• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Mechanical engineering

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Limit przyjęć
Stacjonarne Magister inżynier 1,5 roku/
3 semestry
Angielski 20

Wydział Mechaniczny Technologiczny
Gliwice, ul. Konarskiego 18a,
tel. 32 237 24 33
e-mail: wmt_rekrutacja@polsl.pl
e-mail: BOSG8@polsl.pl

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne II stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • język prowadzenia zajęć: angielski
 • czas trwania studiów: 1,5 roku / 3 semestry
 • uzyskany tytuł: magister inżynier
 • Strona internetowa kierunku

The master’s degree in Mechanical Engineering will enable you to gain an in-depth knowledge of mechanical engineering and operation of machinery, manufacturing technology and materials technology. The studies are conducted in various specialisations. Of the specialisations offered, a selection is launched each year. The selection depends on the number and preferences of the candidates for the second-degree programme.

The studies are an extension of the advanced topics of the first-degree engineering studies, but there is also the possibility of taking them after completing another course of study. In addition to courses that are shared by all, there are courses that focus on specific topics in accordance with the specialisation, e.g.: related to CNC machine tools or machine safety.

The rapid growth of industrial production and the ongoing fourth industrial revolution, are forcing the development of methods for designing and manufacturing machinery and technological equipment. Production methods are constantly modified, improved, and automated – specialists in mechanical engineering, production processes and materials are therefore essential and desirable on the labour market.

By taking a second-degree study in Mechanical Engineering, you will open up many potential career paths. The programme provides you with a wide range of knowledge, skills and competences required and sought after in modern industry.

No professional internship is provided as part of the second-degree programme. However, students often undertake numerous work placements. The cooperation of the Faculty of Mechanical Engineering with numerous industrial enterprises and the location of the University facilitates such activities for students.

Graduates have in-depth knowledge of mechanical engineering, diagnostics and operation, materials process technology as well as modern manufacturing processes. During their studies, they become familiar with the application of modern methods of modelling, optimisation and virtual verification of products using various computer tools that support these processes. They also acquire knowledge of design process management, pro-ecological technologies, and integrated environmental management systems.

The detailed scope of the knowledge gained depends on the specialisation chosen.

A Master’s degree in Mechanical Engineering deepens your knowledge necessary for a Mechanical Engineer, giving you the opportunity to gain experience about modern solutions used in the engineering industry. Depending on the chosen specialisation, you will gain the knowledge and competence to develop your career as:

– machine designer,

– a technologist, a specialist in various fields – from machining to plastic working, casting, or welding,

– operation and maintenance specialist.

You will also gain in-depth skills related to, among others:

 • CNC machine tools and their programming
 • Automated manufacturing systems
 • Advanced metrology techniques
 • Design of manufacturing process control systems
 • Modelling complex phenomena using FEM and other numerical methods
 • Application of CAx systems
 • Technical diagnostics
 • Reverse engineering
 • Incremental manufacturing technology
 • Engineering of structural and special materials
 • Metal and plastic processing
 • Welding, casting, and forming technology

Łukasz P., director of the EXTERIOR competence center at ENDEGO

The Mechanical Engineering field of studies at the Silesian University of Technology is an area of study that combines engineering theory with practical construction skills. The curriculum covers issues in the field of mechanics, design, materials science and production engineering, preparing graduates to work in various industry sectors.

In my case, my studies turned out to be a good introduction to the profession of a mechanical engineer. When designing components for the automotive industry, I felt well prepared and equipped with the required knowledge, which I expanded over the years of work.

Currently, as a department head in our company, we very often recruit graduates of our university, and I am particularly happy to do it knowing that someone has studied Mechanical Engineering.

Krzysztof Z., Manager of the Hot Galvanizing Plant at Ekochron

Studies of Mechanical Engineering field of study at the Faculty of Mechanical Engineering allowed me to learn the theoretical basis of my interests related to mechanics, computer science and automation. The combination of theory and practice resulted in broadening the horizons of new possibilities and allowed me to discover new areas of knowledge related to the industry. Both the theoretical knowledge acquired during my studies and professional practice have made it possible for me to implement further elements of mechanization, robotics and automation with great satisfaction in everyday professional work.

I recommend the field of Mechanical Engineering to everyone who feels attracted to technical issues.

SYLWETKA ABSOLWENTA

 • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu podstaw konstruowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn.
 • Znają nowoczesne konstrukcje maszyn energetycznych, urządzeń kotłowych i chłodniczych, a także najnowsze rozwiązania techniki samochodowej.
 • Potrafią posługiwać się nowoczesnymi metodami i narzędziami obliczeniowymi w zakresie projektowania maszyn, sterowania ich pracą oraz diagnostyki stanu technicznego urządzeń.
 • Swoją wiedzę potrafią praktycznie wykorzystać w medycynie, transporcie, lotnictwie, budownictwie i wielu innych dziedzinach.
 • Posiadają umiejętności z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Są przygotowani do ich projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń obliczeniowych.
 • Absolwenci kierunku mechanika i budowa maszyn znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, zwłaszcza energetycznych, a także w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych, naukowo-badawczych i konsultingowych, jak również gospodarczych czy administracyjnych.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Oczekiwane kompetencje kandydata Forma sprawdzenia i oceny kompetencji kandydata
Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę i umiejętności w zakresie budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn, zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych,
 • jest przygotowany do realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn, prac wspomagających projektowanie maszyn, dobór materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy maszyn oraz nadzór nad ich eksploatacją, zarządzania pracą w zespole, koordynacji prac i oceny ich wyników oraz sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi,
 • potrafi efektywnie stosować wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i innych obszarów właściwych dla dyscypliny mechanika do rozwiązywania współczesnych problemów technologicznych w tym zakresie,
 • potrafi dokonać interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadań o charakterze projektowym,
 • potrafi stosować metody analityczne i numeryczne do rozwiązywania prostych problemów z dziedziny mechaniki i budowy maszyn opisanych metodami numerycznymi,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Przez średnią ocen ze studiów rozumie się ocenę wyznaczoną jako średnią ważoną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, określoną wzorem:

 

Współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów wynosi:

3 – zgodność w zakresie 90% – 100%
2 – zgodność w zakresie 80% – 89%
1 – zgodność w zakresie 70% – 79%
0 – zgodność poniżej 70%

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Tytuł

magister inżynier

Stopien

Stopień II

Forma

Stacjonarne

Język

Angielski

Kierunek

Mechanical engineering

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

Zimowa

Wydział

Wydział Mechaniczny Technologiczny

Font Resize
Contrast