakresu technologii i inżynierii chemicznej.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
technologie kognitywne Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • rozumie istotę procesów i zjawisk społecznych,
 • rozumie istotę procesów i zjawisk ekonomicznych przebiegających w przedsiębiorstwie,
 • zna i rozumie metody badawcze właściwe dla kierunku studiów,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
teleinformatyka Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu fizyki i matematyki, umożliwiającą zrozumienie funkcjonowania systemów teleinformatycznych oraz formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań z tego zakresu,
 • ma wiedzę i umiejętności w zakresie teorii obwodów i sygnałów elektrycznych, metrologii, a także elementów, analogowych i cyfrowych układów oraz systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych, umożliwiającą pomiary, analizę, symulację i projektowanie prostych układów elektronicznych,
 • ma wiedzę ogólną w zakresie: architektury oprogramowania systemów komputerowych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i technologii sieciowych, systemów wbudowanych, rozproszonych systemów komputerowych, zna i rozumie podstawowe struktury danych i wykonywane na nich operacje oraz strategie doboru właściwych struktur danych do zadania algorytmicznego,
 • potrafi tworzyć proste projekty programistyczne, w tym aplikacje internetowe, potrafi projektować proste systemy informatyczne: sieciowe, bazodanowe, wbudowane,
 • ma umiejętności w zakresie interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadania o charakterze projektowym,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
transport Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • zna i rozumie zagadnienia z zakresu matematyki i fizyki wykorzystywane do opisu procesów technicznych, systemów i procesów transportowych,
 • zna i rozumie podstawowe zagadnienia dotyczące procesów ekonomicznych i ekonomiki transportu,
 • zna i rozumie podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane w projektowaniu i analizie systemów transportowych oraz zagadnień inżynierii ruchu, stosuje podstawowe metody i narzędzia w projektowaniu obiektów technicznych w transporcie, również z wykorzystaniem technik komputerowych,
 • zna i rozumie aktualny stan i najnowsze trendy rozwojowe z zakresu transportu oraz jego oddziaływania na środowisko, a także podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia środków transportu oraz obiektów i systemów technicznych,
 • zna i rozumie zasady tworzenia dokumentacji technicznej elementów infrastruktury i suprastruktury transportu,
 • zna, rozumie i stosuje metody oraz techniki pomiaru wielkości fizycznych,
 • potrafi analizować i rozwiązywać proste problemy fizyczne na podstawie poznanych praw i metod fizyki oraz przeprowadzać proste pomiary fizyczne, potrafi uwzględniać aspekty systemowe i pozatechniczne oraz wykonywać wstępne analizy ekonomiczne podejmowanych zadań inżynierskich,
 • potrafi wykorzystywać narzędzia komputerowo wspomaganego projektowania do symulacji i projektowania elementów infrastruktury i suprastruktury transportu,
 • potrafi posłużyć się odpowiednimi metodami oraz przyrządami, a także wykorzystać stanowiska umożliwiające pomiary podstawowych wielkości określających stan techniczny elementów środków transportu oraz dokonać identyfikacji i weryfikacji prostych elementów, urządzeń i procesów transportowych,
 • potrafi projektować proste obiekty i systemy zaplecza technicznego, elementy infrastruktury i suprastruktury transportu oraz logistyki, a także zaprojektować elementy i urządzenia środków transportu z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych,
 • potrafi dobrać i stosować odpowiednie metody i narzędzia służące do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich dotyczących zagadnień związanych z transportem,
 • potrafi, przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących projektowanie obiektów, systemów i procesów transportowych, dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne,
 • potrafi przeprowadzić analizę i dokonać oceny systemów oraz procesów transportowych, zaproponować ich modyfikację i udoskonalenie oraz stosować proste metody i narzędzia w sterowaniu transportem,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
zarządzanie Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • rozumie istotę procesów i zjawisk społecznych,
 • rozumie istotę procesów i zjawisk ekonomicznych przebiegających w przedsiębiorstwie,
 • zna i rozumie metody badawcze właściwe dla kierunku studiów,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
zarządzanie i inżynieria produkcji Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • zna i rozumie podstawowe pojęcia i koncepcje nauk o zarządzaniu, w tym zarządzania przedsiębiorstwem, marketingu i logistyki oraz zagadnienia z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, zarządzania wiedzą oraz systemów wspomagania decyzji,
 • zna i rozumie zasady, koncepcje i metody zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii pracy,
 • zna i rozumie podstawowe pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej, w szczególności z zakresu wybranych nauk humanistyczno-społecznych oraz potrzebę ich uwzględnienia w praktyce inżynierskiej,
 • zna i rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości,
 • potrafi efektywnie stosować wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i szeroko pojętej inżynierii ogólnej do rozwiązywania współczesnych problemów technologicznych,
 • potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym w oparciu o posiadaną wiedzę z zarządzania i inżynierii produkcji,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
zarządzanie projektami Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • rozumie istotę procesów i zjawisk społecznych,
 • rozumie istotę procesów i zjawisk ekonomicznych przebiegających w przedsiębiorstwie,
 • zna i rozumie metody badawcze właściwe dla kierunku studiów,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
zrównoważona inżynieria energetyczna (w języku angielskim) Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii umożliwiającą formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań z zakresu problemów energetycznych,
 • zna i rozumie budowę i działanie podstawowych urządzeń energetycznych,
 • ma umiejętność opisu różnych procesów z wykorzystaniem praw termodynamiki, transportu ciepła oraz mechaniki płynów,
 • ma umiejętność rozwiązywania prostych problemów energetycznych, stosując metody analityczne lub numeryczne,
 • ma umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentów oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadań o charakterze projektowym,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Kandydaci po pozytywnym zakończeniu postępowania rekrutacyjnego na Politechnice Śląskiej podlegają weryfikacji przez instytucję współtworzącą kierunek. Warunkiem przyjęcia kandydata jest pozytywny wynik tej weryfikacji.

Przez średnią ocen ze studiówrozumie się średnią ważoną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, określoną wzorem (przy uwzględnieniu ocen końcowych z wszystkich zajęć obowiązkowych, przy czym oceny wyższe niż 5 traktuje się jako 5):

Współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów wynosi:

 • 3 – zgodność w zakresie 90% – 100%
 • 2 – zgodność w zakresie 80% – 89%
 • 1 – zgodność w zakresie 70% – 79%
 • 0 – zgodność poniżej 70%

Przez wynik ukończenia studiów rozumie się liczbowe określenie oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów, przy czym oceny wyższe niż 5 traktuje się jako 5.

Wspólna Szkoła Doktorska

Zasady rekrutacji do Wspólnej Szkoły Doktorskiej dla kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2024/2025

Rekrutacja dla kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2023/2024 jest prowadzona w dyscyplinach:

 • ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
 • AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA, ELEKTROTECHNIKA I TECHNOLOGIE KOSMICZNE
 • INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA
 • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
 • INŻYNIERIA CHEMICZNA
 • INŻYNIERIA LĄDOWA GEODEZJA I TRANSPORT
 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
 • INŻYNIERIA MECHANICZNA
 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA
 • NAUKI CHEMICZNE
 • NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI
 • NAUKI MEDYCZNE

Do szkoły doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, albo osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 ustawy.

Jednocześnie można być doktorantem tylko w jednej szkole doktorskiej.

Rekrutacja jest prowadzona drogą elektroniczną poprzez system IRK.

 1. Kandydaci są kwalifikowani do przyjęcia do szkoły doktorskiej w zależności od miejsca na liście rankingowej, do wyczerpania liczby miejsc dostępnych w danej dyscyplinie, po jednej osobie do każdego ogłoszonego tematu doktoratu, przy czym wymagane jest uzyskanie co najmniej minimalnego wyniku punktowego w rekrutacji.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów przewyższa liczbę dostępnych miejsc, kandydaci niezakwalifikowani wpisywani są na listę rezerwową, odpowiednio do ich miejsca na liście rankingowej.
 3. Lista rankingowa jest ustalana na podstawie liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów, przyznanych zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 6 do Zasad rekrutacji.
 4. Lista rankingowa jest ustalana w rozdzieleniu na dyscypliny.
 5. Centralna Komisja Rekrutacyjna określa obowiązującą w trakcie całej rekrutacji minimalną liczbę punktów, która obowiązuje w ramach wszystkich naborów w danej rekrutacji.
 6. Centralna Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej Jednostki Koordynującej, wyniki rekrutacji do szkoły doktorskiej w formie list zawierających imiona i nazwiska kandydatów oraz nadane im do celów rekrutacji numery identyfikacyjne, a także liczbę uzyskanych przez nich punktów.
 7. O wyniku rekrutacji kandydaci są informowani również poprzez indywidualne konta w systemie rekrutacyjnym.

Kandydaci składają wymagane dokumenty w Sekretariacie Szkoły Doktorów w terminie określonym w harmonogramie. Centralna Komisja Rekrutacyjna przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy złożyli komplet dokumentów.

Odmowa przyjęcia do szkoły doktorskiej następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Szczegółowe zasady i tryb oceniania kandydatów do szkoły doktorskiej

 1. Maksymalna możliwa do uzyskania przez kandydata liczba punktów wynosi 100.
 2. Rozmowa kwalifikacyjna jest przeprowadzana w języku polskim lub w języku angielskim i składa się z dwóch części:
  • prezentacji multimedialnej kandydata obejmującej przedstawienie:
   1. sylwetki kandydata,
   2. dotychczasowych wyników pracy naukowej,
   3. zainteresowania kandydata wybraną tematyką badawczą,
   4. motywacji kandydata do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej;
  • pytań zadawanych przez zespół rekrutacyjny, mających na celu sprawdzenie przygotowania merytorycznego kandydata, przy czym liczba pytań zadanych przez kandydata na promotora nie może przekroczyć połowy ogólnej ich liczby. W przypadku gdy znajomość języka angielskiego jest potwierdzona certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającym znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2, kandydatowi przyznaje się maksymalną liczbę punktów z tego tytułu. W pozostałych przypadkach znajomość języka angielskiego jest oceniana w drodze rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej w tym języku.
 3. W zakresie osiągnięć naukowych oceniane są osiągnięcia z okresu 5 lat poprzedzających rekrutację do szkoły doktorskiej.
 4. Oceniane są osiągnięcia naukowe w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny, w której realizowany będzie doktorat.
 5. Przy ocenie osiągnięć naukowych kandydata uwzględnia się następujące kryteria:
  • w przypadku monografii naukowej albo artykułu naukowego: rodzaj i formę, liczbę autorów, procentowy wkład autorski potwierdzony przez autora korespondencyjnego, liczbę punktów w wykazie wydawnictw lub w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy;
  • w przypadku projektu: pełnioną rolę, okres uczestnictwa, zastosowania praktyczne wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, wdrożenia wyników działalności naukowej będące wynikiem udziału w projekcie, prestiż konkursu, w ramach którego jest finansowany projekt, innowacyjność i znaczenie projektu dla rozwoju nauki;
  • w przypadku konferencji naukowej: zasięg, liczbę reprezentowanych instytucji, innowacyjność badań naukowych będących tematyką referatu naukowego, status organizatora;
  • w przypadku konkursu: prestiż, uzyskane miejsce, procentowy udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę lub wyróżnienie zespołowe, liczbę uczestników, w tym liczbę zespołów, w przypadku zastosowań praktycznych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym zgłoszeń patentowych, udzielonych patentów lub wdrożeń wyników działalności naukowej w innej formie – liczbę tych zastosowań;
  • w przypadku zaangażowania w działalność koła lub organizacji naukowej: pełnioną rolę, okres uczestnictwa, innowacyjność tematyki badań naukowych, których dotyczy działalność koła lub organizacji naukowej.
 6. Osiągnięcia naukowe kandydata są dokumentowane w postaci pisemnej, w formie:
  • stron monografii naukowej lub czasopisma naukowego zawierających imiona i nazwisko autora albo imiona i nazwiska autorów, tytuł monografii naukowej lub artykułu naukowego, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, ISBN, elSBN, ISSN, elSSN lub DOI;
  • oświadczenia kierownika projektu badawczego zawierającego informacje o numerze, źródle finansowania, okresie trwania i celu projektu, roli pełnionej przez kandydata w projekcie i zakresie realizowanych przez niego zadań oraz o efektach projektu;
  • programu konferencji naukowej lub materiału pokonferencyjnego zawierającego imiona i nazwiska prelegentów oraz nazwy reprezentowanych przez nich instytucji;
  • oświadczenia kandydata o autorstwie i wygłoszeniu referatu naukowego;
  • dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie nagrody lub wyróżnienia w konkursie;
  • oświadczenia kierownika zespołu albo oświadczeń członków zespołu o procentowym udziale kandydata w powstaniu osiągnięcia – w przypadku nagrody zespołowej;
  • potwierdzenia złożenia zgłoszenia patentowego, udzielenia patentu lub wdrożenia wyników działalności naukowej w innej formie;
  • potwierdzenia otrzymania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
 1. Maksymalną liczbę punktów, które może uzyskać kandydat w ramach poszczególnych elementów oceny, określa poniższa tabela.
I Rozmowa kwalifikacyjna, w tym: 60
1 Prezentacja multimedialna kandydata 10
2 Zainteresowanie kandydata wybraną tematyką badawczą oraz motywacja kandydata do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej 10
3 Przygotowanie merytoryczne do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej w wybranym obszarze tematycznym 30
4 Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 10
II Udokumentowane osiągnięcia naukowe kandydata, w tym: 40
1 Autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej, rozdziału w monografii naukowej bądź artykułu naukowego opublikowanego
w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej
10
2 Autorstwo i wygłoszenie referatu naukowego na ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej 3
3 Udział w projekcie badawczym/kierowanie projektem 7
4 Uzyskanie nagrody lub wyróżnienia indywidualnego bądź znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę
lub wyróżnienie zespołowe w konkursie o zasięgu ogólnopolskim albo międzynarodowym
6
5 Zastosowanie praktyczne wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym zgłoszenie patentowe, udzielony patent
lub wdrożenie wyników działalności naukowej w innej formie
4
6 Zaangażowanie w działalność kół naukowych i organizacji naukowych 4
7 Staże i praktyki krajowe oraz zagraniczne 4
8 Dodatkowe studia wyższe, studia podyplomowe, nabyte uprawnienia, ukończone kursy specjalistyczne 5
9 Otrzymane stypendium ministra za wybitne osiągnięcia (w przypadku otrzymania stypendium nie są wliczane inne osiągnięcia cz. II pkt 1-8) 40
 1. Liczbę punktów oblicza się z uwzględnieniem przedmiotów o najkorzystniejszym dla kandydata wyniku.
 2. W przypadku gdy kandydat nie zdawał przedmiotu na określonym poziomie, do obliczeń przyjmuje się wartość 0 z tego przedmiotu i poziomu.
 3. Przeprowadza się rekrutację uzupełniającą na wniosek kandydata, który ubiegał się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów oraz którego wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Kandydatowi uwzględnia się podwyższony wynik w odniesieniu do tego kierunku studiów na pisemny wniosek złożony do Centralnej Komisji Rekrutacyjnej przed terminem zakończenia rekrutacji. Wnioski złożone po zakończeniu rekrutacji zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
 4. W przypadku kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, inne niż dyplom IB albo dyplom EB, oceny z tego świadectwa lub jego odpowiednika zamienia się na punkty z uwzględnieniem odpowiednich wag, przedmiotów i poziomów oraz przy zachowaniu proporcjonalności stosowanej skali ocen.
 5. Dokumenty wydane za granicą powinny być zalegalizowane lub opatrzone apostille. Dokumenty wydane w języku innym niż język polski lub język angielski kandydat składa wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez tłumacza przysięgłego, wykonanym na koszt kandydata.
Font Resize
Contrast