• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Control, electronic and information engineering

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Limit przyjęć
Stacjonarne Magister inżynier 1,5 roku/
3 semestry
Angielski Gliwice 30

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Gliwice, ul. Akademicka 16,
tel. 32 237 15 20
e-mail: air_waei_rekrutacja@polsl.pl

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne II stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja zimowa
 • język prowadzenia zajęć: angielski
 • czas trwania studiów: 1,5 roku / 3 semestry
 • uzyskany tytuł: magister inżynier
 • specjalności:
  • automatic control
  • data science
  • electronics

Control, Electronic, and Information Engineering, also called (Macrocourse CEIE), at the MSc level at the Faculty of Automation, Electronics and Computer Science, is a field of study conducted entirely in English. Students have the opportunity to choose one of three specializations at the very beginning: (1) Automatic Control, (2) Electronics and Telecommunication, or (3) Data Science, which allows the development path to be tailored to individual interests. Here you will learn how to create integrated industrial production systems, program industrial controllers, logic and microelectronic systems, design sensor networks, take care of the security of computer systems, create terrestrial network and mobile telecommunications solutions, design and verify digital systems, program in hardware description languages, use and create artificial intelligence models for data analysis or create cloud systems – depending on the specialty.

Currently, the labor market needs specialists related to the automation, electronics and IT industries. CEIE studies make it easier to obtain an interesting and well-paid job in the specialty chosen by the student. Nowadays, many works related to engineering activities, including programming, can be performed automatically, e.g. using artificial intelligence. Therefore, the labor market will be looking for employees not only who can design an electronic circuit, program a robot or write computer software, but also people who have deeper knowledge, who can analyze the operation of electronic circuits and control systems, and who understand the processes occurring in them. You will need the ability to analyze data, for example using machine learning and artificial intelligence. Studying CEIE is an opportunity to become a specialist in your chosen specialty, sought after on the labor market.

The AEI Faculty cooperates intensively with many companies from the Upper Silesian region dealing with automation, electronics and IT. Many of them have their headquarters located in the neighbourhood of the University. Although the second-cycle study program does not provide for an internship, students have the opportunity to contact employers who organize presentations or workshops at the Faculty and often participate in conducting classes.

Depending on the chosen specialization, graduates can find employment as high-class specialists in industrial automation systems, designers of advanced electronic and computer systems, data analysts or specialists in artificial intelligence and machine learning systems. Completing a MSc degree at the CEIE in the specialty of your choice is a good way to obtain an interesting and well-paid job. Graduates of the fields of study conducted at the Faculty of Automation, Electronics and Computer Science have an outstanding reputation among companies in our area, because many current employees, including managers and owners, are graduates of the Faculty.

SYLWETKA ABSOLWENTA

 • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nauk podstawowych, takich jak matematyka, fizyka czy teoria informatyki, oraz nauk technicznych, m.in. projektowania i programowania systemów komputerowych, elektrotechniki, teorii sterowania, systemów mikroprocesorowych, baz danych czy sztucznej inteligencji.
 • Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują dyplom w wybranej przez siebie specjalności: informatyka, automatyka i robotyka albo elektronika i telekomunikacja.
 • Dyplom ten jest równoważny dyplomowi uzyskanemu przez absolwentów klasycznych studiów na powyższych kierunkach. Dzięki bardzo dobrej znajomości języka angielskiego absolwenci kierunku podejmują pracę zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej.
 • Znajdują zatrudnienie jako informatycy, np. jako projektanci baz danych oraz rozproszonych systemów informatycznych, świetnie sprawdzają się jako konstruktorzy i użytkownicy systemów i układów automatyki oraz zrobotyzowanych technologii i elementów inteligencji maszynowej.
 • Są również przygotowani do twórczej pracy inżynierskiej w dziedzinie konstrukcji elementów i układów elektronicznych, a także sprzętu i oprogramowania układowego oraz użytkowego dla aparatury elektronicznej, stosowanej w urządzeniach telekomunikacyjnych, pomiarowych, regulacyjnych i w technice medycznej.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Oczekiwane kompetencje kandydata Forma sprawdzenia i oceny kompetencji kandydata
Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z matematyki i fizyki niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w układach dynamicznych, elementach i układach elektrycznych oraz elektronicznych analogowych i cyfrowych oraz przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich,
 • ma wiedzę w zakresie teorii obwodów elektrycznych, w zakresie teorii sygnałów, filtracji sygnałów oraz rozumie analizę czasową i częstotliwościową sygnałów,
 • ma wiedzę z zakresu metod projektowania urządzeń cyfrowych w podstawowych technologiach (w tym programowalnych) oraz ich oddziaływania na otoczenie,
 • ma wiedzę w zakresie opisu, projektowania i analizy prostych układów automatyki i robotyki, w tym zagadnień stabilności i jakości sterowania układów regulacji oraz budowy, programowania i sterowania robotów,
 • ma wiedzę ogólną w zakresie: architektury systemów komputerowych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i technologii sieciowych, systemów wbudowanych rozproszonych systemów komputerowych, zna i rozumie podstawowe struktury danych i wykonywane na nich operacje oraz strategie doboru właściwych struktur danych do zadania algorytmicznego,
 • potrafi tworzyć proste projekty programistyczne, w tym aplikacje internetowe, programy wykorzystujące metody sztucznej inteligencji; potrafi zaprojektować dobry, graficzny, funkcjonalny, niezawodny i użyteczny interfejs użytkownika dla aplikacji; potrafi projektować proste systemy informatyczne: sieciowe, bazodanowe, wbudowane, przemysłowe systemy komputerowe,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Przez średnią ocen ze studiów rozumie się ocenę wyznaczoną jako średnią ważoną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, określoną wzorem:

 

Współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów wynosi:

3 – zgodność w zakresie 90% – 100%
2 – zgodność w zakresie 80% – 89%
1 – zgodność w zakresie 70% – 79%
0 – zgodność poniżej 70%

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Tytuł

magister inżynier

Stopien

Stopień II

Forma

Stacjonarne

Język

Angielski

Kierunek

Control, electronic and information engineering

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

Zimowa

Wydział

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Font Resize
Contrast