Inżynieria środowiska

studia stacjonarne/niestacjonarne

Inżynieria środowiska

Kategoria:
 • Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Gliwice, ul. Konarskiego 18,
tel. 32 237 28 71
e-mail: wisie_rekrutacja@polsl.pl

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

1,5 roku/3 semestry
(stacjonarne)

2 lata/4 semestry
(niestacjonarne)

UZYSKANY
TYTUŁ

magister inżynier

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne/niestacjonarne II stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja zimowa (studia stacjonarne), rekrutacja letnia (studia niestacjonarne)
 • czas trwania studiów:
  • studia stacjonarne: 1,5 roku / 3 semestry
  • studia niestacjonarne: 2 lata / 4 semestry
 • uzyskany tytuł: magister inżynier
 • specjalności:
   • ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja i ochrona powietrza (st. stacjonarne)
   • wodociągi, kanalizacja i gazownictwo (st. stacjonarne)
   • energooszczędne techniczne wyposażenie budynków (st. niestacjonarne)
   • wodociągi i kanalizacja (st. niestacjonarne)
 • nagrody i wyróżnienia: jakość kształcenia na kierunku została wyróżniona najwyższą oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej

SYLWETKA ABSOLWENTA

 • Absolwenci posiadają wiedzę ogólnotechniczną, obejmującą matematykę, fizykę, rysunek techniczny i podstawy ochrony środowiska, a także wiedzę z zarządzania i marketingu.
 • Potrafią projektować, budować oraz eksploatować instalacje ogrzewnictwa, wentylacji, klimatyzacji, a także obiekty służące uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków i gruntów.
 • Absolwenci kierunku inżynieria środowiska są przygotowani do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń.
 • Mają wiedzę w zakresie innowacyjnych technologii inżynierii środowiska i umiejętności ich wdrażania w skali technicznej.
 • Mogą podjąć pracę w instytutach naukowo-badawczych, biurach projektowych, przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną atmosfery, zaopatrzeniem w wodę, usuwaniem i oczyszczaniem ścieków, gospodarką odpadami, rekultywacją terenów zdegradowanych, ogrzewnictwem, wentylacją i klimatyzacją oraz w urzędach administracji samorządowej i państwowej.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Oczekiwane kompetencje kandydata Forma sprawdzenia kompetencji kandydata
Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • potrafi efektywnie stosować wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii, którą wykorzystuje w działalności inżynierskiej,
 • potrafi dokonać oceny sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych, obiektów, systemów i procesów stosowanych w inżynierii środowiska,
 • ma umiejętności w zakresie interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadań o charakterze projektowym,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Przez średnią ocen ze studiów rozumie się ocenę wyznaczoną jako średnią ważoną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, określoną wzorem:

 

Współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów wynosi:

3 – zgodność w zakresie 90% – 100%
2 – zgodność w zakresie 80% – 89%
1 – zgodność w zakresie 70% – 79%
0 – zgodność poniżej 70%

HARMONOGRAM REKRUTACJI

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA STUDIA NIESTACJONARNE (cykl kształcenia od roku akademickiego 2022/2023)

Semestr I – 2400 zł
Semestr II – 2400 zł
Semestr III – 2400 zł
Semestr IV – 2400 zł

Dodatkowe informacje

Tytuł

magister inżynier

Stopien

Stopień II

Forma

niestacjonarne, stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Inżynieria środowiska

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

letnia, zimowa

Wydział

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Font Resize
Contrast