Kryteria

UWAGA: Student Politechniki Śląskiej danego kierunku, poziomu i profilu studiów nie może zostać przyjęty na studia na tym samym kierunku, poziomie i profilu – niezależnie od wydziału, na którym odbywają się zajęcia, formy studiów (stacjonarne lub niestacjonarne) oraz studiowanej specjalności.


Studia pierwszego stopnia

Tzw. “nowa matura” (polska nowa matura) to egzamin maturalny przeprowadzany:

 • w roku 2002 – na wniosek maturzysty, w wybranych szkołach średnich,
 • od 2005 roku – w liceach,
 • od 2006 roku – w technikach.

Osoba, która zdała egzamin maturalny, posiada świadectwo dojrzałości wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Kryteria przyjęć w rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023

Kwalifikacja na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego. W przypadku kwalifikacji na studia na kierunkach architektura oraz architektura wnętrz bierze się pod uwagę również wynik sprawdzianu uzdolnień artystycznych.

Liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyznaczana według następującego wzoru:

Dla kierunków inżynierskich oraz dla kierunków: matematyka oraz zarządzanie projektami:

P = 0,4 × Wgłówny + 0,6 × k × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wgłówny – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki (poziom podstawowy),
Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z jednego przedmiotu dodatkowego (matematyka – poziom rozszerzony, biologia, chemia, fizyka, informatyka),
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego.

Wykaz kierunków inżynierskich, na które jest prowadzona rekrutacja na studia pierwszego stopnia na rok akademicki 2022/2023 na Politechnice Śląskiej, zawiera tabela nr 1.

Na kierunku Matematyka finaliści “Ogólnopolskiego Sejmiku Matematycznego” organizowanego przez Pałac Młodzieży w Katowicach otrzymują dodatkowo 20 punktów.

 

Dla kierunków: analityka biznesowa, geodezja i kartografia, geoinformatyka i geologia środowiska, geoinżynieria i eksploatacja surowców, inżynieria bezpieczeństwa oraz rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych:

P = 0,4 × Wgłówny + 0,6 × k × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wgłówny – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki (poziom podstawowy),
Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z jednego przedmiotu dodatkowego (matematyka – poziom rozszerzony, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka),
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego.

 

Dla kierunku architektura:

Sprawdzian uzdolnień artystycznych oraz wynik egzaminu maturalnego z matematyki.

P = Pspr + 0,4 × Wmp + 0,6 × Wmr

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Pspr – liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień artystycznych,
Wmp – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki – poziom podstawowy,
Wmr  – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki – poziom rozszerzony.

 

Dla kierunku architektura wnętrz:

Sprawdzian uzdolnień artystycznych oraz wynik egzaminu maturalnego z matematyki.

P = Pspr + 0,1 × Wmp

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Pspar – liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień artystycznych,
Wmp – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki – poziom podstawowy.

 

Dla kierunku lingwistyka stosowana:

P = 0,5 × Wjop

albo

P = 1 × Wjor

albo

P = 4/3 × Wjod

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wjop – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z języka obcego na poziomie podstawowym,
Wjor – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z języka obcego na poziomie rozszerzonym,
Wjor – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z języka obcego na poziomie dwujęzycznym,
Brany jest pod uwagę tylko jeden wynik – z poziomu podstawowego, rozszerzonego albo dwujęzycznego.

Na specjalnościach: język angielski z językiem francuskim, język angielski z językiem hiszpańskim oraz język angielski z językiem włoskim, językiem obcym uwzględnianym w kwalifikacji jest wyłącznie język angielski.
Na specjalności język niemiecki z językiem angielskim, językiem obcym uwzględnianym w kwalifikacji jest język angielski albo niemiecki.

 

Dla kierunku zarządzanie:

P = 0,4 × Wgłówny + 0,6 × k × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wgłówny – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z języka polskiego (poziom podstawowy),
Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z jednego przedmiotu dodatkowego (język polski – poziom rozszerzony, biologia, geografia, historia, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie).
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego,
k = 4/3 dla poziomu dwujęzycznego.

Kandydaci, którzy na egzaminie maturalnym z przedmiotów wymaganych na poszczególnych kierunkach studiów przystąpili do rozwiązywania dodatkowych zadań egzaminacyjnych w języku obcym, otrzymują dodatkowe punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym, zgodnie ze wzorem:

Pd = 0,2 × k × Wcz

gdzie:
Pd – liczba dodatkowych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wcz – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z części w języku obcym,
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego.

Dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny tzw. nową maturę w latach: 2002, 2007, 2008 lub 2009, mogących zdawać przedmioty tylko na jednym poziomie oraz kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny tzw. nową maturę przez ponowne przystąpienie do tego egzaminu w kolejnych sesjach tylko na poziomie rozszerzonym, stosuje się następujące przeliczenie wyniku egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym na wynik egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym:

Wmp =

gdzie:
Wmp – zaokrąglona w górę do pełnych jednostek, liczba punktów (%) z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym,
Wmr – liczba punktów (%) z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.

 1. Liczbę punktów przelicza się z uwzględnieniem przedmiotów o najkorzystniejszym dla kandydata wyniku.
 2. Kandydat, który nie zdawał przedmiotu na określonym poziomie, otrzymuje za przedmiot na tym poziomie 0 punktów.
 3. Przeprowadza się rekrutację uzupełniającą na wniosek kandydata, który ubiegał się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów oraz którego wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Kandydatowi uwzględnia się podwyższony wynik w odniesieniu do tego kierunku studiów na pisemny wniosek złożony do Centralnej Komisji Rekrutacyjnej przed terminem zakończenia rekrutacji. Wnioski złożone po zakończeniu rekrutacji zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
 4. W przypadku kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, inne niż dyplom IB albo dyplom EB, oceny z tego świadectwa lub jego odpowiednika zamienia się na punkty z uwzględnieniem odpowiednich wag, przedmiotów i poziomów oraz przy zachowaniu zasady proporcjonalności stosowanej skali ocen.
 5. Dokumenty wydane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinny zostać zalegalizowane lub opatrzone apostille.

Tzw. “stara matura” (polska stara matura) to egzamin dojrzałości przeprowadzany:

 • do 2004 roku – w liceach,
 • do 2005 roku – w technikach.

Osoba, która zdała egzamin dojrzałości, posiada świadectwo dojrzałości wydane przez szkołę średnią.

Kryteria przyjęć w rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników z egzaminu dojrzałości pisemnego – z wyjątkiem kierunku lingwistyka stosowana. W przypadku kandydatów na kierunek lingwistyka stosowana bierze się pod uwagę ocenę z części pisemnej egzaminu dojrzałości albo, w razie jej braku, z części ustnej tego egzaminu.

Oceny z przedmiotów wymaganych na poszczególnych kierunkach studiów zamienia się na punkty w następujący sposób:

Ocena Liczba punktów dla skali ocen 1-6 Liczba punktów dla skali ocen 2-5
celujący 100
bardzo dobry 90 100
dobry 80 85
dostateczny 50 50
dopuszczający 30

Liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym wyznaczana jest według następującego wzoru:

Dla kierunków inżynierskich oraz dla kierunków: matematyka oraz zarządzanie projektami:

P = 0,4 × Wgłówny + 0,6 × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wgłówny – liczba punktów uzyskanych na maturze z matematyki,
Wdodatkowy – liczba punktów uzyskanych na maturze z jednego przedmiotu dodatkowego (matematyka, biologia, chemia, fizyka, informatyka),
Wykaz kierunków inżynierskich, na które jest prowadzona rekrutacja na studia pierwszego stopnia na rok akademicki 2022/2023 na Politechnice Śląskiej, zawiera tabela nr 1.

 

Dla kierunków: analityka biznesowa, geodezja i kartografia, geoinformatyka i geologia środowiska, geoinżynieria i eksploatacja surowców,inżynieria bezpieczeństwa oraz rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych:

P = 0,4 × Wgłówny + 0,6 × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wgłówny – liczba punktów uzyskanych na maturze z matematyki,
Wdodatkowy – liczba punktów uzyskanych na maturze z jednego przedmiotu dodatkowego (matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka),

 

Dla kierunku architektura:

Sprawdzian uzdolnień artystycznych oraz wynik egzaminu maturalnego z matematyki.

P = Pspr + Wm

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Pspr – liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień artystycznych,
Wm – liczba punktów uzyskanych na maturze z matematyki,

 

Dla kierunku architektura wnętrz:

Sprawdzian uzdolnień artystycznych oraz wynik egzaminu maturalnego z matematyki.

P = Pspr + 0,1 × Wm

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Pspr – liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień artystycznych,
Wm – liczba punktów uzyskanych na maturze z matematyki.

 

Dla kierunku lingwistyka stosowana:

P = Wjo

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wjo – liczba punktów uzyskanych na maturze z języka obcego.

Na specjalnościach: język angielski z językiem francuskim, język angielski z językiem hiszpańskim oraz język angielski z językiem włoskim, językiem obcym uwzględnianym w kwalifikacji jest wyłącznie język angielski.
Na specjalności język niemiecki z językiem angielskim, językiem obcym uwzględnianym w kwalifikacji jest język angielski albo niemiecki.

 

Dla kierunku zarządzanie:

P = 0,4 × Wgłówny + 0,6 × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wgłówny – liczba punktów uzyskanych na maturze z języka polskiego (poziom podstawowy),
Wdodatkowy – liczba punktów uzyskanych na maturze z jednego przedmiotu dodatkowego (język polski – poziom rozszerzony, biologia, geografia, historia, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie).

 • International Baccalaureate (IB), czyli tzw. matura międzynarodowa, to egzamin przeprowadzany przez szkoły akredytowane przez International Baccalaureate Organization. Osoba, która zdała egzamin IB, otrzymuje Diploma of the International Baccalaureate.
 • European Baccalaureate (EB), czyli tzw. matura europejska, to egzamin przeprowadzany przez Szkoły Europejskie oraz szkoły akredytowane, zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. Osoba, która zdała egzamin EB, otrzymuje dyplom matury europejskiej.

Kryteria przyjęć w rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023

Przy ustalaniu wyniku kandydatów, którzy posiadają dyplom IB (International Baccalaureate), bierze się pod uwagę oceny z przedmiotów wymaganych na poszczególnych kierunkach studiów i zamienia się je na punkty w następujący sposób:

Ocena Liczba punktów
Poziom SL Poziom HL
excellent (7) 100 100
very good (6) 90 100
good (5) 80 90
satisfactory (4) 60 80
mediocre (3) 45 55
poor (2) 30 40
very poor (1) 15

Poziom SL – poziom podstawowy,
Poziom HL – poziom rozszerzony.

Tabelę wykorzystuje się również przy ustalaniu wyniku kandydatów, którzy posiadają dyplom EB (European Baccalaureate), przy zachowaniu zasady proporcjonalności stosowanej skali ocen – przy czym przedmiot realizowany w wymiarze 2-3 godzin tygodniowo jest traktowany jako zdawany na poziomie podstawowym, a przedmiot realizowany w wymiarze 4-5 godzin tygodniowo jako zdawany na poziomie rozszerzonym.

Dla kierunków inżynierskich oraz dla kierunków: matematyka oraz zarządzanie projektami:

P = 0,4 × Wgłówny + 0,6 × k × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wgłówny – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki (poziom podstawowy),
Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego (matematyka – poziom rozszerzony, biologia, chemia, fizyka, informatyka),
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego.

Wykaz kierunków inżynierskich, na które jest prowadzona rekrutacja na studia pierwszego stopnia na rok akademicki 2022/2023 na Politechnice Śląskiej, zawiera tabela nr 1.

Na kierunku Matematyka finaliści “Ogólnopolskiego Sejmiku Matematycznego” organizowanego przez Pałac Młodzieży w Katowicach otrzymują dodatkowo 20 punktów.

Dla kierunków: analityka biznesowa, geodezja i kartografia, geoinformatyka i geologia środowiska, geoinżynieria i eksploatacja surowców, inżynieria bezpieczeństwa oraz rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych:

P = 0,4 × Wgłówny + 0,6 × k × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wgłówny – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki (poziom podstawowy),
Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego (matematyka – poziom rozszerzony, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka),
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego.

Dla kierunku architektura:

Sprawdzian uzdolnień artystycznych oraz wynik egzaminu maturalnego z matematyki.

P = Pspr + 0,4 × Wmp + 0,6 × Wmr

gdzie:
gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Pspr – liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień artystycznych,
Wmp – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki – poziom podstawowy,
Wmr – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki – poziom rozszerzony.

Dla kierunku architektura wnętrz:

Sprawdzian uzdolnień artystycznych oraz wynik egzaminu maturalnego z matematyki.

P = Pspr + 0,1 × Wmp

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Pspr – liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień artystycznych,
Wmp – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki – poziom podstawowy.

Dla kierunku lingwistyka stosowana:

P = 0,5 × Wjop

albo

P = 1 × Wjor

albo

P = 4/3 × Wjod

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wjop – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z języka obcego na poziomie podstawowym,
Wjor – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z języka obcego na poziomie rozszerzonym,
Wjor – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z języka obcego na poziomie dwujęzyczny,
Brany jest pod uwagę tylko jeden wynik – z poziomu podstawowego, rozszerzonego albo dwujęzycznego.

Na specjalnościach: język angielski z językiem francuskim, język angielski z językiem hiszpańskim oraz język angielski z językiem włoskim, językiem obcym uwzględnianym w kwalifikacji jest wyłącznie język angielski.
Na specjalności język niemiecki z językiem angielskim, językiem obcym uwzględnianym w kwalifikacji jest język angielski albo niemiecki.

Dla kierunku oraz zarządzanie:

P = 0,4 × Wgłówny + 0,6 × k × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wgłówny – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z języka polskiego (poziom podstawowy),
Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z jednego przedmiotu dodatkowego (język polski – poziom rozszerzony, biologia, geografia, historia, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie).
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego,
k = 4/3 dla poziomu dwujęzycznego.

Kryteria przyjęć w rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023

 1. Prawo przyjęcia na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich bez postępowania kwalifikacyjnego, z maksymalną liczbą punktów, mają laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego zgodnie z poniższym wykazem.
 2. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego uwzględnianych na kierunkach architektura i kierunek architektura wnętrz muszą przystąpić do sprawdzianu uzdolnień artystycznych. Na kierunku architektura kandydaci, którzy przystąpili do sprawdzianu, otrzymują dodatkowo 100 punktów (nie dolicza się wówczas punktów dodatkowych za matematykę z egzaminu maturalnego).
 3. Podstawą uzyskania uprawnień określonych w pkt 1 i 2 jest przedłożenie oryginału właściwego dokumentu.
 4. Z uprawnień określonych w pkt 1 i 2 mogą korzystać kandydaci jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w okresie czterech następnych lat.

Wykaz olimpiad stopnia centralnego uprawniających do przyjęcia na pierwszy rok studiów bez postępowania kwalifikacyjnego

NAZWA OLIMPIADY KIERUNEK STUDIÓW
I. Olimpiada z Astronomii i Astrofizyki – wszystkie kierunki studiów z zastrzeżeniem pkt 2 powyżej
II. Olimpiada Biologiczna – wszystkie kierunki studiów z zastrzeżeniem pkt 2 powyżej
III. Olimpiada Chemiczna – wszystkie kierunki studiów z zastrzeżeniem pkt 2 powyżej
IV. Olimpiada Fizyczna – wszystkie kierunki studiów z zastrzeżeniem pkt 2 powyżej
VI. Olimpiada Informatyczna – wszystkie kierunki studiów z zastrzeżeniem pkt 2 powyżej
VII. Olimpiada Matematyczna – wszystkie kierunki studiów z zastrzeżeniem pkt 2 powyżej
VIII. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej – wszystkie kierunki studiów z zastrzeżeniem pkt 2 powyżej
IX. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej – automatyka i informatyka przemysłowa,
– automatyka i robotyka,
– automatyka i robotyka przemysłowa,
– fizyka techniczna,
– geodezja i kartografia,
– geoinformatyka i geologia środowiska,
– geoinżynieria i eksploatacja surowców,
– informatyka przemysłowa,
– inżynieria bezpieczeństwa,
– inżynieria i technologie materiałowe,
– inżynieria materiałowa,
– inżynieria ogólna,
– inżynieria produkcji i zarządzania,
– mechanika i budowa maszyn,
– mechanika i budowa maszyn energetycznych,
– mechatronika,
– mechatronika przemysłowa,
– rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych,
– transport,
– transport kolejowy,
– zarządzanie i inżynieria produkcji
X. Olimpiada Wiedzy Technicznej – wszystkie kierunki studiów z zastrzeżeniem pkt 2 powyżej
XI. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych – budownictwo
XII. Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej “Euroelektra” organizowana przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej organizowana przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie – wszystkie kierunki studiów z zastrzeżeniem pkt 2 powyżej
XIII. Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości – wszystkie kierunki studiów z zastrzeżeniem pkt 2 powyżej
XIV. Olimpiada Lingwistyki Matematycznej – automatyka i robotyka,
– automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (w języku angielskim),
– automatyka i robotyka przemysłowa,
– elektronika i telekomunikacja,
– inżynieria ogólna,
– matematyka
XV. Olimpiada Geograficzna – automatyka i informatyka przemysłowa,
– geodezja i kartografia,
– geoinformatyka i geologia środowiska,
– geoinżynieria i eksploatacja surowców,
– inżynieria bezpieczeństwa,
– rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych
XVI. Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej – automatyka i informatyka przemysłowa,
– geodezja i kartografia,
– geoinformatyka i geologia środowiska,
– geoinżynieria i eksploatacja surowców,
– inżynieria bezpieczeństwa,
– rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych
XVII. Olimpiada Wiedzy Górniczej “O Złotą Lampkę” – automatyka i informatyka przemysłowa,
– geodezja i kartografia,
– geoinformatyka i geologia środowiska,
– geoinżynieria i eksploatacja surowców,
– inżynieria bezpieczeństwa,
– rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych
XVIII. Olimpiada Filozoficzna – fizyka techniczna
XIX. Olimpiada Techniki Samochodowej – biotechnologia,
– energetyka,
– fizyka techniczna,
– gospodarka obiegu zamkniętego,
– inżynieria bezpieczeństwa,
– inżynieria lotnicza i kosmiczna,
– inżynieria ogólna,
– inżynieria środowiska,
– mechanika i budowa maszyn,
– mechanika i budowa maszyn energetycznych,
– modelowanie komputerowe,
– transport,
– transport kolejowy
XX. Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego – lingwistyka stosowana – specjalności: język angielski z językiem francuskim, język angielski z językiem hiszpańskim, język angielski z językiem włoskim, język niemiecki z językiem angielskim
XXI. Olimpiada Języka Francuskiego – lingwistyka stosowana – specjalności: język angielski z językiem francuskim, język angielski z językiem hiszpańskim, język angielski z językiem włoskim
XXII. Olimpiada Języka Hiszpańskiego – lingwistyka stosowana – specjalności: język angielskim z językiem francuskim, język angielski z językiem hiszpańskim, język angielski z językiem włoskim
XXIII. Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego – lingwistyka stosowana – specjalność: język niemiecki z językiem angielskim
XXIV. Olimpiada Języka Rosyjskiego – lingwistyka stosowana – specjalności: język angielski z językiem francuskim, język angielski z językiem hiszpańskim, język angielski z językiem włoskim, język niemiecki z językiem angielskim
XXV. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – biotechnologia,
– gospodarka obiegu zamkniętego
XXVI. Olimpiada Przedsiębiorczości – inżynieria produkcji i zarządzania
– zarządzanie i inżynieria produkcji
XXVII. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego – zarządzanie
XXVIII. Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna – logistyka
XXIX. Konkurs Naukowy E(x)plory – wszystkie kierunki studiów z zastrzeżeniem pkt 2 powyżej

Kryteria przyjęć w rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023

 1. Laureaci I stopnia Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” są przyjmowani na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia bez postępowania kwalifikacyjnego na kierunki wskazane w poniższej tabeli.
 2. Laureaci II i III stopnia podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu zgodnie z kryteriami określonymi dla kandydatów z nową maturą.
 3. Laureaci II stopnia otrzymują dodatkowo 40 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunki wskazane w poniższej tabeli.
 4. Laureaci III stopnia otrzymują dodatkowo 30 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunki wskazane w poniższej tabeli.
 5. Laureaci Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” z przysługującego im uprawnienia mogą skorzystać jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w roku następnym.
KIERUNEK
1 analityka biznesowa
2 automatyka i informatyka przemysłowa (profil praktyczny)
3 automatyka i robotyka
4 automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (w języku angielskim)
5 automatyka i robotyka przemysłowa
6 biotechnologia
7 budownictwo
8 chemia
9 elektronika i telekomunikacja
10 elektrotechnika
11 energetyka
12 energetyka (profil praktyczny)
13 fizyka techniczna (profil praktyczny)
14 geodezja i kartografia
15 geoinformatyka i geologia środowiska
16 geoinżynieria i eksploatacja surowców
17 gospodarka obiegu zamkniętego
18 informatyka
19 informatyka (profil praktyczny)
20 informatyka przemysłowa (profil praktyczny)
21 informatyka w systemach i układach elektronicznych
22 inżynieria bezpieczeństwa
23 inżynieria biomedyczna
24 inżynieria i technologie materiałowe
25 inżynieria lotnicza i kosmiczna
26 inżynieria materiałowa
27 inżynieria ogólna
28 inżynieria produkcji i zarządzania
29 inżynieria środowiska
30 logistyka
31 matematyka
32 mechanika i budowa maszyn
33 mechanika i budowa maszyn (profil praktyczny – studia dualne) *
34 mechanika i budowa maszyn energetycznych
35 mechatronika
36 mechatronika przemysłowa
37 modelowanie komputerowe
38 rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych
39 technologia chemiczna
40 technologia i inżynieria chemiczna (w języku angielskim)
41 teleinformatyka
42 transport
43 transport kolejowy (profil praktyczny – studia dualne)*
44 zarządzanie i inżynieria produkcji
45 zarządzanie projektami

 

* kandydaci na studia dualne przystępują do rekrutacji na Politechnice Śląskiej po pozytywnym zakończeniu wstępnej rekrutacji przeprowadzonej przez instytucję współtworzącą kierunek studiów.

Kryteria przyjęć w rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022

Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów wydany:

 • w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • za granicą i uznany w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 326 i 327 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dokumenty wydane za granicą powinny być zalegalizowane lub opatrzone apostille.

Kandydat powinien spełniać również kryteria określone w tabeli:

Kierunek Oczekiwane kompetencje kandydata Forma sprawdzenia kompetencji kandydata
architektura Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku architektura, potwierdzone dyplomem inżyniera architekta, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu historii i teorii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji, fizyki budowli oraz projektowania architektonicznego i urbanistycznego,
 • zna przepisy techniczno-budowlane, a także metody organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego,
 • ma umiejętności gromadzenia informacji, kształtowania środowiska człowieka zgodnie z jego potrzebami użytkowymi (z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych) oraz tworzenia projektów spełniających wymagania estetyczne, użytkowe i techniczne,
 • zna prawo budowlane, a także zasady ekonomiki, organizacji procesu inwestycyjnego i organizacji procesu projektowego w kraju oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Kandydaci są przyjmowani na podstawie łącznej liczby punktów uzyskanych w wyniku trzyetapowego postępowania rekrutacyjnego:
  etap I – wynik ukończenia studiów pierwszego stopnia,
  etap II – sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu architektury i urbanistyki,
  etap III – ocena indywidualnych osiągnięć kandydata na podstawie złożonego portfolio.
 2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi:
  • w etapie I – 20,
  • w etapie II – 50,
  • w etapie III – 80.
architektura wnętrz Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, potwierdzone dyplomem licencjata, a w szczególności:

 • ma gruntowną wiedzę oraz umiejętności w zakresie świadomego i odpowiedzialnego kształtowania najbliższego otoczenia człowieka,
 • jest przygotowany do podejmowania zadań projektowych łączących wartości formalne, użytkowe i konstrukcyjne uwzględniające kontekst,
 • jest przygotowany do zespołowej i indywidualnej pracy projektowej w zakresie architektury wnętrz oraz do organizowania działalności projektowej,
 • umie komunikować się i aktywnie uczestniczyć w pracy zespołowej,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu architektury wnętrz.
 1. Kandydaci są przyjmowani na podstawie łącznej liczby punktów uzyskanych w wyniku dwuetapowego postępowania rekrutacyjnego:
  Etap I – wynik ukończenia studiów pierwszego stopnia,
  Etap II – rozmowa kwalifikacyjna z prezentacją portfolio.
 2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi:
  • w etapie I – 50,
  • w etapie II – 100.
automatyka i robotyka Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, mechaniki, elektrotechniki i elektromechaniki niezbędną do zrozumienia funkcjonowania systemów dynamicznych oraz rozwiązywania prostych zadań związanych z modelowaniem, optymalizacją, przetwarzaniem danych i sterowaniem,
 • zna i rozumie zagadnienia projektowania i analizy prostych oraz złożonych układów sterowania ciągłych i dyskretnych, w tym analizy ich własności (stabilności, sterowalności, obserwowalności) i jakości sterowania,
 • zna podstawy informatyki, programowania obliczeń inżynierskich, metod numerycznych, programowania w językach niskiego i wysokiego poziomu, metodyki i technik programowania obiektowego, oraz tworzenia oprogramowania do systemów czasu rzeczywistego,
 • zna i rozumie zagadnienia metrologii, metodyki przeprowadzania pomiarów i opracowywania wyników pomiarowych, zasady działania przetworników i przyrządów pomiarowych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych (w tym stosowane w układach napędowych typu serwo oraz w robotyce) oraz metody wykorzystania systemów pomiarowych na potrzeby automatyki i robotyki, diagnostyki maszyn, systemów i procesów produkcyjnych,
 • potrafi, przy identyfikacji i formułowaniu specyfikacji zadań inżynierskich oraz ich rozwiązywaniu, dobrać i posłużyć się odpowiednimi metodami numerycznymi oraz narzędziami komputerowymi do symulacji, projektowania, oceny jakości oraz optymalizacji elementów i układów automatyki i robotyki,
 • potrafi dobrać i zaprojektować proste układy regulacji, dobierając odpowiednią strukturę, rodzaje i nastawy regulatorów, układy robotyczne, dobierając elementy napędów robotów, ich wyposażenia, z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych,
 • potrafi zaprojektować lub dobrać elementy funkcjonalne, zbudować i uruchomić oraz przetestować układ automatyki, zaprogramować i zasymulować działanie układu robotycznego, wykorzystując odpowiedni system komputerowego wspomagania,
 • potrafi komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii, a także przygotować i przedstawić krótką prezentację, poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego,
 • potrafi posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w celu porozumiewania się, opracowywania dokumentacji i prezentacji wyników zadań inżynierskich, a także czytania ze zrozumieniem kart katalogowych, not aplikacyjnych, instrukcji obsługi urządzeń technicznych i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
automatyka i robotyka przemysłowa Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, mechaniki, elektrotechniki i elektromechaniki niezbędną do zrozumienia funkcjonowania systemów dynamicznych oraz rozwiązywania prostych zadań związanych z modelowaniem, optymalizacją, przetwarzaniem danych i sterowaniem,
 • zna i rozumie zagadnienia projektowania i analizy prostych oraz złożonych układów sterowania ciągłych i dyskretnych, w tym analizy ich własności i jakości sterowania,
 • zna podstawy informatyki, programowania obliczeń inżynierskich, metod numerycznych, programowania w językach niskiego i wysokiego poziomu, metodyki i technik programowania obiektowego oraz tworzenia oprogramowania do systemów czasu rzeczywistego,
 • zna i rozumie zagadnienia metrologii, metodyki przeprowadzania pomiarów i opracowywania wyników pomiarowych, zasady działania przetworników i przyrządów pomiarowych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych (w tym stosowane w układach napędowych typu serwo i w robotyce) oraz metody wykorzystania systemów pomiarowych na potrzeby automatyki i robotyki, diagnostyki maszyn, systemów i procesów produkcyjnych,
 • potrafi, przy identyfikacji i formułowaniu zadań inżynierskich oraz ich rozwiązywaniu, dobrać i posłużyć się odpowiednimi metodami numerycznymi oraz narzędziami komputerowymi do symulacji, projektowania, oceny jakości oraz optymalizacji elementów i układów automatyki i robotyki,
 • potrafi dobrać i zaprojektować proste układy regulacji, dobierając odpowiednią strukturę, rodzaje i nastawy regulatorów, układy robotyczne, dobierając elementy napędów robotów, ich wyposażenia, z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych,
 • potrafi zaprojektować lub dobrać elementy funkcjonalne, zbudować i uruchomić oraz przetestować układ automatyki, zaprogramować i zasymulować działanie układu robotycznego, wykorzystując odpowiedni system komputerowego wspomagania,
 • potrafi komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii, a także przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w celu porozumiewania się, opracowywania dokumentacji i prezentacji wyników zadań inżynierskich, a także czytania ze zrozumieniem kart katalogowych, not aplikacyjnych, instrukcji obsługi urządzeń technicznych i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (w języku angielskim) Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z matematyki i fizyki niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w układach dynamicznych, elementach i układach elektrycznych oraz elektronicznych analogowych i cyfrowych oraz przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich,
 • ma uporządkowaną wiedzę w zakresie teorii obwodów elektrycznych, w zakresie teorii sygnałów, filtracji sygnałów oraz rozumie analizę czasową i częstotliwościową sygnałów,
 • ma podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu metod projektowania urządzeń cyfrowych w podstawowych technologiach (w tym programowalnych) oraz ich oddziaływania na otoczenie,
 • ma uporządkowaną wiedzę w zakresie opisu, projektowania i analizy prostych układów automatyki i robotyki, w tym zagadnień stabilności i jakości sterowania układów regulacji oraz budowy, programowania i sterowania robotów,
 • ma teoretyczną wiedzę ogólną w zakresie: architektury systemów komputerowych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i technologii sieciowych, systemów wbudowanych rozproszonych systemów komputerowych, zna podstawowe struktury danych i wykonywane na nich operacje oraz strategie doboru właściwych struktur danych do zadania algorytmicznego,
 • umie tworzyć proste projekty programistyczne, w tym aplikacje internetowe, programy wykorzystujące metody sztucznej inteligencji; potrafi zaprojektować dobry, graficzny, funkcjonalny, niezawodny i użyteczny interfejs użytkownika dla aplikacji. Potrafi projektować proste systemy informatyczne: sieciowe, bazodanowe, wbudowane, przemysłowe systemy komputerowe,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
biotechnologia Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • zna podstawowe kategorie pojęciowe i terminologiczne w biotechnologii oraz z zakresu matematyki, biologii, fizyki, chemii, statystyki, biometrii, informatyki oraz ochrony środowiska,
 • ma wiedzę o surowcach, produktach i procesach stosowanych w biotechnologii oraz o kierunkach rozwoju tej gałęzi przemysłu w kraju i na świecie,
 • ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych w biotechnologii,
 • ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad organizacji produkcji biotechnologicznej, zapewnienia jakości, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • ma podstawową wiedzę i umiejętności w planowaniu prostych eksperymentów, wykorzystuje podstawowe techniki analityczne, laboratoryjne i symulacyjne w celu formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, w tym procesów biotechnologicznych, dokonuje ich interpretacji i wyciąga poprawne wnioski, przeprowadza dyskusję z danymi literaturowymi,
 • ma szczegółową wiedzę z zakresu biotechnologii środowiskowej (obejmującą zagadnienia oczyszczania ścieków i gazów, przetwarzania odpadów stałych oraz bioremediacji gruntów), medycznej i leków,
 • rozwiązuje proste zadania inżynierskie związane z realizacją procesów i operacji jednostkowych w biotechnologii; proponuje technologie oczyszczania ścieków/gruntów/powietrza oraz wybiera odpowiednie metody zagospodarowania odpadów w zależności od właściwości usuwanych zanieczyszczeń i warunków prowadzenia procesu,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
budownictwo Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • zna zasady konstruowania i wymiarowania elementów konstrukcji budowlanych: metalowych, żelbetowych, zespolonych, drewnianych i murowych,
 • zna zasady konstruowania i analizy wybranych obiektów budownictwa ogólnego, przemysłowego i komunikacyjnego/mostowego,
 • zna podstawy fizyki budowli dotyczące migracji ciepła i wilgoci w obiektach budowlanych,
 • zna najczęściej stosowane materiały budowlane oraz podstawowe elementy technologii ich wytwarzania,
 • ma podstawową wiedzę na temat projektowania obiektów infrastruktury transportu drogowego i szynowego,
 • potrafi wykonać analizę statyczną konstrukcji prętowych statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych; potrafi wyznaczać częstości drgań własnych dla prostych konstrukcji prętowych oraz wykonać ich analizę dynamiczną w zakresie oceny stanów rezonansowych,
 • potrafi zaprojektować proste fundamenty pod obiekty budownictwa ogólnego,
 • potrafi sporządzać elementy bilansu energetycznego obiektu budowlanego,
 • potrafi odczytać rysunki architektoniczne, budowlane i geodezyjne oraz potrafi sporządzić dokumentację graficzną w środowisku wybranych programów CAD,
 • zna i stosuje przepisy prawa budowlanego oraz normy i normatywy obowiązujące w budownictwie,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów na kierunku budownictwo wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Egzamin kwalifikacyjny ‒ w przypadku braku wymaganych kompetencji (dla osób nieposiadających dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku budownictwo).
 3. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów lub oceny egzaminu kwalifikacyjnego.
chemia Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma uporządkowaną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki klasycznej, relatywistycznej i kwantowej, chemii oraz podstawową wiedzę z dziedziny nauk biologicznych oraz informatyki w zakresie potrzebnym do rozwiązywania zadań związanych z chemią,
 • ma wiedzę i umiejętności na temat syntezy, oczyszczania, analizowania składu i określania struktury związków chemicznych z zastosowaniem metod klasycznych i instrumentalnych,
 • zna podstawowe zasady BHP, bezpiecznego postępowania z chemikaliami oraz selekcji i utylizacji odpadów chemicznych,
 • umie stosować podstawowe techniki laboratoryjne do oceny właściwości fizykochemicznych związków chemicznych,
 • ma wiedzę i umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentalnych,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
elektronika i telekomunikacja Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu fizyki i matematyki, umożliwiającą zrozumienie podstaw fizycznych elektroniki oraz formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań projektowych z zakresu elektroniki,
 • ma wiedzę i umiejętności z zakresu teorii obwodów i sygnałów elektrycznych, metrologii, a także elementów, analogowych i cyfrowych układów oraz systemów elektronicznych, umożliwiających pomiary, analizę, symulację i projektowanie prostych elementów i układów elektronicznych,
 • umie wykorzystywać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich,
 • ma wiedzę i umiejętności z zakresu architektury i oprogramowania systemów komputerowych,
 • ma wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki i techniki programowania, umożliwiające sformułowanie algorytmu prostego problemu inżynierskiego i opracowanie oprogramowania w wybranym języku wysokiego poziomu z wykorzystaniem właściwych narzędzi informatycznych,
 • ma umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadania o charakterze projektowym,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
elektrotechnika Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu fizyki i matematyki, umożliwiającą zrozumienie podstaw fizycznych elektrotechniki oraz formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań projektowych z zakresu elektrotechniki,
 • ma wiedzę i umiejętności z zakresu teorii obwodów, elektroniki, metrologii, maszyn elektrycznych, napędu elektrycznego, energoelektroniki, elektroenergetyki, umożliwiające pomiary, analizę, symulację i projektowanie prostych urządzeń i układów elektrycznych,
 • ma wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw informatyki, metod numerycznych i programowania, umożliwiające sformułowanie i rozwiązanie prostego problemu inżynierskiego,
 • umie wykorzystać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne do formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich,
 • ma umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadań o charakterze projektowym,
 • umie porównywać i oceniać istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności podzespołów, urządzeń i systemów elektrycznych,
 • zna zasady bezpiecznej obsługi urządzeń i instalacji elektrycznych, w tym aspektów prawnych oraz zasad projektowania instalacji ochronnych,
 • umie wykonać wstępną analizę ekonomiczną podejmowanych działań inżynierskich,
 • ma podstawową wiedzę z zakresu stosowania prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej oraz umiejętność korzystania z zasobów informacji patentowej,
 • zna język angielski na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
energetyka Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii, umożliwiającą formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań z zakresu problematyki energetycznej,
 • ma umiejętność opisu przebiegu różnych procesów fizycznych i chemicznych z wykorzystaniem praw termodynamiki, transportu ciepła i masy oraz mechaniki płynów,
 • umie rozwiązywać proste problemy energetyczne opisane metodami matematycznymi, stosując metody analityczne i numeryczne,
 • zna budowę i działanie podstawowych urządzeń energetyki konwencjonalnej oraz umie przeprowadzić analizę porównawczą różnych układów technologicznych tych urządzeń metodami matematycznymi i ekonomicznymi,
 • ma umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadań o charakterze projektowym,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
geodezja i kartografia Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu nauk ścisłych, pozwalającą na zrozumienie zjawisk i procesów związanych z geodezją i kartografią,
 • ma podstawową wiedzę i umiejętności z geodezji inżynieryjno-przemysłowej, geomatyki, gospodarki nieruchomościami i katastru, fotogrametrii i teledetekcji, rozgraniczania i podziałów nieruchomości oraz urządzania terenów rolnych i leśnych,
 • ma wiedzę na temat podstawowych pojęć i przepisów prawnych z zakresu geodezji i kartografii, gospodarki nieruchomościami, prawa budowlanego, prawa cywilnego i administracyjnego,
 • ma podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu narzędzi informatycznych służących do pozyskiwania, przetwarzania, analizowania i udostępniania danych geodezyjnych i kartograficznych,
 • jest gotowy do pogłębiania swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie geodezji i kartografii oraz prawa, informatyki, planowania przestrzennego, budownictwa i statystyki,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego systemu Opisu Kształcenia Inżynierskiego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
geoinżynieria i eksploatacja surowców Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji,
 • ma wiedzę z zakresu nauk ścisłych umożliwiająca formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań inżynierskich,
 • rozumie istotę procesów i zjawisk ekonomicznych w przedsiębiorstwie,
 • zna metody badawcze właściwe dla wybranego kierunku,
 • zna i rozumie pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego systemu Opisu Kształcenia Inżynierskiego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
górnictwo i geologia Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma uporządkowaną wiedzę z matematyki, fizyki, mechaniki, elektrotechniki oraz inżynierii ogólnej, umożliwiającą formułowanie i rozwiązywanie prostych inżynierskich zadań projektowych,
 • ma uporządkowaną wiedzę ogólną z geologii w zakresie procesów geologicznych kształtujących sfery Ziemi,
 • ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie systemów eksploatacji podziemnej węgla kamiennego,
 • orientuje się w obecnym stanie oraz trendach rozwojowych w wybranej specjalności z kierunku górnictwo i geologia,
 • potrafi przygotować i opracować dokumentację oraz przedstawić krótką prezentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego z zakresu górnictwa i geologii,
 • ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku górniczym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą,
 • ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje,
 • ma udokumentowaną (np. projekt inżynierski) umiejętność pozyskiwania informacji z literatury, baz danych, kart katalogowych producentów oraz innych właściwie dobranych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
informatyka Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma uporządkowaną wiedzę w zakresie arytmetyki cyfrowej, metod numerycznych, algebry liniowej i geometrii analitycznej, rachunku różniczkowego i całkowego oraz jego zastosowań, a także matematyki dyskretnej,
 • ma elementarną wiedzę w zakresie fizyki i elektroniki, obejmującą: podstawowe układy elektroniczne, przetworniki A/C i C/A, podstawy techniki mikroprocesorowej, techniki cyfrowej i zasady funkcjonowania współczesnych komputerów,
 • ma teoretyczną wiedzę ogólną w zakresie: architektury systemów komputerowych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i technologii sieciowych, systemów wbudowanych oraz rozproszonych systemów komputerowych,
 • zna podstawowe struktury danych i wykonywane na nich operacje (reprezentacja danych liczbowych, arytmetyka i błędy zaokrągleń, tablice, napisy, zbiory, rekordy, pliki, wskaźniki i referencje, struktury wskaźnikowe, listy, stosy, kolejki, drzewa i grafy) oraz strategie doboru właściwych struktur danych do zadania algorytmicznego,
 • zna i potrafi zastosować podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu analizy złożoności obliczeniowej algorytmów, grafiki i komunikacji człowiek-komputer, sztucznej inteligencji, baz danych, hurtowni danych, inżynierii oprogramowania,
 • umie tworzyć proste projekty programistyczne, w tym aplikacje internetowe, programy wykorzystujące metody sztucznej inteligencji; potrafi zaprojektować dobry, graficzny, funkcjonalny, niezawodny i użyteczny interfejs użytkownika dla aplikacji. Potrafi projektować proste systemy informatyczne: sieciowe, bazodanowe, wbudowane, przemysłowe systemy komputerowe,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
informatyka (profil praktyczny) Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • posiada gruntowną wiedzę i umiejętności z zakresu studiów inżynierskich z dyscypliną wiodącą Informatyka lub Informatyka techniczna i telekomunikacja,
 • zna i potrafi zastosować podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu sieci komputerowych, systemów operacyjnych, systemów sztucznej inteligencji, algorytmów i struktur danych,
 • umie tworzyć proste projekty programistyczne,
 • posiada uporządkowaną wiedzę i umiejętności z matematyki,
 • potrafi samodzielnie pogłębiać wiedzę korzystając z odpowiednich źródeł,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
informatyka przemysłowa (profil ogólnoakademicki) Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z informatyki przemysłowej,
 • zna podstawowe metody, techniki, narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu informatyki przemysłowej,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
inżynieria bezpieczeństwa Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii, umożliwiającą formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań inżynierskich,
 • ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomii oraz organizacji i zarządzania,
 • zna możliwości wykorzystania rysunku technicznego i techniki komputerowej do realizacji zadań inżynierskich,
 • potrafi oszacować podstawowe ryzyka związane z funkcjonowaniem obiektów technicznych oraz dokonać oceny ryzyka i zagrożeń w środowisku pracy,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
inżynieria biomedyczna Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma uporządkowaną wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą podstawy logiki, algebrę liniową i geometrię analityczną, rachunek różniczkowy i całkowy oraz jego zastosowania, statystykę, probabilistykę oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowanej, w tym metody matematyczne i metody numeryczne, niezbędne do opisu zagadnień związanych z Inżynierią Biomedyczną,
 • ma wiedzę w zakresie fizyki, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych powiązanych z kierunkiem inżynieria biomedyczna, ma podstawową wiedzę na temat zasad przeprowadzania i opracowania wyników pomiarów fizycznych, rodzajów niepewności pomiarowych, sposobów ich wyznaczania i wyrażania,
 • ma szczegółową wiedzę w zakresie inżynierii materiałowej, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych metod kształtowania struktury oraz zespołu własności użytkowych materiałów inżynierskich i biomedycznych, doboru materiałów, badań i odpowiednich technologii, z uwzględnieniem uwarunkowań stosowania wyrobów z materiałów inżynierskich i biomedycznych,
 • ma elementarną wiedzę z zakresu podstaw modelowania, narządu ruchu, analizy obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego oraz rozkładu odkształceń i naprężeń w elementach układu implant-kość, ma podstawową wiedzę w zakresie wykorzystania metody elementów skończonych w inżynierii biomedycznej,
 • ma elementarną wiedzę w zakresie architektury systemów komputerowych, zna elementy wchodzące w ich skład, sposób reprezentacji danych w takich systemach, ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie analizy i projektowania algorytmów, a także wykorzystywanych struktur danych, w tym również baz danych,
 • ma podstawową wiedzę z zakresu fizyki i elektrotechniki, pozwalającą na zrozumienie zagadnień z elektroniki, ma elementarną wiedzę z zakresu teorii sygnałów, a także metod ich przetwarzania, zna teoretyczne podstawy akwizycji i rozpoznawania wybranych sygnałów biomedycznych i obrazów radiologicznych oraz ich analizy i przetwarzania,
 • potrafi zaprojektować sprzęt rehabilitacyjny i medyczny oraz postać konstrukcyjną implantu, a także przeprowadzić ich analizę wytrzymałościową,
 • potrafi opracować dokumentację wykonawczą i na tej podstawie ramowy proces technologiczny analizowanej postaci wyrobu medycznego,
 • potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego oraz przygotować tekst zawierający omówienie otrzymanych wyników, umie przygotować, a także zaprezentować wyniki badań otrzymane w efekcie realizacji zadania inżynierskiego,
 • potrafi dobrać odpowiednie narzędzia, oprogramowanie do rozwiązania problemu natury inżynierskiej, potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi, symulatorami oraz narzędziami komputerowo wspomaganego projektowania inżynierskiego, potrafi sformułować algorytm, posłużyć się językami programowania niskiego i wysokiego poziomu oraz odpowiednimi narzędziami informatycznymi przeznaczonymi do opracowywania programów komputerowych,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
inżynieria lotnicza i kosmiczna Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę w zakresie metod i analiz matematycznych do opisu procesów technicznych, systemów i procesów,
 • ma podstawową wiedzę dotyczącą procesów ekonomicznych,
 • zna, rozumie i stosuje metody oraz techniki pomiaru wielkości fizycznych,
 • zna i rozumie podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane w projektowaniu elementów statków powietrznych i obiektów kosmicznych, stosuje podstawowe metody i narzędzia w projektowaniu obiektów technicznych w inżynierii lotniczej i kosmicznej, również z wykorzystaniem technik komputerowych,
 • ma podstawową wiedzę o aktualnym stanie i najnowszych trendach rozwojowych w zakresie inżynierii lotniczej i kosmicznej oraz o jego oddziaływaniu na środowisko, a także na temat cyklu życia statków powietrznych i obiektów kosmicznych oraz systemów technicznych,
 • ma wiedzę w zakresie rozumienia i tworzenia dokumentacji technicznej elementów infrastruktury inżynierii lotniczej i kosmicznej,
 • potrafi analizować i rozwiązywać proste problemy fizyczne na podstawie poznanych praw i metod fizyki oraz przeprowadzać proste pomiary fizyczne, potrafi uwzględniać aspekty systemowe i pozatechniczne oraz wykonywać wstępne analizy ekonomiczne podejmowanych zadań inżynierskich,
 • potrafi wykorzystywać narzędzia komputerowo wspomaganego projektowania do symulacji i projektowania elementów statków powietrznych i obiektów kosmicznych,
 • potrafi posłużyć się odpowiednimi metodami oraz przyrządami, a także wykorzystać stanowiska umożliwiające pomiary podstawowych wielkości określających stan techniczny elementów statków powietrznych i obiektów kosmicznych oraz dokonać identyfikacji i weryfikacji prostych elementów, urządzeń i procesów,
 • potrafi dobrać i stosować odpowiednie metody i narzędzia służące do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich dotyczących zagadnień związanych z inżynierią lotniczą i kosmiczną,
 • potrafi, przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących projektowanie obiektów, systemów i procesów związanych ze statkami powietrznymi i obiektami kosmicznymi, dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
inżynieria i technologie materiałowe Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • posiada wiedzę z zakresu fizyki i matematyki, umożliwiającą rozumienie fizycznego charakteru materii, pozwalającą na przygotowywanie planu eksperymentu, statystyczne opracowanie wyników badań, oraz swobodne korzystanie z możliwości inżynierii obliczeniowej.
 • zna i rozumie zagadnienia z zakresu podstawowych i innowacyjnych technologii kształtowania struktury i właściwości materiałów inżynierskich oraz ich powierzchni,
 • zna i rozumie zagadnienia dotyczące badania struktury i właściwości mechanicznych , fizykochemicznych i użytkowych materiałów inżynierskich, w tym także biomateriałów i nanomateriałów,
 • zna i rozumie cykle życia urządzeń, obiektów, systemów technicznych oraz ich znaczenie w powiązaniu z inżynierią materiałową,
 • potrafi korzystać ze specjalistycznego oprogramowania komputerowego przy rozwiązywaniu zadań z zakresu inżynierii materiałowej,
 • potrafi dobrać materiał do określonego zastosowania z uwzględnieniem łańcucha przyczynowo skutkowego: skład chemiczny – technologia – struktura – właściwości – zastosowanie,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w celu porozumiewania się, opracowywania dokumentacji i prezentacji wyników zadań inżynierskich, a także czytania ze zrozumieniem instrukcji obsługi urządzeń technicznych i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów,
 • jest gotowy do pracy w grupie, zarówno jako lider realizowanego projektu, jak i w roli członka zespołu oraz wykazywać się chęcią nabywania i rozwijania nowych kompetencji i umiejętności w zakresie formułowania i rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów inżynieryjno-technologicznych.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
inżynieria materiałowa Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • zna i rozumie zagadnienia dotyczące badania struktury i właściwości materiałów metalowych, ceramicznych, polimerowych, kompozytowych, biomateriałów i nanomateriałów,
 • zna i rozumie procesy technologiczne wykorzystywane w kształtowaniu struktury i właściwości materiałów inżynierskich oraz ich powierzchni,
 • zna i rozumie cykle życia urządzeń, obiektów, systemów technicznych oraz ich znaczenie w powiązaniu z inżynierią materiałową,
 • zna i rozumie podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich związanych z inżynierią materiałową,
 • potrafi korzystać ze specjalistycznego oprogramowania komputerowego przy rozwiązywaniu prostych zadań z zakresu inżynierii materiałowej,
 • potrafi dobrać materiał do określonego zastosowania z uwzględnieniem łańcucha przyczynowo skutkowego: skład chemiczny – technologia – struktura – właściwości – zastosowanie,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
inżynieria materiałowa (profil praktyczny – studia dualne) Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu: nauki o materiałach, materiałów metalicznych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych, doboru materiałów inżynierskich, technologii wytwarzania i przetwórstwa materiałów, metod badań materiałów oraz rozwiązywania prostych problemów inżynierskich,
 • umie przygotować i przedstawić prezentację, dotyczącą zagadnień z zakresu inżynierii materiałowej,
 • potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł w zakresie inżynierii materiałowej,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Kandydaci na studia dualne przystępują do rekrutacji na Politechnice Śląskiej po pozytywnym zakończeniu wstępnej rekrutacji przeprowadzonej przez instytucję współtworzącą kierunek studiów.

inżynieria produkcji i zarządzania Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • zna i rozumie zagadnienia z zakresu matematyki, fizyki i szeroko pojętej inżynierii ogólnej,
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia i koncepcje z zakresu inżynierii produkcji i zarządzania, w tym organizacji produkcji, narzędzi wspomagania komputerowego, technik wytwarzania, projektowania procesów,
 • potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu inżynierii produkcji i zarządzania,
 • potrafi dobierać i korzystać z właściwych technik, umiejętności i nowoczesnych narzędzi inżynierskich,
 • potrafi rozwiązywać praktyczne zadania inżynierskie wymagające korzystania ze standardów i norm inżynierskich oraz w oparciu o posiadaną wiedzę z inżynierii produkcji i zarządzania,
 • zna i rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości,
 • jest gotowy do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
inżynieria środowiska Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • potrafi efektywnie stosować wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii, którą wykorzystuje w działalności inżynierskiej,
 • zna podstawy projektowania technologii, urządzeń i systemów wodno-kanalizacyjnych, ochrony powietrza, ogrzewnictwa i wentylacji oraz gospodarowania odpadami,
 • potrafi dokonać oceny sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych, obiektów, systemów i procesów stosowanych w inżynierii środowiska,
 • umie wykorzystać przepisy prawa oraz instrumenty ekonomiczne w zakresie inżynierii środowiska,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
logistyka Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • rozumie istotę procesów i zjawisk społecznych,
 • rozumie istotę procesów i zjawisk ekonomicznych oraz logistycznych przebiegających w przedsiębiorstwie,
 • potrafi efektywnie stosować wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i szeroko pojętej inżynierii ogólnej do rozwiązywania współczesnych problemów technologicznych,
 • potrafi identyfikować, formułować oraz rozwiązywać problemy praktyczne w dziedzinie logistyki i procesów logistycznych,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
logistyka (profil praktyczny – studia dualne) Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • rozumie istotę procesów i zjawisk społecznych,
 • rozumie istotę procesów i zjawisk ekonomicznych oraz logistycznych przebiegających w przedsiębiorstwie,
 • potrafi efektywnie stosować wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i szeroko pojętej inżynierii ogólnej do rozwiązywania współczesnych problemów technologicznych,
 • potrafi identyfikować, formułować oraz rozwiązywać problemy praktyczne w dziedzinie logistyki i procesów logistycznych,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Kandydaci na studia dualne przystępują do rekrutacji na Politechnice Śląskiej po pozytywnym zakończeniu wstępnej rekrutacji przeprowadzonej przez instytucję współtworzącą kierunek studiów.

matematyka Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • posiada gruntowną wiedzę i umiejętności z zakresu studiów na kierunku matematyka,
 • posiada umiejętność krytycznego myślenia i rozumowania,
 • potrafi samodzielnie pogłębiać wiedzę korzystając z odpowiednich źródeł,
 • potrafi używać nowoczesnych narzędzi informatycznych oraz posługiwać się programami służącymi do obliczeń matematycznych,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
mechanika i budowa maszyn Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • potrafi efektywnie stosować wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i innych obszarów właściwych dla dyscypliny mechanika do rozwiązywania współczesnych problemów technologicznych w tym zakresie,
 • ma wiedzę i umiejętności z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn, zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych,
 • jest przygotowany do realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn, prac wspomagających projektowanie maszyn, dobór materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy maszyn oraz nadzór nad ich eksploatacją, zarządzania pracą w zespole, koordynacji prac i oceny ich wyników oraz sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi,
 • potrafi dokonać interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadań o charakterze projektowym,
 • potrafi stosować metody analityczne i numeryczne do rozwiązywania prostych problemów z dziedziny mechaniki i budowy maszyn opisanych metodami numerycznymi,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
mechanika i budowa maszyn (profil praktyczny – studia dualne) Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę i umiejętności z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn, zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych,
 • jest przygotowany do realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn, prac wspomagających projektowanie maszyn, dobór materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy maszyn oraz nadzór nad ich eksploatacją, zarządzania pracą w zespole, koordynacji prac i oceny ich wyników oraz sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi,
 • umie wykorzystać zdobyte w środowisku zajmującym się zawodowo działalnością inżynierską doświadczenie związane z eksploatacją systemów technicznych typowych dla obszaru inżynierii mechanicznej oraz potrafi praktycznie stosować narzędzia wspomagające prace inżynierskie, podczas realizacji zadań w środowisku przemysłowym,
 • umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Kandydaci na studia dualne przystępują do rekrutacji na Politechnice Śląskiej po pozytywnym zakończeniu wstępnej rekrutacji przeprowadzonej przez instytucję współtworzącą kierunek studiów.

mechatronika Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu fizyki i matematyki, umożliwiającą rozumienie podstaw fizycznych działania systemów mechatronicznych oraz formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań projektowych z zakresu mechatroniki,
 • zna i rozumie zagadnienia z zakresu mechaniki, w tym mechaniki płynów, a także zagadnienia z zakresu wytrzymałości materiałów, czasu ich zużycia, oddziaływania zużytych materiałów na środowisko naturalne, oraz dostrzega konieczność ich powtórnego wykorzystania,
 • zna i rozumie zagadnienia z zakresu teorii sterowania automatycznego, w tym zagadnienia z zakresu projektowania i realizacji automatycznej regulacji układów wykonawczych,
 • zna i rozumie zagadnienia z zakresu elektrotechniki w obszarze: metod analizy prostych obwodów elektrycznych prądu stałego i przemiennego jedno- i trójfazowego oraz podstaw obliczania obwodów magnetycznych,
 • zna i rozumie elementarne zagadnienia z zakresu cyklu życia układów mechatronicznych, oraz eksploatacji i diagnostyki układów mechatronicznych i diagnostyki procesów produkcyjnych,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
mechatronika przemysłowa Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • posiada wiedzę z zakresu fizyki i matematyki, umożliwiającą rozumienie podstaw fizycznych działania systemów mechatronicznych oraz formułowania i rozwiązywania prostych zadań projektowych z zakresu mechatroniki,
 • zna i rozumie zagadnienia z zakresu mechaniki, w tym mechaniki płynów, a także zagadnienia z zakresu wytrzymałości materiałów, czasu ich zużycia, oddziaływania zużytych materiałów na środowisko naturalne, oraz dostrzegać konieczność ich powtórnego wykorzystania,
 • zna i rozumie zagadnienia z zakresu teorii sterowania automatycznego, w tym zagadnienia z zakresu projektowania i realizacji automatycznej regulacji układów wykonawczych,
 • zna i rozumie zagadnienia z zakresu elektrotechniki w obszarze: metod analizy prostych obwodów elektrycznych prądu stałego i przemiennego jedno- i trójfazowego oraz podstaw obliczania obwodów magnetycznych,
 • zna i rozumie elementarne zagadnienia z zakresu cyklu życia układów mechatronicznych, oraz eksploatacji i diagnostyki układów mechatronicznych i diagnostyki procesów produkcyjnych,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
mechatronika (profil praktyczny – studia dualne) Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma podstawową wiedzę z zakresu fizyki i matematyki, umożliwiającą rozumienie podstaw fizycznych działania systemów mechatronicznych oraz formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań projektowych z zakresu mechatroniki,
 • ma podstawową wiedzę z zakresu elektrotechniki w obszarze metod analizy prostych obwodów elektrycznych prądu stałego i prądu przemiennego,
 • ma podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu układów elektronicznych, mechanicznych, elementów automatyki i robotyki, teorii sterowania, pozwalającą na rozwiązywanie prostych zadań inżynierskich,
 • ma wiedzę ogólną z zakresu elektromechanicznego przetwarzania energii,
 • ma podstawową wiedzę w zakresie wytrzymałości materiałów, czasu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych,
 • potrafi zaplanować i przeprowadzić oraz udokumentować badania symulacyjne i pomiarowe, dokonać analizy rezultatów i przedstawić otrzymane wyniki w formie liczbowej i graficznej, dokonać ich interpretacji i wyciągnąć właściwe wnioski,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Kandydaci na studia dualne przystępują do rekrutacji na Politechnice Śląskiej po pozytywnym zakończeniu wstępnej rekrutacji przeprowadzonej przez instytucję współtworzącą kierunek studiów.

nanotechnologia Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu podstaw chemii, fizyki i termodynamiki w aspekcie ich implementacji w nauce o materiałach, ze szczególnym uwzględnieniem nanoskali,
 • zna i rozumie techniki i technologie projektowania i wytwarzania nanomateriałów, nanostruktur i nanourządzeń oraz metody ich integracji w nanosystemy,
 • zna i rozumie właściwości nanomateriałów i umie je wykorzystać w praktyce,
 • potrafi dobrać i zastosować właściwe metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne do wytwarzania określonych form nanomateriałów i nanostruktur w aspekcie ich potencjalnych zastosowań w nanourządzeniach i nanosystemach,
 • potrafi umiejętnie i samodzielnie poszukiwać informacji naukowej oraz integrować wiedzę techniczną z wiedzą z innych wybranych dyscyplin naukowych,
 • umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma podstawową wiedzę z matematyki, fizyki, oraz inżynierii ogólnej, umożliwiającą formułowanie i rozwiązywanie prostych inżynierskich zadań projektowych,
 • ma podstawową wiedzę z zakresu procesów i zjawisk społecznych i ekonomicznych przebiegających we współczesnej gospodarce,
 • zna możliwości zastosowania grafiki i techniki komputerowej do realizacji zadań inżynierskich,
 • ma podstawową wiedzę w zakresie wpływu działalności przemysłowej na środowisko oraz zagrożeń występujących na terenach poprzemysłowych,
 • potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, stosować metody analityczne oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski,
 • posiada udokumentowaną (np. projekt inżynierski) umiejętność pozyskiwania i wykorzystywania wiedzy przez: właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji, jak również dobór oraz stosowanie technik informacyjno-komunikacyjnych,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
socjologia Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych,
 • zna ich miejsce w systemie nauk i relacje do innych nauk,
 • zna podstawowe metody badań społecznych,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
technologia chemiczna Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii, umożliwiającą zrozumienie oraz opis zjawisk i procesów stosowanych w technologii chemicznej oraz wykonywanie obliczeń potrzebnych w praktyce inżynierskiej, ma wiedzę o surowcach, produktach i procesach stosowanych w przemyśle chemicznym i o kierunkach rozwoju przemysłu chemicznego w kraju i na świecie,
 • ma wiedzę i umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadań o charakterze projektowym,
 • ma wiedzę i umiejętności z zakresu technik oraz metod charakteryzowania i identyfikacji związków chemicznych,
 • ma wiedzę i umiejętności z zakresu inżynierii chemicznej, maszynoznawstwa i aparatury przemysłu chemicznego,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
technologia i inżynieria chemiczna (w języku angielskim) Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii, umożliwiającą zrozumienie oraz opis zjawisk i procesów stosowanych w technologii chemicznej, a także podstaw teoretycznych inżynierii chemicznej i procesowej wykonywania obliczeń potrzebnych w praktyce inżynierskiej,
 • posługuje się biegle specjalistycznym językiem angielskim w obszarze technologii i inżynierii chemicznej,
 • ma wiedzę o surowcach, produktach i procesach stosowanych w przemyśle chemicznym oraz o kierunkach rozwoju przemysłu chemicznego w kraju i na świecie,
 • ma podstawową wiedzę i umiejętności dotyczące zarządzania, w tym zarządzania jakością, prowadzenia działalności gospodarczej oraz transferu technologii, ochrony praw autorskich i pokrewnych,
 • ma wiedzę i umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadań o charakterze projektowym,
 • zna zasady budowy i doboru aparatów i urządzeń stosowanych w przemyśle chemicznym i pokrewnych,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
technologie kognitywne Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • rozumie istotę procesów i zjawisk społecznych,
 • rozumie istotę procesów i zjawisk ekonomicznych przebiegających w przedsiębiorstwie,
 • zna metody badawcze właściwe dla kierunku studiów,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
teleinformatyka Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu fizyki i matematyki, umożliwiającą zrozumienie funkcjonowania systemów teleinformatycznych oraz formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań z tego zakresu,
 • ma wiedzę i umiejętności z zakresu teorii obwodów i sygnałów elektrycznych, metrologii, a także elementów, analogowych i cyfrowych układów oraz systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych, umożliwiającą pomiary, analizę, symulację i projektowanie prostych układów elektronicznych,
 • ma teoretyczną wiedzę ogólną w zakresie: architektury oprogramowania systemów komputerowych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i technologii sieciowych, systemów wbudowanych, rozproszonych systemów komputerowych, zna podstawowe struktury danych i wykonywane na nich operacje oraz strategie doboru właściwych struktur danych do zadania algorytmicznego,
 • umie tworzyć proste projekty programistyczne, w tym aplikacje internetowe, potrafi projektować proste systemy informatyczne: sieciowe, bazodanowe, wbudowane,
 • ma umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadania o charakterze projektowym,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
transport Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie metod i analiz matematycznych do opisu procesów technicznych, systemów i procesów transportowych,
 • ma podstawową wiedzę dotyczącą procesów ekonomicznych i ekonomiki transportu,
 • zna i stosuje metody oraz techniki pomiaru wielkości fizycznych,
 • zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane w projektowaniu i analizie systemów transportowych oraz zagadnień inżynierii ruchu, stosuje podstawowe metody i narzędzia w projektowaniu obiektów technicznych w transporcie, również z wykorzystaniem technik komputerowych,
 • ma podstawową wiedzę o aktualnym stanie i najnowszych trendach rozwojowych w zakresie transportu oraz o jego oddziaływaniu na środowisko, a także na temat cyklu życia środków transportu oraz obiektów i systemów technicznych,
 • ma uporządkowaną wiedzę w zakresie rozumienia i tworzenia dokumentacji technicznej elementów infrastruktury i suprastruktury transportu,
 • ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością,
 • potrafi analizować i rozwiązywać proste problemy fizyczne na podstawie poznanych praw i metod fizyki oraz przeprowadzać proste pomiary fizyczne, potrafi uwzględniać aspekty systemowe i pozatechniczne oraz wykonywać wstępne analizy ekonomiczne podejmowanych zadań inżynierskich,
 • potrafi wykorzystywać narzędzia komputerowo wspomaganego projektowania do symulacji i projektowania elementów infrastruktury i suprastruktury transportu,
 • potrafi posłużyć się odpowiednimi metodami oraz przyrządami, a także wykorzystać stanowiska umożliwiające pomiary podstawowych wielkości określających stan techniczny elementów środków transportu oraz dokonać identyfikacji i weryfikacji prostych elementów, urządzeń i procesów transportowych,
 • potrafi projektować proste obiekty i systemy zaplecza technicznego, elementy infrastruktury i suprastruktury transportu oraz logistyki, a także zaprojektować elementy i urządzenia środków transportu z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych,
 • potrafi dobrać i stosować odpowiednie metody i narzędzia służące do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich dotyczących zagadnień związanych z transportem,
 • potrafi, przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących projektowanie obiektów, systemów i procesów transportowych, dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne,
 • potrafi przeprowadzać analizę i dokonać oceny systemów oraz procesów transportowych, zaproponować ich modyfikację i udoskonalenie oraz stosować proste metody i narzędzia w sterowaniu transportem,
 • ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
zarządzanie Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • rozumie istotę procesów i zjawisk społecznych,
 • rozumie istotę procesów i zjawisk ekonomicznych przebiegających w przedsiębiorstwie,
 • zna metody badawcze właściwe dla kierunku studiów,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
zarządzanie i inżynieria produkcji Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • potrafi efektywnie stosować wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i szeroko pojętej inżynierii ogólnej do rozwiązywania współczesnych problemów technologicznych,
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia i koncepcje nauk o zarządzaniu, w tym zarządzania przedsiębiorstwem, marketingu i logistyki oraz zagadnienia z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, zarządzania wiedzą oraz systemów wspomagania decyzji,
 • zna i rozumie zasady, koncepcje i metody zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii pracy,
 • potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym w oparciu o posiadaną wiedzę z zarządzania i inżynierii produkcji,
 • zna i rozumie podstawowe pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej, w szczególności w zakresie wybranych nauk humanistyczno-społecznych oraz potrzebę ich uwzględnienia w praktyce inżynierskiej,
 • zna i rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
zarządzanie projektami Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • rozumie istotę procesów i zjawisk społecznych,
 • rozumie istotę procesów i zjawisk ekonomicznych przebiegających w przedsiębiorstwie,
 • zna metody badawcze właściwe dla kierunku studiów,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
zrównoważona inżynieria energetyczna (w języku angielskim) Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii umożliwiającą formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań z zakresu problemów energetycznych,
 • ma umiejętność opisu różnych procesów z wykorzystaniem praw termodynamiki, transportu ciepła oraz mechaniki płynów,
 • ma umiejętność rozwiązywania prostych problemów energetycznych, stosując metody analityczne lub numeryczne,
 • zna budowę i działanie podstawowych urządzeń energetycznych,
 • ma umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentów oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadań o charakterze projektowym,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Przez średnią ocen ze studiów rozumie się ocenę wyznaczoną jako średnią ważoną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, określoną wzorem (przy uwzględnieniu wszystkich ocen końcowych):

Współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów wynosi:

 • 3 – zgodność w zakresie 90% – 100%
 • 2 – zgodność w zakresie 80% – 89%
 • 1 – zgodność w zakresie 70% – 79%
 • 0 – zgodność poniżej 70%

Wynikiem ukończenia studiów jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów.

Zasady rekrutacji do Wspólnej Szkoły Doktorskiej dla kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2021/2022

Rekrutacja dla kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2021/2022 jest prowadzona w dyscyplinach:

 • architektura i urbanistyka,
 • automatyka, elektronika i elektrotechnika,
 • informatyka techniczna i telekomunikacja,
 • inżynieria biomedyczna,
 • inżynieria chemiczna,
 • inżynieria lądowa i transport,
 • inżynieria materiałowa,
 • inżynieria mechaniczna,
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,
 • nauki chemiczne,
 • nauki o zarządzaniu i jakości,
 • nauki medyczne.

Do szkoły doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny. Do szkoły doktorskiej może być przyjęta również osoba będąca absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich, w przypadku gdy:

 1. na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów centralna komisja rekrutacyjna stwierdzi posiadanie przez kandydata szczególnie wysokich osiągnięć naukowych w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny, w której jest prowadzona szkoła doktorska,
 2. na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej z kandydatem centralna komisja rekrutacyjna stwierdzi posiadanie przez kandydata poszerzonej wiedzy w zakresie metodologii badań naukowych oraz upowszechniania wyników działalności naukowej.

Jednocześnie można być doktorantem tylko w jednej szkole doktorskiej.

Rekrutacja jest prowadzona drogą elektroniczną poprzez system DreamApply.

Kandydaci składają wymagane dokumenty w Sekretariacie Szkoły Doktorów w terminie określonym w harmonogramie. Centralna Komisja Rekrutacyjna przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy złożyli komplet dokumentów.

Przyjęcie do szkoły doktorskiej następuje na podstawie wyników postępowania konkursowego w ramach liczby miejsc w szkole doktorskiej. Lista rankingowa jest ustalana na podstawie liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów, przyznanych zgodnie z szczegółowymi zasadami i trybem oceniania kandydatów do szkoły doktorskiej. Kandydaci są kwalifikowani w zależności od miejsca na liście rankingowej do wysokości liczby miejsc oraz po jednej osobie do każdego ogłoszonego tematu badawczego. Centralna komisja rekrutacyjna określa obowiązującą w trakcie całej rekrutacji minimalną liczbę punktów, jaką muszą uzyskać kandydaci. Ustalona liczba punktów obowiązuje w ramach wszystkich naborów w tej rekrutacji.

Przyjęcie do szkoły doktorskiej następuje w drodze wpisu na listę doktorantów. Odmowa przyjęcia do szkoły doktorskiej następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Szczegółowe zasady i tryb oceniania kandydatów do szkoły doktorskiej

 1. Maksymalna, możliwa do uzyskania przez kandydata liczba punktów wynosi 100.
 2. Rozmowa kwalifikacyjna jest przeprowadzana:
  1) w przypadku gdy kandydat złoży dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – w języku polskim lub, na wniosek kandydata, w języku angielskim,
  2) w przypadku gdy kandydat nie złoży dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – w języku angielskim.
 3. Rozmowa kwalifikacyjna składa się z dwóch części:
  1) prezentacji multimedialnej kandydata, trwającej nie dłużej niż 15 minut, obejmującej przedstawienie:
  a) sylwetki kandydata,
  b) dotychczasowych wyników pracy naukowej (w tym zakresu pracy magisterskiej),
  c) zainteresowania kandydata wybraną tematyką badawczą,
  d) motywacji kandydata do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej,
  2) pytań zadawanych przez zespół rekrutacyjny dotyczących w szczególności treści przedstawionej przez kandydata prezentacji oraz mających na celu sprawdzenie przygotowania merytorycznego kandydata do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej w wybranym obszarze tematycznym.
 4. Liczba pytań zadanych przez wybranego przez kandydata promotora nie może przekroczyć połowy ogólnej liczby pytań zadanych przez zespół rekrutacyjny.
 5. Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oceniana jest w drodze rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej w języku angielskim. W przypadku gdy kandydat złoży dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, kandydatowi przyznaje się maksymalną liczbę punktów z tytułu znajomości języka angielskiego.
 6. W zakresie osiągnięć naukowych oceniane są wyłącznie osiągnięcia z okresu 5 lat poprzedzających rekrutację do szkoły doktorskiej.
 7. Oceniane są wyłącznie osiągnięcia naukowe w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny, w której jest prowadzona szkoła doktorska.
 8. Przy ocenie osiągnięć naukowych kandydata uwzględnia się następujące kryteria:
  1) w przypadku osiągnięć naukowych dotyczących:
  a) monografii naukowej albo artykułu naukowego:
  – rodzaj i formę,
  – procentowy wkład autorski,
  – liczbę punktów w wykazie wydawnictw lub w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, sporządzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 Ustawy,
  – innowacyjność tematyki badań naukowych, których dotyczy monografia naukowa albo artykuł naukowy,
  b) projektu badawczego:
  – pełnioną rolę,
  – okres uczestnictwa,
  – liczbę referatów naukowych, monografii naukowych, rozdziałów w monografii naukowej lub artykułów naukowych, zastosowań praktycznych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, lub wdrożeń wyników działalności naukowej, będących wynikiem udziału w projekcie,
  – prestiż konkursu, w ramach którego jest finansowany projekt,
  – innowacyjność i znaczenie projektu dla rozwoju nauki,
  c) konferencji naukowej:
  – zasięg,
  – liczbę uczestników,
  – liczbę reprezentowanych instytucji,
  – liczbę prelegentów posiadających co najmniej stopień doktora,
  – innowacyjność badań naukowych będących tematyką referatu naukowego,
  – status organizatora,
  d) konkursu:
  – zasięg,
  – uzyskane miejsce,
  – procentowy udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę lub wyróżnienie zespołowe,
  – liczbę uczestników, w tym liczbę zespołów,
  – status organizatora,
  e) zastosowań praktycznych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym zgłoszeń patentowych, udzielonych patentów lub wdrożenia wyników działalności naukowej w innej formie – liczbę tych zastosowań,
  f) udziału w działalności koła lub organizacji naukowej:
  – pełnioną rolę,
  – okres uczestnictwa,
  – udział w konkursach,
  – innowacyjność tematyki badań naukowych, których dotyczy działalność koła lub organizacji naukowej.
 9. Osiągnięcia naukowe kandydata są dokumentowane w postaci pisemnej, w formie:
  1) stron monografii naukowej lub czasopisma naukowego, zawierających imiona i nazwisko autora albo imiona i nazwiska autorów, tytuł monografii naukowej lub artykułu naukowego, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, ISBN, elSBN, ISSN, elSSN lub DOI,
  2) oświadczeń pierwszego autora lub autora korespondencyjnego monografii naukowej, rozdziału w monografii naukowej albo artykułu naukowego o procentowym wkładzie autorskim kandydata w monografię naukową, rozdział w monografii naukowej albo artykuł naukowy – w przypadku współautorstwa,
  3) oświadczenia kierownika projektu badawczego zawierającego informacje o numerze, źródle finansowania, okresie trwania i celu projektu, roli pełnionej przez kandydata w projekcie i zakresie realizowanych przez niego zadań oraz o efektach projektu,
  4) programu konferencji naukowej lub materiału pokonferencyjnego, zawierającego imiona i nazwiska prelegentów oraz nazwy reprezentowanych przez nich instytucji,
  5) oświadczenia kandydata o autorstwie i wygłoszeniu referatu naukowego,
  6) dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie nagrody lub wyróżnienia w konkursie,
  7) oświadczenia kierownika zespołu albo oświadczeń członków zespołu o procentowym udziale kandydata w powstaniu osiągnięcia – w przypadku nagrody zespołowej,
  8) potwierdzenia złożenia zgłoszenia patentowego, udzielenia patentu lub wdrożenia wyników działalności naukowej w innej formie,
  9) potwierdzenia otrzymania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
 10. Maksymalną liczbę punktów, które może uzyskać kandydat w ramach poszczególnych elementów oceny, określa tabela.
I Rozmowa kwalifikacyjna, w tym: 60
1 Prezentacja multimedialna kandydata 10
2 Zainteresowanie kandydata wybraną tematyką badawczą oraz motywacja kandydata do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej, na podstawie oceny wybranego przez kandydata promotora 10
3 Przygotowanie merytoryczne do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej w wybranym obszarze tematycznym 30
4 Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 10
II Udokumentowane osiągnięcia naukowe kandydata, w tym: 40
1 Autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej, rozdziału w monografii naukowej bądź artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej 20
2 Autorstwo i wygłoszenie referatu naukowego na ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej 2
3 Udział w projekcie badawczym 5
4 Uzyskanie nagrody lub wyróżnienia indywidualnego bądź znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę lub wyróżnienie zespołowe w konkursie o zasięgu ogólnopolskim albo międzynarodowym 7
5 Zastosowanie praktyczne wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym zgłoszenie patentowe, udzielony patent lub wdrożenie wyników działalności naukowej w innej formie 5
6 Otrzymane stypendium ministra za wybitne osiągnięcia 1 40
7 Udział w działalności kół i organizacji naukowych 1

1 – W przypadku otrzymania stypendium ministra nie są wliczane inne osiągnięcia naukowe kandydata.

Nowa matura

Tzw. “nowa matura” (polska nowa matura) to egzamin maturalny przeprowadzany:

 • w roku 2002 – na wniosek maturzysty, w wybranych szkołach średnich,
 • od 2005 roku – w liceach,
 • od 2006 roku – w technikach.

Osoba, która zdała egzamin maturalny, posiada świadectwo dojrzałości wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Kryteria przyjęć w rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023

Kwalifikacja na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego. W przypadku kwalifikacji na studia na kierunkach architektura oraz architektura wnętrz bierze się pod uwagę również wynik sprawdzianu uzdolnień artystycznych.

Liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyznaczana według następującego wzoru:

Dla kierunków inżynierskich oraz dla kierunków: matematyka oraz zarządzanie projektami:

P = 0,4 × Wgłówny + 0,6 × k × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wgłówny – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki (poziom podstawowy),
Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z jednego przedmiotu dodatkowego (matematyka – poziom rozszerzony, biologia, chemia, fizyka, informatyka),
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego.

Wykaz kierunków inżynierskich, na które jest prowadzona rekrutacja na studia pierwszego stopnia na rok akademicki 2022/2023 na Politechnice Śląskiej, zawiera tabela nr 1.

Na kierunku Matematyka finaliści “Ogólnopolskiego Sejmiku Matematycznego” organizowanego przez Pałac Młodzieży w Katowicach otrzymują dodatkowo 20 punktów.

 

Dla kierunków: analityka biznesowa, geodezja i kartografia, geoinformatyka i geologia środowiska, geoinżynieria i eksploatacja surowców, inżynieria bezpieczeństwa oraz rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych:

P = 0,4 × Wgłówny + 0,6 × k × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wgłówny – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki (poziom podstawowy),
Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z jednego przedmiotu dodatkowego (matematyka – poziom rozszerzony, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka),
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego.

 

Dla kierunku architektura:

Sprawdzian uzdolnień artystycznych oraz wynik egzaminu maturalnego z matematyki.

P = Pspr + 0,4 × Wmp + 0,6 × Wmr

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Pspr – liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień artystycznych,
Wmp – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki – poziom podstawowy,
Wmr  – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki – poziom rozszerzony.

 

Dla kierunku architektura wnętrz:

Sprawdzian uzdolnień artystycznych oraz wynik egzaminu maturalnego z matematyki.

P = Pspr + 0,1 × Wmp

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Pspar – liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień artystycznych,
Wmp – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki – poziom podstawowy.

 

Dla kierunku lingwistyka stosowana:

P = 0,5 × Wjop

albo

P = 1 × Wjor

albo

P = 4/3 × Wjod

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wjop – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z języka obcego na poziomie podstawowym,
Wjor – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z języka obcego na poziomie rozszerzonym,
Wjor – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z języka obcego na poziomie dwujęzycznym,
Brany jest pod uwagę tylko jeden wynik – z poziomu podstawowego, rozszerzonego albo dwujęzycznego.

Na specjalnościach: język angielski z językiem francuskim, język angielski z językiem hiszpańskim oraz język angielski z językiem włoskim, językiem obcym uwzględnianym w kwalifikacji jest wyłącznie język angielski.
Na specjalności język niemiecki z językiem angielskim, językiem obcym uwzględnianym w kwalifikacji jest język angielski albo niemiecki.

 

Dla kierunku zarządzanie:

P = 0,4 × Wgłówny + 0,6 × k × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wgłówny – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z języka polskiego (poziom podstawowy),
Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z jednego przedmiotu dodatkowego (język polski – poziom rozszerzony, biologia, geografia, historia, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie).
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego,
k = 4/3 dla poziomu dwujęzycznego.

Kandydaci, którzy na egzaminie maturalnym z przedmiotów wymaganych na poszczególnych kierunkach studiów przystąpili do rozwiązywania dodatkowych zadań egzaminacyjnych w języku obcym, otrzymują dodatkowe punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym, zgodnie ze wzorem:

Pd = 0,2 × k × Wcz

gdzie:
Pd – liczba dodatkowych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wcz – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z części w języku obcym,
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego.

Dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny tzw. nową maturę w latach: 2002, 2007, 2008 lub 2009, mogących zdawać przedmioty tylko na jednym poziomie oraz kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny tzw. nową maturę przez ponowne przystąpienie do tego egzaminu w kolejnych sesjach tylko na poziomie rozszerzonym, stosuje się następujące przeliczenie wyniku egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym na wynik egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym:

Wmp =

gdzie:
Wmp – zaokrąglona w górę do pełnych jednostek, liczba punktów (%) z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym,
Wmr – liczba punktów (%) z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.

 1. Liczbę punktów przelicza się z uwzględnieniem przedmiotów o najkorzystniejszym dla kandydata wyniku.
 2. Kandydat, który nie zdawał przedmiotu na określonym poziomie, otrzymuje za przedmiot na tym poziomie 0 punktów.
 3. Przeprowadza się rekrutację uzupełniającą na wniosek kandydata, który ubiegał się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów oraz którego wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Kandydatowi uwzględnia się podwyższony wynik w odniesieniu do tego kierunku studiów na pisemny wniosek złożony do Centralnej Komisji Rekrutacyjnej przed terminem zakończenia rekrutacji. Wnioski złożone po zakończeniu rekrutacji zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
 4. W przypadku kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, inne niż dyplom IB albo dyplom EB, oceny z tego świadectwa lub jego odpowiednika zamienia się na punkty z uwzględnieniem odpowiednich wag, przedmiotów i poziomów oraz przy zachowaniu zasady proporcjonalności stosowanej skali ocen.
 5. Dokumenty wydane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinny zostać zalegalizowane lub opatrzone apostille.
Stara matura

Tzw. “stara matura” (polska stara matura) to egzamin dojrzałości przeprowadzany:

 • do 2004 roku – w liceach,
 • do 2005 roku – w technikach.

Osoba, która zdała egzamin dojrzałości, posiada świadectwo dojrzałości wydane przez szkołę średnią.

Kryteria przyjęć w rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników z egzaminu dojrzałości pisemnego – z wyjątkiem kierunku lingwistyka stosowana. W przypadku kandydatów na kierunek lingwistyka stosowana bierze się pod uwagę ocenę z części pisemnej egzaminu dojrzałości albo, w razie jej braku, z części ustnej tego egzaminu.

Oceny z przedmiotów wymaganych na poszczególnych kierunkach studiów zamienia się na punkty w następujący sposób:

Ocena Liczba punktów dla skali ocen 1-6 Liczba punktów dla skali ocen 2-5
celujący 100
bardzo dobry 90 100
dobry 80 85
dostateczny 50 50
dopuszczający 30

Liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym wyznaczana jest według następującego wzoru:

Dla kierunków inżynierskich oraz dla kierunków: matematyka oraz zarządzanie projektami:

P = 0,4 × Wgłówny + 0,6 × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wgłówny – liczba punktów uzyskanych na maturze z matematyki,
Wdodatkowy – liczba punktów uzyskanych na maturze z jednego przedmiotu dodatkowego (matematyka, biologia, chemia, fizyka, informatyka),
Wykaz kierunków inżynierskich, na które jest prowadzona rekrutacja na studia pierwszego stopnia na rok akademicki 2022/2023 na Politechnice Śląskiej, zawiera tabela nr 1.

 

Dla kierunków: analityka biznesowa, geodezja i kartografia, geoinformatyka i geologia środowiska, geoinżynieria i eksploatacja surowców,inżynieria bezpieczeństwa oraz rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych:

P = 0,4 × Wgłówny + 0,6 × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wgłówny – liczba punktów uzyskanych na maturze z matematyki,
Wdodatkowy – liczba punktów uzyskanych na maturze z jednego przedmiotu dodatkowego (matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka),

 

Dla kierunku architektura:

Sprawdzian uzdolnień artystycznych oraz wynik egzaminu maturalnego z matematyki.

P = Pspr + Wm

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Pspr – liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień artystycznych,
Wm – liczba punktów uzyskanych na maturze z matematyki,

 

Dla kierunku architektura wnętrz:

Sprawdzian uzdolnień artystycznych oraz wynik egzaminu maturalnego z matematyki.

P = Pspr + 0,1 × Wm

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Pspr – liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień artystycznych,
Wm – liczba punktów uzyskanych na maturze z matematyki.

 

Dla kierunku lingwistyka stosowana:

P = Wjo

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wjo – liczba punktów uzyskanych na maturze z języka obcego.

Na specjalnościach: język angielski z językiem francuskim, język angielski z językiem hiszpańskim oraz język angielski z językiem włoskim, językiem obcym uwzględnianym w kwalifikacji jest wyłącznie język angielski.
Na specjalności język niemiecki z językiem angielskim, językiem obcym uwzględnianym w kwalifikacji jest język angielski albo niemiecki.

 

Dla kierunku zarządzanie:

P = 0,4 × Wgłówny + 0,6 × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wgłówny – liczba punktów uzyskanych na maturze z języka polskiego (poziom podstawowy),
Wdodatkowy – liczba punktów uzyskanych na maturze z jednego przedmiotu dodatkowego (język polski – poziom rozszerzony, biologia, geografia, historia, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie).

Dyplomy IB, EB
 • International Baccalaureate (IB), czyli tzw. matura międzynarodowa, to egzamin przeprowadzany przez szkoły akredytowane przez International Baccalaureate Organization. Osoba, która zdała egzamin IB, otrzymuje Diploma of the International Baccalaureate.
 • European Baccalaureate (EB), czyli tzw. matura europejska, to egzamin przeprowadzany przez Szkoły Europejskie oraz szkoły akredytowane, zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. Osoba, która zdała egzamin EB, otrzymuje dyplom matury europejskiej.

Kryteria przyjęć w rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023

Przy ustalaniu wyniku kandydatów, którzy posiadają dyplom IB (International Baccalaureate), bierze się pod uwagę oceny z przedmiotów wymaganych na poszczególnych kierunkach studiów i zamienia się je na punkty w następujący sposób:

Ocena Liczba punktów
Poziom SL Poziom HL
excellent (7) 100 100
very good (6) 90 100
good (5) 80 90
satisfactory (4) 60 80
mediocre (3) 45 55
poor (2) 30 40
very poor (1) 15

Poziom SL – poziom podstawowy,
Poziom HL – poziom rozszerzony.

Tabelę wykorzystuje się również przy ustalaniu wyniku kandydatów, którzy posiadają dyplom EB (European Baccalaureate), przy zachowaniu zasady proporcjonalności stosowanej skali ocen – przy czym przedmiot realizowany w wymiarze 2-3 godzin tygodniowo jest traktowany jako zdawany na poziomie podstawowym, a przedmiot realizowany w wymiarze 4-5 godzin tygodniowo jako zdawany na poziomie rozszerzonym.

Dla kierunków inżynierskich oraz dla kierunków: matematyka oraz zarządzanie projektami:

P = 0,4 × Wgłówny + 0,6 × k × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wgłówny – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki (poziom podstawowy),
Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego (matematyka – poziom rozszerzony, biologia, chemia, fizyka, informatyka),
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego.

Wykaz kierunków inżynierskich, na które jest prowadzona rekrutacja na studia pierwszego stopnia na rok akademicki 2022/2023 na Politechnice Śląskiej, zawiera tabela nr 1.

Na kierunku Matematyka finaliści “Ogólnopolskiego Sejmiku Matematycznego” organizowanego przez Pałac Młodzieży w Katowicach otrzymują dodatkowo 20 punktów.

Dla kierunków: analityka biznesowa, geodezja i kartografia, geoinformatyka i geologia środowiska, geoinżynieria i eksploatacja surowców, inżynieria bezpieczeństwa oraz rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych:

P = 0,4 × Wgłówny + 0,6 × k × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wgłówny – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki (poziom podstawowy),
Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego (matematyka – poziom rozszerzony, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka),
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego.

Dla kierunku architektura:

Sprawdzian uzdolnień artystycznych oraz wynik egzaminu maturalnego z matematyki.

P = Pspr + 0,4 × Wmp + 0,6 × Wmr

gdzie:
gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Pspr – liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień artystycznych,
Wmp – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki – poziom podstawowy,
Wmr – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki – poziom rozszerzony.

Dla kierunku architektura wnętrz:

Sprawdzian uzdolnień artystycznych oraz wynik egzaminu maturalnego z matematyki.

P = Pspr + 0,1 × Wmp

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Pspr – liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień artystycznych,
Wmp – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki – poziom podstawowy.

Dla kierunku lingwistyka stosowana:

P = 0,5 × Wjop

albo

P = 1 × Wjor

albo

P = 4/3 × Wjod

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wjop – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z języka obcego na poziomie podstawowym,
Wjor – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z języka obcego na poziomie rozszerzonym,
Wjor – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z języka obcego na poziomie dwujęzyczny,
Brany jest pod uwagę tylko jeden wynik – z poziomu podstawowego, rozszerzonego albo dwujęzycznego.

Na specjalnościach: język angielski z językiem francuskim, język angielski z językiem hiszpańskim oraz język angielski z językiem włoskim, językiem obcym uwzględnianym w kwalifikacji jest wyłącznie język angielski.
Na specjalności język niemiecki z językiem angielskim, językiem obcym uwzględnianym w kwalifikacji jest język angielski albo niemiecki.

Dla kierunku oraz zarządzanie:

P = 0,4 × Wgłówny + 0,6 × k × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wgłówny – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z języka polskiego (poziom podstawowy),
Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z jednego przedmiotu dodatkowego (język polski – poziom rozszerzony, biologia, geografia, historia, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie).
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego,
k = 4/3 dla poziomu dwujęzycznego.

Olimpijczycy

Kryteria przyjęć w rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023

 1. Prawo przyjęcia na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich bez postępowania kwalifikacyjnego, z maksymalną liczbą punktów, mają laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego zgodnie z poniższym wykazem.
 2. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego uwzględnianych na kierunkach architektura i kierunek architektura wnętrz muszą przystąpić do sprawdzianu uzdolnień artystycznych. Na kierunku architektura kandydaci, którzy przystąpili do sprawdzianu, otrzymują dodatkowo 100 punktów (nie dolicza się wówczas punktów dodatkowych za matematykę z egzaminu maturalnego).
 3. Podstawą uzyskania uprawnień określonych w pkt 1 i 2 jest przedłożenie oryginału właściwego dokumentu.
 4. Z uprawnień określonych w pkt 1 i 2 mogą korzystać kandydaci jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w okresie czterech następnych lat.

Wykaz olimpiad stopnia centralnego uprawniających do przyjęcia na pierwszy rok studiów bez postępowania kwalifikacyjnego

NAZWA OLIMPIADY KIERUNEK STUDIÓW
I. Olimpiada z Astronomii i Astrofizyki – wszystkie kierunki studiów z zastrzeżeniem pkt 2 powyżej
II. Olimpiada Biologiczna – wszystkie kierunki studiów z zastrzeżeniem pkt 2 powyżej
III. Olimpiada Chemiczna – wszystkie kierunki studiów z zastrzeżeniem pkt 2 powyżej
IV. Olimpiada Fizyczna – wszystkie kierunki studiów z zastrzeżeniem pkt 2 powyżej
VI. Olimpiada Informatyczna – wszystkie kierunki studiów z zastrzeżeniem pkt 2 powyżej
VII. Olimpiada Matematyczna – wszystkie kierunki studiów z zastrzeżeniem pkt 2 powyżej
VIII. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej – wszystkie kierunki studiów z zastrzeżeniem pkt 2 powyżej
IX. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej – automatyka i informatyka przemysłowa,
– automatyka i robotyka,
– automatyka i robotyka przemysłowa,
– fizyka techniczna,
– geodezja i kartografia,
– geoinformatyka i geologia środowiska,
– geoinżynieria i eksploatacja surowców,
– informatyka przemysłowa,
– inżynieria bezpieczeństwa,
– inżynieria i technologie materiałowe,
– inżynieria materiałowa,
– inżynieria ogólna,
– inżynieria produkcji i zarządzania,
– mechanika i budowa maszyn,
– mechanika i budowa maszyn energetycznych,
– mechatronika,
– mechatronika przemysłowa,
– rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych,
– transport,
– transport kolejowy,
– zarządzanie i inżynieria produkcji
X. Olimpiada Wiedzy Technicznej – wszystkie kierunki studiów z zastrzeżeniem pkt 2 powyżej
XI. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych – budownictwo
XII. Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej “Euroelektra” organizowana przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej organizowana przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie – wszystkie kierunki studiów z zastrzeżeniem pkt 2 powyżej
XIII. Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości – wszystkie kierunki studiów z zastrzeżeniem pkt 2 powyżej
XIV. Olimpiada Lingwistyki Matematycznej – automatyka i robotyka,
– automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (w języku angielskim),
– automatyka i robotyka przemysłowa,
– elektronika i telekomunikacja,
– inżynieria ogólna,
– matematyka
XV. Olimpiada Geograficzna – automatyka i informatyka przemysłowa,
– geodezja i kartografia,
– geoinformatyka i geologia środowiska,
– geoinżynieria i eksploatacja surowców,
– inżynieria bezpieczeństwa,
– rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych
XVI. Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej – automatyka i informatyka przemysłowa,
– geodezja i kartografia,
– geoinformatyka i geologia środowiska,
– geoinżynieria i eksploatacja surowców,
– inżynieria bezpieczeństwa,
– rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych
XVII. Olimpiada Wiedzy Górniczej “O Złotą Lampkę” – automatyka i informatyka przemysłowa,
– geodezja i kartografia,
– geoinformatyka i geologia środowiska,
– geoinżynieria i eksploatacja surowców,
– inżynieria bezpieczeństwa,
– rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych
XVIII. Olimpiada Filozoficzna – fizyka techniczna
XIX. Olimpiada Techniki Samochodowej – biotechnologia,
– energetyka,
– fizyka techniczna,
– gospodarka obiegu zamkniętego,
– inżynieria bezpieczeństwa,
– inżynieria lotnicza i kosmiczna,
– inżynieria ogólna,
– inżynieria środowiska,
– mechanika i budowa maszyn,
– mechanika i budowa maszyn energetycznych,
– modelowanie komputerowe,
– transport,
– transport kolejowy
XX. Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego – lingwistyka stosowana – specjalności: język angielski z językiem francuskim, język angielski z językiem hiszpańskim, język angielski z językiem włoskim, język niemiecki z językiem angielskim
XXI. Olimpiada Języka Francuskiego – lingwistyka stosowana – specjalności: język angielski z językiem francuskim, język angielski z językiem hiszpańskim, język angielski z językiem włoskim
XXII. Olimpiada Języka Hiszpańskiego – lingwistyka stosowana – specjalności: język angielskim z językiem francuskim, język angielski z językiem hiszpańskim, język angielski z językiem włoskim
XXIII. Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego – lingwistyka stosowana – specjalność: język niemiecki z językiem angielskim
XXIV. Olimpiada Języka Rosyjskiego – lingwistyka stosowana – specjalności: język angielski z językiem francuskim, język angielski z językiem hiszpańskim, język angielski z językiem włoskim, język niemiecki z językiem angielskim
XXV. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – biotechnologia,
– gospodarka obiegu zamkniętego
XXVI. Olimpiada Przedsiębiorczości – inżynieria produkcji i zarządzania
– zarządzanie i inżynieria produkcji
XXVII. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego – zarządzanie
XXVIII. Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna – logistyka
XXIX. Konkurs Naukowy E(x)plory – wszystkie kierunki studiów z zastrzeżeniem pkt 2 powyżej
Złoty Indeks

Kryteria przyjęć w rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023

 1. Laureaci I stopnia Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” są przyjmowani na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia bez postępowania kwalifikacyjnego na kierunki wskazane w poniższej tabeli.
 2. Laureaci II i III stopnia podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu zgodnie z kryteriami określonymi dla kandydatów z nową maturą.
 3. Laureaci II stopnia otrzymują dodatkowo 40 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunki wskazane w poniższej tabeli.
 4. Laureaci III stopnia otrzymują dodatkowo 30 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunki wskazane w poniższej tabeli.
 5. Laureaci Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” z przysługującego im uprawnienia mogą skorzystać jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w roku następnym.
KIERUNEK
1 analityka biznesowa
2 automatyka i informatyka przemysłowa (profil praktyczny)
3 automatyka i robotyka
4 automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (w języku angielskim)
5 automatyka i robotyka przemysłowa
6 biotechnologia
7 budownictwo
8 chemia
9 elektronika i telekomunikacja
10 elektrotechnika
11 energetyka
12 energetyka (profil praktyczny)
13 fizyka techniczna (profil praktyczny)
14 geodezja i kartografia
15 geoinformatyka i geologia środowiska
16 geoinżynieria i eksploatacja surowców
17 gospodarka obiegu zamkniętego
18 informatyka
19 informatyka (profil praktyczny)
20 informatyka przemysłowa (profil praktyczny)
21 informatyka w systemach i układach elektronicznych
22 inżynieria bezpieczeństwa
23 inżynieria biomedyczna
24 inżynieria i technologie materiałowe
25 inżynieria lotnicza i kosmiczna
26 inżynieria materiałowa
27 inżynieria ogólna
28 inżynieria produkcji i zarządzania
29 inżynieria środowiska
30 logistyka
31 matematyka
32 mechanika i budowa maszyn
33 mechanika i budowa maszyn (profil praktyczny – studia dualne) *
34 mechanika i budowa maszyn energetycznych
35 mechatronika
36 mechatronika przemysłowa
37 modelowanie komputerowe
38 rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych
39 technologia chemiczna
40 technologia i inżynieria chemiczna (w języku angielskim)
41 teleinformatyka
42 transport
43 transport kolejowy (profil praktyczny – studia dualne)*
44 zarządzanie i inżynieria produkcji
45 zarządzanie projektami

 

* kandydaci na studia dualne przystępują do rekrutacji na Politechnice Śląskiej po pozytywnym zakończeniu wstępnej rekrutacji przeprowadzonej przez instytucję współtworzącą kierunek studiów.

Studia drugiego stopnia

Kryteria przyjęć w rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022

Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów wydany:

 • w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • za granicą i uznany w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 326 i 327 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dokumenty wydane za granicą powinny być zalegalizowane lub opatrzone apostille.

Kandydat powinien spełniać również kryteria określone w tabeli:

Kierunek Oczekiwane kompetencje kandydata Forma sprawdzenia kompetencji kandydata
architektura Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku architektura, potwierdzone dyplomem inżyniera architekta, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu historii i teorii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji, fizyki budowli oraz projektowania architektonicznego i urbanistycznego,
 • zna przepisy techniczno-budowlane, a także metody organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego,
 • ma umiejętności gromadzenia informacji, kształtowania środowiska człowieka zgodnie z jego potrzebami użytkowymi (z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych) oraz tworzenia projektów spełniających wymagania estetyczne, użytkowe i techniczne,
 • zna prawo budowlane, a także zasady ekonomiki, organizacji procesu inwestycyjnego i organizacji procesu projektowego w kraju oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Kandydaci są przyjmowani na podstawie łącznej liczby punktów uzyskanych w wyniku trzyetapowego postępowania rekrutacyjnego:
  etap I – wynik ukończenia studiów pierwszego stopnia,
  etap II – sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu architektury i urbanistyki,
  etap III – ocena indywidualnych osiągnięć kandydata na podstawie złożonego portfolio.
 2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi:
  • w etapie I – 20,
  • w etapie II – 50,
  • w etapie III – 80.
architektura wnętrz Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, potwierdzone dyplomem licencjata, a w szczególności:

 • ma gruntowną wiedzę oraz umiejętności w zakresie świadomego i odpowiedzialnego kształtowania najbliższego otoczenia człowieka,
 • jest przygotowany do podejmowania zadań projektowych łączących wartości formalne, użytkowe i konstrukcyjne uwzględniające kontekst,
 • jest przygotowany do zespołowej i indywidualnej pracy projektowej w zakresie architektury wnętrz oraz do organizowania działalności projektowej,
 • umie komunikować się i aktywnie uczestniczyć w pracy zespołowej,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu architektury wnętrz.
 1. Kandydaci są przyjmowani na podstawie łącznej liczby punktów uzyskanych w wyniku dwuetapowego postępowania rekrutacyjnego:
  Etap I – wynik ukończenia studiów pierwszego stopnia,
  Etap II – rozmowa kwalifikacyjna z prezentacją portfolio.
 2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi:
  • w etapie I – 50,
  • w etapie II – 100.
automatyka i robotyka Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, mechaniki, elektrotechniki i elektromechaniki niezbędną do zrozumienia funkcjonowania systemów dynamicznych oraz rozwiązywania prostych zadań związanych z modelowaniem, optymalizacją, przetwarzaniem danych i sterowaniem,
 • zna i rozumie zagadnienia projektowania i analizy prostych oraz złożonych układów sterowania ciągłych i dyskretnych, w tym analizy ich własności (stabilności, sterowalności, obserwowalności) i jakości sterowania,
 • zna podstawy informatyki, programowania obliczeń inżynierskich, metod numerycznych, programowania w językach niskiego i wysokiego poziomu, metodyki i technik programowania obiektowego, oraz tworzenia oprogramowania do systemów czasu rzeczywistego,
 • zna i rozumie zagadnienia metrologii, metodyki przeprowadzania pomiarów i opracowywania wyników pomiarowych, zasady działania przetworników i przyrządów pomiarowych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych (w tym stosowane w układach napędowych typu serwo oraz w robotyce) oraz metody wykorzystania systemów pomiarowych na potrzeby automatyki i robotyki, diagnostyki maszyn, systemów i procesów produkcyjnych,
 • potrafi, przy identyfikacji i formułowaniu specyfikacji zadań inżynierskich oraz ich rozwiązywaniu, dobrać i posłużyć się odpowiednimi metodami numerycznymi oraz narzędziami komputerowymi do symulacji, projektowania, oceny jakości oraz optymalizacji elementów i układów automatyki i robotyki,
 • potrafi dobrać i zaprojektować proste układy regulacji, dobierając odpowiednią strukturę, rodzaje i nastawy regulatorów, układy robotyczne, dobierając elementy napędów robotów, ich wyposażenia, z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych,
 • potrafi zaprojektować lub dobrać elementy funkcjonalne, zbudować i uruchomić oraz przetestować układ automatyki, zaprogramować i zasymulować działanie układu robotycznego, wykorzystując odpowiedni system komputerowego wspomagania,
 • potrafi komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii, a także przygotować i przedstawić krótką prezentację, poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego,
 • potrafi posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w celu porozumiewania się, opracowywania dokumentacji i prezentacji wyników zadań inżynierskich, a także czytania ze zrozumieniem kart katalogowych, not aplikacyjnych, instrukcji obsługi urządzeń technicznych i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
automatyka i robotyka przemysłowa Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, mechaniki, elektrotechniki i elektromechaniki niezbędną do zrozumienia funkcjonowania systemów dynamicznych oraz rozwiązywania prostych zadań związanych z modelowaniem, optymalizacją, przetwarzaniem danych i sterowaniem,
 • zna i rozumie zagadnienia projektowania i analizy prostych oraz złożonych układów sterowania ciągłych i dyskretnych, w tym analizy ich własności i jakości sterowania,
 • zna podstawy informatyki, programowania obliczeń inżynierskich, metod numerycznych, programowania w językach niskiego i wysokiego poziomu, metodyki i technik programowania obiektowego oraz tworzenia oprogramowania do systemów czasu rzeczywistego,
 • zna i rozumie zagadnienia metrologii, metodyki przeprowadzania pomiarów i opracowywania wyników pomiarowych, zasady działania przetworników i przyrządów pomiarowych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych (w tym stosowane w układach napędowych typu serwo i w robotyce) oraz metody wykorzystania systemów pomiarowych na potrzeby automatyki i robotyki, diagnostyki maszyn, systemów i procesów produkcyjnych,
 • potrafi, przy identyfikacji i formułowaniu zadań inżynierskich oraz ich rozwiązywaniu, dobrać i posłużyć się odpowiednimi metodami numerycznymi oraz narzędziami komputerowymi do symulacji, projektowania, oceny jakości oraz optymalizacji elementów i układów automatyki i robotyki,
 • potrafi dobrać i zaprojektować proste układy regulacji, dobierając odpowiednią strukturę, rodzaje i nastawy regulatorów, układy robotyczne, dobierając elementy napędów robotów, ich wyposażenia, z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych,
 • potrafi zaprojektować lub dobrać elementy funkcjonalne, zbudować i uruchomić oraz przetestować układ automatyki, zaprogramować i zasymulować działanie układu robotycznego, wykorzystując odpowiedni system komputerowego wspomagania,
 • potrafi komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii, a także przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w celu porozumiewania się, opracowywania dokumentacji i prezentacji wyników zadań inżynierskich, a także czytania ze zrozumieniem kart katalogowych, not aplikacyjnych, instrukcji obsługi urządzeń technicznych i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (w języku angielskim) Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z matematyki i fizyki niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w układach dynamicznych, elementach i układach elektrycznych oraz elektronicznych analogowych i cyfrowych oraz przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich,
 • ma uporządkowaną wiedzę w zakresie teorii obwodów elektrycznych, w zakresie teorii sygnałów, filtracji sygnałów oraz rozumie analizę czasową i częstotliwościową sygnałów,
 • ma podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu metod projektowania urządzeń cyfrowych w podstawowych technologiach (w tym programowalnych) oraz ich oddziaływania na otoczenie,
 • ma uporządkowaną wiedzę w zakresie opisu, projektowania i analizy prostych układów automatyki i robotyki, w tym zagadnień stabilności i jakości sterowania układów regulacji oraz budowy, programowania i sterowania robotów,
 • ma teoretyczną wiedzę ogólną w zakresie: architektury systemów komputerowych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i technologii sieciowych, systemów wbudowanych rozproszonych systemów komputerowych, zna podstawowe struktury danych i wykonywane na nich operacje oraz strategie doboru właściwych struktur danych do zadania algorytmicznego,
 • umie tworzyć proste projekty programistyczne, w tym aplikacje internetowe, programy wykorzystujące metody sztucznej inteligencji; potrafi zaprojektować dobry, graficzny, funkcjonalny, niezawodny i użyteczny interfejs użytkownika dla aplikacji. Potrafi projektować proste systemy informatyczne: sieciowe, bazodanowe, wbudowane, przemysłowe systemy komputerowe,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
biotechnologia Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • zna podstawowe kategorie pojęciowe i terminologiczne w biotechnologii oraz z zakresu matematyki, biologii, fizyki, chemii, statystyki, biometrii, informatyki oraz ochrony środowiska,
 • ma wiedzę o surowcach, produktach i procesach stosowanych w biotechnologii oraz o kierunkach rozwoju tej gałęzi przemysłu w kraju i na świecie,
 • ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych w biotechnologii,
 • ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad organizacji produkcji biotechnologicznej, zapewnienia jakości, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • ma podstawową wiedzę i umiejętności w planowaniu prostych eksperymentów, wykorzystuje podstawowe techniki analityczne, laboratoryjne i symulacyjne w celu formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, w tym procesów biotechnologicznych, dokonuje ich interpretacji i wyciąga poprawne wnioski, przeprowadza dyskusję z danymi literaturowymi,
 • ma szczegółową wiedzę z zakresu biotechnologii środowiskowej (obejmującą zagadnienia oczyszczania ścieków i gazów, przetwarzania odpadów stałych oraz bioremediacji gruntów), medycznej i leków,
 • rozwiązuje proste zadania inżynierskie związane z realizacją procesów i operacji jednostkowych w biotechnologii; proponuje technologie oczyszczania ścieków/gruntów/powietrza oraz wybiera odpowiednie metody zagospodarowania odpadów w zależności od właściwości usuwanych zanieczyszczeń i warunków prowadzenia procesu,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
budownictwo Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • zna zasady konstruowania i wymiarowania elementów konstrukcji budowlanych: metalowych, żelbetowych, zespolonych, drewnianych i murowych,
 • zna zasady konstruowania i analizy wybranych obiektów budownictwa ogólnego, przemysłowego i komunikacyjnego/mostowego,
 • zna podstawy fizyki budowli dotyczące migracji ciepła i wilgoci w obiektach budowlanych,
 • zna najczęściej stosowane materiały budowlane oraz podstawowe elementy technologii ich wytwarzania,
 • ma podstawową wiedzę na temat projektowania obiektów infrastruktury transportu drogowego i szynowego,
 • potrafi wykonać analizę statyczną konstrukcji prętowych statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych; potrafi wyznaczać częstości drgań własnych dla prostych konstrukcji prętowych oraz wykonać ich analizę dynamiczną w zakresie oceny stanów rezonansowych,
 • potrafi zaprojektować proste fundamenty pod obiekty budownictwa ogólnego,
 • potrafi sporządzać elementy bilansu energetycznego obiektu budowlanego,
 • potrafi odczytać rysunki architektoniczne, budowlane i geodezyjne oraz potrafi sporządzić dokumentację graficzną w środowisku wybranych programów CAD,
 • zna i stosuje przepisy prawa budowlanego oraz normy i normatywy obowiązujące w budownictwie,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów na kierunku budownictwo wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Egzamin kwalifikacyjny ‒ w przypadku braku wymaganych kompetencji (dla osób nieposiadających dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku budownictwo).
 3. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów lub oceny egzaminu kwalifikacyjnego.
chemia Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma uporządkowaną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki klasycznej, relatywistycznej i kwantowej, chemii oraz podstawową wiedzę z dziedziny nauk biologicznych oraz informatyki w zakresie potrzebnym do rozwiązywania zadań związanych z chemią,
 • ma wiedzę i umiejętności na temat syntezy, oczyszczania, analizowania składu i określania struktury związków chemicznych z zastosowaniem metod klasycznych i instrumentalnych,
 • zna podstawowe zasady BHP, bezpiecznego postępowania z chemikaliami oraz selekcji i utylizacji odpadów chemicznych,
 • umie stosować podstawowe techniki laboratoryjne do oceny właściwości fizykochemicznych związków chemicznych,
 • ma wiedzę i umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentalnych,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
elektronika i telekomunikacja Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu fizyki i matematyki, umożliwiającą zrozumienie podstaw fizycznych elektroniki oraz formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań projektowych z zakresu elektroniki,
 • ma wiedzę i umiejętności z zakresu teorii obwodów i sygnałów elektrycznych, metrologii, a także elementów, analogowych i cyfrowych układów oraz systemów elektronicznych, umożliwiających pomiary, analizę, symulację i projektowanie prostych elementów i układów elektronicznych,
 • umie wykorzystywać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich,
 • ma wiedzę i umiejętności z zakresu architektury i oprogramowania systemów komputerowych,
 • ma wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki i techniki programowania, umożliwiające sformułowanie algorytmu prostego problemu inżynierskiego i opracowanie oprogramowania w wybranym języku wysokiego poziomu z wykorzystaniem właściwych narzędzi informatycznych,
 • ma umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadania o charakterze projektowym,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
elektrotechnika Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu fizyki i matematyki, umożliwiającą zrozumienie podstaw fizycznych elektrotechniki oraz formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań projektowych z zakresu elektrotechniki,
 • ma wiedzę i umiejętności z zakresu teorii obwodów, elektroniki, metrologii, maszyn elektrycznych, napędu elektrycznego, energoelektroniki, elektroenergetyki, umożliwiające pomiary, analizę, symulację i projektowanie prostych urządzeń i układów elektrycznych,
 • ma wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw informatyki, metod numerycznych i programowania, umożliwiające sformułowanie i rozwiązanie prostego problemu inżynierskiego,
 • umie wykorzystać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne do formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich,
 • ma umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadań o charakterze projektowym,
 • umie porównywać i oceniać istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności podzespołów, urządzeń i systemów elektrycznych,
 • zna zasady bezpiecznej obsługi urządzeń i instalacji elektrycznych, w tym aspektów prawnych oraz zasad projektowania instalacji ochronnych,
 • umie wykonać wstępną analizę ekonomiczną podejmowanych działań inżynierskich,
 • ma podstawową wiedzę z zakresu stosowania prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej oraz umiejętność korzystania z zasobów informacji patentowej,
 • zna język angielski na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
energetyka Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii, umożliwiającą formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań z zakresu problematyki energetycznej,
 • ma umiejętność opisu przebiegu różnych procesów fizycznych i chemicznych z wykorzystaniem praw termodynamiki, transportu ciepła i masy oraz mechaniki płynów,
 • umie rozwiązywać proste problemy energetyczne opisane metodami matematycznymi, stosując metody analityczne i numeryczne,
 • zna budowę i działanie podstawowych urządzeń energetyki konwencjonalnej oraz umie przeprowadzić analizę porównawczą różnych układów technologicznych tych urządzeń metodami matematycznymi i ekonomicznymi,
 • ma umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadań o charakterze projektowym,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
geodezja i kartografia Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu nauk ścisłych, pozwalającą na zrozumienie zjawisk i procesów związanych z geodezją i kartografią,
 • ma podstawową wiedzę i umiejętności z geodezji inżynieryjno-przemysłowej, geomatyki, gospodarki nieruchomościami i katastru, fotogrametrii i teledetekcji, rozgraniczania i podziałów nieruchomości oraz urządzania terenów rolnych i leśnych,
 • ma wiedzę na temat podstawowych pojęć i przepisów prawnych z zakresu geodezji i kartografii, gospodarki nieruchomościami, prawa budowlanego, prawa cywilnego i administracyjnego,
 • ma podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu narzędzi informatycznych służących do pozyskiwania, przetwarzania, analizowania i udostępniania danych geodezyjnych i kartograficznych,
 • jest gotowy do pogłębiania swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie geodezji i kartografii oraz prawa, informatyki, planowania przestrzennego, budownictwa i statystyki,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego systemu Opisu Kształcenia Inżynierskiego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
geoinżynieria i eksploatacja surowców Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji,
 • ma wiedzę z zakresu nauk ścisłych umożliwiająca formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań inżynierskich,
 • rozumie istotę procesów i zjawisk ekonomicznych w przedsiębiorstwie,
 • zna metody badawcze właściwe dla wybranego kierunku,
 • zna i rozumie pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego systemu Opisu Kształcenia Inżynierskiego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
górnictwo i geologia Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma uporządkowaną wiedzę z matematyki, fizyki, mechaniki, elektrotechniki oraz inżynierii ogólnej, umożliwiającą formułowanie i rozwiązywanie prostych inżynierskich zadań projektowych,
 • ma uporządkowaną wiedzę ogólną z geologii w zakresie procesów geologicznych kształtujących sfery Ziemi,
 • ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie systemów eksploatacji podziemnej węgla kamiennego,
 • orientuje się w obecnym stanie oraz trendach rozwojowych w wybranej specjalności z kierunku górnictwo i geologia,
 • potrafi przygotować i opracować dokumentację oraz przedstawić krótką prezentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego z zakresu górnictwa i geologii,
 • ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku górniczym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą,
 • ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje,
 • ma udokumentowaną (np. projekt inżynierski) umiejętność pozyskiwania informacji z literatury, baz danych, kart katalogowych producentów oraz innych właściwie dobranych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
informatyka Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma uporządkowaną wiedzę w zakresie arytmetyki cyfrowej, metod numerycznych, algebry liniowej i geometrii analitycznej, rachunku różniczkowego i całkowego oraz jego zastosowań, a także matematyki dyskretnej,
 • ma elementarną wiedzę w zakresie fizyki i elektroniki, obejmującą: podstawowe układy elektroniczne, przetworniki A/C i C/A, podstawy techniki mikroprocesorowej, techniki cyfrowej i zasady funkcjonowania współczesnych komputerów,
 • ma teoretyczną wiedzę ogólną w zakresie: architektury systemów komputerowych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i technologii sieciowych, systemów wbudowanych oraz rozproszonych systemów komputerowych,
 • zna podstawowe struktury danych i wykonywane na nich operacje (reprezentacja danych liczbowych, arytmetyka i błędy zaokrągleń, tablice, napisy, zbiory, rekordy, pliki, wskaźniki i referencje, struktury wskaźnikowe, listy, stosy, kolejki, drzewa i grafy) oraz strategie doboru właściwych struktur danych do zadania algorytmicznego,
 • zna i potrafi zastosować podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu analizy złożoności obliczeniowej algorytmów, grafiki i komunikacji człowiek-komputer, sztucznej inteligencji, baz danych, hurtowni danych, inżynierii oprogramowania,
 • umie tworzyć proste projekty programistyczne, w tym aplikacje internetowe, programy wykorzystujące metody sztucznej inteligencji; potrafi zaprojektować dobry, graficzny, funkcjonalny, niezawodny i użyteczny interfejs użytkownika dla aplikacji. Potrafi projektować proste systemy informatyczne: sieciowe, bazodanowe, wbudowane, przemysłowe systemy komputerowe,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
informatyka (profil praktyczny) Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • posiada gruntowną wiedzę i umiejętności z zakresu studiów inżynierskich z dyscypliną wiodącą Informatyka lub Informatyka techniczna i telekomunikacja,
 • zna i potrafi zastosować podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu sieci komputerowych, systemów operacyjnych, systemów sztucznej inteligencji, algorytmów i struktur danych,
 • umie tworzyć proste projekty programistyczne,
 • posiada uporządkowaną wiedzę i umiejętności z matematyki,
 • potrafi samodzielnie pogłębiać wiedzę korzystając z odpowiednich źródeł,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
informatyka przemysłowa (profil ogólnoakademicki) Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z informatyki przemysłowej,
 • zna podstawowe metody, techniki, narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu informatyki przemysłowej,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
inżynieria bezpieczeństwa Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii, umożliwiającą formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań inżynierskich,
 • ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomii oraz organizacji i zarządzania,
 • zna możliwości wykorzystania rysunku technicznego i techniki komputerowej do realizacji zadań inżynierskich,
 • potrafi oszacować podstawowe ryzyka związane z funkcjonowaniem obiektów technicznych oraz dokonać oceny ryzyka i zagrożeń w środowisku pracy,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
inżynieria biomedyczna Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma uporządkowaną wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą podstawy logiki, algebrę liniową i geometrię analityczną, rachunek różniczkowy i całkowy oraz jego zastosowania, statystykę, probabilistykę oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowanej, w tym metody matematyczne i metody numeryczne, niezbędne do opisu zagadnień związanych z Inżynierią Biomedyczną,
 • ma wiedzę w zakresie fizyki, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych powiązanych z kierunkiem inżynieria biomedyczna, ma podstawową wiedzę na temat zasad przeprowadzania i opracowania wyników pomiarów fizycznych, rodzajów niepewności pomiarowych, sposobów ich wyznaczania i wyrażania,
 • ma szczegółową wiedzę w zakresie inżynierii materiałowej, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych metod kształtowania struktury oraz zespołu własności użytkowych materiałów inżynierskich i biomedycznych, doboru materiałów, badań i odpowiednich technologii, z uwzględnieniem uwarunkowań stosowania wyrobów z materiałów inżynierskich i biomedycznych,
 • ma elementarną wiedzę z zakresu podstaw modelowania, narządu ruchu, analizy obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego oraz rozkładu odkształceń i naprężeń w elementach układu implant-kość, ma podstawową wiedzę w zakresie wykorzystania metody elementów skończonych w inżynierii biomedycznej,
 • ma elementarną wiedzę w zakresie architektury systemów komputerowych, zna elementy wchodzące w ich skład, sposób reprezentacji danych w takich systemach, ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie analizy i projektowania algorytmów, a także wykorzystywanych struktur danych, w tym również baz danych,
 • ma podstawową wiedzę z zakresu fizyki i elektrotechniki, pozwalającą na zrozumienie zagadnień z elektroniki, ma elementarną wiedzę z zakresu teorii sygnałów, a także metod ich przetwarzania, zna teoretyczne podstawy akwizycji i rozpoznawania wybranych sygnałów biomedycznych i obrazów radiologicznych oraz ich analizy i przetwarzania,
 • potrafi zaprojektować sprzęt rehabilitacyjny i medyczny oraz postać konstrukcyjną implantu, a także przeprowadzić ich analizę wytrzymałościową,
 • potrafi opracować dokumentację wykonawczą i na tej podstawie ramowy proces technologiczny analizowanej postaci wyrobu medycznego,
 • potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego oraz przygotować tekst zawierający omówienie otrzymanych wyników, umie przygotować, a także zaprezentować wyniki badań otrzymane w efekcie realizacji zadania inżynierskiego,
 • potrafi dobrać odpowiednie narzędzia, oprogramowanie do rozwiązania problemu natury inżynierskiej, potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi, symulatorami oraz narzędziami komputerowo wspomaganego projektowania inżynierskiego, potrafi sformułować algorytm, posłużyć się językami programowania niskiego i wysokiego poziomu oraz odpowiednimi narzędziami informatycznymi przeznaczonymi do opracowywania programów komputerowych,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
inżynieria lotnicza i kosmiczna Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę w zakresie metod i analiz matematycznych do opisu procesów technicznych, systemów i procesów,
 • ma podstawową wiedzę dotyczącą procesów ekonomicznych,
 • zna, rozumie i stosuje metody oraz techniki pomiaru wielkości fizycznych,
 • zna i rozumie podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane w projektowaniu elementów statków powietrznych i obiektów kosmicznych, stosuje podstawowe metody i narzędzia w projektowaniu obiektów technicznych w inżynierii lotniczej i kosmicznej, również z wykorzystaniem technik komputerowych,
 • ma podstawową wiedzę o aktualnym stanie i najnowszych trendach rozwojowych w zakresie inżynierii lotniczej i kosmicznej oraz o jego oddziaływaniu na środowisko, a także na temat cyklu życia statków powietrznych i obiektów kosmicznych oraz systemów technicznych,
 • ma wiedzę w zakresie rozumienia i tworzenia dokumentacji technicznej elementów infrastruktury inżynierii lotniczej i kosmicznej,
 • potrafi analizować i rozwiązywać proste problemy fizyczne na podstawie poznanych praw i metod fizyki oraz przeprowadzać proste pomiary fizyczne, potrafi uwzględniać aspekty systemowe i pozatechniczne oraz wykonywać wstępne analizy ekonomiczne podejmowanych zadań inżynierskich,
 • potrafi wykorzystywać narzędzia komputerowo wspomaganego projektowania do symulacji i projektowania elementów statków powietrznych i obiektów kosmicznych,
 • potrafi posłużyć się odpowiednimi metodami oraz przyrządami, a także wykorzystać stanowiska umożliwiające pomiary podstawowych wielkości określających stan techniczny elementów statków powietrznych i obiektów kosmicznych oraz dokonać identyfikacji i weryfikacji prostych elementów, urządzeń i procesów,
 • potrafi dobrać i stosować odpowiednie metody i narzędzia służące do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich dotyczących zagadnień związanych z inżynierią lotniczą i kosmiczną,
 • potrafi, przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących projektowanie obiektów, systemów i procesów związanych ze statkami powietrznymi i obiektami kosmicznymi, dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
inżynieria i technologie materiałowe Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • posiada wiedzę z zakresu fizyki i matematyki, umożliwiającą rozumienie fizycznego charakteru materii, pozwalającą na przygotowywanie planu eksperymentu, statystyczne opracowanie wyników badań, oraz swobodne korzystanie z możliwości inżynierii obliczeniowej.
 • zna i rozumie zagadnienia z zakresu podstawowych i innowacyjnych technologii kształtowania struktury i właściwości materiałów inżynierskich oraz ich powierzchni,
 • zna i rozumie zagadnienia dotyczące badania struktury i właściwości mechanicznych , fizykochemicznych i użytkowych materiałów inżynierskich, w tym także biomateriałów i nanomateriałów,
 • zna i rozumie cykle życia urządzeń, obiektów, systemów technicznych oraz ich znaczenie w powiązaniu z inżynierią materiałową,
 • potrafi korzystać ze specjalistycznego oprogramowania komputerowego przy rozwiązywaniu zadań z zakresu inżynierii materiałowej,
 • potrafi dobrać materiał do określonego zastosowania z uwzględnieniem łańcucha przyczynowo skutkowego: skład chemiczny – technologia – struktura – właściwości – zastosowanie,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w celu porozumiewania się, opracowywania dokumentacji i prezentacji wyników zadań inżynierskich, a także czytania ze zrozumieniem instrukcji obsługi urządzeń technicznych i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów,
 • jest gotowy do pracy w grupie, zarówno jako lider realizowanego projektu, jak i w roli członka zespołu oraz wykazywać się chęcią nabywania i rozwijania nowych kompetencji i umiejętności w zakresie formułowania i rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów inżynieryjno-technologicznych.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
inżynieria materiałowa Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • zna i rozumie zagadnienia dotyczące badania struktury i właściwości materiałów metalowych, ceramicznych, polimerowych, kompozytowych, biomateriałów i nanomateriałów,
 • zna i rozumie procesy technologiczne wykorzystywane w kształtowaniu struktury i właściwości materiałów inżynierskich oraz ich powierzchni,
 • zna i rozumie cykle życia urządzeń, obiektów, systemów technicznych oraz ich znaczenie w powiązaniu z inżynierią materiałową,
 • zna i rozumie podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich związanych z inżynierią materiałową,
 • potrafi korzystać ze specjalistycznego oprogramowania komputerowego przy rozwiązywaniu prostych zadań z zakresu inżynierii materiałowej,
 • potrafi dobrać materiał do określonego zastosowania z uwzględnieniem łańcucha przyczynowo skutkowego: skład chemiczny – technologia – struktura – właściwości – zastosowanie,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
inżynieria materiałowa (profil praktyczny – studia dualne) Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu: nauki o materiałach, materiałów metalicznych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych, doboru materiałów inżynierskich, technologii wytwarzania i przetwórstwa materiałów, metod badań materiałów oraz rozwiązywania prostych problemów inżynierskich,
 • umie przygotować i przedstawić prezentację, dotyczącą zagadnień z zakresu inżynierii materiałowej,
 • potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł w zakresie inżynierii materiałowej,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Kandydaci na studia dualne przystępują do rekrutacji na Politechnice Śląskiej po pozytywnym zakończeniu wstępnej rekrutacji przeprowadzonej przez instytucję współtworzącą kierunek studiów.

inżynieria produkcji i zarządzania Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • zna i rozumie zagadnienia z zakresu matematyki, fizyki i szeroko pojętej inżynierii ogólnej,
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia i koncepcje z zakresu inżynierii produkcji i zarządzania, w tym organizacji produkcji, narzędzi wspomagania komputerowego, technik wytwarzania, projektowania procesów,
 • potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu inżynierii produkcji i zarządzania,
 • potrafi dobierać i korzystać z właściwych technik, umiejętności i nowoczesnych narzędzi inżynierskich,
 • potrafi rozwiązywać praktyczne zadania inżynierskie wymagające korzystania ze standardów i norm inżynierskich oraz w oparciu o posiadaną wiedzę z inżynierii produkcji i zarządzania,
 • zna i rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości,
 • jest gotowy do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
inżynieria środowiska Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • potrafi efektywnie stosować wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii, którą wykorzystuje w działalności inżynierskiej,
 • zna podstawy projektowania technologii, urządzeń i systemów wodno-kanalizacyjnych, ochrony powietrza, ogrzewnictwa i wentylacji oraz gospodarowania odpadami,
 • potrafi dokonać oceny sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych, obiektów, systemów i procesów stosowanych w inżynierii środowiska,
 • umie wykorzystać przepisy prawa oraz instrumenty ekonomiczne w zakresie inżynierii środowiska,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
logistyka Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • rozumie istotę procesów i zjawisk społecznych,
 • rozumie istotę procesów i zjawisk ekonomicznych oraz logistycznych przebiegających w przedsiębiorstwie,
 • potrafi efektywnie stosować wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i szeroko pojętej inżynierii ogólnej do rozwiązywania współczesnych problemów technologicznych,
 • potrafi identyfikować, formułować oraz rozwiązywać problemy praktyczne w dziedzinie logistyki i procesów logistycznych,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
logistyka (profil praktyczny – studia dualne) Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • rozumie istotę procesów i zjawisk społecznych,
 • rozumie istotę procesów i zjawisk ekonomicznych oraz logistycznych przebiegających w przedsiębiorstwie,
 • potrafi efektywnie stosować wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i szeroko pojętej inżynierii ogólnej do rozwiązywania współczesnych problemów technologicznych,
 • potrafi identyfikować, formułować oraz rozwiązywać problemy praktyczne w dziedzinie logistyki i procesów logistycznych,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Kandydaci na studia dualne przystępują do rekrutacji na Politechnice Śląskiej po pozytywnym zakończeniu wstępnej rekrutacji przeprowadzonej przez instytucję współtworzącą kierunek studiów.

matematyka Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • posiada gruntowną wiedzę i umiejętności z zakresu studiów na kierunku matematyka,
 • posiada umiejętność krytycznego myślenia i rozumowania,
 • potrafi samodzielnie pogłębiać wiedzę korzystając z odpowiednich źródeł,
 • potrafi używać nowoczesnych narzędzi informatycznych oraz posługiwać się programami służącymi do obliczeń matematycznych,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
mechanika i budowa maszyn Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • potrafi efektywnie stosować wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i innych obszarów właściwych dla dyscypliny mechanika do rozwiązywania współczesnych problemów technologicznych w tym zakresie,
 • ma wiedzę i umiejętności z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn, zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych,
 • jest przygotowany do realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn, prac wspomagających projektowanie maszyn, dobór materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy maszyn oraz nadzór nad ich eksploatacją, zarządzania pracą w zespole, koordynacji prac i oceny ich wyników oraz sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi,
 • potrafi dokonać interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadań o charakterze projektowym,
 • potrafi stosować metody analityczne i numeryczne do rozwiązywania prostych problemów z dziedziny mechaniki i budowy maszyn opisanych metodami numerycznymi,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
mechanika i budowa maszyn (profil praktyczny – studia dualne) Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę i umiejętności z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn, zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych,
 • jest przygotowany do realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn, prac wspomagających projektowanie maszyn, dobór materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy maszyn oraz nadzór nad ich eksploatacją, zarządzania pracą w zespole, koordynacji prac i oceny ich wyników oraz sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi,
 • umie wykorzystać zdobyte w środowisku zajmującym się zawodowo działalnością inżynierską doświadczenie związane z eksploatacją systemów technicznych typowych dla obszaru inżynierii mechanicznej oraz potrafi praktycznie stosować narzędzia wspomagające prace inżynierskie, podczas realizacji zadań w środowisku przemysłowym,
 • umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Kandydaci na studia dualne przystępują do rekrutacji na Politechnice Śląskiej po pozytywnym zakończeniu wstępnej rekrutacji przeprowadzonej przez instytucję współtworzącą kierunek studiów.

mechatronika Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu fizyki i matematyki, umożliwiającą rozumienie podstaw fizycznych działania systemów mechatronicznych oraz formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań projektowych z zakresu mechatroniki,
 • zna i rozumie zagadnienia z zakresu mechaniki, w tym mechaniki płynów, a także zagadnienia z zakresu wytrzymałości materiałów, czasu ich zużycia, oddziaływania zużytych materiałów na środowisko naturalne, oraz dostrzega konieczność ich powtórnego wykorzystania,
 • zna i rozumie zagadnienia z zakresu teorii sterowania automatycznego, w tym zagadnienia z zakresu projektowania i realizacji automatycznej regulacji układów wykonawczych,
 • zna i rozumie zagadnienia z zakresu elektrotechniki w obszarze: metod analizy prostych obwodów elektrycznych prądu stałego i przemiennego jedno- i trójfazowego oraz podstaw obliczania obwodów magnetycznych,
 • zna i rozumie elementarne zagadnienia z zakresu cyklu życia układów mechatronicznych, oraz eksploatacji i diagnostyki układów mechatronicznych i diagnostyki procesów produkcyjnych,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
mechatronika przemysłowa Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • posiada wiedzę z zakresu fizyki i matematyki, umożliwiającą rozumienie podstaw fizycznych działania systemów mechatronicznych oraz formułowania i rozwiązywania prostych zadań projektowych z zakresu mechatroniki,
 • zna i rozumie zagadnienia z zakresu mechaniki, w tym mechaniki płynów, a także zagadnienia z zakresu wytrzymałości materiałów, czasu ich zużycia, oddziaływania zużytych materiałów na środowisko naturalne, oraz dostrzegać konieczność ich powtórnego wykorzystania,
 • zna i rozumie zagadnienia z zakresu teorii sterowania automatycznego, w tym zagadnienia z zakresu projektowania i realizacji automatycznej regulacji układów wykonawczych,
 • zna i rozumie zagadnienia z zakresu elektrotechniki w obszarze: metod analizy prostych obwodów elektrycznych prądu stałego i przemiennego jedno- i trójfazowego oraz podstaw obliczania obwodów magnetycznych,
 • zna i rozumie elementarne zagadnienia z zakresu cyklu życia układów mechatronicznych, oraz eksploatacji i diagnostyki układów mechatronicznych i diagnostyki procesów produkcyjnych,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
mechatronika (profil praktyczny – studia dualne) Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma podstawową wiedzę z zakresu fizyki i matematyki, umożliwiającą rozumienie podstaw fizycznych działania systemów mechatronicznych oraz formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań projektowych z zakresu mechatroniki,
 • ma podstawową wiedzę z zakresu elektrotechniki w obszarze metod analizy prostych obwodów elektrycznych prądu stałego i prądu przemiennego,
 • ma podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu układów elektronicznych, mechanicznych, elementów automatyki i robotyki, teorii sterowania, pozwalającą na rozwiązywanie prostych zadań inżynierskich,
 • ma wiedzę ogólną z zakresu elektromechanicznego przetwarzania energii,
 • ma podstawową wiedzę w zakresie wytrzymałości materiałów, czasu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych,
 • potrafi zaplanować i przeprowadzić oraz udokumentować badania symulacyjne i pomiarowe, dokonać analizy rezultatów i przedstawić otrzymane wyniki w formie liczbowej i graficznej, dokonać ich interpretacji i wyciągnąć właściwe wnioski,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Kandydaci na studia dualne przystępują do rekrutacji na Politechnice Śląskiej po pozytywnym zakończeniu wstępnej rekrutacji przeprowadzonej przez instytucję współtworzącą kierunek studiów.

nanotechnologia Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu podstaw chemii, fizyki i termodynamiki w aspekcie ich implementacji w nauce o materiałach, ze szczególnym uwzględnieniem nanoskali,
 • zna i rozumie techniki i technologie projektowania i wytwarzania nanomateriałów, nanostruktur i nanourządzeń oraz metody ich integracji w nanosystemy,
 • zna i rozumie właściwości nanomateriałów i umie je wykorzystać w praktyce,
 • potrafi dobrać i zastosować właściwe metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne do wytwarzania określonych form nanomateriałów i nanostruktur w aspekcie ich potencjalnych zastosowań w nanourządzeniach i nanosystemach,
 • potrafi umiejętnie i samodzielnie poszukiwać informacji naukowej oraz integrować wiedzę techniczną z wiedzą z innych wybranych dyscyplin naukowych,
 • umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma podstawową wiedzę z matematyki, fizyki, oraz inżynierii ogólnej, umożliwiającą formułowanie i rozwiązywanie prostych inżynierskich zadań projektowych,
 • ma podstawową wiedzę z zakresu procesów i zjawisk społecznych i ekonomicznych przebiegających we współczesnej gospodarce,
 • zna możliwości zastosowania grafiki i techniki komputerowej do realizacji zadań inżynierskich,
 • ma podstawową wiedzę w zakresie wpływu działalności przemysłowej na środowisko oraz zagrożeń występujących na terenach poprzemysłowych,
 • potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, stosować metody analityczne oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski,
 • posiada udokumentowaną (np. projekt inżynierski) umiejętność pozyskiwania i wykorzystywania wiedzy przez: właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji, jak również dobór oraz stosowanie technik informacyjno-komunikacyjnych,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
socjologia Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych,
 • zna ich miejsce w systemie nauk i relacje do innych nauk,
 • zna podstawowe metody badań społecznych,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
technologia chemiczna Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii, umożliwiającą zrozumienie oraz opis zjawisk i procesów stosowanych w technologii chemicznej oraz wykonywanie obliczeń potrzebnych w praktyce inżynierskiej, ma wiedzę o surowcach, produktach i procesach stosowanych w przemyśle chemicznym i o kierunkach rozwoju przemysłu chemicznego w kraju i na świecie,
 • ma wiedzę i umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadań o charakterze projektowym,
 • ma wiedzę i umiejętności z zakresu technik oraz metod charakteryzowania i identyfikacji związków chemicznych,
 • ma wiedzę i umiejętności z zakresu inżynierii chemicznej, maszynoznawstwa i aparatury przemysłu chemicznego,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
technologia i inżynieria chemiczna (w języku angielskim) Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii, umożliwiającą zrozumienie oraz opis zjawisk i procesów stosowanych w technologii chemicznej, a także podstaw teoretycznych inżynierii chemicznej i procesowej wykonywania obliczeń potrzebnych w praktyce inżynierskiej,
 • posługuje się biegle specjalistycznym językiem angielskim w obszarze technologii i inżynierii chemicznej,
 • ma wiedzę o surowcach, produktach i procesach stosowanych w przemyśle chemicznym oraz o kierunkach rozwoju przemysłu chemicznego w kraju i na świecie,
 • ma podstawową wiedzę i umiejętności dotyczące zarządzania, w tym zarządzania jakością, prowadzenia działalności gospodarczej oraz transferu technologii, ochrony praw autorskich i pokrewnych,
 • ma wiedzę i umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadań o charakterze projektowym,
 • zna zasady budowy i doboru aparatów i urządzeń stosowanych w przemyśle chemicznym i pokrewnych,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
technologie kognitywne Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • rozumie istotę procesów i zjawisk społecznych,
 • rozumie istotę procesów i zjawisk ekonomicznych przebiegających w przedsiębiorstwie,
 • zna metody badawcze właściwe dla kierunku studiów,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
teleinformatyka Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu fizyki i matematyki, umożliwiającą zrozumienie funkcjonowania systemów teleinformatycznych oraz formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań z tego zakresu,
 • ma wiedzę i umiejętności z zakresu teorii obwodów i sygnałów elektrycznych, metrologii, a także elementów, analogowych i cyfrowych układów oraz systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych, umożliwiającą pomiary, analizę, symulację i projektowanie prostych układów elektronicznych,
 • ma teoretyczną wiedzę ogólną w zakresie: architektury oprogramowania systemów komputerowych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i technologii sieciowych, systemów wbudowanych, rozproszonych systemów komputerowych, zna podstawowe struktury danych i wykonywane na nich operacje oraz strategie doboru właściwych struktur danych do zadania algorytmicznego,
 • umie tworzyć proste projekty programistyczne, w tym aplikacje internetowe, potrafi projektować proste systemy informatyczne: sieciowe, bazodanowe, wbudowane,
 • ma umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadania o charakterze projektowym,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
transport Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie metod i analiz matematycznych do opisu procesów technicznych, systemów i procesów transportowych,
 • ma podstawową wiedzę dotyczącą procesów ekonomicznych i ekonomiki transportu,
 • zna i stosuje metody oraz techniki pomiaru wielkości fizycznych,
 • zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane w projektowaniu i analizie systemów transportowych oraz zagadnień inżynierii ruchu, stosuje podstawowe metody i narzędzia w projektowaniu obiektów technicznych w transporcie, również z wykorzystaniem technik komputerowych,
 • ma podstawową wiedzę o aktualnym stanie i najnowszych trendach rozwojowych w zakresie transportu oraz o jego oddziaływaniu na środowisko, a także na temat cyklu życia środków transportu oraz obiektów i systemów technicznych,
 • ma uporządkowaną wiedzę w zakresie rozumienia i tworzenia dokumentacji technicznej elementów infrastruktury i suprastruktury transportu,
 • ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością,
 • potrafi analizować i rozwiązywać proste problemy fizyczne na podstawie poznanych praw i metod fizyki oraz przeprowadzać proste pomiary fizyczne, potrafi uwzględniać aspekty systemowe i pozatechniczne oraz wykonywać wstępne analizy ekonomiczne podejmowanych zadań inżynierskich,
 • potrafi wykorzystywać narzędzia komputerowo wspomaganego projektowania do symulacji i projektowania elementów infrastruktury i suprastruktury transportu,
 • potrafi posłużyć się odpowiednimi metodami oraz przyrządami, a także wykorzystać stanowiska umożliwiające pomiary podstawowych wielkości określających stan techniczny elementów środków transportu oraz dokonać identyfikacji i weryfikacji prostych elementów, urządzeń i procesów transportowych,
 • potrafi projektować proste obiekty i systemy zaplecza technicznego, elementy infrastruktury i suprastruktury transportu oraz logistyki, a także zaprojektować elementy i urządzenia środków transportu z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych,
 • potrafi dobrać i stosować odpowiednie metody i narzędzia służące do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich dotyczących zagadnień związanych z transportem,
 • potrafi, przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących projektowanie obiektów, systemów i procesów transportowych, dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne,
 • potrafi przeprowadzać analizę i dokonać oceny systemów oraz procesów transportowych, zaproponować ich modyfikację i udoskonalenie oraz stosować proste metody i narzędzia w sterowaniu transportem,
 • ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
zarządzanie Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • rozumie istotę procesów i zjawisk społecznych,
 • rozumie istotę procesów i zjawisk ekonomicznych przebiegających w przedsiębiorstwie,
 • zna metody badawcze właściwe dla kierunku studiów,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
zarządzanie i inżynieria produkcji Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • potrafi efektywnie stosować wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i szeroko pojętej inżynierii ogólnej do rozwiązywania współczesnych problemów technologicznych,
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia i koncepcje nauk o zarządzaniu, w tym zarządzania przedsiębiorstwem, marketingu i logistyki oraz zagadnienia z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, zarządzania wiedzą oraz systemów wspomagania decyzji,
 • zna i rozumie zasady, koncepcje i metody zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii pracy,
 • potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym w oparciu o posiadaną wiedzę z zarządzania i inżynierii produkcji,
 • zna i rozumie podstawowe pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej, w szczególności w zakresie wybranych nauk humanistyczno-społecznych oraz potrzebę ich uwzględnienia w praktyce inżynierskiej,
 • zna i rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
zarządzanie projektami Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • rozumie istotę procesów i zjawisk społecznych,
 • rozumie istotę procesów i zjawisk ekonomicznych przebiegających w przedsiębiorstwie,
 • zna metody badawcze właściwe dla kierunku studiów,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.
zrównoważona inżynieria energetyczna (w języku angielskim) Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii umożliwiającą formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań z zakresu problemów energetycznych,
 • ma umiejętność opisu różnych procesów z wykorzystaniem praw termodynamiki, transportu ciepła oraz mechaniki płynów,
 • ma umiejętność rozwiązywania prostych problemów energetycznych, stosując metody analityczne lub numeryczne,
 • zna budowę i działanie podstawowych urządzeń energetycznych,
 • ma umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentów oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadań o charakterze projektowym,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Przez średnią ocen ze studiów rozumie się ocenę wyznaczoną jako średnią ważoną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, określoną wzorem (przy uwzględnieniu wszystkich ocen końcowych):

Współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów wynosi:

 • 3 – zgodność w zakresie 90% – 100%
 • 2 – zgodność w zakresie 80% – 89%
 • 1 – zgodność w zakresie 70% – 79%
 • 0 – zgodność poniżej 70%

Wynikiem ukończenia studiów jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów.

Wspólna Szkoła Doktorska

Zasady rekrutacji do Wspólnej Szkoły Doktorskiej dla kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2021/2022

Rekrutacja dla kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2021/2022 jest prowadzona w dyscyplinach:

 • architektura i urbanistyka,
 • automatyka, elektronika i elektrotechnika,
 • informatyka techniczna i telekomunikacja,
 • inżynieria biomedyczna,
 • inżynieria chemiczna,
 • inżynieria lądowa i transport,
 • inżynieria materiałowa,
 • inżynieria mechaniczna,
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,
 • nauki chemiczne,
 • nauki o zarządzaniu i jakości,
 • nauki medyczne.

Do szkoły doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny. Do szkoły doktorskiej może być przyjęta również osoba będąca absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich, w przypadku gdy:

 1. na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów centralna komisja rekrutacyjna stwierdzi posiadanie przez kandydata szczególnie wysokich osiągnięć naukowych w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny, w której jest prowadzona szkoła doktorska,
 2. na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej z kandydatem centralna komisja rekrutacyjna stwierdzi posiadanie przez kandydata poszerzonej wiedzy w zakresie metodologii badań naukowych oraz upowszechniania wyników działalności naukowej.

Jednocześnie można być doktorantem tylko w jednej szkole doktorskiej.

Rekrutacja jest prowadzona drogą elektroniczną poprzez system DreamApply.

Kandydaci składają wymagane dokumenty w Sekretariacie Szkoły Doktorów w terminie określonym w harmonogramie. Centralna Komisja Rekrutacyjna przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy złożyli komplet dokumentów.

Przyjęcie do szkoły doktorskiej następuje na podstawie wyników postępowania konkursowego w ramach liczby miejsc w szkole doktorskiej. Lista rankingowa jest ustalana na podstawie liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów, przyznanych zgodnie z szczegółowymi zasadami i trybem oceniania kandydatów do szkoły doktorskiej. Kandydaci są kwalifikowani w zależności od miejsca na liście rankingowej do wysokości liczby miejsc oraz po jednej osobie do każdego ogłoszonego tematu badawczego. Centralna komisja rekrutacyjna określa obowiązującą w trakcie całej rekrutacji minimalną liczbę punktów, jaką muszą uzyskać kandydaci. Ustalona liczba punktów obowiązuje w ramach wszystkich naborów w tej rekrutacji.

Przyjęcie do szkoły doktorskiej następuje w drodze wpisu na listę doktorantów. Odmowa przyjęcia do szkoły doktorskiej następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Szczegółowe zasady i tryb oceniania kandydatów do szkoły doktorskiej

 1. Maksymalna, możliwa do uzyskania przez kandydata liczba punktów wynosi 100.
 2. Rozmowa kwalifikacyjna jest przeprowadzana:
  1) w przypadku gdy kandydat złoży dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – w języku polskim lub, na wniosek kandydata, w języku angielskim,
  2) w przypadku gdy kandydat nie złoży dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – w języku angielskim.
 3. Rozmowa kwalifikacyjna składa się z dwóch części:
  1) prezentacji multimedialnej kandydata, trwającej nie dłużej niż 15 minut, obejmującej przedstawienie:
  a) sylwetki kandydata,
  b) dotychczasowych wyników pracy naukowej (w tym zakresu pracy magisterskiej),
  c) zainteresowania kandydata wybraną tematyką badawczą,
  d) motywacji kandydata do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej,
  2) pytań zadawanych przez zespół rekrutacyjny dotyczących w szczególności treści przedstawionej przez kandydata prezentacji oraz mających na celu sprawdzenie przygotowania merytorycznego kandydata do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej w wybranym obszarze tematycznym.
 4. Liczba pytań zadanych przez wybranego przez kandydata promotora nie może przekroczyć połowy ogólnej liczby pytań zadanych przez zespół rekrutacyjny.
 5. Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oceniana jest w drodze rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej w języku angielskim. W przypadku gdy kandydat złoży dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, kandydatowi przyznaje się maksymalną liczbę punktów z tytułu znajomości języka angielskiego.
 6. W zakresie osiągnięć naukowych oceniane są wyłącznie osiągnięcia z okresu 5 lat poprzedzających rekrutację do szkoły doktorskiej.
 7. Oceniane są wyłącznie osiągnięcia naukowe w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny, w której jest prowadzona szkoła doktorska.
 8. Przy ocenie osiągnięć naukowych kandydata uwzględnia się następujące kryteria:
  1) w przypadku osiągnięć naukowych dotyczących:
  a) monografii naukowej albo artykułu naukowego:
  – rodzaj i formę,
  – procentowy wkład autorski,
  – liczbę punktów w wykazie wydawnictw lub w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, sporządzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 Ustawy,
  – innowacyjność tematyki badań naukowych, których dotyczy monografia naukowa albo artykuł naukowy,
  b) projektu badawczego:
  – pełnioną rolę,
  – okres uczestnictwa,
  – liczbę referatów naukowych, monografii naukowych, rozdziałów w monografii naukowej lub artykułów naukowych, zastosowań praktycznych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, lub wdrożeń wyników działalności naukowej, będących wynikiem udziału w projekcie,
  – prestiż konkursu, w ramach którego jest finansowany projekt,
  – innowacyjność i znaczenie projektu dla rozwoju nauki,
  c) konferencji naukowej:
  – zasięg,
  – liczbę uczestników,
  – liczbę reprezentowanych instytucji,
  – liczbę prelegentów posiadających co najmniej stopień doktora,
  – innowacyjność badań naukowych będących tematyką referatu naukowego,
  – status organizatora,
  d) konkursu:
  – zasięg,
  – uzyskane miejsce,
  – procentowy udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę lub wyróżnienie zespołowe,
  – liczbę uczestników, w tym liczbę zespołów,
  – status organizatora,
  e) zastosowań praktycznych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym zgłoszeń patentowych, udzielonych patentów lub wdrożenia wyników działalności naukowej w innej formie – liczbę tych zastosowań,
  f) udziału w działalności koła lub organizacji naukowej:
  – pełnioną rolę,
  – okres uczestnictwa,
  – udział w konkursach,
  – innowacyjność tematyki badań naukowych, których dotyczy działalność koła lub organizacji naukowej.
 9. Osiągnięcia naukowe kandydata są dokumentowane w postaci pisemnej, w formie:
  1) stron monografii naukowej lub czasopisma naukowego, zawierających imiona i nazwisko autora albo imiona i nazwiska autorów, tytuł monografii naukowej lub artykułu naukowego, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, ISBN, elSBN, ISSN, elSSN lub DOI,
  2) oświadczeń pierwszego autora lub autora korespondencyjnego monografii naukowej, rozdziału w monografii naukowej albo artykułu naukowego o procentowym wkładzie autorskim kandydata w monografię naukową, rozdział w monografii naukowej albo artykuł naukowy – w przypadku współautorstwa,
  3) oświadczenia kierownika projektu badawczego zawierającego informacje o numerze, źródle finansowania, okresie trwania i celu projektu, roli pełnionej przez kandydata w projekcie i zakresie realizowanych przez niego zadań oraz o efektach projektu,
  4) programu konferencji naukowej lub materiału pokonferencyjnego, zawierającego imiona i nazwiska prelegentów oraz nazwy reprezentowanych przez nich instytucji,
  5) oświadczenia kandydata o autorstwie i wygłoszeniu referatu naukowego,
  6) dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie nagrody lub wyróżnienia w konkursie,
  7) oświadczenia kierownika zespołu albo oświadczeń członków zespołu o procentowym udziale kandydata w powstaniu osiągnięcia – w przypadku nagrody zespołowej,
  8) potwierdzenia złożenia zgłoszenia patentowego, udzielenia patentu lub wdrożenia wyników działalności naukowej w innej formie,
  9) potwierdzenia otrzymania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
 10. Maksymalną liczbę punktów, które może uzyskać kandydat w ramach poszczególnych elementów oceny, określa tabela.
I Rozmowa kwalifikacyjna, w tym: 60
1 Prezentacja multimedialna kandydata 10
2 Zainteresowanie kandydata wybraną tematyką badawczą oraz motywacja kandydata do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej, na podstawie oceny wybranego przez kandydata promotora 10
3 Przygotowanie merytoryczne do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej w wybranym obszarze tematycznym 30
4 Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 10
II Udokumentowane osiągnięcia naukowe kandydata, w tym: 40
1 Autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej, rozdziału w monografii naukowej bądź artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej 20
2 Autorstwo i wygłoszenie referatu naukowego na ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej 2
3 Udział w projekcie badawczym 5
4 Uzyskanie nagrody lub wyróżnienia indywidualnego bądź znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę lub wyróżnienie zespołowe w konkursie o zasięgu ogólnopolskim albo międzynarodowym 7
5 Zastosowanie praktyczne wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym zgłoszenie patentowe, udzielony patent lub wdrożenie wyników działalności naukowej w innej formie 5
6 Otrzymane stypendium ministra za wybitne osiągnięcia 1 40
7 Udział w działalności kół i organizacji naukowych 1

1 – W przypadku otrzymania stypendium ministra nie są wliczane inne osiągnięcia naukowe kandydata.

Font Resize
Contrast