Sprawdzian uzdolnień artystycznych

Przed przystąpieniem do sprawdzianu uzdolnień artystycznych prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na poniższej stronie oraz w aktualnościach.

Szanowni Kandydaci!

Wasze bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. W trosce o Wasze zdrowie sprawdziany uzdolnień artystycznych na kierunkach Architektura i Architektura wnętrz są przeprowadzane w całości w drodze elektronicznej.

Przypominamy również, że niezależnie od udziału w sprawdzianie uzdolnień artystycznych, kandydaci są obowiązani również do wgrania elektronicznej postaci wymaganych dokumentów w systemie SOREK w terminie określonym w harmonogramie.

Architektura – studia pierwszego stopnia

Kandydaci na studia pierwszego stopnia na kierunku Architektura są przyjmowani na podstawie wyniku egzaminu maturalnego z matematyki oraz wyniku sprawdzianu uzdolnień artystycznych. Sprawdzian uzdolnień artystycznych zdają wszyscy kandydaci.

Zasady sprawdzania kompetencji kandydata w drodze sprawdzianu uzdolnień artystycznych

 1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania ze sprawdzianu uzdolnień artystycznych wynosi 200.
 2. Sprawdzian uzdolnień artystycznych składa się z dwu zadań, wykonanych przez kandydata samodzielnie poza siedzibą Politechniki Śląskiej – w miejscu zamieszkania lub innym, wybranym przez kandydata miejscu zapewniającym samodzielność prac.
 3. Kandydat jest obowiązany do przygotowania, na własny koszt, materiałów oraz stanowiska pracy.
 4. Kandydat wykonuje zadania w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Szczegółowe tematy prac, wraz z techniką ich wykonania, zostaną podane do wiadomości kandydatów przed rozpoczęciem sprawdzianu uzdolnień artystycznych w drodze komunikatu Centralnej Komisji Rekrutacyjnej opublikowanego na niniejszej stronie internetowej.
 5. Kandydat wykonuje zdjęcia cyfrowe wykonanych prac oraz przesyła do oceny drogą elektroniczną wraz ze skanem lub zdjęciem cyfrowym oświadczenia o samodzielności ich wykonania.
 6. Kandydat niepełnoletni jest obowiązany dodatkowo do przesłania zgody rodziców lub opiekunów prawnych na jego udział w rekrutacji na studia, w tym w sprawdzianie uzdolnień artystycznych.
 7. Kandydat jest obowiązany przechowywać wykonane prace przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia sprawdzianu uzdolnień artystycznych określonej w harmonogramie rekrutacji.

Co przygotować na sprawdzian uzdolnień artystycznych?

Do sprawdzianu należy przygotować:

 • zamykane pomieszczenie z dostępem światła dziennego, w którym kandydat będzie przebywał w dniu sprawdzianu sam (miejsce powinno zapewniać samodzielność wykonywanych prac),
 • dostęp do komputera wyposażonego w stabilny dostęp do Internetu oraz oprogramowanie, umożliwiające odczytanie komunikatu z tematem pracy oraz przesłanie zdjęć prac i oświadczeń w wyznaczonym terminie,
 • cyfrowy aparat fotograficzny (dopuszcza się użycie aparatu fotograficznego w telefonie komórkowym),
 • deskę rysunkową,
 • 5 arkuszy białego papieru rysunkowego (karton) formatu B2 (50 cm x 70 cm), arkusze białego papieru formatu A4 (10 sztuk), a także klamerki/klipsy umożliwiające umocowanie arkusza papieru do deski rysunkowej,
 • narzędzia rysunkowo-malarskie umożliwiające wykonanie pracy także w technice barwnej (pastele, kredki, mazaki, farby – akwarele, gwasze oraz pędzle i naczynia z wodą),
 • dwa krzesła lub krzesło i koziołek, lub krzesło i sztalugę, umożliwiające wygodne oparcie deski rysunkowej,
 • blat roboczy,
 • klej do papieru, nożyczki, nóż introligatorski, podkład do cięcia papieru nożem oraz przeźroczystą taśmę klejącą.

Zakres sprawdzianu uzdolnień artystycznych

Sprawdzian uzdolnień artystycznych obejmuje dwie prace, wykonywane w różnych technikach. Tematy prac rysunkowych mogą dotyczyć:

 • odwzorowania z pamięci – mogą to być fragmenty znanej przestrzeni miejskiej, znanych obiektów architektonicznych lub detalu, w tym również obiektów historycznych, zbudowanych w określonym stylu architektonicznym. Tematy tego typu mają wykazać podstawową i ogólną wiedzę kandydata o architekturze, umiejętność przedstawienia tematu z zastosowaniem zasad kompozycji, perspektywy i proporcji;
 • rysunku z wyobraźni – mogą to być współczesne fragmenty przestrzeni miejskiej, takie jak: place, ulice, skwery, otoczone współczesną architekturą, zawierające małą architekturę, często pokazujące skalę człowieka i jego usytuowanie; obiekty architektoniczne o określonej funkcji widziane z zewnątrz lub wewnątrz; krajobraz lub jego fragment; tematy abstrakcyjne, zawierające formy geometryczne. Tematy tego typu mają wykazać, czy kandydat ma wyobraźnię przestrzenną, czy wyczuwa skalę, proporcje, czy zna podstawowe zasady kompozycji przestrzennej oraz czy ma podstawowe pojęcie na temat współczesnej architektury, jej form, podziałów przestrzennych i rozwiązań kompozycyjnych, a także w ogólnym stopniu funkcjonalnych. Prace powinny wykazać kreatywność kandydata;
 • podstawowych zagadnień z zakresu geometrii wykreślnej, matematyki, takich jak: aksonometrie, cień rzucony i własny oraz odbicia lustrzane.

Sposób przekazania wykonanych prac egzaminacyjnych

Po wykonaniu zadania pracę należy samodzielnie sfotografować, a pliki zdjęć przekazać do oceny drogą elektroniczną. Zdjęcia należy wykonać w świetle dziennym, bez użycia lampy błyskowej. Każda praca powinna być równomiernie oświetlona, bez padającego na nią cienia (np. osoby fotografującej, stojącego obok przedmiotu itd.). Wszystkie krawędzie pracy powinny być równoległe względem krawędzi zdjęcia, aby uniknąć zniekształcenia obrazu w perspektywie. Po wybraniu najlepszego zdjęcia każdej z prac należy przygotować je do wysyłki. UWAGA: wykonane prace egzaminacyjne nie mogą być podpisane – na zdjęciu, we właściwościach lub nazwie pliku nie mogą być zawarte żadne informacje identyfikujące autora. Powiązanie pracy z autorem następuje poprzez wysłanie jej z adresu e-mail zarejestrowanego przez kandydata w aplikacji SOREK.

Zdjęcia należy przygotować w następujący sposób:

 • zdjęcia należy zmniejszyć używając funkcji “zmień rozmiar” w systemowej przeglądarce zdjęć systemu Windows lub korzystając z programów graficznych – np. darmowego programu XnView; wielkość pojedynczego pliku nie może przekroczyć 6 MB,
 • nie należy zmniejszać zdjęć za bardzo, aby nie doszło do utraty jakości. Po zmniejszeniu rozmiaru zdjęcia należy zweryfikować jego jakość zwracając uwagę w szczególności na różnego rodzaju artefakty graficzne, czyli niezamierzone wady obrazu powstałe w wyniku działania algorytmów kompresujących (zwłaszcza gdy wielkość pliku wynosi mniej niż 3,5 MB),
 • w razie potrzeby skorzystaj z pomocy dostępnej w danym programie,
 • niektóre programy pocztowe lub dostawcy usług e-mail mogą proponować własną kompresję załączników – może to jednak spowodować znaczną utratę jakości plików, dlatego nie wyrażaj na to zgody,
 • niektóre programy pocztowe lub dostawcy usług e-mail mogą proponować dołączenie odnośnika do wirtualnego dysku zamiast załączników – nie wyrażaj na to zgody; takie odnośniki nie zostaną odczytane poprawnie przez nasz system.

Zalecamy:

 • na kilka dni przed sprawdzianem przećwiczyć wykonywanie zdjęć prac i ich przygotowanie do wysyłki – wykonywanie zdjęć posiadanych już rysunków w różnych wariantach oświetlenia, selekcja plików, sprawdzanie rozmiaru zdjęcia, kompresowanie plików i zmiana rozmiaru, przygotowanie treści maila,
 • wykonać wysyłką testowych zdjęć mailowo na adres własny lub innej wybranej osoby za jej zgodą (np. członka rodziny) i zweryfikować otrzymanego maila, wraz z jakością zdjęć,
 • wysyłać pliki z komputera, nawet w przypadku wykonywania zdjęć aparatem fotograficznym w telefonie komórkowym (programy pocztowe zainstalowane na telefonach mogą domyślnie kompresować pliki i obniżać jakość zdjęć, bez pytania użytkownika o zgodę).

Należy pamiętać o terminowym wysłaniu prac. Szczegółowe zasady przekazania prac egzaminacyjnych określa komunikat Centralnej Komisji Rekrutacyjnej. Tematy prac w naborze I, wraz z techniką ich wykonania, określały komunikaty:

Wzory dokumentów

Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu prac stanowiących podstawę do oceny uzdolnień artystycznych kandydata

Kontakt

W trakcie sprawdzianu, w razie trudności technicznych, kandydaci mogą skontaktować się z pracownikami Uczelni przez telefon oraz za pośrednictwem komunikatora Zoom celem uzyskania pomocy. Szczegóły na temat kontaktu zostaną podane do wiadomości kandydatów w komunikacie Centralnej Komisji Rekrutacyjnej wraz z tematem prac.

W przypadku pytań dotyczących rekrutacji na studia na kierunek Architektura można się również skontaktować przed rozpoczęciem sprawdzianu – mailowo pod adresem: AR-Rekrutacja@polsl.pl

Architektura wnętrz – studia pierwszego stopnia

Kandydaci na studia pierwszego stopnia na kierunku Architektura wnętrz są przyjmowani na podstawie wyniku sprawdzianu uzdolnień artystycznych. Sprawdzian uzdolnień artystycznych zdają wszyscy kandydaci.

Zasady sprawdzania kompetencji kandydata w drodze sprawdzianu uzdolnień artystycznych

 1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania ze sprawdzianu uzdolnień artystycznych wynosi 200.
 2. Sprawdzian uzdolnień artystycznych obejmuje:
  • ocenę portfolio kandydata,
  • zadanie kierunkowe graficzno-przestrzenne,
  • zadanie artystyczne;
 3. Kandydat przygotowuje portfolio oraz wykonuje zadania samodzielnie poza siedzibą Politechniki Śląskiej – w jego miejscu zamieszkania lub innym, wybranym przez kandydata miejscu zapewniającym samodzielność prac.
 4. Kandydat jest obowiązany do przygotowania, na własny koszt, materiałów oraz stanowiska pracy.
 5. Kandydat wykonuje zadania w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Szczegółowe tematy prac, wraz z techniką ich wykonania, zostaną podane do wiadomości kandydatów przed rozpoczęciem sprawdzianu uzdolnień artystycznych w drodze komunikatu Centralnej Komisji Rekrutacyjnej opublikowanego na niniejszej stronie internetowej.
 6. Portfolio zawiera 10 prac plastycznych, w tym 5 malarskich i 5 rysunkowych, wykonanych przez kandydata w formacie B1 lub B2.
 7. Kandydat wykonuje zdjęcia cyfrowe portfolio oraz wykonanych prac, a następnie przesyła do oceny drogą elektroniczną wraz ze skanem lub zdjęciem cyfrowym oświadczenia o samodzielności ich wykonania.
 8. Kandydat niepełnoletni jest obowiązany dodatkowo do przesłania zgody rodziców lub opiekunów prawnych na jego udział w rekrutacji na studia, w tym w sprawdzianie uzdolnień artystycznych.
 9. Kandydat jest obowiązany przechowywać wykonane prace przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia sprawdzianu uzdolnień artystycznych określonej w harmonogramie rekrutacji.

Co przygotować na sprawdzian uzdolnień artystycznych?

Do sprawdzianu należy przygotować:

 • zamykane pomieszczenie z dostępem światła dziennego, w którym kandydat będzie przebywał w dniu sprawdzianu sam (miejsce powinno zapewniać samodzielność wykonywanych prac),
 • dostęp do komputera wyposażonego w stabilny dostęp do Internetu oraz oprogramowanie, umożliwiające odczytanie komunikatu z tematem pracy oraz przesłanie zdjęć prac i oświadczeń w wyznaczonym terminie,
 • cyfrowy aparat fotograficzny (dopuszcza się użycie aparatu fotograficznego w telefonie komórkowym),
 • deskę rysunkową,
 • 5 arkuszy białego papieru rysunkowego (karton) formatu B2 (50 cm x 70 cm), arkusze białego papieru formatu A4 (10 sztuk), a także klamerki/klipsy umożliwiające umocowanie arkusza papieru do deski rysunkowej,
 • narzędzia rysunkowo-malarskie umożliwiające wykonanie pracy także w technice barwnej (pastele, kredki, mazaki, farby – akwarele, gwasze oraz pędzle i naczynia z wodą),
 • dwa krzesła lub krzesło i koziołek, lub krzesło i sztalugę, umożliwiające wygodne oparcie deski rysunkowej,
 • blat roboczy,
 • klej do papieru, nożyczki, nóż introligatorski, podkład do cięcia papieru nożem oraz przeźroczystą taśmę klejącą.

Zakres sprawdzianu uzdolnień artystycznych

Sprawdzian uzdolnień artystycznych ma na celu zbadanie uzdolnień kandydata, takich jak:

 • tworzenie i komponowanie form przestrzennych,
 • przekazywania treści werbalnych za pomocą form wizualnych,
 • operowania skalą i proporcjami obiektu,
 • interpretacji plastycznej danego układu form, faktur i kolorów.

Zadania mogą dotyczyć:

 • umiejętnej interpretacji technik graficznych wskazujących na wrażliwość kandydata w kształtowaniu przestrzeni, co jest sprawdzane przy pomocy prac interpretujących rzeczywistość,
 • umiejętnego stosowania kompozycji przestrzennej,
 • stosowania koloru, faktury i różnych rodzajów materiałów w kompozycjach abstrakcyjnych i przestrzennych,
 • modelu przestrzennego.

Prace mają wykazać umiejętności i poziom wrażliwości artystycznej kandydata oraz jego zainteresowania związane ze sztuką i architekturą. Typy prac mają wykazać wysoki poziom wrażliwości kandydata, jego umiejętności myślenia abstrakcyjnego, kreatywności i przyszły potencjał twórczy, a także swobodne posługiwanie się technikami plastycznymi.

Sposób przekazania portfolio

Portfolio można przygotować jako prezentację zdjęć w formacie PDF lub jako zbiór plików zdjęć w formacie JPEG. Zdjęcia należy wykonać w świetle dziennym, bez użycia lampy błyskowej. Każda praca powinna być równomiernie oświetlona, bez padającego na nią cienia (np. osoby fotografującej, stojącego obok przedmiotu itd.). Wszystkie krawędzie pracy powinny być równoległe względem krawędzi zdjęcia, aby uniknąć zniekształcenia obrazu w perspektywie. Po wybraniu najlepszego zdjęcia każdej z prac należy przygotować je do wysyłki.

W przypadku przesyłania zbioru plików zdjęć należy przygotować je w następujący sposób:

 • zdjęcia należy zmniejszyć używając funkcji “zmień rozmiar” w systemowej przeglądarce zdjęć systemu Windows lub korzystając z programów graficznych – np. darmowego programu XnView; wielkość pojedynczego pliku nie może przekroczyć 6 MB,
 • nie należy zmniejszać zdjęć za bardzo, aby nie doszło do utraty jakości. Po zmniejszeniu rozmiaru zdjęcia należy zweryfikować jego jakość zwracając uwagę w szczególności na różnego rodzaju artefakty graficzne, czyli niezamierzone wady obrazu powstałe w wyniku działania algorytmów kompresujących (zwłaszcza gdy wielkość pliku wynosi mniej niż 3,5 MB),
 • w razie potrzeby skorzystaj z pomocy dostępnej w danym programie,
 • pliki zdjęć powinny w nazwie zawierać imię i nazwisko kandydata, według schematu: NAZWISKO_Imię_numer-zdjęcia (np. KOWALSKA_Anna_1.jpg),
 • przygotowanie zbioru zdjęć może wymagać wysłania kilku wiadomości e-mail; należy sprawdzić swoją skrzynkę pocztową czy załączniki zostały załączone i wysłane poprawnie,
 • niektóre programy pocztowe lub dostawcy usług e-mail mogą proponować własną kompresję załączników – może to jednak spowodować znaczną utratę jakości plików, dlatego nie wyrażaj na to zgody,
 • niektóre programy pocztowe lub dostawcy usług e-mail mogą proponować dołączenie odnośnika do wirtualnego dysku zamiast załączników – nie wyrażaj na to zgody; takie odnośniki nie zostaną odczytane poprawnie przez nasz system.

W przypadku przesyłania portfolio jako prezentacji zdjęć w formacie PDF należy przygotować ją w następujący sposób:

 • do przygotowania prezentacji można użyć odpowiedniego programu np. Microsoft PowerPoint lub programu Impress będącego składnikiem bezpłatnych pakietów biurowych OpenOffice i LibreOffice,
 • zdjęcia prac należy umieścić pojedynczo na kolejnych slajdach (stronach) prezentacji za pomocą właściwej funkcji (np. “wstawianie – obrazy” w Microsoft PowerPoint lub “wstaw obraz” w Impress),
 • należy zwrócić uwagę, aby podczas wstawiania zdjęć nie zmieniać proporcji obrazu (nie rozciągać zdjęcia tylko w jednym kierunku, tzn. tylko poziomo lub tylko pionowo, i nie rozciągać zdjęcia nierównomiernie),
 • do przygotowania prezentacji zalecamy użycie wzoru; we wzorze należy usunąć znajdujące się tam zdjęcia i wstawić na ich miejsce własne,
 • prezentację należy zapisać w formacie umożliwiającym dalszą jego obróbkę (np. w celu dokonania ewentualnych poprawek); plik ten ma rozszerzenie .ppt lub .pptx w przypadku Microsoft PowerPoint lub .odp w przypadku programu Impress,
 • ostateczną wersję prezentacji należy zapisać jako plik PDF (funkcja “zapisz jako” w programie Microsoft PowerPoint lub funkcja eksportu do PDF w przypadku programu Impress),
 • plik PDF powinien w nazwie zawierać imię i nazwisko kandydata, według schematu: NAZWISKO_Imię_PORTFOLIO (np. KOWALSKA_Anna_PORTFOLIO.pdf),
 • wielkość pliku PDF nie może przekraczać 30 MB; w przypadku większych plików należy dostosować ustawienia w wykorzystywanym programie, przykładowo:
  • w programie Microsoft PowerPoint: menu Plik -> Zapisz jako -> Plik PDF -> Narzędzia: kompresuj obrazy – należy wybrać opcję Wydruk (220 ppi) lub Ekran (150 ppi),
  • w programie Impress: menu  Plik -> Eksportuj jako PDF… -> Kompresja JPG – należy użyć kompresji 80-90% (im większa wartość, tym mniejszy stopień kompresji), a rozdzielczość obrazu nie mniejsza niż 150 dpi,
 • po zapisaniu pliku PDF należy zweryfikować jakość zdjęć w prezentacji zwracając uwagę w szczególności na różnego rodzaju artefakty graficzne, czyli niezamierzone wady obrazu powstałe w wyniku działania algorytmów kompresujących; jeżeli będzie to konieczne należy ponownie zapisać plik używając innych ustawień,
 • w razie potrzeby skorzystaj z pomocy dostępnej w danym programie,
 • niektóre programy pocztowe lub dostawcy usług e-mail mogą proponować własną kompresję załączników – może to jednak spowodować znaczną utratę jakości plików, dlatego nie wyrażaj na to zgody,
 • niektóre programy pocztowe lub dostawcy usług e-mail mogą proponować dołączenie odnośnika do wirtualnego dysku zamiast załączników – nie wyrażaj na to zgody; takie odnośniki nie zostaną odczytane poprawnie przez nasz system.

Portfolio przygotowane wybraną metodą należy przekazać z adresu mailowego zarejestrowanego przez kandydata w aplikacji SOREK. Portfolio należy przesłać w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Szczegółowe zasady przekazania portfolio określa komunikat Centralnej Komisji Rekrutacyjnej.

Sposób przekazania wykonanych prac egzaminacyjnych

Po wykonaniu zadania pracę należy samodzielnie sfotografować, a pliki zdjęć przekazać do oceny drogą elektroniczną. Zdjęcia należy wykonać w świetle dziennym, bez użycia lampy błyskowej. Każda praca powinna być równomiernie oświetlona, bez padającego na nią cienia (np. osoby fotografującej, stojącego obok przedmiotu itd.). Wszystkie krawędzie pracy powinny być równoległe względem krawędzi zdjęcia, aby uniknąć zniekształcenia obrazu w perspektywie. Po wybraniu najlepszego zdjęcia każdej z prac należy przygotować je do wysyłki. UWAGA: wykonane prace egzaminacyjne nie mogą być podpisane – na zdjęciu, we właściwościach lub nazwie pliku nie mogą być zawarte żadne informacje identyfikujące autora. Powiązanie pracy z autorem następuje poprzez wysłanie jej z adresu e-mail zarejestrowanego przez kandydata w aplikacji SOREK.

Zdjęcia należy przygotować w następujący sposób:

 • zdjęcia należy zmniejszyć używając funkcji “zmień rozmiar” w systemowej przeglądarce zdjęć systemu Windows lub korzystając z programów graficznych – np. darmowego programu XnView; wielkość pojedynczego pliku nie może przekroczyć 6 MB,
 • nie należy zmniejszać zdjęć za bardzo, aby nie doszło do utraty jakości. Po zmniejszeniu rozmiaru zdjęcia należy zweryfikować jego jakość zwracając uwagę w szczególności na różnego rodzaju artefakty graficzne (zwłaszcza gdy wielkość pliku wynosi mniej niż 3,5 MB),
 • w razie potrzeby skorzystaj z pomocy dostępnej w danym programie,
 • niektóre programy pocztowe lub dostawcy usług e-mail mogą proponować własną kompresję załączników – może to jednak spowodować znaczną utratę jakości plików, dlatego nie wyrażaj na to zgody,
 • niektóre programy pocztowe lub dostawcy usług e-mail mogą proponować dołączenie odnośnika do wirtualnego dysku zamiast załączników – nie wyrażaj na to zgody; takie odnośniki nie zostaną odczytane poprawnie przez nasz system.

Zalecamy:

 • na kilka dni przed sprawdzianem przećwiczyć wykonywanie zdjęć prac i ich przygotowanie do wysyłki – wykonywanie zdjęć posiadanych już rysunków w różnych wariantach oświetlenia, selekcja plików, sprawdzanie rozmiaru zdjęcia, kompresowanie plików i zmiana rozmiaru, przygotowanie treści maila,
 • wykonać wysyłką testowych zdjęć mailowo na adres własny lub innej wybranej osoby za jej zgodą (np. członka rodziny) i zweryfikować otrzymanego maila, wraz z jakością zdjęć,
 • wysyłać pliki z komputera, nawet w przypadku wykonywania zdjęć aparatem fotograficznym w telefonie komórkowym (programy pocztowe zainstalowane na telefonach mogą domyślnie kompresować pliki i obniżać jakość zdjęć, bez pytania użytkownika o zgodę).

Należy pamiętać o terminowym wysłaniu prac. Szczegółowe zasady przekazania prac egzaminacyjnych określa komunikat Centralnej Komisji Rekrutacyjnej. Tematy prac w naborze I, wraz z techniką ich wykonania, określały komunikaty:

Wzory dokumentów

Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu portfolio stanowiącego podstawę do oceny uzdolnień artystycznych kandydata
Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu prac stanowiących podstawę do oceny uzdolnień artystycznych kandydata

Kontakt

W trakcie sprawdzianu, w razie trudności technicznych, kandydaci mogą skontaktować się z pracownikami Uczelni przez telefon oraz za pośrednictwem komunikatora Zoom celem uzyskania pomocy. Szczegóły na temat kontaktu zostaną podane do wiadomości kandydatów w komunikacie Centralnej Komisji Rekrutacyjnej wraz z tematem prac.

W przypadku pytań dotyczących rekrutacji na studia na kierunek Architektura wnętrz można się również skontaktować przed rozpoczęciem sprawdzianu – mailowo pod adresem: AW-Rekrutacja@polsl.pl

Architektura – studia drugiego stopnia

Kandydaci na studia drugiego stopnia na kierunku Architektura są przyjmowani na podstawie łącznej liczby punktów uzyskanych w wyniku dwuetapowego postępowania rekrutacyjnego:

 • etap I ‒ wynik ukończenia studiów pierwszego stopnia,
 • etap II ‒ ocena indywidualnych osiągnięć kandydata na podstawie złożonego portfolio.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi:

 • w etapie I – 50,
 • w etapie II – 100.

Kandydat musi posiadać kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku Architektura, potwierdzone dyplomem inżyniera architekta, określone w kryteriach przyjęć na te studia.

Zasady sprawdzania kompetencji kandydata w drodze sprawdzianu uzdolnień artystycznych

 1. Sprawdzian uzdolnień artystycznych odbywa się w drodze weryfikacji portfolio. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z portfolio wynosi 100.
 2. Wyróżnienia i nagrody w konkursach oraz osiągnięcia w innych dziedzinach powinny być udokumentowane dyplomami lub zaświadczeniami uzyskanymi przez kandydata. Skany lub zdjęcia dokumentów należy umieścić w portfolio, nie przesyłać ich w osobnych plikach. Portfolio powinno być przygotowane w języku polskim albo w języku angielskim.
 3. Kandydat przesyła portfolio do oceny drogą elektroniczną w postaci jednego pliku PDF wraz ze skanem lub zdjęciem cyfrowym oświadczenia o samodzielności jego wykonania.

Co powinno zawierać portfolio?

Portfolio w formacie A3, w układzie poziomym, ma zawierać: stronę tytułową z danymi kandydata: imię (imiona), nazwisko oraz trzy czytelnie wyodrębnione części tematyczne dotyczące:

 • w części I – od 3 do 5 wybranych projektów kursowych wykonanych w trakcie studiów pierwszego stopnia (dopuszczalne jest przedstawienie projektów kursowych wykonanych w zespole wraz z określeniem procentowego udziału kandydata) i części graficznej projektu inżynierskiego. W przypadku kandydatów, którzy po ukończeniu studiów pierwszego stopnia podjęli pracę zawodową, można w miejsce projektów kursowych włączyć projekty wykonane po studiach, z zaznaczeniem procentowego udziału autorskiego kandydata.
 • w części II:
  • projektów konkursowych, efektów uczestnictwa w warsztatach, projektów realizowanych na praktykach zawodowych (wraz z określeniem procentowego udziału kandydata oraz zakresu prac jakie w wybranych projektach wykonywał),
  • innych osiągnięć związanych z dyscypliną architektura i urbanistyka, w tym: uczestnictwo w programie Erasmus, wystąpienia na konferencjach, publikacje artykułów naukowych itp.
 • w części III – osiągnięć organizacyjnych i innych (praca w kołach naukowych, organizacjach studenckich, samorządzie studenckim, organizacjach pozarządowych, wolontariat, praca zawodowa, osiągnięcia zawodowe itp.).

Sposób przekazania portfolio

Portfolio należy przekazać drogą elektroniczną w postaci pliku PDF wysłanego z adresu mailowego zarejestrowanego przez kandydata w aplikacji SOREK w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Szczegółowe zasady przekazania portfolio określa stosowny komunikat Centralnej Komisji Rekrutacyjnej.

Wzory dokumentów

Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu portfolio stanowiącego podstawę do oceny uzdolnień artystycznych kandydata

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących rekrutacji na studia na kierunek Architektura można skontaktować się mailowo pod adresem: AR-Rekrutacja@polsl.pl

Architektura wnętrz – studia drugiego stopnia

Kandydaci na studia drugiego stopnia na kierunku Architektura wnętrz są przyjmowani na podstawie łącznej liczby punktów uzyskanych w wyniku dwuetapowego postępowania rekrutacyjnego:

 • etap I – wynik ukończenia studiów pierwszego stopnia,
 • etap II – ocena indywidualnych osiągnięć kandydata na podstawie złożonego portfolio.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi:

 • w etapie I – 50,
 • w etapie II – 100.

Kandydat musi posiadać kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku Architektura wnętrz, określone w kryteriach przyjęć na te studia.

Zasady sprawdzania kompetencji kandydata w drodze sprawdzianu uzdolnień artystycznych

 1. Sprawdzian uzdolnień artystycznych odbywa się w drodze oceny portfolio kandydata. Maksymalna liczba punktów możliwych w wyniku oceny portfolio kandydata wynosi 100.
 2. Kandydat przesyła portfolio do oceny drogą elektroniczną w postaci pliku PDF wraz ze skanem lub zdjęciem cyfrowym oświadczenia o samodzielności jego wykonania.

Co powinno zawierać portfolio?

Portfolio w formacie A3, w układzie poziomym, zawiera od 10 do 15 prac dokumentujących aktywność twórczą kandydata. Portfolio ma zawierać również: stronę tytułową z danymi kandydata: imię (imiona), nazwisko oraz powinno przedstawiać dokonania i osiągnięcia kandydata, na które składają się dokumentacja dorobku projektowego i artystycznego.

Wymagane jest przedstawienie prac wykonanych w trakcie studiów pierwszego stopnia lub po ich ukończeniu w trakcie pracy zawodowej:

 • części graficznej pracy licencjackiej,
 • projektów semestralnych (architektura wnętrz, wystawiennictwo, mebel lub inne) lub prac wykonanych w pracy zawodowej po ukończeniu studiów pierwszego stopnia,
 • prac artystycznych (malarstwo, rysunek, grafika lub inne),
 • prac konkursowych (o ile kandydat je posiada).

Dokumentacja zawarta w portfolio nie może być przedrukiem plansz projektowych, lecz autorskim wyborem materiału projektowego.

Sposób przekazania portfolio

Portfolio należy przekazać drogą elektroniczną w postaci pliku PDF wysłanego z adresu mailowego zarejestrowanego przez kandydata w aplikacji SOREK w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Szczegółowe zasady przekazania portfolio określa stosowny komunikat Centralnej Komisji Rekrutacyjnej.

Wzory dokumentów

Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu portfolio stanowiącego podstawę do oceny uzdolnień artystycznych kandydata

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących rekrutacji na studia na kierunek Architektura wnętrz można się również skontaktować przed rozpoczęciem sprawdzianu – mailowo pod adresem: AW-Rekrutacja@polsl.pl

Architektura - studia pierwszego stopnia

Architektura – studia pierwszego stopnia

Kandydaci na studia pierwszego stopnia na kierunku Architektura są przyjmowani na podstawie wyniku egzaminu maturalnego z matematyki oraz wyniku sprawdzianu uzdolnień artystycznych. Sprawdzian uzdolnień artystycznych zdają wszyscy kandydaci.

Zasady sprawdzania kompetencji kandydata w drodze sprawdzianu uzdolnień artystycznych

 1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania ze sprawdzianu uzdolnień artystycznych wynosi 200.
 2. Sprawdzian uzdolnień artystycznych składa się z dwu zadań, wykonanych przez kandydata samodzielnie poza siedzibą Politechniki Śląskiej – w miejscu zamieszkania lub innym, wybranym przez kandydata miejscu zapewniającym samodzielność prac.
 3. Kandydat jest obowiązany do przygotowania, na własny koszt, materiałów oraz stanowiska pracy.
 4. Kandydat wykonuje zadania w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Szczegółowe tematy prac, wraz z techniką ich wykonania, zostaną podane do wiadomości kandydatów przed rozpoczęciem sprawdzianu uzdolnień artystycznych w drodze komunikatu Centralnej Komisji Rekrutacyjnej opublikowanego na niniejszej stronie internetowej.
 5. Kandydat wykonuje zdjęcia cyfrowe wykonanych prac oraz przesyła do oceny drogą elektroniczną wraz ze skanem lub zdjęciem cyfrowym oświadczenia o samodzielności ich wykonania.
 6. Kandydat niepełnoletni jest obowiązany dodatkowo do przesłania zgody rodziców lub opiekunów prawnych na jego udział w rekrutacji na studia, w tym w sprawdzianie uzdolnień artystycznych.
 7. Kandydat jest obowiązany przechowywać wykonane prace przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia sprawdzianu uzdolnień artystycznych określonej w harmonogramie rekrutacji.

Co przygotować na sprawdzian uzdolnień artystycznych?

Do sprawdzianu należy przygotować:

 • zamykane pomieszczenie z dostępem światła dziennego, w którym kandydat będzie przebywał w dniu sprawdzianu sam (miejsce powinno zapewniać samodzielność wykonywanych prac),
 • dostęp do komputera wyposażonego w stabilny dostęp do Internetu oraz oprogramowanie, umożliwiające odczytanie komunikatu z tematem pracy oraz przesłanie zdjęć prac i oświadczeń w wyznaczonym terminie,
 • cyfrowy aparat fotograficzny (dopuszcza się użycie aparatu fotograficznego w telefonie komórkowym),
 • deskę rysunkową,
 • 5 arkuszy białego papieru rysunkowego (karton) formatu B2 (50 cm x 70 cm), arkusze białego papieru formatu A4 (10 sztuk), a także klamerki/klipsy umożliwiające umocowanie arkusza papieru do deski rysunkowej,
 • narzędzia rysunkowo-malarskie umożliwiające wykonanie pracy także w technice barwnej (pastele, kredki, mazaki, farby – akwarele, gwasze oraz pędzle i naczynia z wodą),
 • dwa krzesła lub krzesło i koziołek, lub krzesło i sztalugę, umożliwiające wygodne oparcie deski rysunkowej,
 • blat roboczy,
 • klej do papieru, nożyczki, nóż introligatorski, podkład do cięcia papieru nożem oraz przeźroczystą taśmę klejącą.

Zakres sprawdzianu uzdolnień artystycznych

Sprawdzian uzdolnień artystycznych obejmuje dwie prace, wykonywane w różnych technikach. Tematy prac rysunkowych mogą dotyczyć:

 • odwzorowania z pamięci – mogą to być fragmenty znanej przestrzeni miejskiej, znanych obiektów architektonicznych lub detalu, w tym również obiektów historycznych, zbudowanych w określonym stylu architektonicznym. Tematy tego typu mają wykazać podstawową i ogólną wiedzę kandydata o architekturze, umiejętność przedstawienia tematu z zastosowaniem zasad kompozycji, perspektywy i proporcji;
 • rysunku z wyobraźni – mogą to być współczesne fragmenty przestrzeni miejskiej, takie jak: place, ulice, skwery, otoczone współczesną architekturą, zawierające małą architekturę, często pokazujące skalę człowieka i jego usytuowanie; obiekty architektoniczne o określonej funkcji widziane z zewnątrz lub wewnątrz; krajobraz lub jego fragment; tematy abstrakcyjne, zawierające formy geometryczne. Tematy tego typu mają wykazać, czy kandydat ma wyobraźnię przestrzenną, czy wyczuwa skalę, proporcje, czy zna podstawowe zasady kompozycji przestrzennej oraz czy ma podstawowe pojęcie na temat współczesnej architektury, jej form, podziałów przestrzennych i rozwiązań kompozycyjnych, a także w ogólnym stopniu funkcjonalnych. Prace powinny wykazać kreatywność kandydata;
 • podstawowych zagadnień z zakresu geometrii wykreślnej, matematyki, takich jak: aksonometrie, cień rzucony i własny oraz odbicia lustrzane.

Sposób przekazania wykonanych prac egzaminacyjnych

Po wykonaniu zadania pracę należy samodzielnie sfotografować, a pliki zdjęć przekazać do oceny drogą elektroniczną. Zdjęcia należy wykonać w świetle dziennym, bez użycia lampy błyskowej. Każda praca powinna być równomiernie oświetlona, bez padającego na nią cienia (np. osoby fotografującej, stojącego obok przedmiotu itd.). Wszystkie krawędzie pracy powinny być równoległe względem krawędzi zdjęcia, aby uniknąć zniekształcenia obrazu w perspektywie. Po wybraniu najlepszego zdjęcia każdej z prac należy przygotować je do wysyłki. UWAGA: wykonane prace egzaminacyjne nie mogą być podpisane – na zdjęciu, we właściwościach lub nazwie pliku nie mogą być zawarte żadne informacje identyfikujące autora. Powiązanie pracy z autorem następuje poprzez wysłanie jej z adresu e-mail zarejestrowanego przez kandydata w aplikacji SOREK.

Zdjęcia należy przygotować w następujący sposób:

 • zdjęcia należy zmniejszyć używając funkcji “zmień rozmiar” w systemowej przeglądarce zdjęć systemu Windows lub korzystając z programów graficznych – np. darmowego programu XnView; wielkość pojedynczego pliku nie może przekroczyć 6 MB,
 • nie należy zmniejszać zdjęć za bardzo, aby nie doszło do utraty jakości. Po zmniejszeniu rozmiaru zdjęcia należy zweryfikować jego jakość zwracając uwagę w szczególności na różnego rodzaju artefakty graficzne, czyli niezamierzone wady obrazu powstałe w wyniku działania algorytmów kompresujących (zwłaszcza gdy wielkość pliku wynosi mniej niż 3,5 MB),
 • w razie potrzeby skorzystaj z pomocy dostępnej w danym programie,
 • niektóre programy pocztowe lub dostawcy usług e-mail mogą proponować własną kompresję załączników – może to jednak spowodować znaczną utratę jakości plików, dlatego nie wyrażaj na to zgody,
 • niektóre programy pocztowe lub dostawcy usług e-mail mogą proponować dołączenie odnośnika do wirtualnego dysku zamiast załączników – nie wyrażaj na to zgody; takie odnośniki nie zostaną odczytane poprawnie przez nasz system.

Zalecamy:

 • na kilka dni przed sprawdzianem przećwiczyć wykonywanie zdjęć prac i ich przygotowanie do wysyłki – wykonywanie zdjęć posiadanych już rysunków w różnych wariantach oświetlenia, selekcja plików, sprawdzanie rozmiaru zdjęcia, kompresowanie plików i zmiana rozmiaru, przygotowanie treści maila,
 • wykonać wysyłką testowych zdjęć mailowo na adres własny lub innej wybranej osoby za jej zgodą (np. członka rodziny) i zweryfikować otrzymanego maila, wraz z jakością zdjęć,
 • wysyłać pliki z komputera, nawet w przypadku wykonywania zdjęć aparatem fotograficznym w telefonie komórkowym (programy pocztowe zainstalowane na telefonach mogą domyślnie kompresować pliki i obniżać jakość zdjęć, bez pytania użytkownika o zgodę).

Należy pamiętać o terminowym wysłaniu prac. Szczegółowe zasady przekazania prac egzaminacyjnych określa komunikat Centralnej Komisji Rekrutacyjnej. Tematy prac w naborze I, wraz z techniką ich wykonania, określały komunikaty:

Wzory dokumentów

Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu prac stanowiących podstawę do oceny uzdolnień artystycznych kandydata

Kontakt

W trakcie sprawdzianu, w razie trudności technicznych, kandydaci mogą skontaktować się z pracownikami Uczelni przez telefon oraz za pośrednictwem komunikatora Zoom celem uzyskania pomocy. Szczegóły na temat kontaktu zostaną podane do wiadomości kandydatów w komunikacie Centralnej Komisji Rekrutacyjnej wraz z tematem prac.

W przypadku pytań dotyczących rekrutacji na studia na kierunek Architektura można się również skontaktować przed rozpoczęciem sprawdzianu – mailowo pod adresem: AR-Rekrutacja@polsl.pl

Architektura wnętrz - studia pierwszego stopnia

Architektura wnętrz – studia pierwszego stopnia

Kandydaci na studia pierwszego stopnia na kierunku Architektura wnętrz są przyjmowani na podstawie wyniku sprawdzianu uzdolnień artystycznych. Sprawdzian uzdolnień artystycznych zdają wszyscy kandydaci.

Zasady sprawdzania kompetencji kandydata w drodze sprawdzianu uzdolnień artystycznych

 1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania ze sprawdzianu uzdolnień artystycznych wynosi 200.
 2. Sprawdzian uzdolnień artystycznych obejmuje:
  • ocenę portfolio kandydata,
  • zadanie kierunkowe graficzno-przestrzenne,
  • zadanie artystyczne;
 3. Kandydat przygotowuje portfolio oraz wykonuje zadania samodzielnie poza siedzibą Politechniki Śląskiej – w jego miejscu zamieszkania lub innym, wybranym przez kandydata miejscu zapewniającym samodzielność prac.
 4. Kandydat jest obowiązany do przygotowania, na własny koszt, materiałów oraz stanowiska pracy.
 5. Kandydat wykonuje zadania w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Szczegółowe tematy prac, wraz z techniką ich wykonania, zostaną podane do wiadomości kandydatów przed rozpoczęciem sprawdzianu uzdolnień artystycznych w drodze komunikatu Centralnej Komisji Rekrutacyjnej opublikowanego na niniejszej stronie internetowej.
 6. Portfolio zawiera 10 prac plastycznych, w tym 5 malarskich i 5 rysunkowych, wykonanych przez kandydata w formacie B1 lub B2.
 7. Kandydat wykonuje zdjęcia cyfrowe portfolio oraz wykonanych prac, a następnie przesyła do oceny drogą elektroniczną wraz ze skanem lub zdjęciem cyfrowym oświadczenia o samodzielności ich wykonania.
 8. Kandydat niepełnoletni jest obowiązany dodatkowo do przesłania zgody rodziców lub opiekunów prawnych na jego udział w rekrutacji na studia, w tym w sprawdzianie uzdolnień artystycznych.
 9. Kandydat jest obowiązany przechowywać wykonane prace przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia sprawdzianu uzdolnień artystycznych określonej w harmonogramie rekrutacji.

Co przygotować na sprawdzian uzdolnień artystycznych?

Do sprawdzianu należy przygotować:

 • zamykane pomieszczenie z dostępem światła dziennego, w którym kandydat będzie przebywał w dniu sprawdzianu sam (miejsce powinno zapewniać samodzielność wykonywanych prac),
 • dostęp do komputera wyposażonego w stabilny dostęp do Internetu oraz oprogramowanie, umożliwiające odczytanie komunikatu z tematem pracy oraz przesłanie zdjęć prac i oświadczeń w wyznaczonym terminie,
 • cyfrowy aparat fotograficzny (dopuszcza się użycie aparatu fotograficznego w telefonie komórkowym),
 • deskę rysunkową,
 • 5 arkuszy białego papieru rysunkowego (karton) formatu B2 (50 cm x 70 cm), arkusze białego papieru formatu A4 (10 sztuk), a także klamerki/klipsy umożliwiające umocowanie arkusza papieru do deski rysunkowej,
 • narzędzia rysunkowo-malarskie umożliwiające wykonanie pracy także w technice barwnej (pastele, kredki, mazaki, farby – akwarele, gwasze oraz pędzle i naczynia z wodą),
 • dwa krzesła lub krzesło i koziołek, lub krzesło i sztalugę, umożliwiające wygodne oparcie deski rysunkowej,
 • blat roboczy,
 • klej do papieru, nożyczki, nóż introligatorski, podkład do cięcia papieru nożem oraz przeźroczystą taśmę klejącą.

Zakres sprawdzianu uzdolnień artystycznych

Sprawdzian uzdolnień artystycznych ma na celu zbadanie uzdolnień kandydata, takich jak:

 • tworzenie i komponowanie form przestrzennych,
 • przekazywania treści werbalnych za pomocą form wizualnych,
 • operowania skalą i proporcjami obiektu,
 • interpretacji plastycznej danego układu form, faktur i kolorów.

Zadania mogą dotyczyć:

 • umiejętnej interpretacji technik graficznych wskazujących na wrażliwość kandydata w kształtowaniu przestrzeni, co jest sprawdzane przy pomocy prac interpretujących rzeczywistość,
 • umiejętnego stosowania kompozycji przestrzennej,
 • stosowania koloru, faktury i różnych rodzajów materiałów w kompozycjach abstrakcyjnych i przestrzennych,
 • modelu przestrzennego.

Prace mają wykazać umiejętności i poziom wrażliwości artystycznej kandydata oraz jego zainteresowania związane ze sztuką i architekturą. Typy prac mają wykazać wysoki poziom wrażliwości kandydata, jego umiejętności myślenia abstrakcyjnego, kreatywności i przyszły potencjał twórczy, a także swobodne posługiwanie się technikami plastycznymi.

Sposób przekazania portfolio

Portfolio można przygotować jako prezentację zdjęć w formacie PDF lub jako zbiór plików zdjęć w formacie JPEG. Zdjęcia należy wykonać w świetle dziennym, bez użycia lampy błyskowej. Każda praca powinna być równomiernie oświetlona, bez padającego na nią cienia (np. osoby fotografującej, stojącego obok przedmiotu itd.). Wszystkie krawędzie pracy powinny być równoległe względem krawędzi zdjęcia, aby uniknąć zniekształcenia obrazu w perspektywie. Po wybraniu najlepszego zdjęcia każdej z prac należy przygotować je do wysyłki.

W przypadku przesyłania zbioru plików zdjęć należy przygotować je w następujący sposób:

 • zdjęcia należy zmniejszyć używając funkcji “zmień rozmiar” w systemowej przeglądarce zdjęć systemu Windows lub korzystając z programów graficznych – np. darmowego programu XnView; wielkość pojedynczego pliku nie może przekroczyć 6 MB,
 • nie należy zmniejszać zdjęć za bardzo, aby nie doszło do utraty jakości. Po zmniejszeniu rozmiaru zdjęcia należy zweryfikować jego jakość zwracając uwagę w szczególności na różnego rodzaju artefakty graficzne, czyli niezamierzone wady obrazu powstałe w wyniku działania algorytmów kompresujących (zwłaszcza gdy wielkość pliku wynosi mniej niż 3,5 MB),
 • w razie potrzeby skorzystaj z pomocy dostępnej w danym programie,
 • pliki zdjęć powinny w nazwie zawierać imię i nazwisko kandydata, według schematu: NAZWISKO_Imię_numer-zdjęcia (np. KOWALSKA_Anna_1.jpg),
 • przygotowanie zbioru zdjęć może wymagać wysłania kilku wiadomości e-mail; należy sprawdzić swoją skrzynkę pocztową czy załączniki zostały załączone i wysłane poprawnie,
 • niektóre programy pocztowe lub dostawcy usług e-mail mogą proponować własną kompresję załączników – może to jednak spowodować znaczną utratę jakości plików, dlatego nie wyrażaj na to zgody,
 • niektóre programy pocztowe lub dostawcy usług e-mail mogą proponować dołączenie odnośnika do wirtualnego dysku zamiast załączników – nie wyrażaj na to zgody; takie odnośniki nie zostaną odczytane poprawnie przez nasz system.

W przypadku przesyłania portfolio jako prezentacji zdjęć w formacie PDF należy przygotować ją w następujący sposób:

 • do przygotowania prezentacji można użyć odpowiedniego programu np. Microsoft PowerPoint lub programu Impress będącego składnikiem bezpłatnych pakietów biurowych OpenOffice i LibreOffice,
 • zdjęcia prac należy umieścić pojedynczo na kolejnych slajdach (stronach) prezentacji za pomocą właściwej funkcji (np. “wstawianie – obrazy” w Microsoft PowerPoint lub “wstaw obraz” w Impress),
 • należy zwrócić uwagę, aby podczas wstawiania zdjęć nie zmieniać proporcji obrazu (nie rozciągać zdjęcia tylko w jednym kierunku, tzn. tylko poziomo lub tylko pionowo, i nie rozciągać zdjęcia nierównomiernie),
 • do przygotowania prezentacji zalecamy użycie wzoru; we wzorze należy usunąć znajdujące się tam zdjęcia i wstawić na ich miejsce własne,
 • prezentację należy zapisać w formacie umożliwiającym dalszą jego obróbkę (np. w celu dokonania ewentualnych poprawek); plik ten ma rozszerzenie .ppt lub .pptx w przypadku Microsoft PowerPoint lub .odp w przypadku programu Impress,
 • ostateczną wersję prezentacji należy zapisać jako plik PDF (funkcja “zapisz jako” w programie Microsoft PowerPoint lub funkcja eksportu do PDF w przypadku programu Impress),
 • plik PDF powinien w nazwie zawierać imię i nazwisko kandydata, według schematu: NAZWISKO_Imię_PORTFOLIO (np. KOWALSKA_Anna_PORTFOLIO.pdf),
 • wielkość pliku PDF nie może przekraczać 30 MB; w przypadku większych plików należy dostosować ustawienia w wykorzystywanym programie, przykładowo:
  • w programie Microsoft PowerPoint: menu Plik -> Zapisz jako -> Plik PDF -> Narzędzia: kompresuj obrazy – należy wybrać opcję Wydruk (220 ppi) lub Ekran (150 ppi),
  • w programie Impress: menu  Plik -> Eksportuj jako PDF… -> Kompresja JPG – należy użyć kompresji 80-90% (im większa wartość, tym mniejszy stopień kompresji), a rozdzielczość obrazu nie mniejsza niż 150 dpi,
 • po zapisaniu pliku PDF należy zweryfikować jakość zdjęć w prezentacji zwracając uwagę w szczególności na różnego rodzaju artefakty graficzne, czyli niezamierzone wady obrazu powstałe w wyniku działania algorytmów kompresujących; jeżeli będzie to konieczne należy ponownie zapisać plik używając innych ustawień,
 • w razie potrzeby skorzystaj z pomocy dostępnej w danym programie,
 • niektóre programy pocztowe lub dostawcy usług e-mail mogą proponować własną kompresję załączników – może to jednak spowodować znaczną utratę jakości plików, dlatego nie wyrażaj na to zgody,
 • niektóre programy pocztowe lub dostawcy usług e-mail mogą proponować dołączenie odnośnika do wirtualnego dysku zamiast załączników – nie wyrażaj na to zgody; takie odnośniki nie zostaną odczytane poprawnie przez nasz system.

Portfolio przygotowane wybraną metodą należy przekazać z adresu mailowego zarejestrowanego przez kandydata w aplikacji SOREK. Portfolio należy przesłać w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Szczegółowe zasady przekazania portfolio określa komunikat Centralnej Komisji Rekrutacyjnej.

Sposób przekazania wykonanych prac egzaminacyjnych

Po wykonaniu zadania pracę należy samodzielnie sfotografować, a pliki zdjęć przekazać do oceny drogą elektroniczną. Zdjęcia należy wykonać w świetle dziennym, bez użycia lampy błyskowej. Każda praca powinna być równomiernie oświetlona, bez padającego na nią cienia (np. osoby fotografującej, stojącego obok przedmiotu itd.). Wszystkie krawędzie pracy powinny być równoległe względem krawędzi zdjęcia, aby uniknąć zniekształcenia obrazu w perspektywie. Po wybraniu najlepszego zdjęcia każdej z prac należy przygotować je do wysyłki. UWAGA: wykonane prace egzaminacyjne nie mogą być podpisane – na zdjęciu, we właściwościach lub nazwie pliku nie mogą być zawarte żadne informacje identyfikujące autora. Powiązanie pracy z autorem następuje poprzez wysłanie jej z adresu e-mail zarejestrowanego przez kandydata w aplikacji SOREK.

Zdjęcia należy przygotować w następujący sposób:

 • zdjęcia należy zmniejszyć używając funkcji “zmień rozmiar” w systemowej przeglądarce zdjęć systemu Windows lub korzystając z programów graficznych – np. darmowego programu XnView; wielkość pojedynczego pliku nie może przekroczyć 6 MB,
 • nie należy zmniejszać zdjęć za bardzo, aby nie doszło do utraty jakości. Po zmniejszeniu rozmiaru zdjęcia należy zweryfikować jego jakość zwracając uwagę w szczególności na różnego rodzaju artefakty graficzne (zwłaszcza gdy wielkość pliku wynosi mniej niż 3,5 MB),
 • w razie potrzeby skorzystaj z pomocy dostępnej w danym programie,
 • niektóre programy pocztowe lub dostawcy usług e-mail mogą proponować własną kompresję załączników – może to jednak spowodować znaczną utratę jakości plików, dlatego nie wyrażaj na to zgody,
 • niektóre programy pocztowe lub dostawcy usług e-mail mogą proponować dołączenie odnośnika do wirtualnego dysku zamiast załączników – nie wyrażaj na to zgody; takie odnośniki nie zostaną odczytane poprawnie przez nasz system.

Zalecamy:

 • na kilka dni przed sprawdzianem przećwiczyć wykonywanie zdjęć prac i ich przygotowanie do wysyłki – wykonywanie zdjęć posiadanych już rysunków w różnych wariantach oświetlenia, selekcja plików, sprawdzanie rozmiaru zdjęcia, kompresowanie plików i zmiana rozmiaru, przygotowanie treści maila,
 • wykonać wysyłką testowych zdjęć mailowo na adres własny lub innej wybranej osoby za jej zgodą (np. członka rodziny) i zweryfikować otrzymanego maila, wraz z jakością zdjęć,
 • wysyłać pliki z komputera, nawet w przypadku wykonywania zdjęć aparatem fotograficznym w telefonie komórkowym (programy pocztowe zainstalowane na telefonach mogą domyślnie kompresować pliki i obniżać jakość zdjęć, bez pytania użytkownika o zgodę).

Należy pamiętać o terminowym wysłaniu prac. Szczegółowe zasady przekazania prac egzaminacyjnych określa komunikat Centralnej Komisji Rekrutacyjnej. Tematy prac w naborze I, wraz z techniką ich wykonania, określały komunikaty:

Wzory dokumentów

Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu portfolio stanowiącego podstawę do oceny uzdolnień artystycznych kandydata
Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu prac stanowiących podstawę do oceny uzdolnień artystycznych kandydata

Kontakt

W trakcie sprawdzianu, w razie trudności technicznych, kandydaci mogą skontaktować się z pracownikami Uczelni przez telefon oraz za pośrednictwem komunikatora Zoom celem uzyskania pomocy. Szczegóły na temat kontaktu zostaną podane do wiadomości kandydatów w komunikacie Centralnej Komisji Rekrutacyjnej wraz z tematem prac.

W przypadku pytań dotyczących rekrutacji na studia na kierunek Architektura wnętrz można się również skontaktować przed rozpoczęciem sprawdzianu – mailowo pod adresem: AW-Rekrutacja@polsl.pl

Architektura - studia drugiego stopnia

Architektura – studia drugiego stopnia

Kandydaci na studia drugiego stopnia na kierunku Architektura są przyjmowani na podstawie łącznej liczby punktów uzyskanych w wyniku dwuetapowego postępowania rekrutacyjnego:

 • etap I ‒ wynik ukończenia studiów pierwszego stopnia,
 • etap II ‒ ocena indywidualnych osiągnięć kandydata na podstawie złożonego portfolio.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi:

 • w etapie I – 50,
 • w etapie II – 100.

Kandydat musi posiadać kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku Architektura, potwierdzone dyplomem inżyniera architekta, określone w kryteriach przyjęć na te studia.

Zasady sprawdzania kompetencji kandydata w drodze sprawdzianu uzdolnień artystycznych

 1. Sprawdzian uzdolnień artystycznych odbywa się w drodze weryfikacji portfolio. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z portfolio wynosi 100.
 2. Wyróżnienia i nagrody w konkursach oraz osiągnięcia w innych dziedzinach powinny być udokumentowane dyplomami lub zaświadczeniami uzyskanymi przez kandydata. Skany lub zdjęcia dokumentów należy umieścić w portfolio, nie przesyłać ich w osobnych plikach. Portfolio powinno być przygotowane w języku polskim albo w języku angielskim.
 3. Kandydat przesyła portfolio do oceny drogą elektroniczną w postaci jednego pliku PDF wraz ze skanem lub zdjęciem cyfrowym oświadczenia o samodzielności jego wykonania.

Co powinno zawierać portfolio?

Portfolio w formacie A3, w układzie poziomym, ma zawierać: stronę tytułową z danymi kandydata: imię (imiona), nazwisko oraz trzy czytelnie wyodrębnione części tematyczne dotyczące:

 • w części I – od 3 do 5 wybranych projektów kursowych wykonanych w trakcie studiów pierwszego stopnia (dopuszczalne jest przedstawienie projektów kursowych wykonanych w zespole wraz z określeniem procentowego udziału kandydata) i części graficznej projektu inżynierskiego. W przypadku kandydatów, którzy po ukończeniu studiów pierwszego stopnia podjęli pracę zawodową, można w miejsce projektów kursowych włączyć projekty wykonane po studiach, z zaznaczeniem procentowego udziału autorskiego kandydata.
 • w części II:
  • projektów konkursowych, efektów uczestnictwa w warsztatach, projektów realizowanych na praktykach zawodowych (wraz z określeniem procentowego udziału kandydata oraz zakresu prac jakie w wybranych projektach wykonywał),
  • innych osiągnięć związanych z dyscypliną architektura i urbanistyka, w tym: uczestnictwo w programie Erasmus, wystąpienia na konferencjach, publikacje artykułów naukowych itp.
 • w części III – osiągnięć organizacyjnych i innych (praca w kołach naukowych, organizacjach studenckich, samorządzie studenckim, organizacjach pozarządowych, wolontariat, praca zawodowa, osiągnięcia zawodowe itp.).

Sposób przekazania portfolio

Portfolio należy przekazać drogą elektroniczną w postaci pliku PDF wysłanego z adresu mailowego zarejestrowanego przez kandydata w aplikacji SOREK w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Szczegółowe zasady przekazania portfolio określa stosowny komunikat Centralnej Komisji Rekrutacyjnej.

Wzory dokumentów

Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu portfolio stanowiącego podstawę do oceny uzdolnień artystycznych kandydata

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących rekrutacji na studia na kierunek Architektura można skontaktować się mailowo pod adresem: AR-Rekrutacja@polsl.pl

Architektura wnętrz - studia drugiego stopnia

Architektura wnętrz – studia drugiego stopnia

Kandydaci na studia drugiego stopnia na kierunku Architektura wnętrz są przyjmowani na podstawie łącznej liczby punktów uzyskanych w wyniku dwuetapowego postępowania rekrutacyjnego:

 • etap I – wynik ukończenia studiów pierwszego stopnia,
 • etap II – ocena indywidualnych osiągnięć kandydata na podstawie złożonego portfolio.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi:

 • w etapie I – 50,
 • w etapie II – 100.

Kandydat musi posiadać kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku Architektura wnętrz, określone w kryteriach przyjęć na te studia.

Zasady sprawdzania kompetencji kandydata w drodze sprawdzianu uzdolnień artystycznych

 1. Sprawdzian uzdolnień artystycznych odbywa się w drodze oceny portfolio kandydata. Maksymalna liczba punktów możliwych w wyniku oceny portfolio kandydata wynosi 100.
 2. Kandydat przesyła portfolio do oceny drogą elektroniczną w postaci pliku PDF wraz ze skanem lub zdjęciem cyfrowym oświadczenia o samodzielności jego wykonania.

Co powinno zawierać portfolio?

Portfolio w formacie A3, w układzie poziomym, zawiera od 10 do 15 prac dokumentujących aktywność twórczą kandydata. Portfolio ma zawierać również: stronę tytułową z danymi kandydata: imię (imiona), nazwisko oraz powinno przedstawiać dokonania i osiągnięcia kandydata, na które składają się dokumentacja dorobku projektowego i artystycznego.

Wymagane jest przedstawienie prac wykonanych w trakcie studiów pierwszego stopnia lub po ich ukończeniu w trakcie pracy zawodowej:

 • części graficznej pracy licencjackiej,
 • projektów semestralnych (architektura wnętrz, wystawiennictwo, mebel lub inne) lub prac wykonanych w pracy zawodowej po ukończeniu studiów pierwszego stopnia,
 • prac artystycznych (malarstwo, rysunek, grafika lub inne),
 • prac konkursowych (o ile kandydat je posiada).

Dokumentacja zawarta w portfolio nie może być przedrukiem plansz projektowych, lecz autorskim wyborem materiału projektowego.

Sposób przekazania portfolio

Portfolio należy przekazać drogą elektroniczną w postaci pliku PDF wysłanego z adresu mailowego zarejestrowanego przez kandydata w aplikacji SOREK w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Szczegółowe zasady przekazania portfolio określa stosowny komunikat Centralnej Komisji Rekrutacyjnej.

Wzory dokumentów

Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu portfolio stanowiącego podstawę do oceny uzdolnień artystycznych kandydata

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących rekrutacji na studia na kierunek Architektura wnętrz można się również skontaktować przed rozpoczęciem sprawdzianu – mailowo pod adresem: AW-Rekrutacja@polsl.pl

Font Resize
Contrast