• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Informatics

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Limit przyjęć
Stacjonarne Magister inżynier 1,5 roku/
3 semestry
Angielski Gliwice 30

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Gliwice, ul. Akademicka 16,
tel. 32 237 18 74
e-mail: inf_waei_rekrutacja@polsl.pl

OPIS KIERUNKU

  • stacjonarne II stopnia
  • profil: ogólnoakademicki
  • termin naboru: rekrutacja zimowa
  • język prowadzenia zajęć: angielski
  • czas trwania studiów: 1,5 roku / 3 semestry
  • uzyskany tytuł: magister inżynier
  • specjalności:
   • Internet of Things
   • Industrial Informatics Systems

Informatics at the MSc level at the Faculty of Automatic Control, Electronics and Computer Science is a field of study that will allow you to expand your existing knowledge of computer science and  programming and take on more ambitious tasks in your future professional career. This field of study covers programming in the latest computer programming languages in line with the expectations of the labor market, creating mobile applications according to the latest technological trends, designing and programming analytical and industrial IT systems, developing and practical use of artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) models, creation of advanced network, Internet of Things (IoT) and cyber-physical solutions, designing of IT systems operating in the cloud, data analysis and data engineering using Big Data tools, and finally, exploring the secrets of interactive three-dimensional graphics and the gaming industry.

As is commonly known, the industrial market needs many IT specialists. However, to get a really interesting and well-paid job, it is not enough to know how to program, you need to know how to ensure software quality. It is not enough to be able to read and load data, you must know how to analyze it, for example using machine learning (ML) and artificial intelligence (AI). It is not enough to know how the operating system works or how graphics are rendered – you need to understand the processes taking place and the ability to design new ones. During your MSc degree in Informatics, you will have the opportunity to use the skills of specialists to deepen your knowledge of the issues that interest you. In addition, you create your own educational and future career path.

Our Faculty cooperates intensively with many IT companies. Many of them have their headquarters located near the University. As part of this cooperation, company representatives organize presentations or workshops and often take part in conducting classes. This allows you to become familiar with current issues and learn to use modern tools.

Depending on the chosen specialization, graduates can find employment as high-class specialists in industrial systems, computer networks, computer graphics, data analysis, or specialists in operating systems or autonomous platforms. Completing the MSc degree in informatics guarantees obtaining an interesting and well-paid job in the IT industry. The field of computer science at the Faculty of Automatic Control, Electronics and Computer Science has a very good reputation among the heads of IT companies in our area, because many of them are graduates of this field.

SYLWETKA ABSOLWENTA

 • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu rozwijanych systemów informatyki i ich zastosowań oraz najważniejszych zagadnień informatycznych, takich jak aplikacje internetowe, inżynieria oprogramowania czy komputerowe systemy sterowania.
 • Posiadają również wiedzę w zakresie budowy modeli i systemów wspomagających podejmowanie decyzji i zarządzanie. Potrafią projektować systemy komputerowe o różnej konfiguracji i tworzyć rozwiązania oparte na sieciach lokalnych, rozległych i przemysłowych, w tym sieciach bezprzewodowych. Są także przygotowani do administrowania takimi systemami.
 • Absolwenci kierunku informatyka znajdują zatrudnienie w firmach tworzących systemy informatyczne lub zajmujących się informatyzacją procesów przemysłowych, w biurach projektów oraz w sekcjach serwisowych.
 • Posiadają niezbędne kwalifikacje do pracy w zawodzie analityka, projektanta i programisty systemowego, a także administratora systemów operacyjnych.
 • Sprawdzają się również jako specjaliści z zakresu bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Oczekiwane kompetencje kandydata Forma sprawdzenia i oceny kompetencji kandydata
Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę w zakresie arytmetyki cyfrowej, metod numerycznych, algebry liniowej i geometrii analitycznej, rachunku różniczkowego i całkowego oraz jego zastosowań, a także matematyki dyskretnej,
 • ma elementarną wiedzę z zakresu fizyki i elektroniki, obejmującą: podstawowe układy elektroniczne, przetworniki A/C i C/A, podstawy techniki mikroprocesorowej, techniki cyfrowej i zasady funkcjonowania współczesnych komputerów,
 • ma wiedzę ogólną w zakresie: architektury systemów komputerowych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i technologii sieciowych, systemów wbudowanych oraz rozproszonych systemów komputerowych,
 • zna i rozumie podstawowe struktury danych i wykonywane na nich operacje (reprezentacja danych liczbowych, arytmetyka i błędy zaokrągleń, tablice, napisy, zbiory, rekordy, pliki, wskaźniki i referencje, struktury wskaźnikowe, listy, stosy, kolejki, drzewa i grafy) oraz strategie doboru właściwych struktur danych do zadania algorytmicznego,
 • zna, rozumie i potrafi zastosować podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych w zakresie analizy złożoności obliczeniowej algorytmów, grafiki i komunikacji człowiek-komputer, sztucznej inteligencji, baz danych, hurtowni danych, inżynierii oprogramowania,
 • potrafi tworzyć proste projekty programistyczne, w tym aplikacje internetowe, programy wykorzystujące metody sztucznej inteligencji; potrafi zaprojektować dobry, graficzny, funkcjonalny, niezawodny i użyteczny interfejs użytkownika dla aplikacji; potrafi projektować proste systemy informatyczne: sieciowe, bazodanowe, wbudowane, przemysłowe systemy komputerowe,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Przez średnią ocen ze studiów rozumie się ocenę wyznaczoną jako średnią ważoną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, określoną wzorem:

 

Współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów wynosi:

3 – zgodność w zakresie 90% – 100%
2 – zgodność w zakresie 80% – 89%
1 – zgodność w zakresie 70% – 79%
0 – zgodność poniżej 70%

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Tytuł

magister inżynier

Stopien

Stopień II

Forma

Stacjonarne

Język

Angielski

Kierunek

Informatics

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

Zimowa

Wydział

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Font Resize
Contrast