Sprawdzian uzdolnień artystycznych

Przed przystąpieniem do sprawdzianu uzdolnień artystycznych prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na poniższej stronie oraz w aktualnościach.

Przypominamy, że niezależnie od udziału w sprawdzianie uzdolnień artystycznych, osoby zakwalifikowane do przyjęcia są obowiązane do złożenia wymaganych dokumentów w terminie określonym w harmonogramie.

Architektura – studia pierwszego stopnia

Kandydaci na studia pierwszego stopnia na kierunku Architektura są przyjmowani na podstawie wyniku egzaminu maturalnego z matematyki oraz wyniku sprawdzianu uzdolnień artystycznych. Sprawdzian uzdolnień artystycznych zdają wszyscy kandydaci. Uwaga: udział w sprawdzianie uzdolnień artystycznych nie zwalnia z konieczności zdania egzaminu maturalnego i posiadania świadectwa dojrzałości.

Zasady sprawdzania kompetencji kandydata w drodze sprawdzianu uzdolnień artystycznych

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania ze sprawdzianu uzdolnień artystycznych wynosi 200.

Zakres sprawdzianu uzdolnień artystycznych

Sprawdzian uzdolnień artystycznych obejmuje dwie prace, wykonywane w różnych technikach. Tematy prac rysunkowych mogą dotyczyć:

 • odwzorowania z pamięci – mogą to być fragmenty znanej przestrzeni miejskiej, znanych obiektów architektonicznych lub detalu, w tym również obiektów historycznych, zbudowanych w określonym stylu architektonicznym. Tematy tego typu mają wykazać podstawową i ogólną wiedzę kandydata o architekturze, umiejętność przedstawienia tematu z zastosowaniem zasad kompozycji, perspektywy i proporcji;
 • rysunku z wyobraźni – mogą to być współczesne fragmenty przestrzeni miejskiej, takie jak: place, ulice, skwery, otoczone współczesną architekturą, zawierające małą architekturę, często pokazujące skalę człowieka i jego usytuowanie; obiekty architektoniczne o określonej funkcji widziane z zewnątrz lub wewnątrz; krajobraz lub jego fragment; tematy abstrakcyjne, zawierające formy geometryczne. Tematy tego typu mają wykazać, czy kandydat ma wyobraźnię przestrzenną, czy wyczuwa skalę, proporcje, czy zna podstawowe zasady kompozycji przestrzennej oraz czy ma podstawowe pojęcie na temat współczesnej architektury, jej form, podziałów przestrzennych i rozwiązań kompozycyjnych, a także w ogólnym stopniu funkcjonalnych. Prace powinny wykazać kreatywność kandydata;
 • podstawowych zagadnień z zakresu geometrii wykreślnej, matematyki, takich jak: aksonometrie, cień rzucony i własny oraz odbicia lustrzane.

Co przygotować na sprawdzian uzdolnień artystycznych?

Do sprawdzianu należy przygotować:

 • deskę rysunkową o wymiarach 50 cm x 70 cm,
 • klipsy, za pomocą których będzie można przymocować kartkę do deski,
 • taśmę klejącą i nożyk lub nożyczki,
 • ołówek lub zestaw ołówków, temperówkę, gumkę,
 • materiały piśmiennicze pozwalające na wykonanie rysunku techniką barwną (np.: kredki, flamastry, pastele, farby – akwarele, gwasze oraz pędzle i naczynia z wodą).

NIE NALEŻY przynosić własnego bristolu!
Prosimy na egzamin założyć wygodne buty i strój nieutrudniający ruchów.
Podczas egzaminu nie będzie można korzystać z telefonów komórkowych.

Należy pamiętać o obowiązujących terminach sprawdzianu.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących rekrutacji na studia na kierunek Architektura można się skontaktować przed rozpoczęciem sprawdzianu – mailowo pod adresem: AR-Rekrutacja@polsl.pl

Architektura wnętrz – studia pierwszego stopnia

Kandydaci na studia pierwszego stopnia na kierunku Architektura wnętrz są przyjmowani na podstawie wyniku sprawdzianu uzdolnień artystycznych. Sprawdzian uzdolnień artystycznych zdają wszyscy kandydaci. Uwaga: udział w sprawdzianie uzdolnień artystycznych nie zwalnia z konieczności zdania egzaminu maturalnego i posiadania świadectwa dojrzałości.

Zasady sprawdzania kompetencji kandydata w drodze sprawdzianu uzdolnień artystycznych

 1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania ze sprawdzianu uzdolnień artystycznych wynosi 200.
 2. Sprawdzian uzdolnień artystycznych obejmuje:
  • ocenę portfolio kandydata,
  • zadanie kierunkowe graficzno-przestrzenne,
  • zadanie artystyczne;
 3. Portfolio ma zawierać 10 prac plastycznych, w tym 5 malarskich i 5 rysunkowych, wykonanych przez kandydata w formacie B1 lub B2.

Zakres sprawdzianu uzdolnień artystycznych

Sprawdzian uzdolnień artystycznych ma na celu zbadanie uzdolnień kandydata, takich jak:

 • tworzenie i komponowanie form przestrzennych,
 • przekazywania treści werbalnych za pomocą form wizualnych,
 • operowania skalą i proporcjami obiektu,
 • interpretacji plastycznej danego układu form, faktur i kolorów.

Zadania mogą dotyczyć:

 • umiejętnej interpretacji technik graficznych wskazujących na wrażliwość kandydata w kształtowaniu przestrzeni, co jest sprawdzane przy pomocy prac interpretujących rzeczywistość,
 • umiejętnego stosowania kompozycji przestrzennej,
 • stosowania koloru, faktury i różnych rodzajów materiałów w kompozycjach abstrakcyjnych i przestrzennych,
 • modelu przestrzennego, który jest poparty rozmową z kandydatem.

Prace mają wykazać umiejętności i poziom wrażliwości artystycznej kandydata oraz jego zainteresowania związane ze sztuką i architekturą. Typy prac mają wykazać wysoki poziom wrażliwości kandydata, jego umiejętności myślenia abstrakcyjnego, kreatywności i przyszły potencjał twórczy, a także swobodne posługiwanie się technikami plastycznymi.

Co przygotować na sprawdzian uzdolnień artystycznych?

Do sprawdzianu należy przygotować:

 • deskę rysunkową o wymiarach 50 cm x 70 cm,
 • klipsy, za pomocą których będzie można przymocować kartkę do deski,
 • taśmę klejącą i nożyk lub nożyczki,
 • ołówek lub zestaw ołówków, temperówkę, gumkę,
 • materiały piśmiennicze pozwalające na wykonanie rysunku techniką barwną (np.: kredki, flamastry, pastele, farby – akwarele, gwasze oraz pędzle i naczynia z wodą).

NIE NALEŻY przynosić własnego bristolu!
Prosimy na egzamin założyć wygodne buty i strój nieutrudniający ruchów.
Podczas egzaminu nie będzie można korzystać z telefonów komórkowych.

Należy pamiętać o obowiązujących terminach sprawdzianu.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących rekrutacji na studia na kierunek Architektura wnętrz można się skontaktować przed rozpoczęciem sprawdzianu – mailowo pod adresem: AW-Rekrutacja@polsl.pl

Architektura – studia drugiego stopnia

Kandydaci na studia drugiego stopnia na kierunku Architektura są przyjmowani na podstawie łącznej liczby punktów uzyskanych w wyniku trzyetapowego postępowania rekrutacyjnego:

 • etap I ‒ wynik ukończenia studiów pierwszego stopnia,
 • etap II ‒ sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu architektury i urbanistyki,
 • etap III ‒ ocena indywidualnych osiągnięć kandydata na podstawie złożonego portfolio.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi:

 • w etapie I – 20,
 • w etapie II – 50,
 • w etapie II – 80.

Kandydat musi posiadać kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku Architektura, potwierdzone dyplomem inżyniera architekta, określone w kryteriach przyjęć na te studia.

Zasady sprawdzania kompetencji kandydata w drodze sprawdzianu uzdolnień artystycznych

 1. Sprawdzian stanowi test zawierający pytania dotyczące wiedzy kandydata zdobytej podczas studiów pierwszego stopnia. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania ze sprawdzianu wynosi 50. Sprawdzian obejmuje zagadnienia z zakresu: warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, historii i teorii architektury, problematyki i pojęć związanych z projektowaniem architektonicznym. Sprawdzian ma wykazać przygotowanie kandydata do odbycia studiów drugiego stopnia i jego poziom wiedzy, umiejętności i kompetencje uzyskane po studiach pierwszego stopnia.
 2. Sprawdzian uzdolnień artystycznych następuje w drodze weryfikacji portfolio. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z portfolio wynosi 80.
 3. Wyróżnienia i nagrody w konkursach oraz osiągnięcia w innych dziedzinach powinny być udokumentowane dyplomami lub zaświadczeniami uzyskanymi przez kandydata. Portfolio powinno być przygotowane w języku polskim albo w języku angielskim.

Co powinno zawierać portfolio?

Portfolio w formacie A3, w układzie poziomym, ma zawierać: stronę tytułową z danymi kandydata: imię (imiona), nazwisko oraz trzy czytelnie wyodrębnione części tematyczne dotyczące:

 • w części I – od 3 do 5 wybranych projektów kursowych wykonanych w trakcie studiów pierwszego stopnia (dopuszczalne jest przedstawienie projektów kursowych wykonanych w zespole wraz z określeniem procentowego udziału kandydata) i części graficznej projektu inżynierskiego. W przypadku kandydatów, którzy po ukończeniu studiów pierwszego stopnia podjęli pracę zawodową, można w miejsce projektów kursowych włączyć projekty wykonane po studiach, z zaznaczeniem procentowego udziału autorskiego kandydata.
 • w części II:
  • projektów konkursowych, efektów uczestnictwa w warsztatach, projektów realizowanych na praktykach zawodowych (wraz z określeniem procentowego udziału kandydata oraz zakresu prac jakie w wybranych projektach wykonywał),
  • innych osiągnięć związanych z dyscypliną architektura i urbanistyka, w tym: uczestnictwo w programie Erasmus, wystąpienia na konferencjach, publikacje artykułów naukowych itp.
 • w części III – osiągnięć organizacyjnych i innych (praca w kołach naukowych, organizacjach studenckich, samorządzie studenckim, organizacjach pozarządowych, wolontariat, praca zawodowa, osiągnięcia zawodowe itp.).

Należy pamiętać o obowiązujących terminach sprawdzianu.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących rekrutacji na studia na kierunek Architektura można skontaktować się mailowo pod adresem: AR-Rekrutacja@polsl.pl

Architektura wnętrz – studia drugiego stopnia

Kandydaci na studia drugiego stopnia na kierunku Architektura wnętrz są przyjmowani na podstawie łącznej liczby punktów uzyskanych w wyniku dwuetapowego postępowania rekrutacyjnego:

 • etap I – wynik ukończenia studiów pierwszego stopnia,
 • etap II – rozmowa kwalifikacyjna z prezentacją portfolio.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi:

 • w etapie I – 50,
 • w etapie II – 100.

Kandydat musi posiadać kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku Architektura wnętrz, określone w kryteriach przyjęć na te studia.

Zasady sprawdzania kompetencji kandydata w drodze sprawdzianu uzdolnień artystycznych

 1. Sprawdzian uzdolnień artystycznych następuje w drodze rozmowy kwalifikacyjnej z prezentacją portfolio kandydata.
 2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z rozmowy kwalifikacyjnej i prezentacji portfolio wynosi 100.

Co powinno zawierać portfolio?

Portfolio w formacie A3, w układzie poziomym, zawiera od 10 do 15 prac dokumentujących aktywność twórczą kandydata. Portfolio ma zawierać również: stronę tytułową z danymi kandydata: imię (imiona), nazwisko oraz powinno przedstawiać dokonania i osiągnięcia kandydata, na które składają się dokumentacja dorobku projektowego i artystycznego.

Wymagane jest przedstawienie prac wykonanych w trakcie studiów pierwszego stopnia lub po ich ukończeniu w trakcie pracy zawodowej:

 • części graficznej pracy licencjackiej,
 • projektów semestralnych (architektura wnętrz, wystawiennictwo, mebel lub inne) lub prac wykonanych w pracy zawodowej po ukończeniu studiów pierwszego stopnia,
 • prac artystycznych (malarstwo, rysunek, grafika lub inne),
 • prac konkursowych (o ile kandydat je posiada).

Dokumentacja zawarta w portfolio nie może być przedrukiem plansz projektowych, lecz autorskim wyborem materiału projektowego.

Należy pamiętać o obowiązujących terminach sprawdzianu.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących rekrutacji na studia na kierunek Architektura wnętrz można się skontaktować przed rozpoczęciem sprawdzianu – mailowo pod adresem: AW-Rekrutacja@polsl.pl

Architektura - studia pierwszego stopnia

Architektura – studia pierwszego stopnia

Kandydaci na studia pierwszego stopnia na kierunku Architektura są przyjmowani na podstawie wyniku egzaminu maturalnego z matematyki oraz wyniku sprawdzianu uzdolnień artystycznych. Sprawdzian uzdolnień artystycznych zdają wszyscy kandydaci. Uwaga: udział w sprawdzianie uzdolnień artystycznych nie zwalnia z konieczności zdania egzaminu maturalnego i posiadania świadectwa dojrzałości.

Zasady sprawdzania kompetencji kandydata w drodze sprawdzianu uzdolnień artystycznych

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania ze sprawdzianu uzdolnień artystycznych wynosi 200.

Zakres sprawdzianu uzdolnień artystycznych

Sprawdzian uzdolnień artystycznych obejmuje dwie prace, wykonywane w różnych technikach. Tematy prac rysunkowych mogą dotyczyć:

 • odwzorowania z pamięci – mogą to być fragmenty znanej przestrzeni miejskiej, znanych obiektów architektonicznych lub detalu, w tym również obiektów historycznych, zbudowanych w określonym stylu architektonicznym. Tematy tego typu mają wykazać podstawową i ogólną wiedzę kandydata o architekturze, umiejętność przedstawienia tematu z zastosowaniem zasad kompozycji, perspektywy i proporcji;
 • rysunku z wyobraźni – mogą to być współczesne fragmenty przestrzeni miejskiej, takie jak: place, ulice, skwery, otoczone współczesną architekturą, zawierające małą architekturę, często pokazujące skalę człowieka i jego usytuowanie; obiekty architektoniczne o określonej funkcji widziane z zewnątrz lub wewnątrz; krajobraz lub jego fragment; tematy abstrakcyjne, zawierające formy geometryczne. Tematy tego typu mają wykazać, czy kandydat ma wyobraźnię przestrzenną, czy wyczuwa skalę, proporcje, czy zna podstawowe zasady kompozycji przestrzennej oraz czy ma podstawowe pojęcie na temat współczesnej architektury, jej form, podziałów przestrzennych i rozwiązań kompozycyjnych, a także w ogólnym stopniu funkcjonalnych. Prace powinny wykazać kreatywność kandydata;
 • podstawowych zagadnień z zakresu geometrii wykreślnej, matematyki, takich jak: aksonometrie, cień rzucony i własny oraz odbicia lustrzane.

Co przygotować na sprawdzian uzdolnień artystycznych?

Do sprawdzianu należy przygotować:

 • deskę rysunkową o wymiarach 50 cm x 70 cm,
 • klipsy, za pomocą których będzie można przymocować kartkę do deski,
 • taśmę klejącą i nożyk lub nożyczki,
 • ołówek lub zestaw ołówków, temperówkę, gumkę,
 • materiały piśmiennicze pozwalające na wykonanie rysunku techniką barwną (np.: kredki, flamastry, pastele, farby – akwarele, gwasze oraz pędzle i naczynia z wodą).

NIE NALEŻY przynosić własnego bristolu!
Prosimy na egzamin założyć wygodne buty i strój nieutrudniający ruchów.
Podczas egzaminu nie będzie można korzystać z telefonów komórkowych.

Należy pamiętać o obowiązujących terminach sprawdzianu.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących rekrutacji na studia na kierunek Architektura można się skontaktować przed rozpoczęciem sprawdzianu – mailowo pod adresem: AR-Rekrutacja@polsl.pl

Architektura wnętrz - studia pierwszego stopnia

Architektura wnętrz – studia pierwszego stopnia

Kandydaci na studia pierwszego stopnia na kierunku Architektura wnętrz są przyjmowani na podstawie wyniku sprawdzianu uzdolnień artystycznych. Sprawdzian uzdolnień artystycznych zdają wszyscy kandydaci. Uwaga: udział w sprawdzianie uzdolnień artystycznych nie zwalnia z konieczności zdania egzaminu maturalnego i posiadania świadectwa dojrzałości.

Zasady sprawdzania kompetencji kandydata w drodze sprawdzianu uzdolnień artystycznych

 1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania ze sprawdzianu uzdolnień artystycznych wynosi 200.
 2. Sprawdzian uzdolnień artystycznych obejmuje:
  • ocenę portfolio kandydata,
  • zadanie kierunkowe graficzno-przestrzenne,
  • zadanie artystyczne;
 3. Portfolio ma zawierać 10 prac plastycznych, w tym 5 malarskich i 5 rysunkowych, wykonanych przez kandydata w formacie B1 lub B2.

Zakres sprawdzianu uzdolnień artystycznych

Sprawdzian uzdolnień artystycznych ma na celu zbadanie uzdolnień kandydata, takich jak:

 • tworzenie i komponowanie form przestrzennych,
 • przekazywania treści werbalnych za pomocą form wizualnych,
 • operowania skalą i proporcjami obiektu,
 • interpretacji plastycznej danego układu form, faktur i kolorów.

Zadania mogą dotyczyć:

 • umiejętnej interpretacji technik graficznych wskazujących na wrażliwość kandydata w kształtowaniu przestrzeni, co jest sprawdzane przy pomocy prac interpretujących rzeczywistość,
 • umiejętnego stosowania kompozycji przestrzennej,
 • stosowania koloru, faktury i różnych rodzajów materiałów w kompozycjach abstrakcyjnych i przestrzennych,
 • modelu przestrzennego, który jest poparty rozmową z kandydatem.

Prace mają wykazać umiejętności i poziom wrażliwości artystycznej kandydata oraz jego zainteresowania związane ze sztuką i architekturą. Typy prac mają wykazać wysoki poziom wrażliwości kandydata, jego umiejętności myślenia abstrakcyjnego, kreatywności i przyszły potencjał twórczy, a także swobodne posługiwanie się technikami plastycznymi.

Co przygotować na sprawdzian uzdolnień artystycznych?

Do sprawdzianu należy przygotować:

 • deskę rysunkową o wymiarach 50 cm x 70 cm,
 • klipsy, za pomocą których będzie można przymocować kartkę do deski,
 • taśmę klejącą i nożyk lub nożyczki,
 • ołówek lub zestaw ołówków, temperówkę, gumkę,
 • materiały piśmiennicze pozwalające na wykonanie rysunku techniką barwną (np.: kredki, flamastry, pastele, farby – akwarele, gwasze oraz pędzle i naczynia z wodą).

NIE NALEŻY przynosić własnego bristolu!
Prosimy na egzamin założyć wygodne buty i strój nieutrudniający ruchów.
Podczas egzaminu nie będzie można korzystać z telefonów komórkowych.

Należy pamiętać o obowiązujących terminach sprawdzianu.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących rekrutacji na studia na kierunek Architektura wnętrz można się skontaktować przed rozpoczęciem sprawdzianu – mailowo pod adresem: AW-Rekrutacja@polsl.pl

Architektura - studia drugiego stopnia

Architektura – studia drugiego stopnia

Kandydaci na studia drugiego stopnia na kierunku Architektura są przyjmowani na podstawie łącznej liczby punktów uzyskanych w wyniku trzyetapowego postępowania rekrutacyjnego:

 • etap I ‒ wynik ukończenia studiów pierwszego stopnia,
 • etap II ‒ sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu architektury i urbanistyki,
 • etap III ‒ ocena indywidualnych osiągnięć kandydata na podstawie złożonego portfolio.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi:

 • w etapie I – 20,
 • w etapie II – 50,
 • w etapie II – 80.

Kandydat musi posiadać kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku Architektura, potwierdzone dyplomem inżyniera architekta, określone w kryteriach przyjęć na te studia.

Zasady sprawdzania kompetencji kandydata w drodze sprawdzianu uzdolnień artystycznych

 1. Sprawdzian stanowi test zawierający pytania dotyczące wiedzy kandydata zdobytej podczas studiów pierwszego stopnia. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania ze sprawdzianu wynosi 50. Sprawdzian obejmuje zagadnienia z zakresu: warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, historii i teorii architektury, problematyki i pojęć związanych z projektowaniem architektonicznym. Sprawdzian ma wykazać przygotowanie kandydata do odbycia studiów drugiego stopnia i jego poziom wiedzy, umiejętności i kompetencje uzyskane po studiach pierwszego stopnia.
 2. Sprawdzian uzdolnień artystycznych następuje w drodze weryfikacji portfolio. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z portfolio wynosi 80.
 3. Wyróżnienia i nagrody w konkursach oraz osiągnięcia w innych dziedzinach powinny być udokumentowane dyplomami lub zaświadczeniami uzyskanymi przez kandydata. Portfolio powinno być przygotowane w języku polskim albo w języku angielskim.

Co powinno zawierać portfolio?

Portfolio w formacie A3, w układzie poziomym, ma zawierać: stronę tytułową z danymi kandydata: imię (imiona), nazwisko oraz trzy czytelnie wyodrębnione części tematyczne dotyczące:

 • w części I – od 3 do 5 wybranych projektów kursowych wykonanych w trakcie studiów pierwszego stopnia (dopuszczalne jest przedstawienie projektów kursowych wykonanych w zespole wraz z określeniem procentowego udziału kandydata) i części graficznej projektu inżynierskiego. W przypadku kandydatów, którzy po ukończeniu studiów pierwszego stopnia podjęli pracę zawodową, można w miejsce projektów kursowych włączyć projekty wykonane po studiach, z zaznaczeniem procentowego udziału autorskiego kandydata.
 • w części II:
  • projektów konkursowych, efektów uczestnictwa w warsztatach, projektów realizowanych na praktykach zawodowych (wraz z określeniem procentowego udziału kandydata oraz zakresu prac jakie w wybranych projektach wykonywał),
  • innych osiągnięć związanych z dyscypliną architektura i urbanistyka, w tym: uczestnictwo w programie Erasmus, wystąpienia na konferencjach, publikacje artykułów naukowych itp.
 • w części III – osiągnięć organizacyjnych i innych (praca w kołach naukowych, organizacjach studenckich, samorządzie studenckim, organizacjach pozarządowych, wolontariat, praca zawodowa, osiągnięcia zawodowe itp.).

Należy pamiętać o obowiązujących terminach sprawdzianu.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących rekrutacji na studia na kierunek Architektura można skontaktować się mailowo pod adresem: AR-Rekrutacja@polsl.pl

Architektura wnętrz - studia drugiego stopnia

Architektura wnętrz – studia drugiego stopnia

Kandydaci na studia drugiego stopnia na kierunku Architektura wnętrz są przyjmowani na podstawie łącznej liczby punktów uzyskanych w wyniku dwuetapowego postępowania rekrutacyjnego:

 • etap I – wynik ukończenia studiów pierwszego stopnia,
 • etap II – rozmowa kwalifikacyjna z prezentacją portfolio.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi:

 • w etapie I – 50,
 • w etapie II – 100.

Kandydat musi posiadać kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku Architektura wnętrz, określone w kryteriach przyjęć na te studia.

Zasady sprawdzania kompetencji kandydata w drodze sprawdzianu uzdolnień artystycznych

 1. Sprawdzian uzdolnień artystycznych następuje w drodze rozmowy kwalifikacyjnej z prezentacją portfolio kandydata.
 2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z rozmowy kwalifikacyjnej i prezentacji portfolio wynosi 100.

Co powinno zawierać portfolio?

Portfolio w formacie A3, w układzie poziomym, zawiera od 10 do 15 prac dokumentujących aktywność twórczą kandydata. Portfolio ma zawierać również: stronę tytułową z danymi kandydata: imię (imiona), nazwisko oraz powinno przedstawiać dokonania i osiągnięcia kandydata, na które składają się dokumentacja dorobku projektowego i artystycznego.

Wymagane jest przedstawienie prac wykonanych w trakcie studiów pierwszego stopnia lub po ich ukończeniu w trakcie pracy zawodowej:

 • części graficznej pracy licencjackiej,
 • projektów semestralnych (architektura wnętrz, wystawiennictwo, mebel lub inne) lub prac wykonanych w pracy zawodowej po ukończeniu studiów pierwszego stopnia,
 • prac artystycznych (malarstwo, rysunek, grafika lub inne),
 • prac konkursowych (o ile kandydat je posiada).

Dokumentacja zawarta w portfolio nie może być przedrukiem plansz projektowych, lecz autorskim wyborem materiału projektowego.

Należy pamiętać o obowiązujących terminach sprawdzianu.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących rekrutacji na studia na kierunek Architektura wnętrz można się skontaktować przed rozpoczęciem sprawdzianu – mailowo pod adresem: AW-Rekrutacja@polsl.pl

Font Resize
Contrast