• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Electrical engineering

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Limit przyjęć
Stacjonarne Magister inżynier 1,5 roku/
3 semestry
Angielski Gliwice 20

Wydział Elektryczny
Gliwice, ul. Bolesława Krzywoustego 2,
tel. 32 237 16 25
e-mail: we_rekrutacja@polsl.pl

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne II stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja zimowa
 • język prowadzenia zajęć: angielski
 • czas trwania studiów: 1,5 roku / 3 semestry
 • uzyskany tytuł: magister inżynier
 • nagrody i wyróżnienia: jakość kształcenia na kierunku została wyróżniona najwyższą oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej

The modern world was created thanks to the universal access to electricity. Electrical engineering is the knowledge of how electricity is produced, transmitted, converted and used. The world of tomorrow will only be created thanks to electrical engineering. Electrical Engineering is your knowledge of technologies related to energy sources, conventional and renewable, service industry and industrial production, control, programming. We will teach you how to design, operate, supervise, service, build and protect everything that uses electricity. We have been doing this successfully since 1945.

Our graduates of Electrical Engineering, as engineers, have the greatest employment opportunities and are not in danger of having to change their profession for the rest of their lives. Electrical Engineering will give you a job in any branch of industry or services, because electricity is used in every area of production, so its constant supply and protection is necessary. Many employers do not wait for graduates of Electrical Engineering, but offer our students a job during studies. The future is new technologies and new applications of electricity, which poses new challenges for engineers. There will be more and more interesting jobs.

During the second-cycle studies in the field of Electrical Engineering, students develop their knowledge and qualifications in the selected specialty:

 • industrial automation, analog and digital electronics, electrical measurements and measuring systems,
 • power engineering, i.e. generation, transmission and distribution of electricity,
 • industrial power electronics and energy processing, electric drive control and robotics,
 • design and operation of electrical machines, modern automotive systems and electrical systems in industry,
 • the use of energy from renewable sources, energy management in Smart Grids and the creation of modern distributed energy.

Each of our students can participate in numerous industrial internships. Our partners include: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., TAURON Polska Energia S.A., Stellantis, APA Group, Rockwell Automation, Aiut, Electroinstal. Thanks to the high competence of our students, completed professional internships often become a pass for their further cooperation with the above-mentioned companies.

Graduates of Electrical Engineering are prepared to independently conduct study projects, design, engineering and organizational work. They have the competence to occupy managerial positions. They can also work in scientific institutes. Graduates of Electrical Engineering are the most sought-after and well-paid specialists on the market. There are jobs waiting for them in traditional and renewable energy, all branches of industry, numerous Polish and foreign enterprises.

Graduating from Electrical Engineering makes it possible to obtain full construction qualifications in the installation specialty in the field of electrical and power networks, installations and devices. In addition, it is possible to obtain additional qualification certificates without restrictions entitling to operate and supervise equipment, installations and power grids. These advantages give the graduate a wide range of possibilities.

Graduates of the field find employment both in Poland and abroad. Many of them hold managerial positions. As part of the cooperation of the Faculty of Electrical Engineering of the Silesian University of Technology and the research tasks carried out, we meet many of our graduates who hold responsible positions and are leaders of their companies.

Tony S.

“I started this course with fear, I didn’t know if I could handle it. I do not regret! Now I can develop professionally. During my studies, I met many people with whom I now work and develop. I recommend!”

Vincent R.

“I wanted to continue family traditions, everyone motivated me. They were right! Our company is thriving, and the technologies and solutions learned by me during the studies allowed for the development of the business profile.”

Kamila G.

“For many of my colleagues and for me, the natural consequence of completing first-cycle studies was choosing a second-cycle master’s course. It allowed me to broaden my knowledge and acquire skills that are very useful at work. Now I don’t have any professional problems that I can’t handle.”

SYLWETKA ABSOLWENTA

 • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu elektrotechniki, elektroenergetyki, automatyki, robotyki, elektroniki analogowej i cyfrowej, eksploatacji systemów elektrycznych oraz języków programowania.
 • Posiadają umiejętności w zakresie projektowania, konstrukcji, budowy i eksploatacji urządzeń, układów i systemów elektroenergetycznych oraz techniki bezpieczeństwa w różnych dziedzinach nowoczesnego przemysłu.
 • Znają również podstawy prawa dla inżynierów, zasady organizacji i ekonomiki produkcji, a także zarządzania.
 • Studia te łączą współczesną elektrotechnikę z zagadnieniami elektroniki, automatyki, techniki mikroprocesorowej oraz informatyki, przy uwzględnieniu wymogów ekonomii i zarządzania.
 • Absolwenci kierunku elektrotechnika są przygotowani do samodzielnego prowadzenia prac studialnych, projektowych, inżynierskich i organizacyjnych. Mogą podjąć pracę w instytucjach naukowych.
 • Obecnie zaliczają się do grupy najbardziej poszukiwanych i opłacanych specjalistów. Czekają na nich miejsca pracy w energetyce, przemyśle, a także w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Oczekiwane kompetencje kandydata Forma sprawdzenia i oceny kompetencji kandydata
Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu fizyki i matematyki, umożliwiającą zrozumienie podstaw fizycznych elektrotechniki oraz formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań projektowych z zakresu elektrotechniki,
 • ma wiedzę i umiejętności w zakresie teorii obwodów, elektroniki, metrologii, maszyn elektrycznych, napędu elektrycznego, energoelektroniki, elektroenergetyki, umożliwiające pomiary, analizę, symulację i projektowanie prostych urządzeń i układów elektrycznych,
 • ma wiedzę i umiejętności w zakresie podstaw informatyki, metod numerycznych i programowania, umożliwiające sformułowanie i rozwiązanie prostego problemu inżynierskiego,
 • zna i rozumie zasady bezpiecznej obsługi urządzeń i instalacji elektrycznych, w tym aspektów prawnych oraz zasad projektowania instalacji ochronnych,
 • potrafi wykorzystać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne do formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich,
 • potrafi porównywać i oceniać istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności podzespołów, urządzeń i systemów elektrycznych,
 • potrafi wykonać wstępną analizę ekonomiczną podejmowanych działań inżynierskich,
 • ma umiejętności w zakresie interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadań o charakterze projektowym,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Przez średnią ocen ze studiów rozumie się ocenę wyznaczoną jako średnią ważoną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, określoną wzorem:

 

Współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów wynosi:

3 – zgodność w zakresie 90% – 100%
2 – zgodność w zakresie 80% – 89%
1 – zgodność w zakresie 70% – 79%
0 – zgodność poniżej 70%

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Tytuł

magister inżynier

Stopien

Stopień II

Forma

Stacjonarne

Język

Angielski

Kierunek

Electrical engineering

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

Zimowa

Wydział

Wydział Elektryczny

Font Resize
Contrast