• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Logistics

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Limit przyjęć
Stacjonarne Magister inżynier 1,5 roku/
3 semestry
Polski Gliwice 30

Wydział Organizacji i Zarządzania
Zabrze, ul. Roosevelta 26-28,
tel. 32 277 73 14
e-mail: woiz_rekrutacja@polsl.pl

OPIS KIERUNKU

 • niestacjonarne II stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja zimowa
 • język prowadzenia zajęć: angielski
 • czas trwania studiów: 1,5 roku / 3 semestry
 • uzyskany tytuł: magister inżynier
 • specjalności:
  • manager of logistics
  • logistics services

The logistics industry in Poland and worldwide is developing dynamically. On the one hand, its development is positively influenced by the intensive development of electronic sales channels, on the other hand, it has to cope with challenges related to high uncertainty in the market, shortage of educated human resources and the ongoing technological revolution, which requires companies to implement innovative solutions rapidly. Therefore, you will learn to solve a variety of complex logistical problems and tasks, using advanced engineering and organisational methods and techniques. You will acquire the interpersonal and leadership competences to work in middle and senior management positions in organisations where logistical, technical, economic, IT and organisational knowledge is required.

Logistics is one of the most desirable and paid professions of today. The attractiveness of the Logistics degree programme has been repeatedly recognised by employers. The developed study programme is the result of research in companies and institutions identifying the expectations and needs of the environment for professionally prepared logistics staff. The innovative teaching methods used in the training process will allow you to solve research problems in real-life conditions. Logistics is a responsible and demanding profession, providing great satisfaction and career development opportunities.

Whichever diploma pathway you choose (logistics services, logistics manager) you will complete an apprenticeship, which you will be able to continue as a work placement. Thanks to the location of our University in the heart of Silesia, you will have no problems finding a company or organisation where you can complete your internship. We cooperate with numerous production, logistics and trade companies in this area.

As a logistics graduate, you will have the ability to see supply chain problems from an integrated business process perspective, including in the context of partnerships between supply chain actors, you will demonstrate exceptional adaptability and the ability to think outside the box in the design of logistics systems and processes. You will be employable in a variety of organisations, including manufacturing and trading companies in various industries, TSL (transport-freight forwarding-logistics) companies, logistics design and consultancy companies, municipal companies, logistics departments of local government units.

 1. Studying logistics at the Silesian University of Technology has allowed me to significantly develop my knowledge and practical skills related to my major. The lecturers have a professional approach to teaching, while at the same time they try to convey knowledge in the most interesting and accessible way for the student. Classes are held in modern classrooms and laboratories. In addition, during your studies you will have the opportunity to participate in many projects, study circles and establish cooperation with key companies in the LSP (Logistics Service Providers) industry. A logistics degree opens many opportunities and allows you to develop your career. (Doctoral student at the Doctoral School of the Silesian University of Technology)
 2. Choosing a university and a course of study is a very important decision. I chose Logistics at the Faculty of Organisation and Management of the Silesian University of Technology and it was definitely a great decision! I use both the vast amount of theoretical knowledge and the practical solutions learned over the years in my everyday work. The commitment of the lecturers, their support and advice, as well as my activities in the study circle have had a real impact on my career. If I had to choose my studies again, I would definitely choose this department again. I recommend it to everyone! (Tactical Buyer at Aebi Schmidt)

SYLWETKA ABSOLWENTA

 • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nowoczesnych systemów logistycznych oraz ich funkcjonowania w przemyśle i handlu, w aglomeracjach miejskich, a także w ochronie środowiska.
 • Znają podstawy nauk ekonomicznych, między innymi makro i mikroekonomii, finansów, rachunku kosztów oraz podstawy organizacji i zarządzania, w tym zarządzania operacyjnego i strategicznego.
 • Potrafią rozwiązywać problemy i zadania logistyczne metodami i technikami inżynierskimi.
 • Posiadają również kwalifikacje i kompetencje menadżerskie.
 • Absolwenci kierunku logistyka są przygotowani do rozwiązywania problemów dotyczących projektowania systemów i procesów logistycznych zaopatrzenia, a także produkcji i dystrybucji.
 • Mogą kierować przedsiębiorstwem logistycznym lub też zarządzać specjalistycznymi funkcjami logistycznymi, między innymi operacyjną, marketingową i finansową.
 • Znajdą również pracę na stanowiskach kierowniczych w organizacjach, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna, informatyczna oraz organizacyjna.
 • Mogą pracować w przedsiębiorstwach produkcyjnych, transportowych i spedycyjno-transportowych, komunalnych, a także centrach logistycznych oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem i doradztwem w zakresie logistyki.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Oczekiwane kompetencje kandydata Forma sprawdzenia i oceny kompetencji kandydata
Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • rozumie istotę procesów i zjawisk społecznych,
 • rozumie istotę procesów i zjawisk ekonomicznych oraz logistycznych przebiegających w przedsiębiorstwie,
 • potrafi efektywnie stosować wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i szeroko pojętej inżynierii ogólnej do rozwiązywania współczesnych problemów technologicznych,
 • potrafi identyfikować, formułować oraz rozwiązywać problemy praktyczne w dziedzinie logistyki i procesów logistycznych,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Przez średnią ocen ze studiów rozumie się ocenę wyznaczoną jako średnią ważoną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, określoną wzorem:

 

Współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów wynosi:

3 – zgodność w zakresie 90% – 100%
2 – zgodność w zakresie 80% – 89%
1 – zgodność w zakresie 70% – 79%
0 – zgodność poniżej 70%

HARMONOGRAM REKRUTACJI

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA STUDIA NIESTACJONARNE (cykl kształcenia od roku akademickiego 2021/2022)

Semestr I – 2250 zł
Semestr II – 2250 zł
Semestr III – 2250 zł

Dodatkowe informacje

Tytuł

magister inżynier

Stopien

Stopień II

Forma

Stacjonarne

Język

Angielski

Kierunek

Logistics, Logistyka

Miasto

Zabrze

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

Zimowa

Wydział

Wydział Organizacji i Zarządzania

Font Resize
Contrast