• Opis
  • Dodatkowe informacje

Opis

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W PRAKTYCE

Miejsce odbywania się zajęć:

Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej
Katowice, ul. Krasińskiego 8,
tel. 32 603 40 29

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

1 rok / 2 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci nabywają wiedzy niezbędnej do przeprowadzenia procesu oceny ryzyka zawodowego, audytu wewnętrznego w zakresie bhp na stanowisku pracy, oceny bezpieczeństwa maszyn użytkowanych w przedsiębiorstwach przemysłowych, opracowania dokumentacji powypadkowej.

Absolwenci spełniają nowoczesne wymagania zawodowe i posiadają niezbędną wiedzę do przeprowadzania oceny warunków pracy. Uczestnicy nabywają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie tematyki przewidzianej programem studiów podyplomowych.

Interdyscyplinarny charakter studiów pozwala absolwentom studiów podyplomowych na pełnienie funkcji doradczych w przedsiębiorstwach przemysłowych w zakresie prac ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa pracy.

Dodatkowo uczestnicy studiów podyplomowych mają możliwość uzyskania:
1) Certyfikatu Audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania BHP – kurs przeprowadzony zostanie przez TUV NORD w Katowicach;
2) Certyfikatu Specjalisty ds. bezpieczeństwa i oceny zgodności maszyn zgodnie z dyrektywami: 2006/42/WE – dyrektywa maszynowa, 2009/104/WE – dyrektywa narzędziowa;
3) Zaświadczenia o uczestnictwie w kursie doskonalącym – Metodyka pracy kadry dydaktycznej na pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego – bhp – kurs przeprowadzony zostanie przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach;
4) zaświadczeń o uczestnictwie w innych kursach wynikających ze specyfiki branży (należy spełnić wymagania dotyczące liczebności grupy szkoleniowej – ok. 15 osób).

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Posiadanie tytułu magistra, inżyniera, licencjata lub magistra inżyniera.

PLAN STUDIÓW

Semestr I Semestr II
W P Ć S L W P Ć S L
System zarządzania bhp zgodny z PN-ISO 45001:2018 i jedo audytowanie 12 14
Ergonomia i fizjoogia pracy 8
Czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne w środowisku pracy 12 12
Ocena ryzyka zawodowego 8 8
Minimalne i zasadnicze wymagania dla maszyn 12 8 8
Organizacja i metodyka prowadzenia szkoleń bhp 6 10
Wypadki i choroby zawodowe 8
Nowoczesne metody kształcenia osób dorosłych 8
Podstawy prawa pracy 8
Pierwsza pomoc przedmedyczna 8
Ochrona przeciwpożarowa 8
Lean Manufacturing w bhp 8
Bhp w utrzymaniu ruchu – System LOTO 4
Zadania i metody pracy służby bhp 10
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 5 20 5

WYSOKOŚĆ OPŁATY

4 000 zł (2 000 zł/semestr)

CZAS TRWANIA STUDIÓW

2 semestry

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się w piątki po godz. 16 i w soboty.

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

Aleksandra Matera-Świtała
tel. 32 603 40 29

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Stopien

Podyplomowe

Język

Polski

Kierunek

Bezpieczeństwo i higiena pracy w praktyce

Miasto

Katowice

Rekrutacja

Letnia

Wydział

Wydział Inżynierii Materiałowej

Font Resize
Contrast